GA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.03.09 Nr59

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

TA

Xiestwa

-ł- _4 .

p O Z N A N S K I E G Oin... . HI

Nakładem Drukarni Nadwornej W Dekera i Spółki. - Redaktor: A. Wannom li.

i II i

JW 59.

W Piątek dnia 9. Marca 1832.

sssBBBSsss ,." i i .1J.«.»A.WHa LJlaBaaaaaB

.14 n i ,

JM»«-!-« ·

Wiadoll1ości krajów«.

Z Berlina, dnia 6. Marca.

N, Król raczl dotychczasowego Dyrektora Sądu Ziemiańskiego w Chełmnie, Radzcę sprawiedliwości T r i e s t , mianować Sędzią przy Sądzie wyższym krajowym w Kwidzynie. J. K. M. W. Siążę M ecklenburg · Streu t e dzisiaj udał się stąd do Neu-Strelitz. p r z y b y ł t u: Cesarsko- Rosayjski strzelec polowy, Porucznik Achał in, gońcem do Paryża.

Wiadoll1ości zagraniczne.

Szwajcarya.

Z Bazylei, dnia ig. Lutego.

Po pojedynczo dotychczas nastąpionych przeciągach Polaków, we wtorek przeszły Stanęło tu przed południem razem 34 oficerów. Przyj ęło ich towarzystwo tutejsze polskie; oglądali oni miasto, obiadowali po domach mieszkańców, i zostali polem stosownie do urnowy zaprowadzeni do sąsiedniego Hu ningen i Burglibre, gdzie ich towarzystwom tamecznym polskim polecono. W czwartek wieczorem przez Sjafhuzę przybyło tu 38 oficerówj umieszczono ich w dumach zajezcVjveJn, pod L we m, pod 3 Królami uycli, zabawili oni w mieście oabAcH · zajutrz po południu, kiedy w towar, członków Komitetu podczas pięknej wzdłuż promenady dalej do Hiiningen </.',.* udali. Członkowie towarzystwa wiele mówi) teraz o wykształceniu wzorowem wiek :-iój esej* ści tych walecznych wojowników, o r wania godnej rezygnacyi, z jaką nieszczęście) swoje znoszą, i o wdzięczności, z jaką on * usiłowania Komitetu uznawali, (G. Vosea.}

F 2 a n c y a.

Z P a ry ż a, dnia 0.3. Lutego, Rozchodzi się tu pogłoska, ze Pan Moi vet został Intendentem listy cywilnej, P.Bar» the Ministrem oświecenia, P. Dupin Ministreoi sprawiedliwości a P, K, Parier Ministrem spraw zewnętrznych. M e s s a g e r chwali talenta dyplomatyczna Pana Rayneval, twierdząc, i£ nieme żna mitś lepszego Posła w Madrycie. Taż sarna gazeta zawiera ciekawy artykuł O balach dawanych w Tuileryach, Powiada, i£ się one za sprawy polityczne poczytują. Py się, kogo zaproszono, ile osób i jaki ich ul: N ad każdym z t \ c h szczegółów dokładnie SIC zastanawiają i każdy czyni swoje uw gi, Bale te dawane są co środę. Raz 3000 o :b zapraszają, a drugi raz 300. Nazywają lo wielka nalą zaproszono, kwra z samego wyboru osmjniejszej arystokracyi się składa, gdy ciwnie wielka assemblee popularniejsze ma nie. Lecz takie i tym podobne zdania zu:ie 8$ mylne. Wielkie bale są festynami et y , jakiś sposób przedstawienia ogólnego, · e się Król z władzami, zgwaidyą narodozPosłami obcych dworów, Z Parami i Dawanymi widuje. Po baju następuje wieża (souper). Lecz jtaki festyn wielkich . ieź wymaga przygotowań, tysiące kart zaijących, które muszą być pisane, przyozdobienie salonów i t. p. wyciągają przeciągu. czasu; który częste powtarzanie takich uroczy.i czyni niepodobnem do wykonania. Małe festyny nie są bynajmniej wyborem Prefek, ?rezesów i innych wysokich urzędników, <3 których dwór sądzi, iz m u są ulegli, albo których względy dla siebie pozyskać usiłuje; ow621f2Jl U{ to tylko rozrywki dla tańcujących, na które fi ę córki i synowie domów znaczniejszych ają. Prawda, ie znacznej liczby D e pu:h do oppozycyi należących niezaproszono , l,ecz niektórzy jednak bywają na tych balach. Ale nie dla tego tamtych niezaproszoHo, ia przeciwnego są zdania i tworzą oppoasycyą, lecz jedynie z lego powodu, że się u'lali od Zwyczajnych formalności prK»Q:>#ai-icoiw )];0 ttwor od tej reguły nigdy nieod«fępujr, jż wszystkich deputowan>ch bez wy.

prasza, którzy się mu przedstawić kazali; ych, którzy takowych recepcyi unikając od w.edzi; y u władzcy państwa za rzecz niepolyeeboa poczytują i obowiązku przez grzeczność JIa nicji wkładanego umyślnie zaniedbują, tych «ąfuralnie też dwór wyłącza. Lecz jo teij est rzeczą łatwą do wytłomaczenia. Prztcież i żaden bogać« prywatny niezaprasza do siebie tych, co się nigdy u niego niepokazują, MoInaby było odrzec na ro, ie Król winnem zoBtłje płożeniu i wtym względzie niepowinien -itoaiać na stosunki prywatnych osób, lecz nie,- · mainości życia towarzyskiego wszędzie i w keźc ym razie wywierają wpływ swój niezaprzeczony. Bo przypuśćmy, że Par jaki zaproszeń [ albo Deputowany w chwili złego humoru iu ) brutalstwa, kartę swoje zapraszającą go obojętnie albo dumnie odesłał?! Co gorzej, mógłby lawet pokazać się na balu w postaci nieprzyzwoitej , aby wstręt swój od dworu i j .mechacenie swoje tern widoczniej udowoN aturaluie pociągnęłoby to za sobą skutki bardzo nieprzyjemne, którym drogą dotychewi wzwyczaj wprowadzoną raz na zawsze się zapoi iega. Króla czcić się należy; objawić winno nawet w zewnętrznej formie. I >diug zdania N apoleona, pierwszym

reprezentantem narodu r powinien w sobie samym godność tę poważać i ocalić. Panów Daunier, rytownika, DeJaporte tografa i Auberta, malarza skazano każdego na 6 miesięczne uwięzienie i 500 ir. kary pieniężnej, ponieważ oni wystawiali budżet wkztałcie osoby mającej brzuch nadzwyczaj nabrzm iły, podobny do wora pieniędzy, twarz zaś karrykaturna, lecz dość podobną do twarzy Kró: 70 Polaków przesłało do Pana Leleweh r> tycyą zA vigno mi, z oświadczeniem, iż iod Radnym warunkiem do wojska nieprzystaną śli rząd francuzki im nieda gwarancyi, iż ich niepoprowadzą pa przeciw Arabom i Be i 1< pom. Gorącem pragnieniem duszy ich jetl to, aby kiedyś za ojczyznę własną ostatnią kroplę krwi swojej przelewali; dla niej chcąjąsz-zędzić. (Gaz. Voss; N a giełdzie wczorajszej głoszono, że n; danie Dom Miguela już dwa pułki hiszpańskie wyruszyfy do Portugalii, za któremi wkrorce inne też pułki w pochód się puszczą. Konstytucyonista donosi zBononii zd, 12. Lutego: Zakrawa się na to, że Austr acy tutaj dłużej zabawią; urządzają albowiem szary dla wojska swego. List z Ankonydoi ii dwa okręty francuzkie spostrzeżono na sokości morza. Z T u lon y, dnia 17. L u t e g o . N a ko rw e - tach "Caravane"i "Rhone" tak na miejscu brakło, że oficerowie pułku 66tego tłómo swoich Asobązabraćniemogli.- Powiadają wjojbko nasze dwa lata stać będzie we Włoszech. Wysadzą one wcałości w Civita- Vecchia, *.kad je częściami pa rozmaite punkta Romagny szlą.

Hiszpeni a.

Z Madrytu, dnia 15. Lutego.

(.Wyjątki z Konstyt.) Jeśli dobrze w rzi samej zainformowani jesteśmy, to duchów! etwo nasze wiele pieniędzy wyseła do Paryża, aby tam w ścisłem porozumieniu z innymi Karolietami żywić zarody buntu. Powiadają, że rokosz paryzki z d. 2. Lutego tutejszych x\iy znaczne kosztował summy. Lecz mimo to publicznie się odzywają apostoliczni, ii dobrej nadziei dotychczas niepostraciali, owszem ż zwyczajną stałością zamiary swoje popierać będą. - Miasto nasze w tych dniach widzov było wydarzenia, jakiego tu jeszcze nie pai tają; trzech mnichów onegdaj tu powieszt ich występki były tak oburzające, iż było rzeczą niepodobną ich od kary śmierci uratować Powiadają, źepozajutro czterech innychjeszcze powieszą.

Portugali« .

Z L i z b o n y, dnia 8. Lutego.

N asze dzienniki ze wszystkich sił powstaje Ha mowy duchowieństwa przeciw niemu, już to niedorzeczne i przesadzone wiadomości o nieszczęściu, kióre Dom Pedra spotkać miało, już" to czynią mu zarzuty niegodziwego dążenia. Twierdzą śmiało, iż przychodzi, aby religią wytępić, kościoły zrabować, dobra kościelne sprzedawać (to może być prawdą, lecz niebyłoby też wielkim występkiem) -dość aby Portugalią w największą pogrążyć nędzę. Takie uwiadomienia poprzybijane są na wszystkich rogach ulic po wsiach i miastach. Mimo to jednakowo sposób myślenia mieszkańców sprzyja byłemu Cesarzowi. Pokazało się to przed kilku dniami, gdy dwa okręty, o których rozumiano, iż należały do eskadry Dorn Pedra, pod Wiana wzdłuż nadbrzeża płynęły. Dwa pułki milicyi, tam obozem stojące, pobiegły na spotkanie okrętów i wołały, nieuwaźając nagłos przełożonych swoich: . ,Niech żyje Dom Ped r o !" Nieprzestały takich wydawać okrzyków, dopóki się nieprzekonały , ie się omyliły w nadziei swojej. A n g li a.

Z Londynu, dnia ig. Lutego.

O wewnętrznym staoie Belgii Kur y e r następujące czyni uwagi: "Oprócz stagnacyi whandlu i nieukonfentowania stąd koniecznie wzrastającego, wielkie takie wzbudza oieupodobanie etan prassy publicznej, i śmiało twierdzimy, że jeśli Król i Ministrowie chcą się utrzymać, nadewszystko powinni zmienić prawa prassy, Belgijczykowie podobnie-jak i Francuzi, nieeą jeszcze do tego zdatni, aby im poruczono nieograniczone użycie tak wieJowładnego eręźa. W Anglii - w Stanach Zjednoczonych Ameryki prassa niemoże być zbyt wolną. Tnaczej ma się rzecz w Belgii i Francyi, gdzie bezczelne i nikczemne osoby często gęsto do pióra się biorą, aby zamiarów podobnie nikczemnych bronić." Cholera szczęściem dotychczas małe tylko w Londynie czyni postępy. Aż do dnia dzisiejszego (t8. Lutego) zrana zachorowało ogółem 31, z których 17 umarło. Teatra są jeszcze otwarte, lecz w nich same pustki. Z dnia 30. Lutego.

Dzienniki nedeszłe z St, Thomas donoszą, fe w nocy 2 dn. 31. Grudnia połowa miaeta w perzynę obróconą została; przeszło 6co domów zgorzało, a szkody zrządzone dochodzą do 3 milionów dolarów. Wczoraj w urzędzie spraw zewnętrznych odbyła się rada gabinetowa 5godzinna. Kur y e r rozprawia wiele przeciw nowej kreacyi P arów; sądzi, że to pod każdym warunkiem jest nieszczęściem, i żeLordaGreya,gdyby mógł dopiąć zamiaru ewegr cia środka tak krytycznego, nale czytać za najpierwszego patryotę. Uważano, że ławka Biskupia dziesięcin Irlandzkich na korzyść głosowała, skąd słusznie wnoszą, i wie reformy podobnych zasad tr, będzie. W miejsce dziesięcin Irlandzkie! mieszkańców tamecznych przejmują stanowił rząd zaprowadzić poradine, «nsjące być wybierane podobnie jak i inru które rząd sam wypłacać będzie prtbends rzom. Zastrzega on sobie wszelei użycia innego środka zaradzczego.

Rozll1aite wiadoll1oś

Z Berlina, dnia 6. Marca. - ' francuzka zawinęła do Ankony. Składa z 1 okrętu liniowego i a fregat, i st; miastem d« 23. Lutego. Tylko dwa wylądowały. Zresztą dnia tego Frań eto tylko obsadzili, nie zaś fortecęprawa etę o r a

Niejaki Pan Duteetre, były oficer, przesłał Król. akademii w Paryżu er wierszem, pod tytułem: "bródek naj szy przeciw cholerze." Niewątpimy ie podo bny atak wszystkich złych poetów, .. usiałby niezawodnie cholerę odpędzić. W bliskości Marburga panowała słabość ni gęsi, mająca wiele podobieństwa do cholery azyatyckiej; skrzydła podchodziły in. trwif, a gęsi ginęły niebawem. Pewny ekonom, któremu tym sposobem kilkaset gęsi < deszło, zawołał w gniewie: "I na cóż nam pję kordon zdrowia przydał!" Pewna zakochana para stała w zimnie ns dworze: "O gdybyś ty", zawołał kochanek» "uczuć mogła zapał miłością pałające \0 serca mojego", to mówiąc klapał zębami jak bocian. Pewien przyjąwszy ze wsi służącegc, który zapewne w miastach jeszcze niebywah; .1..., pojedź mu do eklepu i kupić patyczków do zapalania z fosforem, zalecił mu przykro, aźeby próbował czy dobre. U czynił rużąty rozkazowi pana zadosyć, kupił patyersli i postawił przy łóżku pańskiem. Pan ran · · czytać książkę, wyjmuje patyczki, jeden po drugim przykłada, aliści żaden się nie: "J akiegożeś śmiecia naku p ił!" zawołał pal?, rzucając z gniewem ostatni patyczek, siałeś niepróbować!" - "Wszystkie u wałem panie", odrzekł służący, "i we

Kroi ognia, Cbaberf, który z takiro a<lł ogień, jak my kiełbasy, umarł ie na niestrawność, zjadłszy ogro, ą fosforu.

ca dzieł Cbateaubrianda zawiadomił inoiL o następująi ej anegdocie, tycząora ttgo. Księgarze paryzcy weszli : lad z Chateaubriandem o wydanie dzieł jego i obiecali zapłacić mu ił miliona franków. Wyliczyli umótnouę ifflinę, lecz gdy Chateaubriand przepo niejakim czasie, ie stracili, nieejkody, z własnego popędu wrócił ) fI.

eze do Anglii przybyłe gazety z 0alek i ej N ew- South- Wales donoszą, ti bfak panien, ii osada myśli żony «spisywać. Co za nowina dla pamogących pójśdź za mąż.

Wałka w robieniu grymasów.

inj niema tyle oryginalnych pomyfłós», co angielski, co stąd pochodzić eię zdaj e, ii kaldy tarn ehce inieć właściwy cbaraPeWten Anglik wyznaczył niedawno te 'n u *ło y pierścień w nagrodę, kto potrafi 'zą najlepsze grymasy i znalazło się VUktf wepółzapaśników, którzy gorliwie starali >ift yskanie wyznaczonej nagrody.

pierwszy) co na plac boju wystąpił, byłto «roegł*** Francuz, mający twarz chudą i wy.

dl*HŁŁ' rytty. Obiecując sobie zatem najle»ilBego «częścią, stanął na siole i zaczął rohlh miny. Muskuły twarzy jego tak ściągnięte były pa każdej stronie, źe jak zrobił grytBtt, to prawie wsjystkie zęby wyszczerzył, III Widzewie już się iękać zaczęli, ażeby cudsoisriioiiec nieodniosł zaszczytu zwycięstwa W »rbcfi .'tnej sztuce grymasów. Po najściŚ/ejtr&j l' dfiak rozwadze przekonano eię, źe tyłka w śmiesznych minach był mistrzem. JDfug;, który po nim na stół wskoczył, byłIII ledea e niechętnych teraźniejszemu rządoWr (Toryj dw),i wielki mistrz w robieniu min; ólniał eię osobliwie w gniewnych iach i dobrze grał rolę swoje; lecz gły iędz a walki od przytomnych dowiedział fię» 2> człowiek ten, który tak okropne robił t nieprzyjacielem teraźniejszej reformy angielskiej, tyle talentowi j ego zarzucić Semiftł, U rnu nagrody nieprzyznano .

<ło się wiciu ieczcze innych, chcących s*<: ęścia doświadczać, i robili pocieszne B»jay. N areszcie wystąpił szewc, zu pełnieoryginalny w grymasach, w których od lat wielu ćwiczył się przy robocie. Zaraz przy pierwszym gry masie stracił w twardy wszelkie rysy człowieka; wnet zrobił się rurą wodną, to znowu małpą, to skrzypcami, nareszcie tak się skrzywił, źe wyglądał jak tłuczek do orzechów. Zgromadzenie całe podziwiało jego zręczność i zloty pierścień przyznano mu jednomyślnie; atoli większe jeszcze spotkało go szczęście: pewna dziewczyna wiejeka, o której rękę juź od Jat kilku się starał, tak dalece ujęta była minami jego i pochwałami, które mu zewsząd dawano, źe w tydzień poszła za niego. Szewc darował jej pozyskany pierścionek, który ona miasto ślubnej obrączki nosi ciągle na swoim nalcu. 11 '"

SPROSTOWANIE.

W nam, wczorąjszym gazety naszej stron. 305, szpl.

prawa w. 22. po słowie u gabinetu« następujące opuszczono zdanie: »Watykaiiskiego, jednak jej odpłynąć kazał. Powiadają, że ze strony gabinetu« -

-8 ..e-Ye«eee-eni.i.i

, n.niąj

OBWIESZCZENIE.

Posiadającym ogrody przypomina się, ażeby bezzwłocznie kazali obieraćwąsionki zdrzew, a szczególniej mieli baczność na zaród zaskórnych i pierścionkowych gąsienic. Zaniedbują, cy zapada w karę pięciu Talarów. Poznań, dnia 7. Marca 1832.

Urząd Nadburmistrzowski, B e h m.

Wiatrak w dobrym stanie będący na Brodach pód M. fiośiiną położony jest od S. Wojciecha pod łatwemi warunkami do wydzierżawienia« Bliższą wiadomość można powziąść od dominium w Wojnowie.

Wyciąg z B erłińskiego kurs u p ap i e rów i pieniędzy.

Dnia 6. Marca 1832*

Papi ra - Gotowi1lli zną

Obligi długu państwa .

Obiigi bankowe al do włącznie lit. H . . . . . Zachodnio-Pruskie listy zastawne. . . . . . Listj zastawne W, Xiestwa Poznańskiego. J · Wschodnio-Pruskie . .

Szląskie.

Poznań, dniapo 94po 93£

98J 991 1051 8. Marcai 832.

Papierami, Gotowizną. Od sta, Kun obligów m. Poznania 96 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.03.09 Nr59 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry