ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

r} ,,;kieg'u dnia 9 stycznia 1831 r. "l'odsta\\'ę zal how:.ll:ia flawJlego tanu l'ZecZY uważają tu za uś\vięrouą; możl1u :,oi..: te7. 'podziewać, że ją tu poprą.. Ale to jest też wsz)'stko, co tu można (jsiągnąć... Oskarżają mnie, werlług pogłosek, \\-obee Pana, że nie wyst....puję tu dość stanowczo. Tymczasem ja mam przekoHanie, że przemawiam stosownie do okoliczności, a przekonanie Ide podlega komendzie i nie zmipnia się Ha rozkaz", pisał dnia li styrznia, Idąc \\ yłączuie za głosem swoich pl'zekonal1, Ra('z'ilSki nie zraził się zhagatelizowaniem dot-chrzasowych swoich zasług w zwrocie o "błahych upominkach łichych opisów podróży luh zbytko\\' ch wydail zapomnianych autorów", łerz nadal darz-ł naród owemi "błahemi upominkami" i zdohpvał się na niejedno ..l'iękne POŚ\\ ięcenie".

I I. E d w a rdR a c z y il S kij a k o w s pół p r a c o w n i k .,.\ I' (: 11 i w U lU T e o log i c Z n e g o". lis. Jan l\"epomucell JabczyiH,;ki 2), który w roku 1836 i 1837 wydawał w Poznaniu "Archiwum Teologiczne, pismo czasowe, poświęrone oświeceniu i zllUdowaniu rełigijnemu", urodził się dnia Hi maja 1799 w Dolsku, gdzie ojciec jego hył kuśnierzem i rolnikiem zarazem. I\:ształeił się w szkołe Pijarów w Rydzynie, skąd jednakże w roku 1812 uciekł, hojąc się kary za niewyuczenie si\, nazw głównych miast azjatyrkiej Turcji. WróeiwszT ze szkół do domu, szył razem z ojrem kożucłI- itp. skórzane części ubrania, aż został pl'zez cerh wyzwolony na czeladnika kuśnierskiego. Niebawem jednakże porzucił kuśnierstwo, by objąć stanowisko pisarka sekretarza prefektury śremskiej. Ale i tu miejsca uie zagrzał; chcą.c bowiem koniecznie zdobTć sobie w-ższe wykształcenie, udał się do szkoły, istniejącej przy Seminarjum Du(hownem w Poznaniu. Po ukOllczeniu tej szkol)- rozpocząl tamże studja teologiczne. Od roku 1821 do 1824 studjo\vał teologję i język hebrajski na uniwersytecie wroclawskbn, poezem, otrzy

2) Życiorys jego, napisany przez Emila Kiel'skiego, znajduje się w \'1 tomie "Hoczników Tow. Przyj, Nauk" z 1'. 1871. str, 331:\-31:1.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry