ZAPISKIpismami jego, które dowo,lzq, że i na tplIt polu II) Ihy móg-I do pewllP;w doskonałości dojść stopnia, gdyby inn<" ważniejsze oho\yiązki nie były go odrywały od mnil'j ważnych tego rodzaju prac", W zakoilczeniu przytacza autor życiol')'sU wy.jątek z kaz1lllia ks.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Kolanow5kiego o chciwości. :'I;'i<,ch i nall1 wolno hędzie wy,jqtdi: tell \V tern miejscu położyć, aby mieć wyobraż<,nie o t <'111, w jaki sposóh przemawiano przed stu laty w katedrze poznańskieJ, gromiąc I'hl'iwmić nietylko jednostek, ale i. lIarodów, czyhających lIa najwif;kszl' flka"hy sąsiada: na jego niepollleglość i wolność, "Rodzicielką wszystkiego złego lIa świecie i WSZ) stkil'h nif'szczść.

które trapią rodzaj ludzki i bruclzq świat, jest chciwość, mówi I'bmo Ś. R a d i. x o m n i u m III a lor u III a \' a I' i t i a, Ona to, ,jeśli siędzic na tronie, niesprawiedliwe wszczyna wo,jny, cudze nachodzi gt'anicc, spokojne napada ludy, łupi ich świątyni<" zahiera ich majątki i na wc-lnych, za wydaj'te im srebro i złoto, ż!'lazne kladzie okO\\') , ()Ila uciska narody i radaby w szczękach ludzldch porachować zęhy, ażehy od każdego, co chleb gryzie, oplacano pohór, Chciwość to otwiera najwarowniejszc nieprzyjaciołom fortece, ułatwia najeźdźcom Ih'ogę do zwycięstwa, do zamienienia w gruzy ]'ollziunych wsi, mi,lsl i stolic państwa, staje się przyczyną, iż wlas]wj ojczyzny syny. tPo imienia niegodni, co, jak kruki lIa ścierwo, chciwi fq lIH zlot o, za nie sohif' mają zaprzedać kraj, ukuć kajdany na nogi !'Odu swojego, wlluków i pokoleli. swoich!"

V. K s. J i c h a i K o c i ełk o w s k i, jezuita i pl'Ofeo]" poznal}ski, niewinnie posądzony o przekn;:canie uaz\\'iska autora, którego dzieła przekładał na j('zyk polski. O ks. Kociełkowskim pisali, według Estrpil'hf'ra XIX 31'\2: Feliks Bentkow<;ki w tomie II "H i " t o r j i I i t e l' a t LI l' P o 1skiej" na str. 581. ks. Józef BI'own \\' "Bibljotel'e pisaI' z ó was s y s t e n c j i p o l s k i p j T o war z )- t waJ e z lis o W c g o" (Poznal} 1862) ua str. 222, Sommel \ ogel w tomie IV na str. 1141 i SohieszczaIlski w "Encyklopcdji Powszel'łl1lej" ()I'gelbralHla, tom '14 str. 971. Dodać jeszcze należ)' art)-ku]il{, drukowany już po wydaniu tomu XIX Estreichera, \\' tomie XXXVI &tr. 902 ,,\Vielkiej Enc'klopedji Powszecllllej IlustrowalIej".

fi przedewszystkiem życiorys, opart. głównie na aktach kapitulnych gnieźnieńskich, pomieszczol1)' w tomie drugim ks. J alla Korytkowskiego "PralatÓw i kf1llollików" g'lIieźnicll:"kich, str.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry