Ixj-J

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.02.04 Nr30

Czas czytania: ok. 10 min.

Jx

Wielkiego

LA

Xiestwa

POZNAŃSKIEGO ,

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dekzra i Spóiki. - Redaktor: A. Wannnwihi

JW )J( - W S O b O t ę d n i a 4 L li t e g o 1832.

Wiadolllości krajowe.

Z Berlina, dnia 31. Stycznia.

N. Król raczył najłaskawiej dotychczasow go Sę ziego. Appellacyjnego B r e u n i n g , mIanowac Tajnym Nadradzcą Rewizyjnym przy Sądzie Rewizyjnym i Kassacyjnym Nadreńsium, i patent jego własnoręcznie pod * pisać. - N. Król raczył nadzwyczajnemu Radicy sprawiedliwości M u 11 e r przy Audjtoryacie generalnym, dać tytuł rzeczywistego Radzey sprawiedliwości i patent jego własnoręcznie podpisać. Przybył tns Genenł Major i komenderUj4 c y 54 brygadą landwe.y, Rudolphi, * Frankfurtu n. O.

Odjechał: Królewsko-Niderlandzki goniec gabinetowy G i n o t , do Hagi. Z dnia 1. Lutego.

Przybył tu: Generał-Major i tymczasowo komenderujący 11, dywizyoncm, Block, 8 Wrocławia.

O dj e c h a ł: CeB3r3Ko-Austryacki goniec gabinetowy, R e t t i g , do Gorlitz. Z T o ru n i a, dn. 18. Stycznia.

(Donieś, pryw. Z Gaz. Vossa.) - U II3a ciągle znaczna bawi liczba oficerów rossyjakicb i pojekich, Mieszka (u podobnież Ge

III eaIII IIInerał rossyjski Rennai, mający du lor pad przewozami i dostawieniem źywnek-i; onegdaj otrzymał on przeszło 36,000 r'.ibls, które natychmiast za towary mu dostarcz a ;. vr;.;.-;, Zarabiamy więc takim sposobem u.: niżęliśmy się spodziewali. Żyd lute :-; padjfł się antrepryzy przewozu żywności. Wczoraj przybyło tu 30 kibitek rossyjekich C »rzechsmi, kminem, anyżem, lnem i t. p. % Wara»»» wy, udając się w kierunku ku Bvdgusicay, Mięso i pszenica mają być tanie \i Polsce, zaś owies i siano rzadkie bardzo i ito :>a - Polacy w Prusiecb wschodnich z 1 swego szlachetnego bardzo się ws?ęd»i@ podobali; lud piękny i żwawy, powi< · j e*$ści z korpusu Rybińskiego. -General Krem*, obecnie w Płocku stojący, jest rod m Po hl . . ' I nazywa SIę w rzeczy samej Krzyż. · · JIu

WJf'IVIV 1> W% V WI /

Wiadolllości zagraniczne.

R o s s y a, Z P e t e r s b u r g a, d. 11. Stycznia.

Przez reskryt Cesarski z d. 1. b. <<15, Generał Gubernator Witebski, Mohylewski, Smoleński i Miński, Generał piechoty Się (.bewanskoj, mianowany Kawalerem erder* ó$e Włodzimierza m ej klasey.

ivroientwa Polskiego Józef Kaczanowski, zoJIM * mianowany Radzcą Kolegialnym i urzę, szczególnych pojeceń przy Kan· clercu .Ro?-yjskich Cesarskich i Królewskich orderów, > la prowadzenia interesów w jtjzyŁu polski w przedmiocie orderów Orla Białego i Sgo Stanisława.

A u s t 2 Y a.

e d n i a, dnia i . Stycznia.

Doetrsegacz Austryacki zawiera, co · nestępyj». "N iektóre gazety niemieckie, a te, które wszelkiego sposobu używaj* 'dU. utrzymywania i powiększania nieęjioiojamiei i nieufności w umysłach, usiłują wystawiać Aybuchnienie powszechnej wojny, jtko nieijp; tonne i bliskie. Nazywają ją wojna, «aaąd, nową wojną religijną, wojną nierMtezoneij żądzy .panowania z wolnością; * «A«wani* te dostatecznie objaśniają, skąd *»ywuu?ą i woje smutne zapowiedzenia, i jafeita orężem chcą pokonywać powszechne 0bt ku temu dzwonieniu na gwałt, Arf H> przypisują gabinetom plany wojenne, U{ żadneg*» innego dowodu, prócz obtnieysłów, zostających w wyraźnej Bprs*eenos" z najoczywistezemi czynami, i ijają je największem przeistoczeniem pławd-) 'i to obawa, juź to odwaga ma tą Europę do wojny. Widzą juź to Frei. .;. juź też* Anglią upadającą, i na fem je swoje zakładają. Wystawiają już to drugie mocarstwo, przez «v niepodobnych, rękojmi., przez groźby lobudzanie, jako bliskie potrzeby nh ;> aznego pocisku, Juź to malują t lontefli przy baryłce prochu, juź «-o Wiochy «spalające powszechny pożar. Juź t-o marzą saoie o czynach gwałtownych, re*ołu«yjny*b i kontra-rewolucyjnych, i wyszydza, celem sprawienia stanu gorączkowego. Gdy wszędzie zmniejszają się wojeks, »ni usiłują skłonić do przeciwnego owsifcinsnia. Gdy oczywistem jest ciągle etaraośe aię wszystkich gabinetów o utwitrdz*rt!o g1» i pokoju, oni właśnie w tern upaprj>Si Dsobienia do wojny, i zuchwale ą: "mówią o pokoju; naturalnie (finetm tego jest wnjna." Taktyka ta ( «przyjacielskiego sposobu myśre- «ta wr.gj - m społeczności i kraju pochodzą, fa, · bl z t*kźe d-Ja korzyści lichwiarskiej wAraciiow a, upadnie przy zdrowym widoku iu*c*» większością przy powszechnie u»aabej powaeoie pokoju, i przy mocy ezy»óWyCAegj U'ę s pewnością spodziewamy." T u 2 C Y u.

Dooofrą z Alexandryi pod dniem so Listo

%2pada we względzie wyprawy Wice-Króla prz*. ciw Syryi, iż gdy Ibrairn Basza stanął pod Jaffa przybyli do mego wysłańcy od mieszkańców, celem oświadczenia mu swojej uległości i wezwania do zajęcia miasta. Wysłał zaraz goo swoich ludzi i osadził niemi miasto; vi któretn było 400 jazdy i 200 piechoty z wojska Baszy Acry; ci mu się poddali bez oporu; Ibrahim kazał im wypłacić żołd, naleiący im od pierwszego ich Fana, oni zaś weszli w jego służbę. Dnia 9. m. b. przybył-do Alexandryi Szeik Napaluzy, szczepu tegoż nazwiska należącego uo Baszy Acry, celem oświadczenia swojej uległości; obdarzony został przez Mekemeda Ali Baszę i powrócił do Syryi, ażeby wraz z swemi ludźmi stanąć mógł pod rozkazami Ibrahim? "Zdaj e się, (wyrażono dalej w tymże liście} że wojsko egipskie niewielki znajdzie opoi w Syryi. Zresztą niezawodnem jeef, że Mehe» med Ali działa w tej (prawię bez polecenia Posty, i zabrać chce w posiadanie Syryą bez jej na to zezwolenia; zobaczymy jak kroki te Suitau uważać będzie. Zbiór zboża i ogrodowin był tego roku bardzo lichy; Egipt co rok jest uboższy w teprodukta; przez zbytnie powiększenie wojska i żeglugi oderwał Basza wiele jrąk od eprawy roli."

Włochy, Z N e a p o l u, dnia go. Grudnia.

Po przybyciu gońca do Posła hiszpańskiego w końcu zeszłego tygodnia, ustanowione już jest małżeństwo między Xieciem Sebestyan-em Beira a Królewną Neapolitańską JSlaryą Amelią, drugą córką owdowiałej Królowej * i jak mówią * mimo młodość Xieinirzki, która nie* ukończyła jeszcze 14go roku, przyjdzie do skutku na następną wiosnę. JLtst pisany z Regio 2. Stycznia, zamieszczony w dzienniku niemieckim P o s t - B o t e a u s F r a n k. c n donosi, iż korpus złożony z 13 batalionów, przy którym znajduje się pisarz listu, otrzymał rozkaz udania się do Bononii. (P óźniejsze wiadomości z Włoch niewspominnją o podobnym ruchu wojsk austryackich.) Piękne nasze miasto przyozdobione jeszc*e z 0* ta mV* Villa reale, to zachwycające miejłc* przechadzki, rozciągające się wzdłuż Chiaja 2Jl-. kwadrans drogi, czyli 0«1 3> SCO (q,O jiboo stUj», przedłużone teraz będzie aż do Mergełłiną, lam gdzie się rozchodzą obiedwie drogi, z kto« rych jedna idzie po nad pobrzeźern, druga ptowadci do groty. Przez to długość jego powiększona bęćljie o czwartą część, tak, iż Ą,iQ9. stop, czyli piątą część mili niemieckiej, wykosić będzie. Robota około tego pójdzie bardzo gorliwie i w krótkim czasie ma być ukończona. Inne daleko większe upiększenie, od dawnego już craBM zamierzone, tymczasem jtszcze od i przylegających poniżej Królewskiego pałacu zabudowaniach marynarki; będących, n a d r edze do Castellamare, które mają być zniesione, ażeby przez to odkryć zupełnie teatr S1. Carlo i połączyć go z ogrodem i miejscem spaceru, którtby się rozciągało od Molo aż do Santa Lucia.

F 2 -a n c y a.

Z Paryża, dnia 21. Stycznia.

Deputowany P. Dupont z Eury mianowany został Mairern w wiosce Rouge - Periers, gdzie uu podczas niebytności Izb mieszka. Xiążę Broglie i Deputowany Bioche zostali obrani Mairami w miasteczkach Chambray · Broglie i Thibouville. Wczoraj w skutek kilku konferencyi z Prezydentem Rady Ministrów, jako też z Posłami l ' russ i Rossyi, wyprawił Poseł Cesarsko-Austryacki gońca do Wiednia. D zień dzisiejszy minął bez najmniejSzego rozruchu. (Przepowiadano przed kiłku dniami, źe dnia 21. m. b. wybuchnąć miała rewolucya ) Gazette de Frsnc«, Cjuotidienne i C o u r r i e r d e l I E uro pe ogłaszają, ie jutro wydawane niebędą, ponieważ ich drukarnie dzisiaj z powodu żałobnej uroczystości dnia »1. zamknięte zostaną. - Trybunał Lyoński obwieścił na wniosek Adwokata Sauzet, źe dnia »1. Stycznia posiedzeń żadnych niebędzie. - Podobnież i bank wexle na dzisiejszy dzień przypadające wczoraj już prezentować kazał; niektórzy kupcy wszelako niechcieli , choć pieniądze u nich gotowe leżały, zapłacić wexli tych, ponieważ dzień dzisiejszy niejest więcej dniem uroczystym. v Ami de la Religion donosi, ie Xiążę Bordeaux dnia 2. Lutego pierwszy raz pójdzie tio spowiedzi. Ile rzeczywiście deficit Pana Kessnera, kassyera centralnego, wynosi, oznaczy się dopiero dnia IS. L u tego, jako na ostatnim terminie dla pożyczki narodowej. Tylko ten fundusz «daje eię ie uszczerbek poniósł znaczniejszy, gdyż inne książki i rejestra w najlepszym znaleziono porządku Zresztą summa z 4 milion, przez dzienniki podawana, ile wnosić można z oświadczeń Pana Kessnera przed oddaleniem się jego z Francyi i rodziny jego, zapewne jest przesadzoną. ZToulonu, dnia 10. Stycznia. - Nafregacie "Ifigenia" i na korwecie "Larnproie" wojsko odpłynęło do Lewanty. Korweta "GalO II II e" odwiozła kompanią artyleryi do Algieru, a w tych dniach ma się tam także udać 8co łudzi z pułku logo piechoty na okręcie "Marengo". Wczoraj zrobił się tu hałas, który byłby mógł za sobą pociągnąć złe skutki. Dowiedziano się, że kilku młodych ludz;" łtóryeb miano za KaHistów, zamknąwszy si w m» kowni, śpiewało pieśni na cześć H e;, K a V. i t. p. Inna młodzież rozgniewana taką bezczelnością, weszła do domu ipierws przetrzepała. Wszczął się zgiełk, aresztowano trzy osoby i na tern rzecz się skończy A n g li a.

Z L o n d y n u, dni a 18. S t Y « S p e c t a t o r donosi, ie między Rossyą» Francyą i Auetryą kilka się już odbjło feeria ferencyi, dotyczących eię spraw Grecji, w sin tek których za dwa tygodnie uastąpi; eze postanowienia. Z dnia si. Stycznia.

Przed kilku dniami Kontrę-Admirał Rood prywatne miał posłuchanie u Króla J mć. Krę lową ciągle lekka napastuje choroba, »v »tutek ' której z izby wychodzić niemoie. N iema jeszcze żadnych urzędowych wiadomości o nowej kreac >i P arów; lecz tyie ewss. ie jest nieodzownie postanowioną. Wymieniają takie między nowymi Parami S .dwaf. da Codringtona. O wyprawie Dom Pedra Times dzisiejszy.

następujące zamieścił uwagi: "N iema dotycfeczas urzędowych uwiadomień o stanif · poste. pach wyprawy przeciw Portugalii. Siły zb*4)jne Królowej zgromadzą się podobno w Tercetrze , aby stamtąd wyruszyć na miejsce im przeznaczone. Słychać, ie na wyspie rzeczonej już wielka ilość wojska jest skoncentrowana, czekająca tylko przybycia okrętów wojennych. i przewozowych, aby się przeprawić do Portu» galii. - Z całego szeregu gazet urzt I ».' ! Z Terceiry dorozumiewamy się, ie tamtejsza regencya doświadczenia czyni rozmaite względem ustaw i postanowień, które, gdyby się młodej Królowej poszczęścić miało, w Portugalii będą zaprowadzone. Można w te mierz« Terceirę nazwać wzorem prawodawstwa dla Portugalii. W Gazecie Terceirskiej, sd» 11. Grudnia, czytamy dekret regencyi, stosownie do którego uchwala się utwórz» pusu gwardyi narodowej, którego za iarera ma być obrona praw młodej Królowej i sprawy konstytucyjnej. Korpus ten mający się r-fcła1faj' z obywateli posiadających równe polityczne przywileje, organizowanym będzie 7 pełnie na wzór gwardyi narodowej francuzkićj. - W Gazecie Terceirskiej, z dnia . Grudnia, znajduje się dekret dotyczący Się naborów, który wszelkie znosi w tym przenadużycia, co się wkradły w Portugalii, Wszyscy mieszkańcy wyspy z największem uttićifeniem sprzyjają sprawie Królowej i rr rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich Portugalii doczekać się niemogą,-10,00S woj jynowłacfzcy Portugalii." Kurye r opiewa, że Migueliści bardzo się spus zczaia na pomoc Rossyi. e małe na polach do Gortatowa, Paczkowa i Taniborza należących, (koi ednej i pół od Poznania odległych, od i. Stycznia r, b. jest do wydzierżawienia. Ho uszczenia polowania rzeczonego cytacyi na dalsze lat 6 wyznaczyliśmy «<III> na jień 10. Lutego r. b. w M n e po »iedzeń w lokale Królewskiej Regencyi tutejszej, o czem mających chęć dzierzaejszem uwiadomiamy. dnia 26". Stycznia «832. Królewska Regencya, wydział p »datków stałych, dóbr i lasów rządowych. p U KLi G AJN D U M. Wiatrak we wsi Chmielince pod Lwówkiem pod No. io. położony, sukcessorom mafźon· tnpfer należący, z domem, ogrodu i I morgi roli się składający na 483 Tal. 18 sgr.

4 ' fen. osaxowany, ma z polecenia Król. Sądu Ziernić ńsl iego Poznańskiego najwięcej dające· O ..przedany, VVyauaczylis'my do tego celu termin na dzień 22gi M arc a na miejscu Chmielinie na gruncie wspomniollyr5I i «spożywamy ochotę kupna mających z tą wxmiankl że taxa i warunki wregistraturze natg ej przejrzane być mogą. Buk, dnia 31. Grudnia «83\> Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

List gończy.

Szymon Andrzejewski będąc o kradzież gwał« Ktwną do indagacyi pociągnięty zbiegł przez cwalfowne wyłamanie się z więzienia tutejszego w no,:y z dnia 29. na 30. b. m. Na Si łwyceniu go wiele zależy, albowiem już podobnych więcej kradzieży zrządził; wzywamy latem wszelkie wojskowe i cywilne ności, ażeby na zbiegłego pilne mieli oko» onegoż w razie zoczenia aresztować i nam przfsłać, kazali. Wirze nia, dnia 30. Stycznia 1832.

T » H e w s k o - P r u s k i S a d P o k o j u , Rysopis.

nkulpat Szymon Andrzejewski podający się ć iai ,6 lub 47 stary, wyznania katolickiego, . komornern w Grzymisławicacli dotąd CaJIMe« kiwał, m o l e mieć około 3 cale, konatyfucy- jest zdrowej, ma twarz pociągłą drobno &t owatą, oczy czarno-niebieskie, włosy iiA głowie przystrzyżone ciemno - brunatne.

N osi .na sobie koszule lniana spodnie dłubie sukienne szaraczkowe, gatki płócienne, spań« cerek z rękawami z płótna srnelcowanego ciernno-zielony białym barankiem podszyty, westkę sukienną granatową płótnem podszytą zgu. zikarni z tego samego sukna, płaszcz granatowy sukienny bialem bajem podszyty z długim kołnierzem trzy razy sztukowany, chustkę na sj.ji tyftyk ową ponsową z źołtemi kwiatkami, boty zwyczajne chłopskie, kaptur sukienny ciemnoszaraczkowy siwym barankiem obszyty. Szczególnych znaków żadnych na sobie nie« ma, mówi tylko popolsku, potrafi cokolwiek czy. tge drukowane. pisać zaś nieumlp. "iiBVV IEŚZCZENIE.

We wtorek dnia 7. m. b. i dnie następujące, przed południem od godziny 8mej do izatej, będą w tutejszym magazynie 18 cetn. kaszy jęczmiennej, 171 r kaszy owsianej, 10 r go funt. masła i ? s 23 r rozmaitego suszonego owocu; 17 cetn, 69 funt. ty tuniu i 43 funt. czarnego pieprzu, W pojedynczych częściach, kaszę po f cetn., masło w faseczkach po 20 i kilka funtów, owoc suszony według rozmaitych gatunków, tytuń po S funtów, pieprz po funcie, publicznie najwięcej dającemu przedawane a w dniu następującym przybite, takie za gotową zaraz zapłacę wydane. Ochotę kupna mających zapraszamy przeto niniejszem aby się w rzeczonych dniach w tutejszym lokalu urzędu prowiantowego liczni« zebrali. Poznań, dnia 2. Lutego 1832Królewska Intendentura V. korpusu armii.

Ceny zboźa na Pruska mIarę I wagę w Poznaniu. Dnia I. Lutego 1832.

Tal. igt. ten. do Ta). &px. ( <<II<< Pszenica . 2 12 6 iS «Zyto . l I *b 80 Jęczmień t 5 7 6 Owies . 21 27 6 Taterka 1 12 -6 ' «S Groch 1 12 6 «7 Ziemiaki 11 f- ió Siana cetnar a 11 O tf.. ao 23 Słomy kopa a 1200 tf . 4 H 4 20 Masła garniec I 20

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.02.04 Nr30 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry