r K* 1\ ZJ XL 1 JI

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.01.24 Nr20

Czas czytania: ok. 2 min.

POZNAŃSKIEGO/

Nakładem Drukarni Nadworne'; W. Dekera i Spółki. - Redaktor: A. IVannomhi.

M 20. - We Wtorek dnia 24 Stycznia 18JI2.

Wiadomości krajowe.

Z Berlina, dnia so. Stycznia.

N. Król raczył Radzcy przy Sądzie wyższym krajowym, CaJlenberg, w Miinster, dać tytuł Rac'zcy tajnego sprawiedliwości. N. Król raczył honorowego Kanonika i nadplebana Iven w Bonie, mianować rzeczywistym Kanoniliem Kapitulnym (Dom* Kapitular) przy kościele katedralnym w Kolonii, i patent jego własnoręcznie podpisać. N. Król raczył Kommissarza ekonomicznego przy Koromiesyi generalnej w Poznaniu, Kriiger, i Kommissarza ekonomicznego przy Kommissyi generalnej w Soldio, Zander, msnowaćRadzcami ekonomicznymi i patenta ich własnoręcznie podpisać. Przybył tu: Cesarsko-Austryacki Generał - Major i Podskarbi, Hr. Clam-Martinits, Z Wiednia.

HHHMMHMM

Wiadomości zagraniczne.

T u 2 C Y a.

Moni torOtomański pod napisem: Spra«7 Bosnii, zawiera następujący artykuł: "Podcaas ostatnich niespokojności w Albanii, którt środkami uądu, ora» męstwem i karnościąwojska uśmierzone zostały, zebrało Się wiele próżniaków i włóczęgów w Albanii, i obrało sobie tę porę do knowania spisku. Niejaki Hussein, Kapitan z wojska nieregularnego, niimający żadnego oświecenia ani przyzwoitego wychowania, starał się korzystać z tegw spisku, celem dopięcia prywatnych swoich zamiarów. Podżegał on swemi zachęcanijmi Spiskowych, a pokrywszy chytrość swoje maską wierności, usiłował wyrobić sobie urząd Namiestnika Bosnii. Widząc jednakie, ii tym sposobem trudno mu będzie dopiąć dumnego swego celu, i źe droga ta zbyt była długą dla gorących jego chęci, sam się narzucił na Namiestnika krąju i wnet objął właciiej rządu; udawał on wyższego urzędnika Porty, a prowadząc sprawy zwykłym trybem, nadat przeciwny kierunek interesom kraju. W ssyacy rozsądni mieszkańcy Bosnii, ci wszyscy, którzy w dochowaniu swojej wierności, upatrują całość swoich majątków, są przeciwnymi temu przywłaszczeniu, Sami tylko stron* nicy Husseins, nauczeni świeżemi przykładami, których skutki prędzej czy później nioodrębne są, od każdego za wichrzenia, z żalem przewidywać zaczęli, Że ich położenie do niczego dobrego doprowadzić niemoźe, i że nieeą w sianie wytrzymać walki z rządem, Zapaleńsi jednakże wichrzyciele tiiertucaii jeszcze wielkiego swego p««d«ieiraiecia,«po*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.01.24 Nr20 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry