GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.02.08 Nr33

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

Xiestw POZNANSKIEG

Nakładem Drukarni Nadwornej W Dekera i Spółki. - Redaktor: A. WannoK

JW 33.

W Srodę dnia 8. Lutego 1832.

N. Król, Pan nasz najmilościwszy mocą następującego najłaskawszego pism-.

wego miastu Poznaniu udzielić raczył porządku miejskiego.

,... Celem gruntownego urządzenia spraw komunalnych miasta Pomarz wadzenia regularnej organizacyi tychże, oraz aby gminom miasta z oowoc dnego i spokojnego zachowania się, z jakiem mieszkańcy juito podcza I urztii vr państwie sąsiednióm, juźto podczas przygód przez wybuchnienic eh wionych, rozkazom władz rwierzchniczych chwalebnie zadoeyć czynili, dać dowód Mego zaufania i łaski Mojej, ofiaruję w darze miastu porządek miejski z dnia 17. Marca r. b, i stosownie do zastrzeżenia w $, #5, postanawiam, by pre. 2 ** sostwo w magislraturze obejmował Nadburraistrz odemnie potwierdzony. Ministrowi spraw wewnętrznych i policyi, aby ku zaprowadzeniu pory.

skiego niezwłocznie należyte wydał postanowienia. Stosownie do rozkazu tćjjó u& pioźbę rady municypalnej z dnia 3. Października r. b. dotycząca aię i aha N adburmistrza, następuje rezolucya i spodziewam się, is Reprezentanci miasta jprsy podaniu trzech kandydatów wybór swój na takich skierują nięźów, którzy stopniu posiadają zaufanie rządu i gmin. Berlin, dnia ag. Listopada r. 1831.

(Podpis) FRYDERYK W1LHEl

Do Rady municypalnej miasta Poznania.

Mogliśmy współobywateli naszych dopiero teraz o tern zawiadomić, gdyż ogłoszę; poprzednio w Zbiorze Praw powinno było być umieszczone. Potrzebne roboty względ( rządzeń porządku miejskiego mającego być zaprowadzonym, już się rozpoczęły, 1 te stron JVV. Prezesa naczelpcgo prowincyi mianowany został Komitet, wespół z Deputacy sicypalnej dalsze obrady odbywający. * Poznań, dnia 6. Lutego 183 Afi a d amunicypalna.

Z Berlina, dnia 4 Lutego, N. Król raczył Majora dymissyowanego, Bacona *" > i e g e 1- B o r l i n g h a u s e n, mianować Badzca Ziemiańskim powiatu Paderborn, w obwodzi regencyjnyoi Minden. N. Król raczył Assessora przy Sądzie ZiemiarYsfcia) H a c h t m a n n mianować Radzcą n dliwości przy Sądzie miejskim w Ma;u.

p r 2 jeż d i a ł t u: Król. Niderlandzki goniec gabinetowy, H o o g er, z Hagi jadąc do Petersburga.

Z dnia 5. Lutego.

ól raczył Rotmistrza przydanego (aggrecirt) Ji pułku 2g» huzarów a służbę odprawia« jrzy generalnej komendzie ótego kor- mii, Kar o l a S c h m i d t, obdarzyć goi prawem szlachectwa. N. S\ról raczył Kantorowi pensyonowanemu jścielenadwornym w Potsdamie, P a s s e , der Orła jczerwonego 4tej klassy.

Wiadolllości zagraniczne.

R o s s y a, iereburga, d. 14. Stycznia, (star. et.) Vii-z ukaz Cesarski do Kapituły rossyjsŁicu W, mianowany Kawalerem orderu Sgo mieraa 4tej klassy: za przykładną gorłiwośc! w spełnieniu poruraonych obowiązkom czasu rokoszu w Warszawie, Sekretarz głównej administracji Xiestwa Łowickiego Andrzej Greiberg.

· i ze sprawozdania Petersburskiego Oberianejstrq. i'itersburgu, w 183 1 « r-» mieszkańców płci męskiej było 3i6,2ii, żeńskiej 132,000, 448,"'21; wtej liczbie: duchownych «Jachty 42,901, wojskowych rang niżących r5.819; kupców: krajowców 3957, zagrarm: tych 3134; mieszczan: tutejszych 3657, % innych miast 11,177; cechowych 11,79.5; ludzi równych niesziacheckich etanów 63,119; domowej 98,098; włościan poddanych 117,426; mieszkańców przedmieścia Ochty 911. - Cudzoziemców w 1830. było .,. w ciągu 1831. przybyło ich 829, ubyło .050, pozostało «3,035. - W ciągu 183L urodziło się dzieci płci męskiej 3515» źeńikiej 2; )6; podrzucono dzieci 9, z nich 3 pych..> Ożeniło się 1041. Umarło: $ «Uorób zwyczajnych: mężczyn 6890, kobiet

II

4335; z przypadków: utonęło 93, ze iwątfa z w<*g*i 5. od sparzelizny 2, z rozmaitych przypadków 31, z pijaństwa 14, z apoplexy* A 3» ogółem 319; śmiercią gwałtowną, zarżniętych 5, ze skutków pobicia 2, ogółem samobójców; zadusiło się 17, zarżnęło 2, zastrzeliło 3, ogółem 22. - W szpitalach policyi chorych zostawionych tam dla braku miejsca po innych zakładach, wyzdrowia. tnężciyzn 160, kobiet 99; umarło 38- - N a cholerę: zachorowało osób płci męskiej 8856, żeńskiej 4296; umarło męskiej 5820, żeńskiej 3437. Zaszczepiono ospę: dzieciom płci męskiej 183, żeńskiej 188- Zwaryowało: męi czyzo 4c kobiet 34. - Kościołów: grecierossyjskich było 140, innych wyznań 19, starowierców 5, domów modlitwy 5, klasztoróa? 2; kaplic 4, domów archijerejskich 4; pa eow Cesarskich 9; zamek inżynierów 1. Domów: skarbowych murowanych 299,drewr nych J52; prywatnych <<1urowarfych 235t. drewnianych 5178; publicznych murowi nych 4. Rozpoczęto w ciągu roku budów skarbowych murowanych 6, drewnianych 6 ukończono, skarbowych murowanych 9, p walnych murowanych 36, drewnianych 45. Fabryk było 70, otwarto nowych 5; roiiisi.

tych innych zakładów byio 117, otwarto nowych 7; bruku po rozmaitych częściach mh sta było 77,970 sążni kw" naprawiono i pr:t łożono kosztem miasta 41,030, nanowo wy żono kosztem skarbu 1260, kosztem pryv tnych 11,815 kw. sążni, Szosse było i6,6S9,; chodników kamiennych (trottoirs) 99,11$!, nowo zrobionych kosztem skarbu 351, Kosztem prywatnych 771 sąż. kw. Drewniane go pomostu było 497 KW, sążni, nowo zrobU;no 172. - Pozerów 4;} w nich spaliło się lub mocną poniosło szkodę domów 19; strat* ztu wynosi do 415,400 rubli. l\Ti e c y. Z Ffan kfu rtu n. M., d. 29. Stycznia.

Dzisiaj zrana o godzinie 8. pochowano tu z wyświadczeniem honoru wojskowego UT czyście oficera polskiego, który w hotelu "pod Łabędziem" życia dokonał- (Gaz. Vossa.

Z Moguncyi, dn. 24. Stycznia, Przy zbliżaniu się pierwszej kolumny l'alaków, ogromne mnóstwo ludzi z pochodr.it m: w ręku zgromadziło się o godzinie 6te; nad tegostronnym brzegiem Renu. Zabrzmią, ła muzyka.; tysiące zgromadzonych z uniesieniem śpiewali znajomą pieśń polską "Jeszczt Polska niezginę{a" w języku niemieckim; hllU środku Ren u ua moście łyżwowym odpowiadał (ąż samą pieśnią w języku ojczystym oddział Polaków, powiękezej części z OHcerrm młodych się składający. Gdy się do brzt v chetne wepolubieganie się, gdyż każdy się dobijał o zaszczyt przyjęcia do domu swego goscla polskiego, Wczoraj do przyjęcia drugiego oddziału jeszcze świetniejsze poczyniono przygotowania. Wzdłuż brzegów wspaniałego Ren u, na pagórkach winną macicą zasłanych, rozłożono ognie na znak radości, które razem z pochodniami całą oświecały okolicę. W bliskości miasta rzęsislem jaśniał światłem transparent alegoryczny. Między wychodźcami tymi było też kilku starców i dama jedna, jeszcze w mundurze Porucznika, która na całej wyprawie rnęiowi swemu, jako adjufant towarzyszyła. (Gaz. Vossa.) Z W o rrn acy i, dnia 25. Stycznia.

Przyjęcie Polaków w mieście naszem było istotnie rozrzewniającem i prawdziwie braterstiem. Chociaż Frankenihal było ich pierwszym noclegiem, zatrzymano wszelako tu pierwszą kolumnę, 2 inneml juź po południu trzeba tię było rozstać. Magistratur wcześnie już wystarała się o kwaterunki dla gości przybywających i w celu tym rozdała dniem przedtem bilety kwaterunkowe - ale ta staranność, jak się pokazało, była tą rażą niepotrzebna. Każdy mieszkaniec miasta chciał mieć bilet, nawzajem karteczki takie « rak sobie wydzierali i jeden zazdrościł drugłemu honoru umieszczenia w domu swoim kochanych przybyłców. - Kiedy wóz jaki stanął przed'domem mu wyznaczonym, właściciel przyjeżdżającym ani tyle czasu niepozwalał , aby zeiąśdź mogli; w ścisłem znaczeniu słowa powiedzieć można, że ich z wozów zrywano i prawie mimowolnych do domów zabierano. N iepodobną jest rzeczą opisać tę radość i wesołość, która teraz u nas panuje, A n g l i a.

Z L o n d y n u, dnia 21. Stycznia.

Pismo zamieszczone w Kuryerze 4 z Dublina z d. J8- m. b.) następujące zawiera szczegóły o odjeździe O'Gonnelia i o fakcyi Oraniystów: "Gdy processya była.najliczniejszą, przeszło 50,000 ludzi było zgromadzonych; lecz należała nierównie większa część do najniższych klass ludu a z położenia politycznego hersztów łatwo można było wnosić na charakter i stan zgromadzenia samego; tymi hersztami byli P P. Reynoldt i Marcus Castello, Jest to zdarzeniem uwagi godnem; z ostatnim albowiem "obrońca" (O' Connell) z nadzwyczajną niedawno temu obchodził się pogardą, B pierwszy z Panem-.O'Connell okropnie nieraz bUl; kłócił i ku poparciu sprawy swojej pięści używał. Lecz wszystko to, jakkolwiek jest nagany godnem, niczem niejest w porównaniu z postępowaniem Pana O'Connell samego. Spodziewano <<ię, źe przy odjeździe swoim usifo. wać będzie uśmierzyć i przytłumić ni« > od z i we wzburzenie, sprawione przez zabiegi lecz na tej nadziei bardzo się rOI Śmiaćby się jeszcze można było z napisem "Rozwiązanie unii" jako tez as wystawienia portretów połączonych () Cornelia i Króla Wilhelma I V .; lecz pożałowania godnem musi być to uwiadomienie, że ten uczony Pan pokazawszy się na placu zgromadzanego ludu przemówił w wyrazach pełnych goryczy i namiętności i oświadczywszy, ze od dnia tego uroczyście, nieodzownie i bei« warunkowo poświęci się rozwiązaniu unii prawodawczej, kończył odezwą do łatwowiernego zgromadzenia, aby usiłowania jego wspierało, i wołał doniebao pomoc i błogosławieństwo.Teraz przypatrzmy się drugiej stronie obra?,u, Irlandzkiego. Ponieważ się przekonano, że w domu Morissona liczba wszystkich do stanckiego zgromadzenia należących pon się niemogła, użyto w tym zamiarze za pozwoleniem Lord-Majora ratusza. Zgro mai było nader liczne i z zamożnych się s* obywateli; byłoby też wainem, gdyby tylko choć coś do umiarkowania podobnego znamionowało obrady jego. Lecz miasto tego, że miało być tłómaczem zasad politycznych kraju, odznaczało się tylko przez dziwaczne przedstawienie szalonego fanatyzmu. Położenie kraju, nędza ludu i środki zapobiegające (ejit -«- «szy stko to było przedmiotem, o którym ani w»pominano ; wrzaskliwe tylko słyszeć sii odezwy: "Pismo święte i miecz! T< d ł o !" - Otoź to są przewrotne fakeye, teraz z nadwerężeniem ustaw i us. wiernych i spokojnych mieszkańców, wszystko w Irlandyi mącą i wichrzą. Maadeviile, ten i Waring na jednej - O'Conn.. fapeu« Castello i T o m Reynolds na drugiej stronie,' * Wiadomo, ie miasto stare, Cny Landyń*ka, mające własne swoje urządzenie municypalne, wzbraniało się przyjęcia nowego systematu policyi, zaprowadzonego przez Pana Peeia pod czas swego Ministerstwa w większej części dzielnic stolicy. N a posiedzeniu wczor?>szćm rady municypalnej wniósł starszy gminny Wood na. poprawienie dozoru policyjnego w City, oświadczając, ie cała organizacya połh tamże w każdym względzie istotnie jes; nieba). Policya drzymająca nawet w dni u t ic pieerynt ku zapobieżeniu bezprawiom i zbrodniom, arni» mo to kosztuje-ona rocznie 40,000 fet, Jeszcze przed kilku tygodniami odkryto gdzis-ś plan do wielkiej kradzieży, o czem natychmiast donie« siono policyi; ale mimo to kradzież ta się wydarzyła a okradziony, cudzoziemiec, prawie wszystko straciwszy co miał, w naj większej ';z vna w Szekspirze instrukcya, przez tróżom nocnym dana: "Policy ant: ei gdzie zdybacie , przytrzymajcie ; : JI kiedy niezechcą stać? Policyant. To pozwolicie im uciec i podziękujecie uczciwi (udzie, żeście sie. towarzyłotrów pozbyli. ") - Wniosek ten wprawdzie zadowolenie wielu członków ypalnej; przepadł jednak przy przestwa ;. zyskał rady · głosi Cboci.

osta tt :

, emancypacya żydów na posiedzeniu iieprzyszła do skutku, wiele jednak rń przez rzaxl i przez władze miejskie ych dowodzić się zdaje, źe emancya ta wkrótce nastąpi. W Bi toiu kradzieże i inne zbrodnie couydarzają. W Manchester wyłarnailku dniami fabrykę i ukradziono tam . s1.

· A.- Lrti'WIA/WWWVl/

IloZlllaite wiadolllOŚci.

Gaj.

ty' K' p s df c r nierzy wienie -vrót e

i Rząd. Pruska donosi z Gaze! wic cŁ iej z d, 30. Stycznia o wy! i-ler zasmucającym. Po odejściu żoł! Iskich, którzy otrzymawszy ułaska'tsarza, do rodzinnej ziemi napond*H, wielu jeszcze pozostało takich, "t:-;ąc wracać do Polski, od N. Króla pozwolenie pozostania tymczasowo JI'gra) (»cfa Prusa. Komrnissya wyznaczona mania stosunków tych żołnierzy, zaa podług możności potrzeb ich i zadośćuci yaienia ich ryczeniom, udała się w tyra przed 1 Acie dn. 27. do wsi Fischau pod EI, dokąd oddział Polaków w okolicach eh kantonujący był zwołanym. Ci eptorn dawszy się uwieśdź i postanowr.ii-.ty samowolnie udać się przez Malbork do Czczewa, rozkaaowi Kepitana Richym sposobem posłusznymi być nie» »zaślepieniu swojem do tego doszli le się w kije opatrzywszy, na wojsko pruskie zucili. Musiano dać ognia: 9 legło 5l 20 raniono; po użyciu środka tak jąeego cała gromada się rozbiegła, icza głównego, wachmistrza jednego, JJ» miejscu aresztowano.

chcieli

W dnach dobroczynnych dla wsparcia ubq.? ego miasta drzewem, złożyli znowu: Pan. Blanc, Naddzierzawca ź Mięctzyehoda 3 Tal.; śieskow s Tal; M W. 2 Tal,} Pan Bliese, wca z Paruszewa 3 T al. i, dnia 7. Lutego 1832, .. Baarth. K aról Senftleben.

Mieszczanin i sukiennik J a n K ii h n senior i jego małżonka A n n a R o z i n a z S c h r o edr ó w owdowiała L o e k z Skoków, wyłączyli przed wnijściem w małżeństwo na dniu 1. Maja 1830. wspólność majątku i dorobku przed nami, Wągrowiec, dnia 31. Grudnia 183«, Król. Pruski Sad Pokoi u.

Pani Anna Dorota Karolina Schulz z domu de W i m m er, owdowiała Baronowa de Rep pert i jej teraźniejszy małżonek Jakob ZygmuntZabel, dzierżawca w Kopaszynie, wyłączyli w dniu (.Sierpnia 1830. przed Król. Sądem Pokoju w Chodzieżu, przed wnijściem w małżeństwo, wspólność majątku i dorobku. Wągrowiec, dnia 31. Grudnia 183b Król. Pruski Sad Pokoiu.

Dobry ekonom, dokładna gospodyni, zdatny włodarz i torfiarz od Śgo Wojciecha r, b. mogą tu mieć służbę. Ogrodnik zaś sposobny może się tu zgłosić i zaraz będzie miał miejsce, Golęcin pod Poznaniem, d. 30. Styczn, 1832.

Wyciąg z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 4. Lutego i 832.

Papiera- Gotowimi znąpo po Obligi długu państwa . . 94 Obligi bankowe aź do włącznie m Zachodnio- Pruskie listy zasta97 Listy zastawne w. Xicstwa Poznańskiego... . 98£ 97J Wschodmo- Pruskie , 99£ 106-1dnia 7. Lutego 1832. Papierami. Goiowizira. Od Ha.

Kim obligów m. Poznania 97 9{>; 4 Ceny zboża na Pruską miarg 1 wagę] w Poznania. Dnia 6. Lutego 1832.

Tal. s"gr. 1eu. do Tal, &pr. fen, 2 12 6 2 1 ) III 7 6 I 22 1 5 21 12 a 12 IJ

Poznań,

Pszenica .

Zyto Jęczmień .

Owies .

Taterka Groch. .

Ziemiaki Siana cetnar a 110 ff.. Słomy kopa a 1200ff.

Masła garniec 6 O 6 1 17 i6 20

4 ao 2 1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.02.08 Nr33 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry