TOWAHZYSTWO :\IILOŚNIKO,V MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

powierzchni, z zachowaniem jednak drzew szczególnie okazałych i malowniczych, mogących uchouzić za zabytki przyrody. Przy odnawianiu lasów tego terenu należy uwzględniać również wyłącznic gatunki rodzime. Konferencja prosi I\Iagitrat m. Poznania o inicjatywę w kierunku zrealizowania tych postulatów, których przeprowadzenie winno być oparte na ścbłem porozmuieniu i współ<lziałaniu: Dyrekeji Lasów Pallstwowyeh, jako gospodarza lasów państwowych, vVojewództwa, jako organu nadzorującego gospodarkQ w lasach prywatnych, Magistratu m. Poznania, czuwającego nad zdrO\\liem mieszkaiIców miasta, i Komitetu Ochrony Przyrody, powołanego do strzeżenia tych wartośl'i idealnyeh, jakie przedstawia dla społeczeilstwa rodzima przyroda. P. dyr. Gumowski zglosił wniosel{ o poczynienie staral) ,y kierunku obniżenia cen biletów do Puszczykowa i Ludwikowa. Wniosek przyjęto.

P. nacz. ChybiI1ski zgłosił wnioski: O wystowanie prośby do Magistratu, aby przyspieszył wykonanie planu rozbudowy, uwzględniając dojazdy do Puszczykowa i t. p., o założenie kąpieliska nad Bogdanką, o przejęcie Przepadku od władz wojskowych, o stworzenie połączenia autobusowego z Szelągiem i Naramowicami, o uruchomienie tramwaju przez pl. Nowomiejski. vYiększości tych wniosków sprzeciwił się p. radca Pajzderski, Przekazano je zarządowi. Pp. Jp.ziorowski i Dworzaczek stawili wnioski: o wzmożenie żyda towarzyskiego, o organizowanie przedstawieil amatorskich i t. p. i zasilania funduszów T-wa z tych źródeł. P, dyl'. Zalesk'i zgłosił wątpliwości co do celowości takich poczynaiI. I te wnioski przekazano zarządowi do załatwienia.

Stanisław Stępieii: Co każ (l) o 1\ o m u n a I 11 e j K a i (' () s z c z ę ci II o :;; c i w i pd z i p Ć II o w i 11 i e n. Pozna il 19;10, akI. autom, H" sil'. -1-H, A l' t h u I' Kro n t h a I : Ił y - s z a l' (I \" i t t i n g - S z k i c hiogJ'afi,zIlY (Od hi tka 2 Kl'OIliki :\Iiasta Poznania). PoZ/Wil 1!J31, akł. \Iagistratn stoI. fl}, Poznania. HO str. lu. Statystyka mleczarstwa w \Yielkopolsce i spif:! III I {' (' z a ]' il z a l' o k 1929 - opr. przez szkołę - dział Tlłlpczarski - Wif'lkopobkie,j IzlJy HoJniczej, PoznHll 19:m, :'\akI.

Wlk)l, Izby Holll, K" stl'. 4/0; i ] nW}la, .J ó z e f G o ł ą b e k: C z e s i i S I owacy wobec pow,sania. l i s t o) a d o w {' g o, Lwów - \Varszawa 19:30, l\'akI. Książnicy Atlas. 8° stl'. lOG i 2 nI. Kraków stolicą kresów poludniowo zachodu i c h - Studja nad nowym podzialcm admillistmcyjnym palistwa. KrakÓw 19:0. J'\akł. Izby Przemysłowo - Handlowej \V Krakowie, 8') stl'. \'1., 3;38 i 2 nI. z toblicami i lllapami. °r e o d o r N a g u J' S ki: r. o s p od ark a f i n a n s o \V a m. \V i Ina. \ViJno 19Z9. J'\akł. magistratu III. \Villla. 8" str. 91!, 14 fotografij.

Bocznik statystyczny miasta Katowic za rok 1929, Katowice 1930. l\okł. u rz<;du statystycznego miasta Katowic, i" str. 74 i 8 nI.

Bocznik statystycZll)' W i I n a 191- -l!JH, Wiluo 19;O, :'\akI. magistl'a'tu Tlłiasta \Vilna, tli str. xn, :(}4 i IV. no {' z 11 i k (\V y ż s z e j S z koł y l I a n u l o w c j w \Va l' s Z a - \\' i e) - l' o k VIII. ""al'szawa HlJO. NakI. Wyższ{'j Szkoły Iłamłłowej \V \Varszawic. 8° str. 37H i 8 nI. Za wiem !H, in, prace Czesława Czerwillskiego o powstaniu i rozwo,ju podatku przemyslowo-ohrotowego w Polsce, Tadeusza J\ubickiego o rozwoju po(latku dochodowego w Polsce i Stefana Bauma o handlu ulicznym w \Van,zawie, E d war d El o s s e t: l' l' o l e t arjat łódzki w świetle bada il dcmograficzn y c h. (Sprawy robotnicze, nr, 7). \Varszawa 19:30. NakI. lusty.lutu gospodarstwa społecznego. 8° str. 90 i 6 nI. A. S i e b c u e i c h e n i II. S t l' a sb u r g er: S pór o G fi y n i ę.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry