Z\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

prima: ut memomtae exhibitioues decouter et sine ana ad corl'u}ltelam 1Il0rum )leI' actor<,s expediautur, altpra: £Iuod magistratus officium£Iuo praesens }Ier tractum auui venturi nullas exhibitiOl1l'S similes in quocumquI' idiomat<" tum et aHa quaevis spectacula in theatro publico cuipi:un incolae, sive extraneo, exhihendi facultatom dare ea ratiou<, appromiltit, £Iuoll maguiCicus Bogusławski suo officio titulo nou deuegatiouis pjusdem consensus et 1)1'0 part<, sui assensus aun'os IIungaricales quinquaginta oxolv('re (sic!) spopolHleł'it, t<,rtia: Quorl dic;om summam aureOl'lllU lłuugal'ica!ium £Iuinquagiuta idem maguificus Boguslawski siuguliH nll'nsibus, a mense Janu31'io anuo venturo inhoaIlrlo (sic!) et sic in futm'ulII })rimis (liebus cujuslibet )}lpusis, pel' aUl'eos Hungal'icales quatuor et. flo)'<,uos 1'0lonicales tre:=; uobili magistratui ('ffoctiv!' et sine mora exolvere (sic!) se obłigaverit et obstl'inxerit, qU<łl'ta: (Juoel melllol'atis cOIHlitionibus magnificus Boguslawski sub llullitate praesentis consensus et ceRsatioue PXllihitiollUIIl satisfadlll'um SI' obtulel'it et spopondel'it, facultat<,m cleelerunt et tribuerunt. \V ohydwu aktach występuje zaten'l sam Bogusławski jako inicjator pipl'\\'szych polski.ch przedstawiell w Poznaniu. \Yrócił on wówczas do \Varszawy po pierwsz'l1l swpn poh-cie we Lwowie. !Vloże lwowskie sul{('es)' z aelH;'c ił y go do stworzpnia pierwszreh zawiązków sceny polskiej w Poznaniu. Nie stanął jednak osohiście na czele poznallskiej ,,'ypra\vy teatralnej, lecz ohrał na jej kierownika (dyrf'ktol'a) Józefa Srokowskiego, autora granej podówczas komedji: "Panna TIaynord czyli oje'iec w""łasnej zakodHm' córce", osnutej na tle ukraiilskiego życia, oraz stworzonej razem z \Veinerten'l opel-Y: "Donnerwetter czyli kaprał na werhunku", Hok później spot-kamy tegoż Sroko\\'skiego razem z "ymieniollpn w kOlltrakrie Franciszkiem DurszlagiellI w Krakowie, gdzie w r. 1784 dawał ze swą trupą przedstawienia teatralnp w pałacu spiskim (KI. Bąkowski, L c.). Przypuścić wi('(' można, że hyli to ri sami aktorzy, którz' \\' roku poprzednim grali w Poznaniu. Inni aktorzy z poznallskiej pntrepryz- to same mało znane nazwiska. Niektóre spotkać można w Cenl1)Th, z niestrudzonem umiłowaniem zehranych lllatf'rjałach w (1\nltomowem dziele Ludwika Bernackiego: "Teatr, dramat i muzyka za Stanbława .\ugusta" (Lwów 192). Poza wzmiankami o SrokO\n;kim do

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry