I\:RO'\II\:_\ 'IUSTA POZ:\".\:\"L\lnawszy ś\\'ięeenia kapłaliskie hył przez pól roku wikarjuszem w Pelllpowie. Po uzy:-;kaniu st pendjum udał się ponownie na :-;tudja uł1i\\'ersyteckie, tpn razem do Bonn, gdzie spędził niecałe d\\'a lata, poczem w roku lR;W i lR27 h'ł wikarjuszem u św. \Vojeiecha \V Poznaniu, nastl.'pnie zaś w Grodzi:-;ku. :\Iianowany prohoszczem zhąsz-il:-;kim przez arcyhiskupa \Voli<'kiego w 1'0ku 1829, zrezygnował już \V r. lx32. _\reyhi:-;kup DUllin mianowal go wówczas proho:-;zczem parafji św. )[alTilla w Poznaniu. a później nieco kanonikiem k:liedralnrm, Jako kallonik U1CZą w r. 1830 w)-,Ia\\'a(: w lllienionc już ".\rl"hi\\'ulll Tpologiczne". Ks. JahczYIlSki rozwinął niebawem hanlzo oży\\'ioną działalność naukową. \V ...\rchiwum" drukował uchwaly s)-nodów diecezjalll)'cll archidiecezji gnieźnieilskiej i dif'cczji poznailskiej, statut a Akademji Luhrailskiego, której historji;' zamierzał napisać, rozprawy o szpitalach w dawnej P0IscC', o klasztorach skasow[lIIych w \Vielkopolsl'e, ż'ciorysy wyhitnych Wielkopolan, opierajJ,c się na materjałach, zawartrch \\' ł;:si('gach kapitnln)"Ch i kOlls":o;torskich, Od roku lR1,3 do 1849 wpla\\ al \v Poznaniu "Gazetę Kościelną", ukazującą się co tydziell, a w r. 1850, przez pół roku ,.Tygodnik I\:ośeielny". \V ..Gazecie Kościelnej", oraz w "RocznikadI Towarz)'stwa Naukowego" krakowskiego w r. 1849 drukował swą ,,\Viadomość o s:\"IlOdach prowincjonalnych polskich i zhiorach ich statutów". \V r. 1857 wydał książkę p. t. "Rys histol')'czny mia:-;ta Dolska i jego okolic, POłąCZOll" z ważniejszemi szczegółami histol')"cznemi hyłej diecezji, a teraz archidiecezji poznailskiej", oraz pien\'sz- tom "Kazań i mów treści religijnej, mianych przez znakomitych duchownych,.. od połowy wieku XVIII do połm\'y \\'ieku XIX".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Jako gorliw)" t.:złOllek założonego w r. 1857 Towarzystwa Przyjaciół Xauk w Poznaniu ogłosił w piel'wszym jego Rocznil;:u z r. lSliO dwie rozpJ'a\\--: o "prawodawst\Yie i prawach Kocioła w Polscf' 0([ początku chrześcijaństwa aż do wieku XV", oraz ,,\\"iadomość historrczną o mieczu przecho"'all'm w archikatedrze pozllaJ1skiej, którpn według- podania miał św. Piotr uciąć ucho :\falchusowi", \V tymże roku wrdrulwwał w "Tygodniku I\:atolickim", wrdawanym \V Grodzisku przez ks, Ale

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry