KHO:\'IK.\ :\IL\::--TA POZAIAprenerem oskarzając, jak i ciż aktorowi<, dyrcklora swI'g-o niewillnil' czeruiąc, wyciągną ua siphie kal'ę odprawy. Applikującym się i dobrze 0(1 Publicum 11rzy,j!:tYIII I'lIlel'1l1'('I\('l" wszelkie względy na potym prz)'l'zcka, Co wgzystko rękami na:-<zemi stwierdzamy, Dan IV "-lu'Hzawie, ut 8upra.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

\\'oyci<,ch Dogusła\\'ski, cntrepren<,/' mpp, JÓzef :\'O\\'idd IIIPp, .\dam Karwo\\'Hki, Tomasz I-I'bański. Stanisław .Jurko\Vski. Frallcz J)UI'szlag. Locus sigilli g'entilitii in e<,ra l'llbra expressi (lIa orygillalp zapewne hył herh Bogusławskich: Świnka). Original<, \'ero ejusdeln cUIltt'uclu8 is idem Offl'rpT1S a(1 se denuo recepit et de recepto officiulll prt!esells ejusfJue cancellariam f}uietavit f}ui<,tatqup pracspntibus. Drugi dokument, dotYl'ząey polskiej entrcplTzy teatrahlej \V Poznaniu, przechował się w miejskich k:..dr;gach radziel'ldeh \\' Poznaniu, złożon)'ch w dcpoz)Tie w poznalIskiem .\rdliwum Pallstwowem (Arta consularia Posnaniensia z lat: 1782-178łi, wpisany na w)-wrót na k0l1ru księgi, karta 23 naHt. wzgl. 543). Jest to uchwała mr,gistratu poznańskiego z dn. 30 grudnia 1782.

mocą której udzielono \V ojcieehowi Bogusławskiemu zezwolenia na dawanie polskich przedstawiel1 teatralnych od 1 stycznia do 31 grudnia 1783 l'Oku, za opłatą roczną 50 czerwony('h złotych.

jednakże pod warunkiem, że widowiska te or\b'wal się będą "przystojnie i hez dania powodów do zepsucia ohyczajÓw".

Oto doslowne ładilskie brzmienie: ActUIu feria g<'CUlHla ante fe8tUJII CirCUIllci8'ionig Chl'iHti Domini pl'oxima, <lic scilicet :10 m<,nsis Dec<,mhris, alino Domini 17S'!. Pro parte magnifici Doguslawski congensus: Nohiles domilli 11rapsidplls prueconsul et con:mleH civitatis S-ae H-ae :M-tis Posnania!), judiciol'l1T11 expedi<'ll([orUln tractalldorumf}IH1 negotiol'um publicol'um causa die hodiel'lIa supm sl1eciJicata ill }ll'::etoriunl congl'egati, attcnta illatiolle IIIagllifici Adalhcrti BoguHlfI\\'ski, exhibitionum theatraliulll I'olonical'um VaI'Sa\-il'llSiulll dił'('ctOl'b. de et super {'o facta, f}uat<'IHIs ipsi }ll'aetactae exhihitioJl('s tlH'at ntles 1'0lonicae hic POf;naniae exhiheri pel' officiUlll IH'u<'Sl'ns conc<,t!alltlll', cui ilIationi unllu€ntes easdelll exhibitiones lł1!'utl'alcs l'olollicas 1)('1' decursulll uniuH anlli, a <lie prima JaIJuurii allIlO yelltuł'O 17:!-lio a(1 d1Pm uJtil1lam Decelllbris ejusdelll uIlni, lIIag:llifico Bog-uslawski in }Jublico tlwatl'O delllonstralllli et exhibcndi. salvis iIJf]'as(,l'illtis per mngnificulll diJ'ectol'<'1Il acceptalis <,t munutenel"i aPPl'olllissis conditionibus:

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry