KHOXIK.\ :\IJ.\:-.TA POZXASIAwiadujemy się tam, że owicki \\'Chodził w' skład pienn;zego. teatru Po.lskiego \\' \Yars.lawic, istniejccg'a niespełna d\\'a lata. od 1', 17ui) da r. 1.n.; świeił poló" czas :"wp pip,'\\ sze sl'Plliczlle triumf- wielkopolanin I(aro.l BOI:omeusz 8" ieżawski, Są również nic nie mówiące wzmianki o \VilgastO\\'skiej i Tomaszkie,,'iczu (L. Bel'l1acki, lac, ciL, t. I. str. 2;), 3fJO, 39 - t. II. sk 221 i 38:1}., \\- dziełach BOf,'usławskiego, który poś" il.'l'ił osah]le \\'spomllienia lIajwyhitlliejsz)-m s\Vpn kolegom i kależalIkom, głucho. o tych aktarach.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Feliks Po.harecki.

:3. Zł\TCE BIOGnAFICZE I :\1 i s j a d - P I G !li a t - (" Z II a E d \\' a l' d a Ił a c z y il S k i eg o \\' n c l' I i n i e ,,- c z a s i e p o w s t a łl i a I i s t o p a d 0w e g o. Zllan- zhieral'z pami,tek naradawych, p. Latanawiez w Poznaniu, udzielił mi ze SWo.ich bagatych i cellllyc!l zhiarów następującego wypisu z "NO\Yej Polski" (Ul'. 2 z (I stF'znia 1831 r.): "Osoby godnp willlT, przybylo w tych dniach z Berlina, zapewniają: iż gdy większa część Xi<,UlCów tchnie naj żywszym zapal<'lll illa 8prawy naszej niepodległości, 1'. Edward HaczyIiski rozsiewa wieści, Jakoby wszyscy dabl'ze myślący znakomici Polacy przeklinali naszq rewolucję, zm:vla jakoby od rządu tymczHSO\\'ego odebrnł poleceni(' (Iziałania w jego. imieniu przy dworze pruskim, i stara się. aby tenżp dwór wysłał jenerała l\Iuflinga, jako paśrednika da dworu rosyjskiego w celu pojednania a raczej w mniemaniu P, Ed, Haczyilskiego, w celu wyjednania amnestji dla Polaków u lwawego monarchy. Znany lIam jest skądinąll antUiberalny spo"ób lIIyśl<,nia p, Ed. HaczYllskicgo, i wyznanie, iż ,z całej duszy jes,ti rojalistą: sądziliśmy jednak, iż idąc a półwieku wstecz w wyoiJl'aż<,niach lwlitycznych, nie hlahellli upominkami lichych opisó\y podróży lub zbytkowych wydmi Z3pOlllJlianych autorów, ale pięknem jakiem poświęcenienl z<,chc<, zacierać plamę, jaką od pólwieku \V ka.żdej cpoce naszego odrollzenia się napiętnowane jest imię tej rodziny ż<,brzącej wzg'lędów po 11ieprzyjazn)'ch nam dworach". "Nowa Polska'" ') h-ła "dziennikiem politycznym i naukowym" i wychodziła w \Varszawie od 5 stF'znia da G września

1) Karol Estreicher "BilJljografja polska XIX srulecia ", t. HI 460.

- Jan Kucharzewski "Czasopi':;miennict\\'o polskie wiŁ'ku XIX", \Yarsza\\'a 1911, str. 31 i n.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry