Z.\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

N:l telł1 zakoiH'JlTła si współpraca Edwarda TIaczyilsldego \\' "Ar('hhnun Teologicznem". Baz tylko jeszcze spotykamy jego llaz\\'isko w roczniku lI, za r. 1837, gdzie na str. 2(;3 czytamy, że wraz z 2 i:1l1)'mi ofiaroda wcarni przekazal "znaczne kapitały" na l'zecz Instytutu Szan'ch Sióstr w Poznalliu.

III. G r z e g o r z P a \\' e I z B l' Z e z i ll, l' e k t o l' P o Z n a ils k i e j s z 1,; o I)' Ś \\'. I a l' j i lU a g d a I e II' 1:JHł-1:JJO, doczelwł sil;' świetnej monografji pióra KOl1ł'ada Gón,kiego 3). O poznailskim pobyc.ie póżuiejszeg'o Arjanina pisał już \\' roku 1903 pastor Teodor \Yołs('hke w artykule p. t. "Der Versuch. der 1'0sencr I'fuITschule von Maria Magdalcna 15M) eiuen evangclichen Lehrer zu gehen", dł'llkowanynl \V "lIistorische :Vfonatsblatter fflr die Provinz posen", str. 177-181. Latem r. 1549 poszukiwała rada miejska w Poznaniu nowego rC'ktora dla swej szl,;oly farnej. Profesor lUliwers.tetu królewieckiego, Fn'deryk Staph'lus. kt.óry w czerwcu owego rolnI przejeżdżał przez Poznali, polecił burmistrzowi poznaiu;ldemu, Andrzejowi Lipczyilskicmu. uczniowi Luthra i l\lelallcht.hona, oraz staroście generalnclllu wiplkopolskiemu, Andrzejowi Górce, ucznia swego, Grzegorza Pawła z Brzeziu, polożon'ch w województwie łl;'czyckiem. obecnic zwanych Brzezinami łódzldemi. Kandydat posiada I stopieil naulwwy magistra, uadany mu przez uniwers'tet krakowski, a od 1'. 1:>47 studjowal dalej na uniwersytecie ł<;rólewicckilJ1, Pismem z dnia 2 siprpnia 1;,49 1', rada miejska powolała Grzegorza Pawła do Poznania. Ka wyjPzdnem do Poznania wpadła do rąk nowego rektora poznailskiego książeczka I\:alwina p. t. "Interim adultero - germanum", skierowana Pl'zeciw w'zllaniu tpl1ezasowemu ("Interim"), narzuconem przez zwyciskiego ceSal'za protestantom nipmipckim w r. 15i8,

3) "GI'zegoł'Z Paweł z Brzezin, J\Ionografja z dziejów polskie i Jitl'ratUl'y arjallkie,j XVI wieku". Kraków, Akademia Umiejętności, 192fJ. 8° s. 296,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry