Z RUCHU WYDA WKICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Powstaniu lisiopadowemu poświęcone są 3.l'(ykuły Dziennika Poznailskiego: Gust. BoI. Baumfelda p, t. "Stosunek władz pruskich do powstania r. 1831", Kaz. Piekarczyka p. t. "Chło'p, skrzynka, kruk i ryba (Satyra i polemika w czasie powstania listopadowego)" (24. 1.), Marji Wicherkiewiczowej o uczestniku powstania Romanie Ziołeckim; }(losów Polskich: Alek,... Chybińskiego p. t. "Jak święcono rocznicę powstania Iistopado\\eg-o w Poznaniu w r. 1880" (7. XII), an. o Emilji Sczilllieckiej (18. 1.), Anieli Koehlerówny p. t. "Na wystawie pamiątek powstania listopadowego" (25. 1.); Kurje'f'a Poznańskiego: Stanisława .Wasylewskiego ,,2;art i satyra w latach listopadowych" (6. II.), dr. Marji Wojciechowskiej "Powstanie, prasa i rylec" (9. II.); wreszcie Nowego l{urjeI'a: ano o wystawie pamiątek powstania listopadowego w Poznaniu (4. XII), - ° powstaniu styczniowem mówią artykuły Dziennika Poznańskiego: Gust. Boi. BauIllfelda p.t. "Rok 1861 i 1862 \V Ii.temtUl'ze i sztuce współczesnej" (2:>, I.); Gazety Powszechnej o ostatnich żyjących bohaterach z r. 1863 (23. 1.); Kłosów Polsldch: Z. s. p. t. "Polska na morzu w r. 1863 (Przyczynek do dziejów powstania styczniowego)" (:?j, 1.); wreszcie Orędownika '\"ipikopolskiego: SI. \V. hcickawy artykuł o zapomnianym konspira>torze tej epoki, Poznańczyku LUdwiku Rohrze, naznaczonym na naczelnika powstania na Litwie, przychwyconym przez Moskali i skazanym na zesłanie. Powstaniem wieIkopoiskiem zajmuje się Dziennik Poznański: As. "Wielkopolanie w odsieczy Lwowa" i Adam Poszwiński "Przyczynek do oswobodzenia Lwowa", w Kurjeł'ze Poznańskim toczy się dyskusja między redakcją, prof. Nitschem i dr. Rydlewskim na temat rokowań pOkojowych o zachodnią granicę Polski, wywołana pewn1e ukazaniem się dzieła Zygmunta Wieliczki p. t. "Od Prosny po Rawicz - 'Vspomnienia z powstania wielkopolskiego 1918/19" (numery z 20. XII., 7. 1., 20. 1.).

Do niedawnej rocznicy stra.iku szkolnego nawiązują wspomnienia Anieli Tułodzieckiej i Bolesława 'Viniewicza z tych czasów, umieszczone w Kurjerzc Poznailskim (4. 1.), Jubileusz Paderewskiego omawia Kurjer Poznański, Bratkiewicza Dziennik Poznański (1. II.); pamięć historyka 'Varschauera uczcił Kurjer Poznański artykułem F. POhoreckiego (7. 1.) i Poscner Tagebla,tt wspomnieniami Georga Brandta (15. 1.) oraz umieszczeniem artykułu zmarłego uczonego z przed 10 lat p, t. "Das alte Piastenschloss zu Posen" (8. 1.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry