WYDZIERŻA WIENIE.. @Obra Goluń cum att. w powiecie Szredzkim mają b.yó od Sgp Jana r. bAna trzy po sobie następujące laia, aż do tegożczas-u 1834. najvvi<;cej, dającemu w dzierżawę wypuszczone.. Termin do licytacyi wyznaczonym jestna d z L e ń iż,. C z e r w c ar. b. popołudniu o godzinie 4,1 ej w domu Ziemstwa Krędytowegp, na. który zdolni i ochotęA dzierżawienia mający z tern nadmienieniem, wzywają się, ii lylko ci do licytacyi przypuszczoneini będą, którzy na zabezpieczenie licytutn T al. 500 .kaucyi nattychmiast w gotowiźrne złożą i w razie potrzeby Kwalifikacyą swą jako dobrzy gospodarze wykaz3Ć potrafią.. 'Poznań, dnia: ia..Czerwca 183JIDy re key a Prowincyalna Ziem etwa.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.06.14 Nr134

Czas czytania: ok. 3 min.

WYuZ. Lb UZA WlEiNitŁ.

Następujące dobra mają być. od Sgo Jana r*b.

na trzy po sobie następujące lata» aż do tegoż czasu 1834- najwięcej dającemu w dzierżawę Wypuszczone, jako:.

i:), dobra Lubosin w powiecie Szamotuiskim, . 2),; dobra Ligotta cum att. w powiecie Ostrzeszowskim, Termin, do licytacyi wyznaczonym jest na' d z i e ń ' 2 9, C z e r w c a r>. b» popołudniu o godzinie 4jtej w. domu Ziemstwa Kredytowego,. na. który zdolni i ochotę, dzierżawienia mający z tern nadmienieniem wzy. wają si ę, iż tylko ci do licytacyi przypuszczo - nemi będą" którzy na zabezpieczenie licytum, do każdych dóbr Tal» 50er. kaucyi: natychmiast. w gotowiźnie złożą, i w. razie potrzeby kwalic fikacyą swą. jako dobrzy, gospodarze wykazać; potrafią. Poznań>, dnia. i;li. Czerwca. 183T*.

D'vrekcy.a P ro w in cy aim a Ziemetwai.

w y jjzlEBZA WIENIE.. Z' odwołanie m.się do obwieszczenia.naszego.

K dnia' 11. Maja r. b. uwiadomiamy publiczności, if do wydzierżawienia -dóbr Konary wpowieciec Krobskim, nowy. termin do licytacyi na d z i e ń 2 3, C z e r w c a, r;. b». wyznaczonym sostaU P o z n ań, dnia l l . Czerwcai 183,1-.. Dy rek c y a P ro win c y al n a ZIi emstwa«.

OBWIESZCZENIE.

Do> publicznego wydzierżawienia folwarkui Schonherrnhausen pod-Poznaniem.położonego najwięcej dającemu na trzy lata, to jest od Sgo Jana t. r. aż do Sgo Jana.i834.-i- wyznaczyliśmy, termin na d z i e ń ' Ł O. C z e r w c ar. bł. O-godzinie litejjzratia" przecb Delegowanym'

692'

Sędzią Sądu Ziemiańskiego Koescher w lzbie naszej sądowej, na który, chęć dzierżawienia mających z tetn nadmienieniem niniejszem zapozywarny, iż warunki w terminie oznajmione będą.. Poznań', dnia 2\ Czerwca 1831.

Królewsko - Pruski Sąd. Ziemiański.

O B W l E S Z C Z E Ń LE.. Ktoby życzył sobie folwark, w mieście Kostrzynie 2 mile od Poznania, składający się » 243; morgów, odseparowany" w gruntach dobry, obsiany, z zabudowaniem, kupić lub. dzierżawić od Sgo Jana r. b., raczy się zgłosić w Poznaniu przy ulicy Butelskiej N o. 154. Onufry Jankowski.

Bardzo dobre siemię lniane Rygskie otrzymałem. Czerwoną koniczynęAotrzymam za tydzień, alte kilka cetnaców tylko.. Eriteressenci muszą tedy wcześnie zamawiać to- oboje, chcąc być w nie zaopatrzonymi * . F. Biel ef eld.

WyGiAg Z'Berlińskiego kursu papierów i< pieniędzy.

Dnia 14;. Cterwcaii83i'.

Papiera- Gotowimi zną

Obligi długu państwa. . .. Obhgi bankoweai do włącznie lit. H. . . . . .-.,'»-Zachodmo-Pruskie listy zastawne . Listy zastawne W. Xi stwa Poznańskiego. . . , Wschodmo- Pruskie .

bzlaskiepo 901po 89}:

941,

96} 104i

Poznań, dniu 13'. Czerwca 18311.

Papierami, Gomw.zu A . Od it».

KUH obli g ów m. Poznania 90f 90 i Ceny zboża. na. Pruska mIarę it wagę w Poznaniu. Dnia 1 u Czerwca: i8 3 j.

Tal. eRr. fen. do Tal. <<pr, fta.

Pszenica.. . S' 25 2- 87 6 Zyto li 27 2 2 6 Jęczmień» I 20 I »5 Owies I 10> I 12 Taterka 1 SOJ 1 25 Groch - . H 85 2'.

Ziemiaki sta. 6, - 27 6 Siana cetnar aHO rf.. * » 85. ł - Słomy kopa 1 1200 fF. 6 *$ 7 Masła garniec £ 7 6; -- t. IOJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.06.14 Nr134 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry