GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.01.13 Nr11

Czas czytania: ok. 9 min.

POZNAŃSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dektra i Spółki - Redaktor: A. Wannowski.

JI 11. _ W Piątek dnia 13. Stycznia 1832.

Wiadolllości krajowe.

z Berlina, dnia 9 Stycznia. N. Król raczył umieszczonego pray Koratnissyi Generalnej Assessora F r e u s b e r g, mianować Radzcą sprawiedliwości i patent jego własnoręcznie podpisać. Przybył tu: Generał-Major i komenderujący 6tą brygadą piechoty, Gagern, aTorgawy. Odjechali stąd: JW. Generał-Porucznik i komenderujący jtym dywizyotiem, Grolmann, z Głogowa.

Królewsko - Angielski Sekretarz iegacyi, Aberrombie, gońcem przez Hamburg do Londynu.

Królewsko - Francuzki Sekretarz Iegacyi, Hr. Larochefoucauld, gońcem do Paryża. Królewsko-Angielski goniec gabinetowy M e a t e s, przez Bruxellc do Londynu.

Wiadolllości zagraniczne.

Królestwo Polskie, Z Warszawy, dnia 7. Stycznia.

N. Pan raczył wyznaczyć Izabelli Hr. Sobolewskiej, wdowie po śp. Walentym Hr.

Sobolewskim, Ministrze Stanu, Prezydującym w b. Radzie administracyjnej, pensyą emerytalną zł. 40,000 rocznie do śmierci. Teatr Narodowy został zbogacony nową Sztuką. Wczoraj dano po raz pierwszy, nową romantyczno komiczną czarodziejską melo dramę Pana Ray munda, pod tytułem "Król duchów Alpejskich." Rozlegające się huczne śmiechy i oklaski licznego zgromadzenia, dowiodły zadowolenia widzów z gry artystów, a szczególniej Ra ppela (Zdanowicza) i K rola duchów (Weinerta), którzy wczoraj dali nowe próby niepospolitych swoich zdolności w komice. Pan Głowacki za piękne dekoraeye, zyskał pochwały i w końcu równie jak wszyscy artyści został wywołany. Piękny balet układu Pana Maurice, nadzwyczaj zajął obecnych. Z dnia 8- Stycznia.

Nabożeństwo solenne w święto BożegoNarodzenia według obrzędu greckiego, odbyło się onegdaj i wczoraj w kaplicy zamkowej wobec Ją. Feldmarszałka Xiqeia Warszawskiego. Spiewano oraz Te Deurn przy setnym odgłosie dział,jako na ten dzień przez błogosławionej pamięci N. Cesarza Alexandra ustanowioną doroczną pamiątkę za pokonanie nieprzyjaciół w r. 1 I2.

JW, Konstanty Jezierski, Poseł ptu Błońskiego, Prezes Rady województwa Mazowie wydz. I L, członek dozoru szkól wojewódzkich, pełen cnót obywatelskich, od młodości swej przepędziwszy wiek na usługach krajowych, rozstał sie z tym światem, w roku 66. R O s s y a, Z P e t e r s b u r g a, dnia rr. Grudnia.

Do dyrygującego głównym sztabem N. Cesarza JMci w dniu 6. (ig.) b. m. wydany został następujący Najwyższy Ukaz: "W ciągu ostatnich lat czterech, obfitujących w wypadki, wojsko Nasze musiało znosić niepodobne do wiary utrudzenia, tak w wyprawach po za najodleglejszemi granicami państwa" jako też w najniezdrowszych strefach i w okolicach, wktórych na nie czychała zdrada i przeniewieretwo, Przez godne naśladowania czyny, samego nawet nieprzyjaciela wprawiało w podziwIenie, ponosiło wszelkie trudy z przyrodzona, wiernością obowiązkom i poświęceniem się dla tronu i ojczyzny, i okazało się równie niezmordowane w wykonywaniu wszelkich obowiązków służby wewnętrznej, kjóre przez wybuchnienie diolety w państwie i przy zewnętrznych stosunkach wojennych było pomnożone. Ze względem na to, uważając za słuszną, udzielać zasłużopyrn wojownikom, którzy trudy te tak chlubnie podzielali, przed wysłużeniem oznaczonego czasu uwolnienie, stanowimy łaskawie: i) żołnierzom, którzy do i. Stycznia 1 "'32. wysłużyli bez zarzutu lat 20 wgwardyi, zaś warmii, oddzielnych korpusach, w oddziałach do wspomnionych tu nienaleźących, tudzież w komendach i miejscach zawisłych od wydziału wojennego lat 23, ma być udzielone uwolnienie według ogólnych zasad i stosownie do stanów istnących dla żołnierzy, ktprzy zupełnie wysłużyli czas przepisany. .- 2) Tym, którzy życzą sobie jeezcze pozostać w służbie, dana będzie podwójna i prócz tegajtszcze półroczna płaca, do którejby podług ustaw, gwardya po as letniej, liniowe wojsko zaś, dopiero po 25 letniej służbie mieli praw.o. - 3) Skoro pomienieni żołnierze wysłużą, lat 5» oznaczona artykułem 5. płaca będzie im wypłacona podwójnie zdoliczeniem polowy nad pensyąetatową, jako płacy łaskawej; a jeżeli dja słabości zdrowia lub dla podeszłego wieku wychodzą ze służbyj b ędzie im udzielona jedna i druga płaca, to jest: żołd potrójny wraz zpołową pensyi aż do śmierci prócz pensyi, jakąby który z nich pobierał za znak zasługi wojskowej lub order Stej Anny. -- Ą) Podoficerom, którzy na zasadzie Mego oddzielnego rozkazu, pobierają dwie trzecie płacy podchorążych lub kornetów, tudzież żołnierzom niefrontowym, których roczna płaca przechodzi 120 rubli, jeżeli stosownie do artykułu 2. i 3. niniejszego rozkazu pragną pozostać

5S

w służbie, pierwszym, nie podwyższenie wspornnionego wyżej żołdu, lecz podwójny wraz z połową zwyczajnego żołdu podoficerskiego,wiadomości wojska i takową niezwłocznie przy. wieść do wykonania, (po d p.) M i koł aj ,

Rozkazem dziennym z dnia B. (13.) b. m., N. Cesarz J mć wynagradzając dzieła bohaterskie, dokonane w czasie wyprawy przeciwko buntownikom polskim, tudzież okazaną świetną waleczność, udzielić raczył następujące nadania: Pułkom gwardyi lejb-grenadyerów, Pawłowskiemu, strzelców konnych i huzarów Grodzieńskich, prerogatywy Starej gwardyi; 2) dragonom, nazwanie gre n a d ye ró )J;a k o n n y c h; pułkom pieszym: WoJogdzkieRiUi AlexupoJskiamu i Krzemenczugskiemu, 3. i 410U morskiemu i 1. karabinierów, chorągwie Sgo Jerzego z napisem: Za wziętiz szturmem Warszawy 25. i 26 Sierpnia J 8 3 1 . ; 5. pułkowi strzelców i batalionowi gwardyi strzelców celnych finlandzkich, chorągwie S. Jerzego z napisem: Za odznaczenie, się. przy uśmierzeniu buntów w Polsce r. 1831. ; h uz arom gwardyi, gwardyi finlandzkiej, bateryi pozycyjnej No. i" lekkiej kompanii No. 2., trzeciej brygadzie gwardyi artyłeryi i grenadyerów, pułkom piechoty: Xiecia Wilhelma Pruskiego i Sewskiemu, równie jak batalionowi saperów gwardyi trąby S. Jerzego z napisem: Za Warszawę Iv d. 25. i 26. $ierpnijJ 1831 r.j pozycyjnej bateryi gwardyi artyłeryi konnej i bateryi pozycyjnej gwardyi N o. 5. trąby Sgo Jerzego z napisem: Za odznaczeni: się przy uspokojeniu buntów w Polsce r. 183 1 . ; pułkom piechoty Schliieselburgskiemu i indogekiemu, kompanii 1. artyłeryi kpnnej i bateryi pozycyjnej N o, 1., 7. brygady artyłeryi, srebrne trąby z napisem: Za Warszawę dnia 25. i 26. Sierpnia 1831; bateryi pozycyjnej No. l" trzeciej brygadzie artyłeryi srebrne trąby z napisem: Za odznaczenie się przy uśmierzeniu buntów w PolscjJ r. 1831., pułkowi kiryssytrów Xiecia Albrechta Pruskiego, tarcze na hełmach z napisem: Za odznaczenie się; pułkom ułanów: Ukraińskiemu,Nowoarcliapgelskiemu, N owomirgorodzkieinu i Elizabetgradzkiemu podobnej tarcze na kaszkietach, z napisem: Za odznaczenie się; bateryi pozycyjnej No- 2., trzeciej brygady artylerii grenadyerów takież same; pułkowi Atamańskie-. mu kozaków Jego Cesarzewiczosk ej Mości Wielkiego Xiecia Następcy tronu, tarcze na czapki z napisem: Za Warszawę 25, i 26, Sierpnia 183 1. roku.

Gazety tutejsze umieściły teraz dalszy ciąg Najwyższego roikazu dziennego z d. Ig. Grudnia, którym oddziałom wojsk najbardziej odznaczającym się podczas ostatniej wyprawy udzielone zostały ineygnia; między inne mi otrzymały pułki piechoty: Xiecia Karola Pruekiego, Reweiski, S taro - Ingryj ski, N o w o l n - gryjski, Wielko-Łucki, Bełoserski, Olonecki i J elecki, pułki karabinierekie Barclay do T o b ly, tudzież 3. i 11. pułk strzelców małe tarcze na kaszkietach, z napisem: Za Warszawę d. 25. i 2b. Sierpnia 1831, Z dnia 26. Grudnia.

N a posiedzeniu Komitetu Sybirskiego dnia 82. Października czytano przedstawienie Generała Gubernatora Zachodniej Syberyi, w którem prosił o pozwolenie uskutecznienia rozmiaru gruntów w gubernii Tobolskiej przez tamtejszych geometrów. Przy rozważeniu tej okoliczności, Komitet oświadczył, iż rozmiar gruntów w Syberyi jest potrzebny w ogóle, a teraz w Syberyi Zachodniej staje się niezbędnym, aby to co brakuje włościanom do należących im 15 diesiatym gruntu, mogło być uzupełnione; dalej z powodu potrztbnego ochraniania lasów, z powodu osiedlania się wygnańców i r powodu osadzania włościan z tych gubernii rossyjskicb, gdzie brakuje ziemi. Gdy obecnie w gubernii Tobolskiej znajduje się zupełna liczba geometrów i gdy topograficzne zdjęcie powiatów: Iszymskiego, Kurgańskiego, J ałutorowskiego i Tyuineńskiego już jest ukończone, Kornittt wspomniony polecił geometrom, aby rozpoczęli rozmiar gubernii Tobolskiej; przedewszysikiern zaspokoili żądania włościan i nieobciąiali ich w czasie swojej pracy zbytecznemi rekwizycyami. N. Cesarz J mć przezierając dotyczący się tego protokuł w dniu 18. z. m., przydał do niego następującą własnoręczną, uwagę: "Przytem poleca się Generałowi Gubernatorowi pod odpowiedzialnością, czuwać nad postępem tej czynności, aby żadne niezachodzily zażalenia na uciski." Niemcy.

Z M o n a c h i u m, dnia 29. Grudnia.

Posiedzenia obudwóch Izb Stanów Bawarskich w skutek postanowienia Króla J mci dziś zostały zamknięte. T u 2 C Y a.

Z T rye s t u, dnia 18. Grudnia.

Z Rodu odebrano tu wiadomość z dnia 22.

Listopada, że flota egipska z znaczną liczbą, wojska lądowego po krótkiej i szczęśliwej przeprawie stanęła w Trypoli w Syryi na kotwicy. Podług tychże wiadomości, wojsko lądowe posunęło się a£ do Jerozolimy, nieznalazłszynigdzie oporu ani niechęci ludności. Basza z St, Jean d'Acre, który przed kilku laty jakobuntownik przeciwko Porcie był pOKOrra5IY, lecz za pośrednictwem Króla Egiptu zyskał ułaskawienie i został przy urzędzie, oświadczy! Ibrahimowi Baszy, iż go oczekuje jako przy.

jaciel i sprzymierzeniec; i już czynił przygotowania do uroczystego jego przyjęcia. Włochy.

Z N e ap o l u, dnia 14. Grudnia.

Postanowieniem Królewskiem, isinący dotychczas zakaz wprowadzenia zagranicznego zboża do Sycylii został przedłużony na lat tizy. Z Rzymu, dnia 17, Grudnia.

Dnia 13, wieczorem Xięźna Berry powróciła z Neapolu; słychać, iż już jutro uda się w dalszą podróż do Lucca. Również i Xiąźę Montfort bawi obecnie w tutejszem mieście; przybył on zFlorencyi, gdzie rodzina jego pozostała dla zerwania tutejszych swoich stosunków, gdyż zamierza ositść w Toskanie. Dzisiejszy numerdziennika D i a r i o zawiera ogłoszenie Sekretarza Stanu, Kardynała Berneiti z dnia i5. b. m. w którćm po wyliczeniu wielkich korzyści i ulepszeń w nowo urządzonym wydziale sprawiedliwości, taksie wyraża: "Kiedy w całym kraju z niecierpliwością oczekuje każdy wprowadzenia nowej organizacyr sprawiedliwości karzącej, a ustawy sprawiedliwości cywilnej i administracyjnej już są w wykonaniu, twierdzono w Bononii, że svetem przyjęty w innych częściach państwa Kościelnego, tam niemoże być zaprowadzony. Prolegat został zniewolony, podpisać i wydać pod d. 2. b. m. uwiadomienie, którernprzekraczaJAC swoje władzę, wstrzymał wykonanie ustaw sadowniczych wynieście i prowincyi Bononii, dawne zaś władze i procedurę przywrócił. Ojciec Święty niemogąc to pominąć milczeniem, rozkazał nam wydać następujące ogłoszenie: 1) rozporządzenie wydane przez Prolegata Bononii i podpisane pod d. r. b. m. względem zawieszenia wykonania w tern mieście i na prowin - cyi ustaw z dnia 5. i 3i. Października oraz z 5. i 15. Listopada, jako też względem przywrócenia dawniejszych władz i porządku sądowniczego, znosi się niniejszem i uważane jest za żadnr, a) Również znoszą się i uważane są za niebyłe , wszelkie akta, dekreta i sentencye, wydane przez któregokolwiek sędziego lub Trybunał, nie na mocy organicznej ustawy z dnia 5. Października mianowany, i w których zachowano inne formy, niete, jakie są przepisane ustawą zdnia 31. Października. 3) Gdyby do d. 21. b. m. nie przywiedziono do wykonywania wBononii nowych ustaw, natenczasSądAppellacyjny tych czterech legaryi przenieść ma posiedzenia Swoje tymczasowo do Terrory. Gdy wykona prowincyom przez edykt prezydenta pomienionego Sądu, natenczas Prolegat Ferrary mianować ma tymczasowp w dniu 2,3. b. m. z pomiędzy miejscowych najlepszych prawników Prezydenta i 6 Sędziów do nowego Sądu Appellacyjnego, i niezwłocznie poruczyć im ich urzędowanie. "

OVHMVIjWH'WH

ROZlllaite wiadolllOŚci.

(Z gaz. Franty) - Przybędzie do Lipska d. 28-albo 29. Grudnia oddział Polaków z 600 ludzi się składający. U daje on się przez H uf i przez Bawaryą i Wyrtenbergdo Strasburga, »by stamtąd dalej się puścić wgłąb Francyi.

Żołnierze ci, dawniej wszedłszy w granice Pruss, woleli we Francyi drugiej dla siebie Szukać ojczyzny, niź korzystać z pozwolenia powrotu do ziemi rodzinnej. - I n n e oddziały, jak słychać, później nadejdą. Kosztów na podróż ich dostarcza Francya,

OBWIESZCZENIE.

W dnin 7. Listopada 1831. r. zostały przez offieyalistów pogranicznych w bliskości »siXiąienic, powiatu Ostrzeszowekiego 28 sztuk wie. przy, które zapewne z Polski przemycono, zabrane. Gdy zaganiacze tych wieprzy zbiegli, tedy ostatnie zostały po poprzedniem otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyjnego w dniu 8- Listopada 1831. przez Królewski Przykomorek Celny I. w Grabowie za 8J Tal, 4 sgr. publicznie sprzedane. Wskutek przepisu . 180. Ty t. 51. Cz. I. Ordynacyi Sądowej, wzywa się zatem nieznajomych właścicieli w celu udowodnienia praw swoich, do zebranej z aukcyi summy, aby w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym niniejsze obwieszczeniepierwszyraz wdzienniku intelligencyjnyiB umieszczone będzie, na Król. Głównym Urzędzie Ceł Podzamcza się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie S"umma zebrana na rzecz skarbu obrachowaną będzie, Poznań, dnia 14. Grudnia 1831» Tajny Nadradzca finansów i prowincyalny Dyrektor poborów. L o e f f 1 e r.

ZAPOZEW EDYRTALNY.

Gdy nad summa szacunkową gruntu pod No.

Si7. tu na przedmieściu S, Marcina położo

nego, dawniej do KontrolIera Hayn należącego, na wniosek niektórych wierzycieli realnych proces likwidacyjny otworzonym został, przeto wzywają eię wszyscy ci, którzy do gruntu po» wyższego lub summy szacunkowej pretensye mieć mniemają, aby się w terminie na dzień 14. Kwietnia 1832. o godzinie io- zrana przed deputowanym konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Hellmuth w izbie naszej instiukcyjnej wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego stawili się i preteneye swe dostatecznie podah i udowodnili gdyż w razie przeciwnym zswemi pretensyami do gruntu rzeczonego lub summy szacunkowej wykluczeni i wieczne im w tej mierze milczenie tak przeciw okupicielowi jak przeciw wierzycielom, pomiędzy których pieniądze kupna podzielone będą, nakazanem zostanie. Jako Mandataryuszy przedstawiamy Ur. Ur.

Przepałkowskiego, Petersona i Giżyckiego Kommissarzow Sprawiedliwości tu w miejscu.

Poznań, dnia g. Grudnia I83f.

Król. Pruski Sad Ziemiański .

OBWIESZCZENIE.

Wyłączona wspólność majątku kontraktem przedślubno-małżeńskim Z dnia 6. Października r. b. między JPanną Henriettą Linke z JPanem N e u mann, zastępcy Burmistrza w Lwówku, podaje się niniejszem do publicznej wiadomości. Buk, dnia 8. Października i8. 3' .

Królewsko - Pruski Sąd Pokoju.

Powróciwszy tutaj, rozpocznę na nowo dawać godziny franeazkiego i włoskiego języka. Mieszkam w Hotelu Saskim pod No. 19, J. Brancovich.

Cenyzboża na Pruską miarę 1 w Poznaniu. Dnia 11. Stycznia 1832.

Tal. igr. fen. do tal.

2 5 2 1 20 I 1 5 I 30wagę

Pszenica .

Zyto Jęczmień Owiesi(?r. 10 25 7 4

1«0.

Groch l 1* Ziemiaki 15 Siana cetnar a 110 ff.. 20 Słomy kopa a 1200 ff . 4 20 Masła garniec I 20 10

2ł 6 I 25

-

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.01.13 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry