KRO:'-IIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

(1931) tegoż autora uwagi \V spl'awie organizacji władzy wy. lwnawczej w samorządzie mieJskim. W i a d o m o ś c i a d m i n i s t r ac y j n e m i a s t a K a t o w i c. Rok III, zesz. 10-12. Treść: Spmwozdanie administracyjne magistratu mias-ta Katowic za rok 1929/30,

D z i e n n i k P o z n a ń s Ii i pisze o dziesięcioleciu Państwowego konserwatorjum muzycznego w Poznaniu (7. XII. - WieilCzysław Brzostowski) i o zasługach Stanisława Przybyszewskiego około założenia gimnazjum polskiego .w Gdańsku (4. I.). Marja Wicherkiewiczowa kontynuuje cykl p. ,t. "Z dawnych dni Poznania" artykułem o kamienicy pod "Matką Boską" (3. XII.) G a z e t a Z a c h o d n i a (29. 1.) omawia wystawy kultury i sztuki czeskie,i w Poznaniu. K ł o 8 Y P o I s k i e (12. II.) umieszczają recenzję Anieli Koehlerówny o powieści Marji Wicherkiewiczowej P. t. "Ignis ardeus", rozgrywającej się na It.el'enie naszego miasta, K u l' j e l' P o z n ań 8 k i przynd6sł cykl artykułów Hilarego Ma.ikowskiego p. t. "Artyści wielkopolscy", poświęconych kolejno malarzom Franciszkowi Zygartowi, prof. Gosienieckiemu, J. Pawłowi :Vlazurkiewiczowi, Janowi Piaseckiemu (11, 1.) i Bronisławo'1i Bartlowi (1. II.) oraz aktorom Franciszkowi Ryllowi (18, 1.) i Stanisławowi Fiszerowio Henryku Opieilskim pisze S,t. 'Wiechowicz (6. XII.), o Janie Piaseckim - Jan Mroziilski (7, 1.), ó Emilu Zegadłowiczu i jego ostatniem dziele p. t. "Nad brzegami Zodjaku" Skiwski (13. II.). W przeszłość sięgają artykuły Dr. Stefana Wierczyrlskipgo o "Książeczce Nawojki" (12, I.), Janusza Dercsiewicza o nieznanym artyście wielkopolskim J. K. Jakubowskim (13. II.) i R.

S. o poecie wielkopolskim Samuelu ze Skl-I:ypny Twardowskim (23. 11.). Stanisław Wasylewski zajmuje się zagadnif'niem, "czy istnieje rasa wielkopolska" (11. i 18. I.).

W "N o w y m Kur jer z e" ukazały się w "Sylwetkach wielkopolskich" dwa artykuły Marji Wicherkiewiczowej p. t. "Polka a dawny przemysł". p o s e n e l' T a g e b I a t t przynosi następujące przyczynki "Posener Kirchhofsagen" (8. I,) \Vot8chke "Die letzten \Visente im Posener Lande" (15. 1.), Sommer ,,:'\apoleon I und die Schwersenzel' Juden" (15. 1.), anonim. ,,1st die Posenel' Landschaft wirklich langweilig?" (15. 1.), an, "Posener Eisenbahncn vor 70 Jahren" (5. II.), ano "Ein Posener Heimatschriftstelleł' Heinl'ich KUl'tzig", an, "Posenel' Geschichten vom Alteu Fritz" (12.JI.) i an. ,,\Vie mau \'01' hundert J ahł'en im Posenel' Lande reiste" (19. II.). Poza tem żywem echem odbijają 8ię rocznice w całej prasie poznańskiej:

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry