Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

(Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego - serja Dominium maris, zeszyt 3). Toruń 1930. Nakł. Inst., Bałt. 8° str. VIII i 180.

Statystyka finansów kom u n a l n y c h. Wydatki i dochody samorządu powiatowego i wojewódzkiego w lat. 1927/28. Wanszawa 19:30. Nakł. Gl. Urz.

Stat. 4° str. LXXX i 178.

Sprawozdania: Z dział 1\ I n o ś c i Z a l' z ą d u m. st. War s z a w y z a r () k b u d ż et o w y l. IV. 1929 - 31. III. 1930 r. Warszawa 1930. Nakł. magistratu m. sI. Warsz9.,wy. 4° str. XII, 320, V i : nL Bibljoteki Miejskiej w B y d g o s z c z y 1920-1927, 1928, 1929. (Bydg{)szcz 1928, 1929 i 19:0.) P o c z t o w e j K a s y O s z c z ęd n o ś c i z działalności w roku 1930 (Warszawa 1931).

CZASOPISMA Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystw:a p r z y j a c i ó ł N a u k - nr. 1 i 2 za I i II kwartał 1930 r. zawiera m. i. streszczenia prac i referatów K Górskiego o Wojciechu z Żychłina, Wielkopolaninie w kancelarji królewskiej, A, Wojtkowskiego o Karolu Turny "Souvenirs de ma carriere miłitaire" o,raz J. Eckhardtówny o nagrobku "biskupa czal'nko\Vskiego" w KaJtedrze poznailskiej. Deu tsche wissenschaftI i c h e Z e i t s c h r i ft f 'li r P oI e n, Poznań 1930. Redaktor dr.

Alfred I.attermann. :'-Iakł. Historische GeseUschaft fUr Posen. Zeszyt 20 zawiera m. i. szereg artykulów pod wspolnym tytulem "Altansiissiges DeutsCh,tum in dem jetzigen Gebiet des polnischen Staates", wspomnienia o Adolfie Warschauerze i Uajlllundzie Ii:aindlu oraz bogaty dział recenzyj. Dział ten został wydany w osobnej odbitce p. -t. "Be<;prechungen".

li: u p :1 e c. Tygodnik. Red. Henryk Grudziliski. Rok XXIV, nr. 48--52. Od 1 stycznia 1931 połączony ze wiatem Kupieckim wychodzi jako Kupiec - wiat Kupiecki, pisma złączone. Hok XXV, nr. 1-7. Nr. 1 (1931) przy.

nosi artykuł Leszka Gustowskiego p. t. Handel a m-banistyka. ł{ r o n i k a War s z a \V y. l'vliesięczniłi iłus.t.rowany, poświęcony działalności samorządu oraz poszczególnym dziedzinom życia miasta i jego historji. Warszawa 1930, Nakł. magistrat m. stoł. \Varszawy. Rok VI nr. 8/9 .-- 11. W zeszycie 8/9 ukazał się m. i. artykuł J. J{ozolubskiego p, t. "Wędrówka po \Varszawie listol)adowej". S a m o I' z q d m i e j ski. Organ Związku miast polskich. Wychodzi dwa razy na miesiąc. Hed, :\larceli Porowski. Zesz.

21 za wiem m. i, artykuł inż, arch. Ił. Felińskiego o tanich mieszkaniach Paryża, zesz, 22 .Jana Strzeleckiego pracę n. t.

gospodarki finansowej miast polskich i niemieckich, zesz. 2

8Z

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry