KROXIT":.\ :\UASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

2()()-21i7, któn- to Ż-eiOl' s, jakkolwiek drukowany już w r. 13, uszedł uwagi Estreiehel'a. Na podstawie tej Iiteratun- można skreślić lIastępujc' kródutki życiorys ks. Koeiełkowskiego 5). Urodził ::;i<;> dnia n \\Tzpśnia 1739 w Wielkopolsce. Był syIlem Konstantego, stolnika hrac!aw:"kiego, i Katarzyny Walewkiej. Duia 15 ,.;ierp'lia 175,1, r. wstpił do zgromadzenia J ezuitów w Krakowie, Sohieszczański pod:1.je r. 1757, mylnie zapewne, gd ż zresztą opiera się p!'awie wyłącznie na Browllie, który podaje datę pierwszą. Z Browna też Sobieszcza11ski wypisuje dołownie uastępujące zdallie: "ZakOllczyWSZ' Ilowiejat cały czas aż do kassaty (t. zn. do r, 1773) przepędził w Poznaniu, gdzie -;łuchał filozofji i teologji, potem byl w lwnwikde profesorem geografji, historji, a przez ostatnie lat 4. \vymowy". Po skasowaniu zakonu W". 1773 otrzymal prohostwo swarzędzkie, "z którego, jak ph,:zp KOI,'tkowski, ks. Szymon Zapol'-'ki przyhrał go sobie koadjutorem kallonji gnieźnieńskiej f u n'ó d i Ohłaczkowo, na co otrzymawszy zezwolenie apostolskie inst.aIlowany został w katedrze gnieźnieJlskiej dnia 24 września J'. 1778". Stąd tytuł lwadjutora lla c;towallYl1l wyżej dokul1lende z rol,u n3st<;>pllego, 179. Otrz'nH1wszy później probostwo bahimojskie, został po śmierei ks. Zapolskiego \V roku l784 l'zecznvistym kanollikiem. \Y r, 1789 h'ł wspóhdzytatorem prymasa, ks. Michała Poniatow<;kiego, gdy tenże wizytowal katedrę i kapitułę, a w pięć lat później otrzymał godność prałata-scholastyka. Po śmierci pn'masa Poniatowskiego, w tymże roku 1794. obran' zostal jednomvślnie administratorem archidiecezji, a w roku następnym, wespół z ks, Franciszkiem l\Ialczewskim, późlIiejsz'm arc'bi"kupem warszawskim, jeździł do Ignacego J{rasiekiego, aby go uwiadomić o wyborze na arcybiskupa gnieźIlieńskiego. Krasicki mianował go swoim wikarjuszem gen e

") Estr. XIII Bl pis7e "l(jcia 11 owski", natomiast XIX 382 poprawni<, "Koci.lkowski". \\' doku a;eTlcie perl,!'aminowym, umieszczonym \\ r, 1779 w gałcp wi<,żowej katedry gnieźnieńskiej, a wydrukowanym \V ks, Ignacego Polkowskiego "Katedrze gnieźnień,;kie.i" (Gniezno 1874), na sil', 38 czytnll1)': ,,:\lichaele Kociołko\Vski Coadjutore".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry