KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.02.29 R.2 Nr2

Czas czytania: ok. 6 min.

dźielJltwem. B tę chęć lJ tę uczlJnność / którąśćie nam pokazali bacźemlJ / żeście nie dla in[zlJdł przqczqn oczqnili / iedno abq chwała miłego Boga pomnożona, blJła kościoła powfzechnego ItarOŻlJtnego chrześciańfkiego wiara trwa' ła / kaceritwa znifzcźone bqłlJ. BblJśćie kapłantJ w mieśćie fWljm kaznodźieie /spowiedniki/ [a mi dla Hebie / dla dźiatek " dla cźeladkl / q dla ludźi w[zel6kich, którzq do miaita waizego przqieżdźaią I mieli. Bbq sqnowie warzq f q RlJcer lkich ludzi I w fzkole ifatecznie poltanowionelJ . według młodlJdłlat [woich przlJHoqnie ćwiczeni w bogoboqnośći / w cnotach / w oblJcźaiach chrześcijańfkidłq wnaukach WlJlWOlonqch bqli: BblJ nawet z ćwicżenia tego młodź wqroźizq I Rzecźqpo[politeLJ tak duchowneq iako lJ świeckielJ I godnielJ lJ poźqtecźnieq rłużqć mogła. Skąd kaźdq rozumnq cźłowiek bacźq / że iako 11ch m. X. BiIkupi Poznańfcq / z 11m m. PręłatlJ Kapitułq [woieq / tak q W. m. Panowie Pozn<1nicq / nie nameśćie hJlko ! ale lJ Rzecźljpoipoliteq to dobrodzieqffwo pokazali / q ow[zem Panu iwemu itworzqćielowi fłużbę powinną lJ przqitolJną ucźlJnili. Bo cokolwiek Pan BOg w[zechmopąclJ I ku chwale [woielJ świętelJ przez nas na niegodnieq[ze q nanikczemnielJ[ze kośćioła [wego Ilugi " fprawić będźie racźlJł / to przedoblicźnośćią Pań[ką wam zafługę / u ludzi bacżnqch [ławę dobrą.'q błogofławień[lwo iednać będźie cźarq wiecznlJmi. mlJ lepak q iucceHorowie nalzlJ Pana Boga za tę prow'nclJą w[zqtkę za to m'arto próś:ć będźiemq / ablJ we wfzqftkich ludźiach wfzelakie i'prawlJ ku chwale iego bqłlJ ; q nad to do poi-lug wfzelaldch powołania narzego niepomqbnie gotowqmi nas do. znaćie. Racżćie[z W. m.tedlJ te kfięgi/lJ to ofiarowanie łarkawie przlJiąć / a za nas Pana BOga prośić/ ablJ on [om pomnożlJł [prawlJ lJ poitępki nafze ku chwale [woielJ świętelJ I ci ku na[zelJ duchomneg

duchownelJ poćierze.Datum w eollegium 5Qcietatis :JEru Poiniińikim , 17. fługufti 1580. W. m. wrzqHkich w Panu :Jezu[ie fługa X. :Jon eonarius z PlJzdr W Kollegium POznali.ikim / 50cietotis :Jeru Rector.

Bnrrlli,.,tlzl'lI/ mia..!;! l'o'/,I1:\lIia \\ rok n 1:iO. kt,',n'HlIl IV delly-.

ka..ji l'pkto\' Kolf':!julłl jP'lllit'kil:-'g'o .Jall KOllarki prz l'i..:d wt{I}'<1 1''lI'I'' l'osr'li ./all,;o1l:\ "'Ilik;l h I dr. ,\danl I'alllini. jak to widoe'/,JI;L I. \\-i:Jllolllol>i drnkar,\"iPj Wl l),.;tatllil'j ...11 ollil' nlllif'JwZ01H'j 1'0-, ,.,Iyli ..l'o,.:ani;H'. p\. oł-fi,'ina .10:lnlli,. "01\'ha1la \11110 Domini I;;f).

Imlwn..i... Fx('pllpllli,,: \I, \d:lllli Paulini ['oltipdzisl'PII: f)nf'tmj" 1/f'.lli,'i pn..WllIipl1 h ::-I \\ i/:,' nI. \tI:l111 1':lnlini \\ b-«'iw III lIakl;\(II':\ \\'l"I1'Pj ,'z,:,'i l', 't li IIlllil'j:-71'j i ,.Jn>-7nil' tl'Ż Z\\ \';11':1 ...i,: bi:[dz rpktl)j' KOllarski z '1:lk:1 kil nipllPl \\ ,lzi':/'71l0,:,'i:[. \\'i':I'.'j II Prz! Adall1i" Panlinim nil' \\';1'111,\ ))oklol' (::,.;iOIO\\ I...i \\ ,.Zhiorl.p \\';lIll1m()I'i do hito'r i -zlnl;:i lr'k r..ki"1 \\ !'ols!'p" "i,.,zf' t 11;:0 lIa "tr. ;K tllIHIl 1., ŻP h ł II) m:lż 11\ I. łoil'gl-lP],;1T'1 mi;l"la l'o'/,JIallia i ŻP ulII:!rł r. 1:SHO.

:'-lip \vit'IlI\' 1'11 nid. I'Z l1'17\\'il,() jPg'o 1';llllini bYło jl':!,'o \\'ła;;riwPIll 11;lz\yj,..kip!11 fu,lm\ ('Hl. ('Z\ \1';1, l'7;1,;plII "P/lIll O\\'Pg'o zw'('zaju ni'p zl;i1Yllizo,, 1,'111. ['oehn.lz:!(' I. I'lIhiplłzi...k przYPIl'7ez:U" ll:tlpż. 1;1' I. md/il'oll \\ I. ;!I 11,\';1\\ ;81.;:0 Jlo]kip i 1;1' ZWid ,;if: -po po[,.:ku mOL" 1':1'\ ('lcz I;: luh podoJmif'. ,\. Ikd,.rki.

t 1:-:,\11'1" PI iI).\IIE.T:-:KIE \r PIlBUli' ['OZX:\XL\. Pok OIlt'Z"ll il' l.

I.OII'IH''l:I' W:lllil'lIiollf ,"';\d' już w 1::.,\i,'kll ll:ł"'7.:!l' 11:1 In 'e- tloknn1 Ht1' 11Ik. ".:'n k,.,i:[I.:[t l'rz"nlsl:lw:l ,I i Boli'sl:1\\'a do III.. j'J.7I1:1I1I:I, I ,'hrolli/:t "iI: ud h.j z:lIl',lIo,'i od lIIia"t:l wip':::' (: In \\ 1:1. "tnJ':! Il'C!!'tly,., h,da \\'ła"ilol'ią /,i,;:kIlP('I\\' pOZIl:lI'I:>kh'il.

( '''nl;'';1 jhl rni1'j..('I'III hi4t1r ('ZIl(''1). j)onil'w:lt. tJltaj rozl-'grała ..iI: ,\ roku 11-1;"1 jlOflhl!?' 1'11\'I1l1OIogji Dług'o","w krwawa w:I.łka IlIi(ol Zy Ht.łe-shl\Yf'11I Kt;llzipl'z:lwym, Henrykielll, ksicićll1' ::mdomiel'

KHONIKA MIA!!ITA POZNANIAkim. :,1 \Ył;:uly:;l:w:cm II wraz z :->[J17Y!llif,>r7ciw:lIUi swoim; RUf'inami i PDlowcami. Lecz n:'e wiadomo. czy wÓwczas już j"tlliała, wieś Główna. WYIII'enia, "i{: ją d()ierD IJóźni,ej. mianuwieii' T)I'ZY roż.. uYl'h I'ZYIllIO':"('ial'h mz£.:dowYl"h. zapisanych w uyplomatach z roku 13al,. 1:m;, lX3ł3, 1:n2 i l:i8::ł. W pMnipj:,zYl'h wiekarh GłÓWll1 nie IH,lgTywala '1vyhitIwj roli dzipjowl',i. Byl tO' hmvipm folwark, oto CZOll kiI1III1lt go.-;pouar"tw:1rul ehlopsk!{>mi; dzi ó\\ folwark już uie istn'pje. pokazujl' if: tylk l } jl'SZI'ZI' mi ej"'" p przy trakril' g-łl, wnym. tMl gospodan'zy tPj osady był 11:' Iliskim poziomie. Do piNO otl l'hwili ożywipilia ;' ł-: handlll na t ra,keip, U".1lIsk- l'o'ZIIail, [:;t{Jr. 11l'7e,l'iu:,ł o"adl> (btujl' I'it: wl;lśI'i" y \'OlW{lj w"i. Kupcy przyhywaj:}I'Y w porz,p \\ jpl'Zt1rut'j 71' I'wl'llIi hm arami .10 l'nzllauia. za:'tali IH'am fortl'l'zl1l' zam!-nil:tr. hyli wil:e 7nIlIS/f'ui ZalHJl'O\\ ai' \\' nl{.wn{'j. l:zPl'1ka {aówila \\T:Il z n:\llltrzl'żul'lIli ł'at\\iskaIlli m"lawała sil: 1naktJm i eie jako lIlipjsl'(' 1'":-lOjoWI'. Pow4ały wif:!, ohl'rż.. i skladuiee towarlI\\;. Pn t:yeh }li(')'\\,:-I )'eh z:\(.tątkaeh w"JloJuina il: już ('zl:l'it'j o tt'j o,",adzip. D:r.i;; dzil:ki "W ('111 n kurzystlwmu po:oż('nill zaIil'za it: ona do tyi'h o"'ad 1"lllmil'jsIZlCh. w kt{ll')Tl'h n.:łjhujui'Bj i'o'zwij:I :<ie;: żyri pr7l'IHy"lo\\'('. .Jak hishJl'ja nas pił lU'la, g-ł{lwny trakt \\ iOll!I'y z I'fI'lllania "o I ;dal',,,ka wplyuął w znaeZllej m,ierz,e n:l ą-::ul<). \Vpl,\'w trn \\''kazuj!' "it: r.'lw n,i..ż w planie. pi,n;pważ nad hl k ważlI:! drog m(I/!.'la )I(m ..;tal' tylkn ulie('I\vka. Dzi::< już nil' jl"st typową. ponit'waż t'lIIJll/ąl't. :<i{: na połllllniowym zadu.dzie uIi.'e t\\ oną na samym I'II\'Z:!t ku 'Jsad' ryrwk uo;'{' ohZf'rn,\. I )prllez kg-o PI7y"zynilo ...'l: w,\'l'IHlowanit' dworca do roz i-;zf>r7.Pl1ia pnludniowf'j !'H:(',i. tak 'Ż(' (lzi t.alraeil Sil: P'{'1"wot1l,\ kształt. o:lIly i 'wicH rohi wrażf'nie kom)lle"u Za l l1Hlllwatl Wpływ mia<;t:l na o-:adp. je"t tak ilny ż{' zdola.! ni'l'tylko zmit, ,uil' jl'j ksztalt. [('rz ealy Jej l'haraktc'r 'plski. pOił' ('waż OilhvlI:l dzi ma wygląd małego miaf'ta. Do rozwoju pr7P..;tr7lmnegn pne w;Iżnio(> przyezyniają ip' faJ:nyld, które nip <;ą wyhullowa,JI(' ystf" m:\ tye ,wic. le'l'Z każda w('-el :ng- ;,W-P j potrZ('}I,\. l'eddni(' np. wznoszą :<il: tam. I!'dzif' ą Ohł-it:<7(' z]oża gliny, fa lIryka ('P,g' elRkicg-o w 11o\';liżu dworra, a CentraI:t :--<kór wol)p(' wil'lki('g'o 7..apotl'u'howania wody PHY )lompie hydr:mlieznej. Z [Pgo pow'Jdu trn(lnD w IHÓ,\ \lej '" y 1l1:lCI.Yć c;taIl0\\l'7Y ki('nuw'k rmwoju pr7e"t 17Pllnego. Ou r"iwoju g-o,;pO(brt'7ego j1l'zYl'7yn'1o "i£: knrzy:<tnp polo7.euie usady. "\'"a poluduillw,\ 7.lI'hlld od (,a"wllej eiąnąl ,;i pa" staryeh fDrtyfLll'yj. J'rzy bil iowi(' tYl'hże wzm:'galo ,;i zapotl'7,ehowanie cegieł.

Z kt fI.i(-('Zllvcl powt'>wla więc ccgi-clllia, ktt'f<l, W) bLLJOW.U1l na wy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.02.29 R.2 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry