DODATEK do Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.08.15 Nr187

Czas czytania: ok. 6 min.

r Nm 187.

(Z dnia 15. Sierpnia 1831.)

Rozmaite wiadomości.

Nadesłano, Między bitwami czasów nowszych, które są i zostaną przedmiotem uwagi Europy, żadna z mniejszemi ze strony zwyciężającej nie jest stoczona zasiłkami, jak bitwa pod Ostrołęką. Wiemy albowiem z pewnością, że tylko następujące pułki tam się z nieprzyjacielem spotykały: 4 pułki grenadyerów (Astrachański, Suwarowa, Jekaterinosławski i Romańcowa); 3 pułki piechoty karabinie rów (Nowy i stary Ingermanlandski i 5ty pułk karabinierów); i batalion 6tego pułku piechotnego karabinierów; 2 pułki nadmorskie (3, i 4.); 3 pułki strzelców (i. i 2) Summa 23 batalionów. Z kawaleryi działało tylko 4 szwadronów, z artyleryi 70 dział. Na lewym brzegu Narwi zostały następujące oddziały, które w ogniu zupełnie nie były: 5 pułków 1 dywizyi grenadyerów, 4 pułki a dywizyi, 4 pułki 3 dywizyi, 3 pułki korpusu Konstantego W.

Xiecia (oddzielny korpus gwardyi); 8 pułków piechoty gwardyi; 2 fmlandzskie pułki piechoty i strzelców, summa 50 batalionów; które dla miejscowości nie mogły się przez rzekę przeprawić, albo też wieczorem dopiero na lewym brzegu stanęły. Z artyleryi zupełnie w bitwie nie były: 70dział gwardyi, 60 dział korpusu grenadyerów, 48 dział 3ciego korpusu kawaleryi, summa 178 dział. Dla miejscowości następujące oddziały kawaleryi nie mogły być użyte: 8 pułków kawaleryi gwardyi, 3C1 korpus kawaleryi (3 dywizye kirassyerów i 3 dywizye ułanów) i isza dywizya kirassyerów nie licząc jeszcze licznej lekkiej kawaleryi Rossyiskiej.

Nadesłano d. 13. Sierpnia 1831. w Poznaniu.

Hyacynth Wyszygota Zakrzewski, przeżywszy lat ośmćłziesiąt cztery, poświęcony wciąż na usługi krajowe, wrócił w niezbędnym hołdzie wieczności nieśmiertelną duszę, dnia 10. Sierpnia roku 1831. prey złożeniu czci religijnej Królowi Władców świata i opiekuńczemu ojcu najbiedniejszego nawet nędzarza, dogorywając chlubnego życia, na rzewnemi obla

nem łonie łzami rodziny w nieutulonem osierocałej strapieniu. Po odebranych w młodocianym wieku naukach a granicą, przybyły do ojczyzny, od dwudzIestego roku życia swego pracował już w assessoryi koronnej, pod naczelnictwem Kołłątaja, znakomitego szczytną mądrością i nauką Kanclerza. - Dalej został Deputowanym miast Wschowy i Poznania - później zasiadał w Kommissyi cywilno-wojskowej. Naczelny" Wódz Kościuszko mianował go także Pułkownikiem. - Zostawszy Posłem na Sejm Warszawski 1906. roku, utracił następnie dzie? iczne dobra, lecz łaskawość Panującego, zwrocIła mu całą konfiskatę.- Wyniesiony później na dostojeństwo Prezesa Izby Administracyjnej departamentu Kaliskiego, został potem Prezesem Izby obrachunkowej. - Wreście powiat Szremski obierał nieraz czcigodnego nieboszczyka Deputowanym na Sejm. Tak więc zawsze chlubnie i bez zachwiania na usługę kraju, dokonał poświęcanego pięknie życia, Hyacynth Wyszogota Zakrzewski, jako dobry obywatel, jak mąż czuły i ojciec troskliwy o szczęście swych dzieci . ' z WIeczną żałością, nietylko mnogiej rodziny lecz przyjaciół, sąsiadów i umiejących czciĆ cnotę staropolską. *)

*) Już na samym schyłku życA nieprzestawał hyi' jeszcze użytecznym towarzystwa naukowemu i w lakiem uczuciu ofiarował. Gimnazyurn tutejsze u zbiór medali starożytnych i monet rozmaitych.

Od czasu ogłoszenia naszego pod d. 7. ta.

b. następujące składki pieniężne nade siły: A. Przy Kassie Komoiirtj.- 27) Kupiec C. M.

3 Tal. 2») M. B. G. f Tal. 29) Z kollekty wtiieiciela młyna P. Lorenz, 7 Tal. 10 sgr. 30) K. T. j Tal, 31) Kontumacyści w Kobylem polu przez ł\ Majora Wierzbickiego przesiali składkę czynioną dlna 3 Sierpnia 5 Frydrdorów i 3 Tal. 32) Kollekty P. Grou'wald 3 Tal. 33) Z kollekty P. kupca Henrych l Frdr. i 25 Tal. i aj sgr. 34J Panna Dumoulin 3 Tal. 3 A ) Z kollekty P. Akkermann l Tal. 16 sgr. 36) P. N adregistrator Stroedel 10 Tal. 37) Pani Studnitz $ Tal. 38) Pa i Zerboni di Sposetti 20 Tal. 39) Z kollekty Pana Llschke 3 Tal. 6J sgr. - Oprócz tego ofiarował P. Adwokat Brachvogel swój dom na ulicy Szewcowekićj iż do Sao Michała r. b. bec iadueeo wypadnie* talnie 25 Talarów, dopóki choroba trwać będzie. B. U kupca Pana benftleben: 17) P. Petersohn, K. S. I Tal, 18) P. Hepke, Sekretarz S. Z. l Tal. 19) Fizyk pow, P. Dr. Gohen l Fry or. 20) W, Schmelmg, Kapitan 2 Tal. al) P. Kauliiss, S.

z. 3 Tal, 23) P. Wroniecki" Prez. miasta 3 Talar. 33) Traegerowa, architek. x Czerw, zioty, 24) P. F.

W. Graetz, kapiec 5. Tal. 25) C. l Tal. 36) Pani Koeuigsbergerowa wdowa 5 Tal. 27) P, Keyner, kupiec 2 Tal. 28) Badzca, med. P, Dr. Suttinger 3 Tal. 29) P. Jagieiski, kupiec s Tal. 30) P.. Adam Wromecki 5 Tal. 31) P. Sypniewski" kupiec 12 Talar. 33) P. Bielefeld, kupiec 50 Tal. 33) B. 3 Tal. 34) P. Quassowski 5, Tal. 35') P. Stiller 3 Tal. 36) Pan Unger 1 Tal. 37> C B 3 Tal. 3g) P. Tatzler, Nadburmistrz $ Tał. 35») W. Bandowa, . Asses. 3 Talar. 40) Parma Tatzler z Talar. 41) Podoficerowie i szeregowi 5 komp. 6 puldu piechoty ogółem 9 tal. 3 sgr. 6 £*11. 42) Przez P. Reimaiira dozorca d)Str, 6 Talar, 35 sgr.. 43) Przez P. Jagieiskiego. dozorcę dystr. 6 Tal.

22 sgr. 6 fen. 44) Prztz P. W. Opitz" 30rorcc dystr.

S Tal. 26 sgr. 45) Bezimienny przez P. Gumprechta Her. 5 Tal. 46) P. C. F. Guuipretht 35 Tal, C W Nadwornej drukani W. Deckera £ Spółki: 16) W. -3, lal. 17) Kolkkta P. Ddlera, dozorcy dystr. 3 Tal. 20 sgr. 18) P. Dir. Stoe 6 Tal. 19) Pani Mittehtaedt, R. S. 3 Tal. l jćj wnueaka ]_udowika także 3 Tal. 20) W," Viebahu, Assess. Reg. <; Tal. 21) 1., v.. Wf. 5 Tal. 32) P. Dr. Wolff 10.

Tal. 23) Urzędnicy Król. Intendentury 1t Talar. 15, 8gr. 34) P. Bank* C. B. Kaskei 10 Tal. 25) P. Wandelt, Sekr. Najw, Sądu Appel. 5 Tal. i Herrmann W. 2 swojej »karbony l Tal. a6) Bezimienny 50 Talar.

27) Bezimienny 15 sgr. 28) A. l H. v. T. 15 Talar* S9) E. v. G. 3 Tai. jo) P. Hoy er" K. S. 30. Talar.

31) W, de Rege Rotmi.irz, 5, Frydrychsdorów.

Dziękując szczerze za dary dotychczas nadeszła oraz upraszając i nadal mieszkańców, by wspierać raczyli cierpiących, poczylujemy ra powinność unteroficero-m i żołnierzom 5,. kompanii Gtego pułku piechoty, którzy przy szczupłych dochodach swoich chętnie się jednak przełożyli do uiźenia nędzy ubogich" publicznie z szczególna radością, dziękczynienie nasze oświadczyć. Poznań, dnia 14. Sierpni» 183c K o m i t e t m i e j s c o w y flV. P o z n a n i a w z g l ę d e m c h o l e r yj"

OBWIESZCZENIE.

Od Sgo. Michała r. b. są do wypuszczenia w dzierżawę następujące grunta do funduszu restauracyjno - budowniczego należące na dalsze trzy lata, jakoto: l) były cmentarz grecki na Stym Macirnie su!) N o. 28. położony, obejmujący 51a Q p r, 72 Qstop; 2) grunt dawniej Fajerskich pod Nrem 27mym na Stym Marcinie sytuowany, 370 C PI. 83 Qstop obejmujący wraz 2 domem mieszkalnym lamże znajdującymI się; 3} grunt dawniej Schmidia pod N rem i20tym na Stym Marcinie położony, obejmujący 5 Mórg. 32 Q Pr. j 4} grunta w przedmieściu Sgo Marcina pod Nrem 45., 46, i 47. położone.

Termin licytacyi względem tych gruntów wyznaczony jest na dzień 5. Września r, b. i odbędzie się w Izbie sessyonainej na ratuszu O-godzinie lotej przedpołudniem.

Warunki licytacyi mogą być przejrzane w Registraturze w zwyczajnych godzinach służbowych. Wzywam mających chęć podjęcia się tych dzierżaw i opatrzonych w kaueyą, iżby stanęli w terminie, zgłosili się z swem podaniem i spo. dziewali się sal va approbatione Prześwietnej Regencyi przybicia. -fui. tPoznań, dnia 25 Lipca 1931» N ad-Rurmistrz.

OBWIEs>ZC£iiI\IE.

W skutek polecenia prześwietnej Dyrekcyi ziemstwa kredytowego, wydzierżawione ma być polowanie na borach Osielca i Zaorli, Do wydzierżawienia tegoż wyznaczyłem termin na dzień 24. b. m, o godzinie lotej rano, w domu leśniczego Zaorli, na który mających chęć dzierżawić zapraszam. Starkowiec, dnia r. Sierpnia I83T.

E. Przy łuski, Radzca Ziemstwa.

WYKAZ Komitetu zdrowia W Poznaniu o cholerze.

Dnia 1*. Sierpnia pozostał» chorycht 5 wojskowych, 31 cywilnych; ogółem 36.

zachorowało wyzdrowiała umarłe * pozostało chorych D n i a l 3. S i e r p n i a : rfr c yw ilny c h 2 w. 5 c yw . 1 w. 5 c yw . 2 w oj sk, 37 c yw .

D n i a 14, S i e r p n i a: u w. 8 cyw. 2 r 9 2 = 6 *' Jo cywilnych.

Ai do dzisiejszego dnia zachorowało ogółem: 5$ wojskowych, 397 cywilnych; z tych wyzdrowiało: 30 wojskowych, 123 cywilnych; umarło: 28, wojskowych, X44 cywilnych.. Poznań» dnia 14, Sierpnia 183, *. '"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1831.08.15 Nr187 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry