OBWIESZCZENIE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.04.10 Nr86

Czas czytania: ok. 3 min.

Przekonaliśmy się z urzędowego źródła, iż wybuchła w Królestwie Polskiem zaraza na bydło, zbliża się coraz bardziej ku granicy Departamentu naszego, i źe miejsca pograniczne naszej strony juź są zagrożone. W celu odwrócenia niebezpieczeństwa od Departamentu naszego i zasłonienia ile możności mieszkańców od grożącego im nieszczęścia, poczytujemy zarzecz potrzebną, uchylić znowu dozwolone obwieszczeniami z dn. 28. Listopada r. z. i 20. Lutego r. b. wpuszczanie trzody chlewnej, zwłaszcza gdy bliskość niebezpieczeństwa niepodobnem czyni dopełnienie warunku, do którego według reskryptu Król. Ministerstwa spraw wew, i policyi z d. ijj. Listopada r. z, wpuszczanie trzody chlewnej jest przywiązane. *. Wyznaczone pomienionemi obwieszczeniami do wpuszczania tejże komory celne: j) Podzamcze 1 .. s\ * < · · Ant t wpowiecieOstrzeszowskim, fi 9 ;Vw} J wJ PO i.eCie Pleszewskim ' ił W6 1 0 przewoz I ł <tJ"T. >:,. k J Q.,. k wpow. wrzeslns 1m" tlorzy owo zostały znowu aź do dalszego postanowienia zamknięte, tak iż odtąd niewolno wpuszczać z Królestwa Polskiego do tutejszego Departamentu ani bydła rogatego, owiec i trzody chlewnej, ani przedmiotów jad chwytających, Poznań, dnia 6. Kwietnia i8j2.. Królewsko - Pruska Regencya I.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Przez Sąd podpisany następujące osoby, jako to: i) Jan Krystyan Kirschke w dniu 5. Września 1783. w Sandvorwerk urodzony, który około 20 lat stąd gdzieś się podział i żadnej o sobie nie dał wiadomości; 2) Abraham Klingel w Kwietniu 1778. w Grodzisku urodzony, którego pobycie juź od lat 20. niejest wiadome; 3) Kaźmierz Bartłomiej w dniu 3, Maja 1793.

w Lobiatowku pod Dolskiem urodzony, któremu nazwisko Witkoski nadano i który przed około 20 tat do armii polskiej wzięty w Gdańsku w roku i814- podobno umarł; 4) wdowa Nowakowska, która w roku 1811.

po śmierci męża, kowala Wojciecha Nowakowskiego, stąd do Kaźmierza pod Kaliszem się oddaliła; j» czeladnik professyi kuśnierskiej Bogusław Zygmunt Meyer, urodzony w dniu 20, Marca 1788«) syn Kaźmierza Gottharda

Meyer i Anny Heleny z Schendlow, który w roku 1810. miasto swego urodzenia O brzycko opuścił i od tego czasu nic niedał o sobie słyszeć; jako też ich pozostawić się mogących sukcessórów i spadkobierców niniejszem wzywa, aby się piśmiennie lub osobiście w przeciągu 9 miesięcy, najpóźniej zaś w terminie dnia 23, Października 1832. o.godzinie IOtej zrana, przed Referendaryuszem KaskeI w naszej Izbie instrukcyjnej meldowali i postępowania dalszego oczekiwali; w przeciwnym bowiem razie za zmarłych o. głoszeni będą i stosownie do prawa wiadomym i wylegitymowanym sukcessorom majątek ich wydanym zostanie, Poznań, dnia 10. Listopada 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemianek;.

OBWIESZCZENIE.

Do publicznego wydzierżawienia papierni pod Murowaną-Gośliną do pozostałościniegdy kassyera miejskiego Tittlera należącej, na rok jeden od S, Wojciecha r. b. do S. Wojciecha r, przyszłego wyznaczyliśmy termin na dzień i6ty Kwietnia r. b. przed południem o godzinie IOtej przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Briickner w naszym zamku sądowym, na który ochotę mających dzierżawienia niniejszem wzywamy. Warunki dzierżawy mogą być każdego czasu W naszej-registraturze przejrzane.

Poznań, dnia 19, Marca J832.

Król. Prus*i Sąd Ziemiański.

Zmiana lobalu.

O przeniesieniu księgarni mOJeJ pod Nr. 90. do Nr. 63. wstarymrynku, naprzeciw cukiernika Vassallego, mam zaszczyt niniejszem najuniieniej donieść. Poznań, dnia g. Kwietnia 1832.

E. S. Mittler.

Przybyły tu w tych dniach artysta portretów, Teofil Bąkowski, znany juź wielu obywatelom tej prowincyi, a nawet i z Drezna, gdzie wykształcenie swe w tym zawodzie uzupełnił, ofiaruje posługi swe wszystkim tym szanownym osobom, któreby z nich wciągu krótkiej jego w tern mieście bytności korzystać zechciały. Mieszka pod Nr. 180. przy wodnej ulicy w domu Pani Rochackiej na pierwszem piętrze.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.04.10 Nr86 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry