Z.\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ksego Pru:-;inO\\'"kiego, rozprawę ..0 husytadl \\' diecezji poznallskiej w XV wieku", do\\'odzącą, że wia.loJllość, podana przez Długosza pod r. 1439, o zdohyciu Zhąszyuia przez biskupa poznańskiego, .\Ildrzeja z Bnina, i spaleniu przez niego piciu kacerzy na rynku poznall:-;kim, jest legendą. \V nastf;'pnym roku \\ tnnże "Tygodlliku" ogło:-;ił "Żyeiorp; Andrzeja S7"monowicza, biskupa pozna11skiego (1:!97-1314)".

Największem wszakże jego llziełem miała hyć histOl'ja biskupów poznat':1skich. Xieukollczona. choć daleko już posunięta, pozostała jednakże w r<2kopi:-;ie. rmarł w Poznaniu dnia 8 lipca 18G9 r.

Z wydawanem przez niego w r. 183(j i 1837 ,.Archiwum Teolog-icznem" Edward RaczY11ki nawiązał kontakt natychmiast. nad:-;yiając już do pien\ szego zeszytu, za 5t)"CZeI1, lut)" i marzec r. 183£1 (str. 121-123), polski przekład listu papieża do królowej \-Jar)";;;ieIJki z dnia 8 li:-;topada ln81; r. \V ow III liście papież dziękuje za zW)"f'ięstwo odniesione przez Jana III nad Tatarami dllia 10 paidziernika 1I8G r. \V czasie wyprawy do Multan j na Tataró\\' budziackich. Z wypra\\'y tej, pisze RaczYlIski we wstpie, poprzedzającym list papieża, król "nie odniósł wprawdzie wielkich korzyści, ale uczynił 7nakomitą }lrL.ysługę chr>:eścijallstwu, gd'ż rozerwał siły Turków, którzy tym sposolJem "'ojn" przeciw cesarzowi w \\Tgrzech i przeciw \Venetom, w :\Iorei silnie popierać nie mogli". Oryginał listu papieskiego był w posiadaniu Hacz'llskiego. \Vp wstpie w"wo(lzi ua(lto RaczYliski, że gdy naporu tureckiego nie zdołało powstrzymać ani cesarstwo wschoduie, ani Wenecja i inne palu;twa, Stolica święta znalazła przedmurze chrześcija11stwa "w narodzie i moual'chach polskich". l"ierząd IJOIski wieku XVII osłabil wpra\nlzie to przedmurze, lecz za Jana III Polska 7nO\\'U mogła uratO\\'ać chrześcijalJstwo. l\:ieba\nm nadesłał RaczYI'1ski z ""loch, gdzie w roku 183\i podróżował, szukając wzorów (lIa swej "Złotej Kaplicy" w Katedrze poznaiJskiej, do drugiego zeszytu, za k\\'ieciell, maj i czerwipc r. lR3G, odpis nagrohka Iikołaja Ponętowskiego, studenta; ;/'marłego w Padwie \V r. 1598. oraz \Yiadolllość o posągu króla

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry