v leiKiei Xi es twa POZNANSKIEGO

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.01.27 Nr23

Czas czytania: ok. 9 min.

Nakładem Drukami NadiYornej W. Dehera i Spółki. - Redaktor: JI. Wannomhi.

JW 23. - W Piątek dnia 27. Stycznia 1832.

· IIIIII.IJ,eBKIIDIM

Wiadolllości krajowe.

Z B e r l i n a, dnia 24. Stycznia, Stćsownie do Najwyższego rozkazu N. Pana obchodzono d. 22. m. b. uroczystość koronacyi i orderów. - W Wielkiem Xiestwie Poznańskiem ozdobieni zostali: l) Orderem Oila Czerwonego drugi?] hlassy Z liściem dcjwwan: General-Major Wrange), Generał-Major Groeben, Gcnera!Major Di est, Naczelny Prezes piowincyi Flottweli.

2) Orderem Orla Czerwonego trzeciej hlassy: Major J e n i c h e n , Radzca Intendentury S c h m i d t, N adradzca Regencyjny S tro e»lei, D/itkan X. L a d a c h w Graboszewie, Raditi Regencyjny Br]own, Radzca Ziemiański H o h b e r g , Właściciel dóbr B rodowski. 3) Orderem Orla Czerwonego czwartej "klapsy; Dyrektorpolicyi w Bydgoszczy, S c h wed e ,i i w i n i i i u VIjW

Wiadolllości zagraniczne.

Niemcy.

Z B runświku, dnia 14. Stycznia.

Słychać, ii coraz bardziej staje się podobnem do prawdy, że skutkiem rozpoczętych juz czyn

ności Kommissyi Stanów z Ministeryum Xiąźęcćrn, będzie projekt zupełnej ustawy. W istocie zaprzeczyć niernożna , iż projekt przedstawiony Stanom, przejrzanej ordynacyi ziemskiej, zawiera nierównie więcej niź tytuł opiewa i ze w projekcie tym z bardzo małemi wyjątkami, już są zawarte zarody dokładnej ustawy. Trudności pod względem tym niernożna się spodziewać ze strony rządu, i możnaby tylko zarzucić kwestyą, czyli już teraz jest czas, na zawsze prawnie uchwalać tak obszerne dzieło. Z O l d e n b u r g a, d. ]l. Stycznia.

U czyniono tu baidzo ważny trok przygotowawczy do zaprowadzenia usiawy Stanów ziemskich. Rząd zamierza zaczynać od dołu, a ponieważ uważa gminy za główną podstawę, naprzód zwrócił uwagę na urządzenie gmin. Uznano za stosowne użyć stowarzyszenia parafialne za główną zasadę ustawy. Wyszło już postanowię me Xi[żęce względem urządzenia i administracji gmin. Po nich wydane będą postanowienia względem urządzeń okręgovrych i powiatowych gminnych, do których już są ułożone przepisy. G 2 e c y a.

G a z e t a S t. P e t e r s b u r s k a zamieściła wyjątki z mowy mianej przy obrzędzie żałobnym po Hrabim Capodistrias, w której się także znajduje krótki rys jego życia. - Jan Hr. Capodi lii na wyspie Korfu. We Włoszech kształcił się w naukach, i tam prócz filozofii i starożytnych języków, poświęcał się z szczególniejszą gorliwością sztuce lekarskiej. W młodzieńczym jeszcze wieku został powołany do ojczyzny, na której wezwanie musiał objąć ster nowo - ustanowionego rządu 7 wysp Jońskich. Gdy rząd ten został obalony i*ojczyzna jego była oddana owoczesnemu władzcy Europy, Capodistrias stale odrzucał propozycye N apoleona, który go wzywał do swoich usług; wolał udać się do Rossyi, gdzie wielu jego współwierców znalazło schronienie dla wykonywania swojej religii. W r. /809. przybył do St. Petersburga i tu przez dwa lata sposobił się do przyszłego swego powołania. N astępnie powołały go interesa do armii Wiednia, a stamtąd do armii naddunajskiej, przy której poruczono mu administracyą wszystkich stosunków dyplomatycznych. Miał udział przy wszystkich bitwach, niebezpieczeństwach i trudach aź do zajęcia Paryia. Najjaśniejszy Cesarz Alexander posłał go z waźnem i bardzo (rudnem zleceniem do Szwajcaryi. Dokonał przywrócenie spokojności w okolicy wstrząśnionej zewnętrznemi i wewnętrznemi niezgodami. Szwajcarowie zwaji go swoim współobywatelem i dobrodziejem. Wkrótce potem błogosławionej pamięci Cesarz Alexander przywiązał go bardziej jeszcze do swojej osoby, jako Sekretarza Stanu Rossyi. Kilkakrotnie zleceniami Monarchy tego zaszczycony, Capodistrias miał udział przy negocyacyach w Wiedniu, Paryiui Akwisgranie. Obejmujący duch jego doprowadził do skutku kilka ważnych spraw dyplomatycznych, dotyczących dawnego i nowego świata. Przekonany o błogosławieństwie prawego porządku i wyższego wykształcenia umysłowego, pragnął je także upowszechnić między swoimi ziomkami i ustalić w Grecyi. Porzucając więc znaczne osobiste korzyści, powrócił w roku 1819. do swojej ojczyzny. Po dokonanóm powstaniu Greków, uczynił co tylko mógł, dla przywrócenia spokojności i porządku; widząc wszakże udaremnione wszystkie swoje usiłowania, zrzekł się wysokiego swego stopnia i udał się do cudzej ziemi. Cztery lata później znowu mu poruczono ster rządu Grecyi. Zgromadzenie narodowe uroczyście wezwało go do powrotu do ojczyzny, w której wszędzie napotkał nieszczęście i nę dzę. Pospieszył więc do wszystkich dworów E u r o p y, błagał mocarstwa o litość, zbierał bogate składki i poświęcił ojczym znie resztę swego mienia, swych sił i swego"'ycia. W roku 1828« powrócił do Grecyi i pozostawał tam aż do śmierci, która nastąpiła W dniu 9. Października z. r.

F 2 a n c y a.

Z P a ryż a, dnia 14. Stycznia.

Onegdaj po południu odbył się w feaplirf Tuileryow chrzest córki D o m Pedra w ob«; cności dostojnych rodziców i J. K. M. owd. wiałej Kięźniczki Leuthtenberg. Do świ. diów obrządku należeli także rodzice.Dziennik jeden prowincyonalny donosi, iż autorem mowy mianej przez Hr. Montaliv* e w Izbie Deputowanych, w której wymienia* no wyraz oeławiony "p o d d a n i", jest P a3 Viilemain.

Podług T e m p s ed rewolucyi lipcowej doStało 137 członków Izby Deputowanychordt.

legii honorowej, między tymi 5 wielki krzy 7 krzyż komandorski, 13 krzyż wielki oficeski, a 15 krzyż oficerski. Na miejscu Generał- Porucznika Hr. B3r rois objął komendę nad dywizyonem armii północnej w Lille skoncentrowanym Gene rał- Porucznik Tiburce Sebastiani. Gazette des Tribunaux donosi, źe pogłoska o aresztowaniu P. Kessnera pokaz. ła się być bezzasadną; owszem wszelkie śle dziwa policyi dotychczas zupełnie były nadaremne. Mamy tu teraz wiadomości o 3ch redaktorach dziennika A v e n i r, o Opatach Lame ruin, Lacordaire i Hr. Mon ttlembert, którz;. pk wiadomo, do Rzymu się udali, aby w e bliczu Papieża wytłumaczyć się z zasad, po. dług których oni dziennik swój redagował przybyli oni byli do Rzym u, nie mieli wszelako jeszcze posłuchania u Papieża; przyjich tylko Kardynał Albani. Pan flouvier-Ouraolard, były Preiekt Departamentu Rodanu, w Metz niebezpiecznie zachorował. Wczoraj przedsięwzięła policya pod dozt: rem Królewskiego Prokuratora, w mieszkanń; Hrabiny Larocbejacmęlin rozpoznanie papie rów tej damy. Dzienniki Tribiine, Quotidienne O p i n i o n, wczoraj policya zabrać kazała.

A n 9 l i a.

Z L o n d y n u, dnia 14. Stycznia.

Wczoraj "'iąźę Deyonshire i Baron Ompt1.

da, Minister hanowerski, prywatne mieli pc słuchanie u N. Pana w Brighton, Wczoraj po południu odbyła się czterogo dzinna rada gabinetowa w urzędzie spraw zewnętrznych, po której natychmiast Xiążę Tallejrand miał rozmowę z Lordem Palmerstonetn Kur y e r zbija wprawdziepogłoskę , źe między Xieciem Talltjrandem l Lordem Palmet sto nem do żwawego przyszło sporu, dodaje wszelako, że Posełfrancuzki stosownie do zlecenia rządu swego wzbraniał sif podpisani-o pewnych, oświadczając, IZ pOWInIen poprzednio radzić się w tej mierze gabinetu swego. Zresztą nieprzyszlo ani z jednej, ani z drugiej strony do żadnej popędliwości'; owszem pierwszy Sekretarz legacyi Xiecia Tallejranda pojechał do Paryża, zabrawszy z sobą oświadczenia innych członków konferencyi; tuszyć więc sobie należy, że układy zawiązane do pomyślnego doprowadzone będą końca.

ROZlllaite wiadolllości.

Gazeta Rządowa Pruska zawiera następujące doniesienie z Warszawy z d, 17. Stycznia: "Wszystko się tu coraz bardziej nakłania do pokoju. Korpus Wita, jak słychać, ma eię udać do Odessy, korpus Pahlena do Rygi, a gwardye do Petersburga. Porządek wraca, karność wojskowa wyborna, nikt zażalenia swego nadaremnie niezanosi, choć rzadko nawet pobudka do tego się wydarza. Feldmarszałkowi udało się codziennie w wyższym stopniu pozyskać zaufanie i przychylność powszechną. On sam i kilku innych Generałów rossyjskich, własnym kosztem każą bulion gotować i tabliczki bulionu przyprawiać, 1500 porcyi codzitń między ubogich rozdawając; 750 zupełnie darmo, a 750 za tak niską cenę, że ta ani połowy wartości tabliczki niewynosi. "

Raport Generała dywizYi Prądzyńskiego, zdany Generalowi, naczelnie dowodzącemu wojskiem po Iskiem, fDahzy cl.lg.) Wróciwszy do pałacu rządowego, zdawało mi się widzieć dyspozycye członków Rządu zmienione. Większości zdawała się potrzeba układów konieczną. - Chodziło im tylko o zyskanie aktu, któryby Prezesowi Rządu «dał się być dostatecznem upoważnieniem do traktowania. Sejm jeszcze niebył się na nie «decydował, Trze ba go było oświecić nad naszem prjwdziwem położeniem. Trzeba było zedrzeć z oczu Sejmujących zasłonę ułudzeń. '" Nikomu z obecnych niecłiciało się podjąć tak gorzkiej missyi, a mającej ewoje niebezpieczeństwa. Rzucono na mnie oczy, jeszcze raz zrobiłem ofiarę z moich osobistych uczuć i przyjąłem ten bolesny obowiązek. Odebrawszy piśmienne polecenie Prezesa Rządu, udałem się do połączonych Izb. - Taka jest treść mego przemówienia: "Dostojne połączone Izby! "Przemawiam do Was z sercem napełnionem boleścią, bo nader jest bolesne to, co Wam udzielić mam, I więcej mi potrzebaodwagi i męstwa, ażeby Wae oświecić nad naszem położeniem, aniżeli na wszelkie niebezpieczeństwa wojoy. Dnia wczorajszego nieprzyjaciel zdobył lezą linią naszych okopów, Niesą już tak mocne te co nam pozostają. Widziałem dzisiaj aa własne oczy obadwa wojska, nieprzyjacielskie liczne i w dobrej postawie, stoi gotowe do ataku, kilkaset dział jego stoi na wystrzał armatni, w gotowości do rozpoczęcia ogni? U derzenia tego wojsko nasze niejest w stanie odeprzeć, ponieważ jest daleko mniej liczne, okryte oko* patni nazbyt rozwlekłem!; ponieważ nakoniec, lubo jest gotowe do zupełnego poświęcenia się, brakuje mu owego przekonania o zwycięstwie, które jest pierwszym warunkiem zwycięstwa. O godzinie Iszej nieprzyjaciel rozpoczyna szturm; prztd wieczorem będzie niezawodnie panem okopów. Panów poeta» nowienie przepisze wojsku, czyli przedłużając walkę w ulicach miasta ma się zagrzebać pod jego gruzami. Gotowe jest do tego ostatniego poświęcenia się, jeżeli Wy osądzicie, że to jest potrzebne dla ocalenia honoru narodowego. Lecz jeźelibyście osądzili, że dla (ego ostatniego celu już się dosyć uczyniło, że warto jest zrobić koncessyą dla ocalenia wielu bardzo osób, stojących nad grobem i Warszawy, owej stolicy narodowości polskiej, tedy niema ani jednej chwili do stracenia. Nieprzyjaciel, jakem już powiedział, o godzinie iszej rozpoczyna atak; około wieczora będzie panem szańców; w nocy kolumny jego upojone powodzeniem posuną się w miasto, którego palące siję zwaliska może oglądać przyszła zorza. Żołnierz rossyjski pragnie tego wypadku i rabunku, któryby mu towarzyszył. Co więcej, po tern, co widziałem, wnosić muszę, iż nawet niektórzy z wodzów nieprzyjacielskich wcaleby się niegniewali z zupełnego upadku miasta, którego zamożność i oświata czynią ich niespokojnymi względem przyszłego kiedykolwiek powstania sprawy polskiej. Skoro zaś Warszawa legnie, a z nią razem broniące ją wojsko, pozostające korpusa nasze niedługo już potrafią przedłużyć wojnę. Pozbawione wszelkich sposobów do jej dalszego prowadzenia, ulegną, przedłużywszy tylko cokolwiek klęski okolic, w które się udadzą. - Takowe klęski wstrzy. mać jeszcze może układ. Nim się bój rozpocznie, możnaby jeszcze zyskać zachowanie Królestwa Polskiego i zupełną amnestyą dla naszych braci w polskich guberniach. Czuję doskonale, że ani zawierać go ani sankcyonować ntemogą Izby; niernogą one bez poniżenia się, rozdzierać akta niedawno przez siebie postanowione. Jeżeliby więc układ wnieby osąd/.:!y stósownem z3limitować się czyli odroczyć, zosiawując (iłowi Krukowieckiemu przedsięwzięcie środków, J3kie uzna za najstosowniejsze w obecnjch okolicznościach, przez co ulegając przemocy, Izby nieuprawniają jej dzieła. - Dostojne Izby! nie do mnie należy nasuwać Wam wybór między teini dwoma oslalecznnściami. Którąkolwiek z nich postanowicie, będzie ona wykonaną. Ale chwile naglą, chciejcie ich ni tiracić i wydawajcie Wasz wyrok." (DalszY ciąg jutro.)

W dniu 7. Listopada 183 L r« zostały przez officyalistów pogranicznych w bliskości wsiXiażenić, powiatu Ostrzeszowskiego 28 sztuk wie. przy, które zapewne zPolski przemycono, zabrane. Gdy zaganiacze tych wieprzy zbiegli, tedy ostatnie zostały po poprzednićm otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyjnego w dniu 8. Listopada )J,83b przez Królewski Przykomorek Celny 1. w Grabowie za 85 Tal, 4 sgr. publicznie sprzedane. Wskutek przepisu . Igo. Ty t. 51. Cz. 1. Ordynacyi Sądowej, wzywa się zatem nieznajomych właścicieli w celu udowodnienia praw swoich, do zebranej z aukcyi summy, aby w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym niniejsze obwieszczenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na Król. Głównym U rzędzie Cel Podzamcza sieJ zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa zebrana na rzecz skarbu obrachowaną będzie» Poznań, dnia 14. Grudnia 1831.

Tajny Nadradzca finansów i prowincyalny Dyrektor poborów. I. o e f f l e r.

Otf WIESZCZENIE.

W dniu 25, Października f, r. o 7mej godzinie z wieczora zabrał strażnik graniczny w boru Dobskirn, między Rzeszynem i Dobskiem, w powiecie Inowrocławskim, 3g skopów i 34 braków, które zapewne z Polski przemycone zostały a których zaganiacze uciekli. Skopy w mowie będące po otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zostały na przykomorku celnym w Ezeszynie za 69 Tal, publicznie sprzedane. Niewiadomi właściciele skopów rzeczonych niezgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebranej z aukcyi summy. Wzywa ich się zatem stosownie do . 180. Tit, 50. Cz. I, Ordynacyi sądowej, aby się w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym niniejsze

12S

obwieszczenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie na komorze głównej celnej w Strzałkowie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wyżej rzeczona na rzecz skarbu obrachowaną będzie. Poznań, dnia 20 Grudnia 1831.

Tajny N adradzca finansowy i prowincvalny Dyrektor poborów, (pOdp.) L 6 f II e r.

OBWIEbZCZENIET Podpisane Dyrektoryum policyi powodowanem się widzi, zwrócić uwagę na następujące przepisy: Powszechne PrawoKrajowe CzęśćII. tyt. 2.0.

,,$. 1248- Ślósarze niepowinni, pod karą 10 ,. Talarów, bez zezwolenia właściciela lub "państwa lokal zamieszkujących, ani żarników otwierać, ani nowych kluczy dora"biać." » . 12 49« Niepowinni także, pod równą ka"rą, bez zezwolenia właściciela do mu, "kluczy generalnych ro bić." Dyrektoryum policyi zapewnia temu 20 Talarów nagrody, kto tak dokładnie wskaże robiącego wbrew [powyższym przepisom klucze lub wytrychy, iżby go do sądowej indagacyi pociągnąć można. W Poznaniu, d. 24. Stycznia 1832.

Dyrektoryum policyi miasta Poznania i obwodu Poznańskiego. OliWIESZCZEiN1E.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, iż część pozostałości niegdy Stanisława Gozdziewskiego z bielizny, z sprzętów tlomo-wych, z sukien i z innych przedmiotów się składająca, w terminie dnia 3r. Stycznia r. p. zrana o godzinie gtej w lokalu Sądu naszego przez Referendaryusza Bock publicznie najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę sprzedaną będzie, na ktoren ochotę do kupna mających wzywamy. Wzywamy przy tern wszystkich tych którzy jakiekolwiek przedmioty spadkodawcy w zastaw dali, ażeby się w przeciągu trzech miesięcy do akt pozostałości zgłosili i w zastaw dane rzeczy dokładnie wyszczególnili, tudzież pretensye swoje uzasadnili, i gdy takowe za sprawiedliwe uznane zostaną wydania fantów za poprzednićm jednak złożeniem do depozytu odebranych na toż przypożyczek, się domagali, gdyż w razie niezgłoszenia spodziewać się winni, iz sprzedaż wszystkich do pozostałości nal tźących przedmiotów nastąpi i im tylko) prawo do zebranych pieniędzy pozostanie, Poznań, dnia 22. Grudnia 1831» Król. Pruski Są.d Ziemiański,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.01.27 Nr23 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry