I\.»n%«

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.06.13 Nr133

Czas czytania: ok. 9 min.

GAZETA

Wielkiego

POZNA N

Xiestwa

KIEGO

__.._q_n ... --i-mmśAm--W-i--'. nj.

Nakładem Drukarni Nadwornej )I( Dekera i Spółki. - Redaktor: A. Raabski.

J\9 43 3 .

W - ·

W Poniedziałek dnia 13. Czerwca 1831.

- HHMJE.......... ......... · _.. . . . . . . . .. .......i 1lll ,......1

TVzgledern, handlu wódkę i okowita do Królestwa Polskiego.

Sprawująca handel publiczność zostaje uwiadomioną, ii podług osnowy nadesłanego przez Zastępcę nieobecnego Król, Generalnego Konsula w Warszawie, postanowienia tamecznego Rządu Narodowego z dnia 10. z, m. wywóz wódek prostych i okowity z Królestwa Polskiego jest zakazanym, a przy wprowadzaniu ostatniej, takowa, bez względu na stopień tęgości, podlega opłacie wchodowego po groszy pol. 20 od garnca. Poznań, dnia 9. Czerwca "1831.

Naczelny Prezes Wielkiego Xi<;stwa Poznańskiego, Flottweli.

Wiadolllości kraj o we j ---. ska" w miejsce Generała Chrzanowskiego, "'dowodzącego korpusem oddzielnym, PulkoZ B e rlina, dnia 9. Czerwca. »wnik Le,wi ski, Po?siefem szt bu. Generał Przybył tu z Paryża Hrabia F l a h a uJ tj I JJrądzy?skI pozostaje KwatermIstrzem GeneKról. Francuzki Generał-Porucznik, nadzwy- ralnym. . ,.

czajny Poseł i pełnomocny Minister przy tu- . Po g osIe Posła Łe chow kIego,. a potejszym dworze. sIedzenIu Izby P selskIeJ z ,d Ia 4. bIez. m" Poseł RembowskI, przemowIł w tych wyra« zach, które z hucznemi i zasłuźonemi oklaskami przyjęte były: "Prześwietna Izbo Poselska! Niepojmuję, jakie powody mogły skłonić JW. Jędrzejowskiego do zrobienia wniosku o zmianę Rządu Narodowego. Jeżeli kommunikacya Wodza Naczelnego na dniu onegdajszym, - przyznam się, ie gdyby uczyniona nam była z nad Wilii lub Dźwiny, powiedziałbym sobie: Naczelny Wóda niejest dobrze o położeniu rzeczy poinfoimo

IIl,.lIJIJIJIJIJIJIIIJIJIJIjWW

Wiadolllości zagraniczne.

Królestwo' Polskie, Z War s z a w y, dnia S-Czerwca.

Rozkazem dziennym Wodza Naczelnego Z dnia 1. m. b. w głównej kwaterze w Pradze pod Warszawą datowanym, Generał dywizyi Łubieński, mianowany Szefem sztabu woj

«any: ale że ta łoromunikacya przychodzi głego bohaterskim zgonem dnia 36, b. m. pod do naa po bitwie pod Ostrołęką, naprowadza Ostrołęką, mnie na najsmutniejsze myśli. Chcieć wzbu- Dotychczasowego Ministra skarbu A. Bierna» dzić nieufność do Rządu Narodowego, roz- ckiego prośba do Rządu Narodowego o dymie« dwoić opinie, odwołuję się, do naj czystszego eyą, jest drukowaną; wymienia w niej powody patryotyzmu, do znanej miłości ojczyzoy Na- opuszczenia tego ważnego urzędu, i w końcu czelnego Wodza, czyli to jest chwila?,.. Ja- oświadcza, że pełni urzędowanie aż do chwili kież to zarzuty ciążyć mogą Rząd Narodowy? mianowania nowego Ministra. Czyli lista wojskowa i cywilna niejest regu- Towarzystwo Patryotyczne doniosło, ii na larnie płatna, czyli wojsko niebyło przez posiedzeniu swojem zwyczajnem d. 3. Czerwca Rząd zaopatrzone w żywność; czyli służba la- 1831. r. ustanowiło, że zebranie się niektórych zaretowa niejest dostatecznie zapewniona?... członków w d. 2. Czerwca, na ktorem zamyczyli kredyt zewnętrzny i wewnętrzny doznał ślano rozwiązanie Towarzystwa, ma za niewajakiego szwanku? czyli nakooiec spokojność żne i niebyłe. publiczna na moment zachwianą została?,.. O działaniach wojennych onegdaj niedoszła nie. ]I jeżeli to więc wszystko zaprzeczyć do tutejszej stolicy żadna pewna wiadomość. musiemy, niewidzę potrzeby zmiany Rządu. O Dybiczu są różne wieści, jedni mówią, że Jeżeli zaś, jak JVV. J ędrzejowski się wyraził, chce osobiście zatrwożyć powstańców lite» niema tej potrzebnej jedności i sprężystości wskich, drudzy, iż zasilony żywnością, żąda w Rządzie, byłoby to winą samego prezydu- zbliżyć się ku Warszawie. jącego, ale że to niejest, nieobwiniarn go Zbrodniarze którzy w zeszłym miesiącu dowięc. Lecz jakiej to formy Rządu, żądają puścili się gwałtownej kradzieży pieniędzy przeod rraB? Więcej sprężystego, centralizujące- szło so,ooo Zł. zostali przez policyą miejska, go się, to jest dyktatury, jedynowładztwa?.. ujęci i pieniądze już w różnych miejscach 1 I myż to, którzy podnieśliśmy rewolucyą polach przez nich zakopane, wynaleziono; przeciw despotyzmowi, my więc, ci sami, sprawcy nazywają się Witali s Królikowski, Maprzed ustalonym rzeczy porządkiem, tymcza- ciej Skowroński i Etmanowski, wszyscy już sowym, mamy się do niego wrócić?.. N a kryminalnie karani a mianowicie ostatni przez taką formę Rządu, ręki mojej nieściągnę, ani lat 15 więzienie odsijdywaj. Właściciel tycrj głosu mego niedam. " pieniędzy jest Woj, Żywny, obywatel na KraWczorajszy Dziennik Powszechny kowsk. przedm. w domu Kirkowa zamieszkały.

Kraj ów y zawiera co następuje: " Kommissye Z wielu stron nadchodzą wiadomości, że ów eejmowe jeszcze nieulożyły projektu z wniosku znakomity Generał, którego Rossyanie Z taką Pana Ledóchowskiego. Rzucano im nastę- starannością eskortowali, był dowódzcą korpujące myśli; najprzód aieby całą władzę pusu, który walczył przeciwko nam pod OstroRządu Narodowego zlać na teraźniejszego Pre- łęką, Xźę Szachowski. Umarł on z ran otrzyzesa Xcia Adarna Czartoryskiego; potem zno- manych w tej bitwie, i ciało jego poprowadzone wu; ażeby Xźę Czartoryski był Prezesem nie - zostało w głąb Rossyi. odpowiedzialnym decydującym z tytułem Od dni kilku mówią o nader korzystnych poNamiestnika, a Pan Wincenty Niemojowski tyczkach, stoczonych przez powstańców lite» Wice-Prezesem odpowiedzialnym, który Iwskich złączony ch'z Generałem Chłapowskim, ma podpisywać postanowienia? a do decyzyi1 Utrzymują, fe się powstanie aż pod Brześć rzeczy wojskowych, ażeby należą} i Wódz Na-9 posunęło, czelny. Prócz tego Wice- Prezes ma pmeU{dować w Radzie Ministrów, którzy przez Sejm* wybierani być mają. - Z tego wszystkiego ma wypłynąć jedność i sprężystość! Nare«zcie onegefaj, chociaż jeszcze projektu nieulożono, wniósł P. Gustaw Małachowski, ażeby ten przyszły projekt był najprzód do Senatu wnoszony, i nad tern dziś Kommissye mają debatować. I w rzeczy samej, więcej można mieć nadziei, ażeby to monstrum prawodawcze przeszło w Senacie niż w Izbie Poselskiej. " Wczoraj odbyło się w kościele XX. Kapucynów świetne nabożeństwo za duszę ś. p, Henryka Kamieńskiego, Generała brygady, pole

F 2 a n c y a.

Z Paryża, Dnia 31. Maja przybył N. Król do miasta, a po radzie Ministrów, która trwała 31 godziny, i po udzieleniu prywatnego posłuchania Posłowi brazylijskiemu, powrócił do St, Cloud. Minister marynarki wyjechał d. 30. Maja do Cherbourga, w celu obejrzenia tamecznych robot portowych. Xiadz Barradere, Kanonik i jeden z exekutorów testamentu X. Gregoire, sprostował w Monitorze i w Dzienniku Sporów niektóre niedokładne szczegóły dzienników o pogrzebie X. Gregoire. I tak n. p. ani Xiądz Cha tel. ani Generał Lafayette niebyli na po* jednemu z tutejszych kościołów do pomocy, odkąd wypędzonym został z swej dyecezyi za przypuszczenie zmarłego Deputowanego .Manuel do podania dziecięcia do chrztu. XIęża, którzy sprawowali funkcyą Dyakona i Subdyakona, należą także do tutejszych kościołów parafialnych; prócz tego miało udział w ?brzędzie dwóch innych Xięży, Z których jeden, starzec 761etni, został już od tutejszego ArcyBiekupa w urzędowaniu zawieszonym; sprzęty kościelne, których użyto do obrzędu pogrzebowego, należały do kościoła. opact:va ux B o i S. na przypadek potrzeby mIał sobIeXIadz Barradere oddane do dyspozycyi sprzęty kościoła inwalidów. A ngli a.

Z Londynu, dnia i. Czerwca.

Król J mć zaszczycił Hr. (»rey orderem podwiązki, a dzienniki tutejsze P? iadają, iż o Monarcha uczynił, aby dac jawny dowod Hrabiemu, ile ceni postępowanie jego, mianowicie w czasie teraźniejszym. - M o rning - Cl)ronicie tak się w tym względzie wyraża: " Wakansu niebyło żadnego; Król jednakże naśladował w tem przykład zmarłef o swojego rólewskiego . br ta, Jerzego IV., tory, jak wIadomo, po bItwIe pod Waterlo?, mianował Lorda Liverpool nadzwyczajnym Kawalerem orderu podwiązki. Tym sposobem okazał Jerzy IV. Min!strowi s emu niepospolity zaszczyt na pamIątkę odnIesionego przez Anglią nad zewnętrznym nieprzyjacielem zwycięstwa, gdy tymczasem Wilhelm IV. uświetnił równym sposobem dobroczynniejeze, bo niepołączone z krwi rozlewem zwycięstwo nad we w n ę t r z n y m nieprzyjacielem - handlarzami małych miasteczek. Hrabia N orthesk, ostatni, który dotąd żył, Admirał z bitwy pod Trafalgar, umarł w 74.

roku wieku swego. - Minister spraw wewnętrznych, Lord Melbourne, zachorował«

Rozmaite wiadomości.

Bedakcya gazety Tira es w Londynie składa się teraz z trzech właścicieli, jednego głównego redaktora, szesnartu współreda toró,,: i dwudziestu sekretarzy. Prenumerautow zas liczy teraz tylko 36,000!

Oto jeszcze niektóre ivyjatki z Kodexu karnego chińskiego (zob. Nr. 129.) Inna część Kodexu traktuje o uszanowaniu ku starszym; dodano tu nowe m i n« - '" J - «.». - ourowe prawa przepisują, stosownie do godności i stan.u każ ej pojedynczej osoby, materyą, kształt I sposob używania pojazdów, sprzętów i odzieży, gatunek i ubiór koni, wielkość i ozdoby mieszkania. Naruszenie ich karane bywa pewną liczbą kijów, a rzemieślnik k óIY. robił ,lub. wydał przedmioty takowe, uwaza SIę za. Sp?łWInn go. Posiadanie lub używanie przedmIotow całkIem zakazanych n. p. materyijedwabnych, wyobrażających smoka Cesarskiego lub fenixa uważa się nawet za ciężki występek. JakkolwIek często Chińczycy wyłamują się z pod praw prze. ciw zbytkowi, zawsze jednak pozbawieni są używania wielu takich rzeczy, któreby ich majątek mieć im dozwalał. Kapłani Fo-he i Taoutsze mogą nosić tylko suknie z gładkiej bawełnianej lub jedwabnej tkani i najprostszego kroju. - Ilekroć komitet astronomii, czyli, mówiąc technicznym wyrazem, biuro długoś c i, zaniedba sprawdzić godzinę wschodu słońca zaćmień, meteorów, lub komet, tyle razy c łonkowie otrzymują po 60 kijów. - Długi rozdział traktuje o wykroczeniach tych osób które zaniedbują w pewne dni opłakiwać zma;łych rodziców, przed czasem zdejmują żałobę i używają zsbaw świątecznych. I tu bambus służy do wpojenia uczuć i obowiązków familijnych; człowiek, któryby, będąc wezwanym na urząd publiczny, opuścił ojca, matkę, dziada lub babkę, starszych nad lat So, lub tkniętych niemocą i niemających przy sobie innego potomka płci męskiej, starszego nad lat 16 dost3Je go kijów. Niepodobna jest niedostr edz podobieństwa, jakie zachodzi między prawodawstwem indyjskiem i c iń,skiem p. d względem uszanowania dla rodzIcoW; ChInczycy wyrządzają im prawie cześć Boską; mają też Indowie obrządki religijne na cześć zmarłych przodków. "Ofiara od Bramina dla swych przodków - mówi Menu - ważniejszą jest od złożonej samemu Bogu,'* Veda zaleca czcić ich jako bóstwa. - Bozdzjał ten kończy się na rozporządzeniach przepisujących porządek wiejskich uroczystości i szyk osób podług starszeństwa; wyłamanie się z tego porządku ściąga karę 50 kijów. Wszystkie te przykłady dowodzą, ile prawodawstwo chińskie troszczy się o zachowanie przepisów uwieczniających porządek, zwyczaje, na,wet etyki tę we ws7:ystkich klassach społeczenstwa. - PIąty rozdzIał Kodexu karnego obejmuj ,,3 wojskowość.

WYDZIER 7,A WTE'XTIC pujące lata aż do tegoż czasu 1834. oddzielnie ,1J;) klucz Kromolice , s) Ronowo, 3) Szczodrzykowo i 4) propinacya z gorzalnią i browarem, najwięcej dającemu w dzierżawę wypuszczone. Termin do licytacyi wyznaczonym jest na dzień 54. Czerwca r, b. popołudniu o godzinie 4tej w domu Ziemstwa Kredytowego, na który zdolni i ochotę dzierżawienia mający z tern nadmienieniem wzywają się: iż tylko ci do licytacyi przypuszczonymi będą, którzy na zabezpieczenie licytum do każdego klucza jak i do propinacyi Tal, 500 kaucyi natychmiast w gotowiznie złożą i w razie potrzeby kwalifikacyą swą jako dobrzy ga-'" epodarze wykazać potrafią. Poznań, dnia 4. Czerwca 1831.

Dy rekcya Prowincyal na Ziemstwa.

ZAPOZEW EDYKTAJLMY.

Wszyscy ci, którzy do kass niżej wymienionych, do 5go korpusu należących oddziałów wojskowych i instytutów, a mianowicie: i) 2go batalionu iggo pułku obrony krajowej, tegoż kompanii artyleryi i szwadronu w Dolsku; 2) 3go batalionu rzeczonego pułku, tegoż kompanii artyleryi i szwadronu w Krotoszynie ; 3) Magistratu tutejszego, tudzież Magistratu w Koźminie, Ostrowie i Zdunach z zarządu tychże garnizonowego; nakoniec 4) lazaretu garnizonu tutejszego, tudzież lazaretów w Koźminie i Ostrowie, za przeciąg czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1830. r. z jakiegokolwiek źródła pochodzące pretensye mieć sądzą, zapozywają się niniejszem, aby się z pretensyami takowemi w terminie w miejscu naszem sadowem na dzień 21, Lipca r. b. przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Hennig wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika zgłosili i popisali. Niestawający z pretensyami swemi wykluczeni i do tych, z któremi kontrakty zawarli, ode»łanemi zostaną.

Krotoszyn, dnia 10. Marca 7831.

Królewsko - Prusk i Sąd Ziemiański.

List gończY.

N'a dniu 26. Maja r. b. zbiegł transportantowi niżej opisany szkodliwy złodziej Józef P 0lega, pomimo że był okuty, na drodze tu stąd do Murowanej Gośliny, który przez tutejsze Dyrektoryum miasta i policyi na transport do Tnkwizvtnrvatii w Koronowie oddanym został.

6S4

U praszamy przeto wszelkie wyższe 1 nizsźo wojskowe i cywilne W ł a dz e, i każde w szczególności individuum, aby tegoż zbiega ściśle śledziły, ,w razie zdybania aresztowały, i do nas lub do wspomnionego Inkwizytoryatu W Koronowie odesłać kazały.

Rysopis.

Nazwisko, Polega; lmie, Jozef; rodem z Budziejewa ptu Wągrowieckiego ; miejsce pobytu» tamże; religia, katolicka; wiek, 36 lat; wzrost, 5 stóp 7 cali; włosy, ciemnawe; czoło, okryte; brwie, ciemnawe; oczy, niebieskie; nos, gruby pociągły; usta, wypukłe; wąsy, ciemnoblond; zęby, zupełne; podbródek, okrągły; twarz, pociągła; cera, zdrowa; postaci, grubej i sia« dłej; mówi poniemiecku i popolsku. Oznaków szczególnych niema. Ubiór, Stary sycowy szary flanelą podszyty spancerek, sukienna granatowa kamizelka z metalowemi guzikami, cwilichowe spodnie, chustka w kwiatki czerwone i żółte, granatowa czapka z czerwoną obłogą i krótkie boty, Poznań, dnia 6. Czerwca i83».

Królewski Ink wizvtoryat.

Li i s t gończY.

Obwiniony U r, Jan Szczypkowski będąc w inkwizycyi o pospolitą kradzież, znalazł sposobność dnia wczorajszego wieczorem pomiędzy godziną 6. a 7. swemu wartownikowi zbiedz. Podając to niniejszem do'" publicznej wiadomości, upraszamy zarazem wszystkie wyższe i niższe resp. wojskowe i cywilne Władze, oraz każde w szczególności individuum uniżenie, aby na opisanego tu niżej Ur. Jana Szczypkowskiego baczne miały oko, a w razie zdybania aresztować i do nas odesłać kazały. Rysopis.

Nazwisko, Szczypkowski; imię, Jan; rodem' z Kucharek ptuOdolanowskiego; religii, katolickiej; wieku, 40 lat; wzrostu, 5 stóp 6 cali; włosy, czarne kędzierzawe; czoło, otwarte; oczy, niebieskie; nos, proporcyonalny; zarasta czarno; zęby dobre; podbródek, okrągły; skład twarzy, pociągły; cera, zdrowa; postać, mierna siadła; mówi popolsku i poniemiecku. Znaki szczególne, ma wielkie faworyty i wąsy. Odzież.

Czarny sukienny frak, takież pantalony, kamizelki niemiał , czarny zwyczajny kapeluBZ i takież nowe boty. Poznań, dnia 7. Czerwca 1831.

Króle wski In kw izytoryat.

N a uer pięki;e białe 1 czerwone sago (PerlSago ) otrzymał i przedaje funt po 4 sgr.

Frvdervk Bielefeld.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.06.13 Nr133 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry