GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.05.14 Nr112

Czas czytania: ok. 19 min.

Tielkiego

Xi e s twao Z N A Ń S K I E G O.

- - - . ....

- - -lU AlUaemJlJlalUMJll A 6mmm i

Redaktor: A. Wannowshi.

iMadem Drukarni Nadwornej W. JDektra i Spólhi.

\M 112. ·

W Poniedziałek dnia 11 Maja 1832.

Wiadolllości krajowe.

Z B e r l i n a, dnia g. Maja.

Król raczył nsjlaskawiej potwierdzić wynie Dziekana Xiedza S t a ng e r w KreteII godność Kanonika honorowego przy le katedralny in w Trewirze. j e c h a ł E l a ci: Cesarsko - Rossyjeki tló»f.acz, Cezar Poniatowski, gońcem przez Ludo Petersburgi.

VLUVtWMM'MIW

Yiadolllości zagraniczne.

Królestwo Polskie.

War s z a w y, dnia 30. Kwietnia.

Gaz. Rząd Pr. Wiadomość prywa- Skoro dnia 25. Marca Statut Organijako nowe zasadnicze prawo Polski w WtrszAawie ogłoszony został, radość posmethna udzieliła się mieszkańcom etolicy. aił wprawdzie Rząd tymczasowy wszyto swobody i szczęście Polski nin owo . mogło, j<-dnak niebyło w jego mocy ifkie uchylić niedogodności, z każdym m prowizoryjnyiu nieodrębnie połączoJ eśii więc Polska niemiała dzielić Jusu yi, wszystko na tern zależało, aby r*ąu

len prowizoryjny niepotrwal dłużej nad potrzelię tiagjąeą stosunków czasowych. Łłsk» Cesarza nadała więc krajowi Statut Organiczny, jakiego Polska do nowego kształceni» swego i jako rękojmią przyszłości poirzebowała. Ustawy Kongresu Wiedeńskiego - kióre Polacy podczas rewolucyi niby to w imię» niu narodu zniweczyli -dochowane są w tym Statucie jak najsumienniej i w pieiwszym pa» ragrafie na samym wetępie wyłożony jest ogół (resume) całego prawa, auy zapobiedz wezelkim fałszywym tlomaczeniom wysokiej woli Cesarza. Polska ma oddzielną administracy% (une adioinistration diłtincte), Siany prowin» cyonalne, zgromadzenia szlachty i gmini otrzymała więc n aj i s t o t n i e j s z e instytucya narodowe i zastępstwa n aj na 1 ura I n i e j s t e które kraj cały nadal bardziej uszczęśliwia,>: niż owe nieme albo zgiełkliwe. Sejmy zaburzonej przeszłości. W jeżyku praw krajowych i narodu źyć będzie nadal oświata Pov laków, rozkrzewi się ich umnictwo coraz bar« dziej pod zasłoną, swobodnej toierancyi wy* znania i gdzie jak teraz, w Polsce isinie Statut Organiczny, zabezpieczający prawnie utrzymanie zwyczajów i obyczajów krajowych i wolność każdego osobistą, tam jest rzeczywista n a r o d o w ość, slbo jej nigdzie nie» ma. Sławny dziejopie wolności Szwajcarskiej powiada, źe być posłusznym własnym, miej ścią obywate Uką. A la wolność, l. której się ob ecnie Polacy cieszą, jest isloti;ą i\ II icielką naroilowośi i. Prawda, że obie izby razem 2 okopami Warszawy upadły, ale natomiast nowe odzyskają życie J nstytucye narodowe, obrady komunalne i prowincyonalne, których Polska, gdzie eię wsztlka wolność na Izhach Sejmowych ograniczała, nigdy jeszcze nieużywała. A jeśli to jest prawdą, co i'itvee, przyjaciel L *fayetta zwykł twierdzić, że tam, gdzie wolność innych niema opiekunów, nad dyekussye obydwóch l/b, żadnej niema wolności, tedy Poleka teraźniejsza niema przyeryny, utyskiwać na utratę tych Izb. Lecz żaden Polak lu leź obecnie o nią sit; nietros/ezv. Izby albowiem z r. IS31. niezostawiły w narodzie, bardziej skutki, niż zasady rozważającym, miłego wspomnienia. liazem 2 Izbami znikło wojsko polskie. Jednak niezosunie Polska, podobnie jak Węgry, Czechy, JLombardya, Szkocya i Irlandya bez armii, chociaż mieć niebędzie, równie jak i (e Królestwa, armii narodowej. Nikomu też oprócz tego nieprzyszło na myśl, szukać narodowości wyłącznie tylko w obozach, albo na paradzie. Jakkolwiek więc osądzić chcemy Statut Organiczny, zawsze jednak obojętnie rzeczy rozbierający o tej prawdzie się przekona, ie Kongres Wiedeński - który bynajmniej niegwarantował fconstytucyi Polski 2 r. t 8 ' 5. - we wszystkich swoich warunkach względem Pojski przez Statut Organiczny dokładnie został zachowany, i źe Po1acy tą drogą, nierównie większej dopięli korzyści, niż się sami spodziewać mogli. To dobrodziejstwo N. Cesarza uznali takie dostatecznie. Bo właśnie odeszła Deputacya do Petersburga, aby dzięki narodu za nadane mu swobody złożyć u stóp tronu. Więc złośliwa tylko i rozmyślna kłamliwość niektórych dziennikarzy, zwykłych deptać i znieważać mądrość prawodawczą i sprawiedliwość nowszych czasów i samych aiebie wyżuwać 2 roztropnego sądu, zdołała miotać obelgi na Statut Organiczny, jak dawniej na konstylucyą. Ale mniejsza o toi

Z dnia 9. Maja.

(Z Dzkn. Powsz.) - W niedzielę 1 wczoraj w Teatrze Narodowym przedstawiono ,Nierną r Portici," Niebędzieiny szczegółoo wyliczali zasług artystów, występujących tym genialnym utworze Aubera. Śpiewy, uzyka, tańce, dekoracye pędzla P.-Sachetti, Błystko zachwycało ucho i oko. Licznie zgromadzona publiczność umiała godnie ocenić te usiłowania. Z Lipska donoszą, że przed rozpoczęciem

H86

teraźniejszego jarmarku, wieJe interesów handlowych ułatwiono szczególniej prz«, kupców rossyjskich t polskich. Wiochy.

Z R z y m u, dnia 18- Kwietnia.

Przez niezmordowaną gorliwość cyi godne poszanowania umiarkowane zkitgo Rządu, niebezpieczeństwo roptjskiej wznowione w Aokonie, >. kunane. D. 15 b. m. Poseł fram słał Kardynałowi Sekretarzowi £ szczoną poniżej notę, a dnia 1 następującą poniżej odpowiedź; o wis co do wysłowienia i składu stósown.. wiska dwóch mocarstw, z którycn <; wypadło zadosyć uczynić za wyrządzona kr*ywdę, drugiemu zaś przebaczy I topokrzywdzenie, wymódz zadosyćuczyob' , .a i zabeepieczyć Ukowe. Dnia x6. wieczorem, francuzki przyjął bez wymówki uc ?oio.. e warunki. Obadwa dokumenta należy do najgodniejszych uwagi naszego czaiu, są ora*i dowodem, jaką moc nadaje iL idej potędze, i jak mocno usiłuje ws, mocarstwa europejskie to prawo , ni' . N ota Posła francuzkiego jest oWfsrtew wy znaniem popełnionego błędu i irpiba ńo głowy kościoła, aby przez wzgląd bI położenie Prancyi, łaskawością zastąpi: »orawied i wość. Odpowiedź Kardynała Benie:; wiera przychylenie się do tej prośby surowo określa sprawiedliwość, i prze; warunki, które stanowczo wyrażają róir<<:c \ położenia wojsk austryackich i francua sposobem odpowiadającym godności papie zkiego rządu i słusznym dla dworu (. skiego względom, a razem odsuwają wsi mieszanie się do wewnętrzne ailminieiracyi na mocy noty z dnia 12. Stycznia, j a to ostatecznych. Do czegóż w ;c posłużyła i wyprawa? Czyliź rozkrzewiła wpływ L-ntir wej fakcyi we Włoszech? Nie, przekonani owszem obłąkanych i źle myślących, że Prańcya nie wesprze ich, ani im pomoże de wykonania ich zamiarów. Czyiii podkopała powagę Papieża, jako głowy kosi.; q.' Nie, gdyż widocznie okazała potęA_j · zaną do tej sttrybucyi. Czyiiź gput pieźa jako władzcę ziemskiego %10 KOHe N i e , wyraźniej bowiem wykazała, źe przez oświadczenia z dnia 12. Stycznia-, nar?-. proszone z mocarstwami zostały zanik: Czyliź oddaliła Austryaków łub ich poniżyła w opinii? Nie, przedłużyła bo<<ieir. ich pobyt w legacyach i dała im czas da oka' ile spokojna i otwarta polityka przez g Prancyi może być obłąkana, W post tego wypadku, znajdujemy pou Święcenia części 6wej próżności dla niego, a potęga innych mocarstw, wspólnie z ich umiarkowaniem na nowo została udowodniona. I. N ota Hr. St. Aulaire do Kardynała Sekretarza Stanu, Bemetti, datowana w Rzy. mie 15. Kwietnia ]03«' Skoro noty W. Kardynała Sekretarza Stanu z d. 25. i 26. Lutego doszły do wiadomości dworu franeuzkiego, podpisany otrzymał polecenie oświadczyć, ie dowodzca okrętu liniowego Gallois, komenderujący wyprawą podczas nieobecności Generała Cubieres, postąpił u brew otrzymanych inetrukcyi i ie zostaje odwołany do Francyi, dla zdania sprawy re swego działania. Zawiadomiająć o lem J W. Sekretarza Stanu, podpisany był obowiązany powtórzyć, źe uczucia-rządu francuskiego względem Stolicy Apostolskiej niezmieniły się w niczem, ie pozostały ciągle najprzyjaźniejsze i źe utrzymanie władzy świeckiej Papieża, nienaruszalność i niepodległość państw jego, (eraz jak i dawniej są podstawą polityki francuzkiej we Włoszech. Podpisany dopełnił tej powinności względem JW. Sekretarza Stanu, a gdy następnie wolno mu było stawić się przed J ego Świątobliwością, niezaniedbal nic dla przekonania Ojca świętego, źe jedynie nieszczęsny błąd, mógł chwilowo przerwać dobre porozumienie, którego powrotu Kroi Francuzów pragnie jak na'jmocniej. Gdy względy na wysoką politykę (des considerations (Tune, haute politique) nie dozwalały stojące we Włoszech wojsko francuzkie odwołać niezwłocznie, podpieany musiał prosić J ego Świątobliwości, aby na pobyt ich w Ankonie , jako na factum dokonane zezwolił (d'acquiescer a leur preserue a Anc one, comme 5l un fait accompli); lecz zarazem otrzyma) był rozkaz ofiarowania wszelkie zad osy ćuczy nie nie, przyj ąć wszelkie drogi pojednania i wszelkie układy odpowiadające życzeniom rządu papiezkiego, i nie pozostawiające żadnej wątpliwości względem zupełnej zgodności i jedności widoków między Francyą, a wszelkie mi mocarstwami interesowanemi przy sprawach W ł o c h, a której to zgodności i jedności widoków, kilka dawniejszych dokumentów, a mianowicie noty Posłów Francyi i Austryi · tudzież Ministrów Pruee i Rossyi r dnia 12.

Stycznia r. b, jawnym są dowodem.

Upoważniony tym sposobem uprzątnąć wszelkie trudności, któreby mogły być przeciwne załatwieniu tej sprawy, podpisany ma nadzieję, że załatwienie to nastąpi niezwłocznie w sposobie najprzyjaźoiejszyro. W tym celu oczekuje dalszych JW. Sekretarza Stanu kommunikacyi i ma zas&czyt etc.

Odpowiedź Kardynała Sekret.rra do Hrabiego St.Aulaire, datowa 16. Kwietnia. Podpisany Kardy ił Sekretar« Stanu, przedstawił Jego Świątob »ości notę, jaką JW. Pan przysłałeś w odpowiedzi nai prolestacyą względem zajęcia Ankorsy w d. 23. Lutego i przeciwko następstwom #ynikłyrn z tego wypadku. Biorąc n» uwagę, że Kapitan Gallois działał przeciwko otrzymanym iiistrukcyom, źe jego postr; 'oowauie zostało zganione i że dla zdania z niego »prawy został wezwany do Francyi, wie» ty namienił wszakże źe factum to trwa ciągle, i źe jedynem zadosyćuczynieniem, Hor«' tak nazwać można, byłoby rychle : 1 pieni * Francuzów r Arikony.

Gotowy jednakżedać dowód swej łat' ści i umiarkowania, tych dwóc' wznio» znamion boskiej religii, któryr · przewodniczy na ziemi, i jako władze* chowny chętny unikać wszystkiego, co! gło narazić pokój Europy, Ojciec: zaniedbał, 'wziąć pod ścisłą rozwagę względy położenie Rządu francujkiegi re jak NV, Pan wyraziłeś, nitdoJwa U odwołać niezwłocznie wojska franeuzk' znajdującego się obecnie we Włoszech. żywszy położenie takowe i zgodnie z l. ciarni innych wysokich mocarstw, które mocno obchodzi nienaruszalność i niepoi) głość państw Papiezkich, Jego Swiajtób raczył upoważnić podpisanego um.« nią się z Jaśnie Wielmożnym Panel dem czasu, kiedy wojska francuskie ustąpią z Ankony 2a022em 2 nieodzownym je-Hakże warunkiem, źe działalność tego wojska, a£ do chwili od płynienia, ograniczy się jedyni*» na służbę militarną w warowni, i ze dowód«ca niebędj je 6ię mieszał do niczego, co przechodzi zakres tejże służby. Z tej to właśnie przyczyny, Jego Awiątobłi.

wość niemoże odstąpić od tiołączonycb tu warunków, a które podpieany z rozkazu J egoŚwiątobliwości, kotnmunikowa! repreJIeMarr» tom wielkich mocarstw, klon w notach z dn, 12. Stycznia objawiły ostateczne oświadczenia swych uczuć. Jego Sw niewątpi, źe JW, Pan w uznani Har kowania i pokoju, jaki po w o eaniu tych warunków podda nie w imieniu swego Mon; zaś bardzo jest ważne dli 81< aby żadna kwesiya wzglęo niewstrzymała zasiósowamwięc Jego Swiąrobliwość ta zrozumiane, aby w przyp względem prawdziwego ich stoiejsze dla stolicy świętej ssnaje *ię już obowiązanym. W oczekiwaniu · wifcdzi, podpisany ma zaszczyt i i. d, I) Przybyłe do An ton y na galarze "RJion*** 450 wojska, niezwłocznie powrócą ""o Francyi na okręcie. 2) Wojska, klóre wylądowały w dniu 23. Lulego, prze* CJIaB swego pobytu będą za wiele od NV. Ambasuadvtrs francuzkitgo, a ten ma być upoważniony od ewego Rządu, wydawać dowodzcy ich be*poire*fnie rozkazy. 3) Ani to wojsko, «ni eskadra, pod żadnym jakimkolwiekbądź era ttieniogą być wzmocnione. 4) Nie'. e wojsku francuzkiemu podczas iobytu w .ukonie przedsiębrać robót forGiacyjnych; rozpocznie, będą zaniechane i tanę na nowo. 5) Skoro Rząd c >ędzie już potrzebował pomocy, id wojsk Cesarsko-Austryackicb, Świątobliwość prosić będzie Cesarza o cie, W lyrnie czasie Francuzi monssąpu * Ankony, 6) Na cytadeli anI lau) powiewać będzie bandera paka« 7) Wojskom francuzkim niewolno 'je wychodzić po za obwód murów Any.* An y kuł ii. kontraktu zawartego w d. 3rC3 przez Generała Cubieree z liweranlonstantini, jtst więc bez celu i znosi nmiejszem. 8) Dowodzcy wojska w Annie njebędą przeszkadzać ani lamować dziaiści władu papiezkich, a mianowicie po9) Wszelkie kos/ta wyprawy tudzież wszelkie,:' , bądź wydatki wojska francuzAfc'ego w Ankonie stają się ciężarem Francy».

iO; PrJIY dowodzcy wojsk francuzkieb w Antenie znajdować się będzie agent polityczny 11 rfostalecznćai pełnomocnictwem od Atnbagssriora Fr. ncyi w celu czuwania nad ścislem wykonaniem niniejszych artykułów. 5 z waj c a 2 y a.

ni a 1. K w i e t n i a . Wś?doroość o zawarciu kapitulacyi względem zaciągnienia dwóch pułków szwajcarskich , zkiej zdaje się być przedwczes/na, ie odbywały się w tym izie negocyacye. Niebędzie tojednak tak i zobowjązanie rządów kantonów, zaciąganie łudzi do służby, za ieprzyjmują, żadnej odpowie2 a n c y a.

ż a, dnia 30. Kwietnia. Deputowanemu Thiers przynuzykę w Aix i niegodnym sposobem. Gerinain o 11 mil (lieus) od i/, cudowny St. J ulienne, do : wiele przychodziło pobo

5S8żnych pielgrzymów z przyległych okolic. Podczas rtstauracyi kilka ly/ko dyecezyi zostało wiernemi innu obrazowi aporewolucyi Lipcowej nikt więcej go niezwiedzał . Tera» po wybuebnieniu cholery, nanowo zapał święty ogarnął śmiertelników i przeszło 300 osób codzitń modły swe składa przed obrazem. Doktorzy niedomyślili się, żeby w bliskości stolicy cywilizowanego świata lakirnia! się znajdować środek wybawienia. Z Wandei smutne nadchodzą wiadomości.

Oddział pułku Óigo starł się pod N iort 2 60 uzbrojonemi szuanami. Kilk.a dni przedtem zaszła podobna utarczka pod folwarkiem La Mounićre, gdzie niejakiś Galin mieszka.

Szuanie odnieśli zwycięstwo; podoficerzmałym swoim oddziałem był przymuszony cofnąć się. Dopiero gdy nadeszły posiłki odnowiono potyczkę i wyparto powstańców z* 6ianowisk zajętych. Po odejściu ich znaleziono na placu ciało żołnierza okropnie po» kaleczonego; wynaleziono lakie ślady krwi, które prosto prowadziły do demu dzierżawcy; otoczywszy (enże znaleziono tam znaczną ilość prochu i broni. Jedna z córek dzierżawcy 63IIIa się między potykającymi znajdywała; widziane i poznano ją, poczerńją BaIIIa i całą rodzinę aresztowano, Diot i Hubert byli naczelnikami rokoszan. Do liczby Generałów - Poruczników, którzY w skutek wydanego niedawno postanowienia kiolewskiego zostali uwolnieni od służby, na« leżą Generałowie Mathieu Dumas, Carra Saint Cyr, Souham, Campredon, Rey, Dessaix, Dełaborde, Ledru-des-Essarts, Drouot, Fririon, Cassarelli i Pernetti.

Dzienniki paryzkie donoszą; ie Marszałka«, wi Clausel w podróży do Algieru towarzyszyć będą: Generał Larnarque, panowie Mauguin, Podenas Auguis i Laboissiere.

Liczba kandydatów do prefektury deparra« mentu Sekwany wzrasta codziennie. Proca panów Gisrjueł, Aug. Perier, Saulnier i Barante , wymieniają teraz także jeszcze H r, Rambu * . teau i Hr. Chabroi, który jak wiadomo, już dawniej piastował ten urząd. Generał- Porucznik b. ron Frfrion mianowa» ny został w miejsce zmarłego Generała- Porucznika Delasme komendanten domu inwalidów. Z d n i a i, M aj a.

Od dnia 29, do 30. Kwietnia umarło rra cholerę osób 119, więc gl mniej niż dnia poprzedzającego. Wczoraj odbyło się zgromadzenie medyków, którzy oświadczyli, ie chociaż cholera złagodziła srogość swoje, jednak do prawdy jest podobnem, że aż do Października po

trwa. W tym duchu ułożono sprawozdanie Z Tulonu donoszą z d. 54. Kwie?..- Uzbrado Ministra «praw wewnętrzflycb. jają nową wyprawę. Nadszedł TO: rl aby Pan Prezes Rady M m ietrow zasłabł nano- okręt" M a re n g o" 1 fregatę" D i d o" < ! »wij.

f»o tak gwałtown ie, i i n i e m a ż a d n e j n a - no w takim etanie, aby co chwila mo ,,-i< dzieij żeby mógł przyjśdź do zdro- pod żagle. Ciła wyprawa składać wi a. Kryrys , co wczoraj nastąpiła, siły jego okrętów z 3000 żołnierzami na pokł, zupełnie wycieńczyła; odtąd zostaje on w eta- dobno przeznaczoną jest przeciw Konstantynie niemocy i osłabieuia nadzwyczajnego i nie albo Oranowi. podobny jest do konającego. Na giełdzie Z M a r s y I i i, dnia 26. Kwiet. - P głoszono, że zszedł z tego świata, iiyło to przybył tu incognito. Załoga w j>,.- j oczy» wprawdzie pogłoską zawczespą, ale Prezes niła przygotowania, aby zapobiedn djJ&a-y;n istotnie jest be» nadziei. Wczoraj zraua od- obrażeniom Deputowanego zacpjcg <była się rada medyków, w skutek której krew wszelkie wyświadczenia honoru P;"- i >- - en u puszczono, a potem przez 3 godziny P. Thiers raz na zawsze. w zimnej zatrzymano kąpiełi. Takiej kura- Z dnia 3. Maja, cyi ani zdrowy człowiek znieśćby niemógł; Wiadomość w Monitorze tarfeiencztf ja że wię? o a działać m sia a n,a r ze a, o nastąpionych w Marsylii d. 30. Kwii ktorego siły fizyczne długie cierpienia I n I e -, ruchach Karołiatow wzbudziła tu wielka c przestan,ne boltści, zniweczyły? N iemoż a wC» SAV A powszech ie sądzono, że po wat») A Ot a zyc, czas , Jak, długo to pasowanie nierównie było grożniejszera, niż.' I.

Z ,s lerclą rw c będzie; doktorzy, szelako dowa donosiła. JLecz umysły uspokoiły - oS lIadczyll, ,ze ostateczny zakres nleJe t a- nieco, gdy w południe następując d leklm. Rodzl a chorego ,d?tychczas Sl e- głoszono depeszę telegrafii zną: "Vbre\ szcz le szą cle zyła nadzieJą, poch eblaJąc d. 30. Kwietnia o godzinie u f. Prefekt -oble, ze,ost,at,nle op racye ocalą męza z,ty- danu do Ministra spraw wewnętrznych, i lu wzgl dow, Jej dro lego. Ale, t raz, oblwa dzisiaj zrans podniesiony przyiłunro;-. , C str ty nleodzałowa eJ w głęboklr:n Ją I wszy- rągiew trójkolorowa powiewa tno'vu na Wi stklch Prezesa znajomych pogrązyła smutku. iy Sarjet-Laurence, gd*ie rokoszanie natknę M o n i t o r dzisiejszy następujące zawiera byl i biał bander . Ki I ka he sztów powsCŁ, postanowienie Królewskie: "Pan Cirod de nla w nlewolą,wzlęto. Prz clw ty«. 1 'Ain, Prezydent Izby Deputowanych, mia- uchodz , za t Jemnych pod gac.y, wytonowany został Ministrem instrukcyi i oświe- czono >lIrawy, sl dzcze. PokoJ przywro cenia w miejsce Hrabiego Montalivet. :0 uWiadomienie rz dow , było przyczyn«, Dziennik handlowy pisze, co nastę- ze kurs tylko rnałoco Się znllył» J vo;,a.

puje: "Podczas choroby miewał Pao K. Pe- wiają się niektórzy, źe ponieważ p_A »sza <Ls> rier kilka rozmów z Xieciem Orleańskim, do- peszą bez daty była ogłoszona, tyczących się stanu poj ityki. Następca tro n u była wysłaną przed tą pierwszą, it wie» pa A zmierzał do zbadania zdania Pana Periera, kój niejest jeszcze przywrócony. Krąiy (6 kogoby on poczytywał ta najlepiej uzdatnione- pogłoska, że podczas buntu w Marsylii \ic» go do objęcia prezesostwa,gdybyon sam nie- żntczka Berry na pokładzie okrętu 'najdowainiał być więcej w stanie sprawowania służby la się w bliskości portu, chcąc się doczekaj. twojej. Zdawało się jednak, że Pan Perier wypadku ostatecznego. -Podobni' itu w sta*, niechciał składać prezesostwa; zaś podał ra- licy były umówione, jak się zdaje, spiknieni It dę, aby Panu Montalivet poruczono Mini- buntownicze; udaremnione jednak zostały sterstwo spraw we wn ętrznych, celem utrzy- przez czujność władz, bo scent wieczór» mania syłtematu sławnego juste m i I i e u. - wczorajszego nawet niezasługuje na uai Dzisiaj w salonach Tuileryów mowa była o wstania. Około 150 ludzi klassy oddaniu prezesostwa Panu Montalivet; ale przeciągając ulice, z ustawicznem' większość Rady projekt ten odrzuciła. wało okrzykami: "Niech żyje R Gazette sama donosi, że w ciągu 10 dni lita! Precz, s Ludwi iem ,Filipc, 4 razy ją policya zabrała (więc 6 razy mniej, m cny, oddzl ł 9wardYI munl ypa jak być powinno). dZlł wlch zyclell. Jeden z nich, W Monitorze wczorajszym czytamy: wszy ,z Istoletu, zosta,ł schwy a wXiąźę Treviso, Marszałek Monier, do Mi- mu Się ,Jedn,ak wymknąc z,rąk za nistra spraw zewnętrznych: Cesarz Rossyjski Wczoraj stolica była w elanie pokc przychylił się do zratyftkowania traktatu z d. lako odebrał cała załoga roz az, i j . Listotada, Ratyfikacyą już odesłano do gotową na pierwszy znak stanąc r Londynu. - Petersburg, d, .6, Kwiet. 1833." Fan Perier, powiada Dzień czyi «ławry Esquirol (doktor), którego dopierzed kilku dniami przyjęto w poczet doktorom leczących Prezesa, ze gdyby się udało uspokoić djaźliwy stan żołądka Ministra jeSt jeszcze nadzieje, ze przyjdzie do zdrowia' , A ngli a.

*Ł B c n d y n u, dnia 27. Kwietnia.

D. '.;,; rll b. obchodzono w Stratford-uponA von, w mieście gdzie się, Szekspir rodził, urodainy jego uroczystym bankietem wobec JI-JlJIb miasta i przedniejszych osób liey. Toast "Pamiątce Szekspira" pili tuczeniem pełnern uszanowania, spełniono , na pamiątkę Cervantesa, który tegoż · umarł co Szekspir, tylko o rok poszła trzyletnia uroczystość Szekspiwać przez 4 dni. Wczoraj sprawiła pogłoską o niespodzianym 1« tir. Orłowa do Hagi wielkie porutie n. . ełdzie. Była wszelako bezzasadną. eniła się teraz insza wieść, że się piero za tydzień uda napowrót do Eossya traktatu pokoju nie zratyfikobiai,a. · odebrał listy z Portugalii, donoszące Doi, '. guel nad granicą Hiszpańską budo-' wać każe '.'. lezienia, aby kupców i inne osoby .5 t wzbraniające się vvypłacenia kwoty . pożyczki wymuszonej, natychmiast aresztować i tam osadzić. Ta srogość dobrze skutkowała' tjtlko mógł, zapłacił, a niektórzy nawet drugie !yb) ile od nich wymagano, Wiele znakomitych osób wywieziono z więzień stolicy do Air- H,aby innych w wakujących umieścić posadach. *.Jnegdaj odbyło się zgromadzenie wielkiego pohtycznego towarzystwa Północy, U chwalono petyćyą do Izby wyższej, celem skłonienia [o j zyjęcia bilu reformy bez pokaleczenia, nad.' wszystko zaś bez odmiany ustaw względem komornego 10 funt. Wieli 1 teraz głoszą o rozdwojeniu, które ało między dwoma najznakomitszy. ,i;< ni dawniejszego Ministeryum; przyąj okoliczności, że jeden z tych Pa)om bilu reformy nie dał dzielnieju. węglarzami w Newcastle, niekontency swej niskiej, objawiały się ślady :4, co dotychczas zatrudnienie mieli , ęcej pracować, ale także i niedopuby właściciele kopalni węgielnych in>wali robotników.

nieszczone w Nrze 73. Gazety Pobwieszczenie JW. Naczelnego Prezesa W. Xiestwa Poznańskiego z d. 24. Marca r. b. podane już zostały do wiadomości publicznej postanowienia, ktore_ N. Król względem przeniesienia nagrobków i poziomych szcza tków osób zmarłych z starego na nowy cmen tarz ewangelicki w N ajwyźszem rozporządzeniu gabinetowem z dnia 10. Marca r. b. wydać raczył. . Sto ownie do tychże kazała Dyrekcya fortyfIkacYJna oznaczyć brózdą część starego cmentarza, która musi być z przyczyny robót fortecznych skopaną i skropić wapnem groby zmarłyc h, których szczątki według rozporządzenia gabi etowego tylko przeniesione być mogą, aby Je przez to poznać można. Przestrzeń na nowym ewangelickim cmentarzu, przeznaczona na umieszczenie przewiezionemi być mająch kości i nagrobków będzie także oznaczoną 1 Interesentom przez grobarza wskazaną.

. P dając to do wiadomości publicznej, przepISUJemy zarazem następujący sposób postępowania w tej mierze: 1) Przewiezienie nagrobków, trumien i kości z starego cmentarza ewangelickiego może być dozwolonem tylko tym, dopełniającym przepisów w tej mierze policyjnych, należącym zmarłych, którzy w przeciągu 6 tygodni, rachując od publikacyi tego obwieszczenia, zgłoszą się do naszego Kommissarza, tymczasowego Nadburmistrza Pana Behm, i od tegoż pozwolenie otrzymają, 2) Zanim pozyskać mogą pozwolenie na przewóz od Kommissarza, powinni z przybraniem grobarza grób mający być translokowanym oznaczyć tablicą i numerem, wystarać się u Kollegium kościelnego ewangelickiego o wskazanie miejsca na nowym cmentarzu, które tym samym numerem oznaczone być powinno, i że się tak stało, również i prawo swe do translokacyi attestem ewangelickiego Kollegium kościelnego udowodnić. 3) Kommissarz kommunikować będzie zgłaszającym się interesentom rozporządzenia policyjne, które przy uskutecznieniu translokacyi zachować należy; tudzież kwoty, które za roboty translokacyjne wynagro« tlzonemi i po ich ukończeniu z kassy budowy twierdzy wypłacane być mają. 4) Według postanowień rozporządzenia gabinetowego, winni są interesenci ukończyć translokacyą w przeciągu 6 tygodni od dnia wydanego zezwolenia. Wykopywanie trumien i kości na starym cmentarzu ewangelickim można przedsiębrać tylko od godziny 9. wieczornej do godziny 6. rannej, przewóz zaś trupów na nowy do godziny 6. rannej, eli translokacya nagrobków nie na nolecz, stosownie do Najwyższego rozrządzenia gabinetowego, na stosowne t ze starego cmentarza, które Kapitan Łymęrów Hardeneck interesentom n<* danie wskaże, wymaganą będzie, usku;zni onęż Dyrekcya fortyfikacyjna, o w przeciągu przepisanego 6tygodnio;go terminu niezgłosi się o pozwolenie mslokacyi nagrobków, grobów familijjrh, trumien lub kości; lub kto ostatniej w przeciągu 6 tygodni od dnia uzyskanego ozwolenia nieuskuteczni; lub kto narexie niechce jej podjąć na kommunikowae mu przez Kommissarza kwoty bonifikacyjne, utraci prawo translokacyi. ł) V je względzie tych intereseniów, którzy ym sposobem utracą prawo translokacyi, tak się postępować będzie. Trumny ich należących w miarę postępu robót forte;znych zostaną wykopane, w wielką mogile złożone i zasypane. N agrobki każe dyrekcya fortifikacyi w stósownem miejscu pod otwarłem niebem złożyć, dopóki się właściciel do nich nie zgłosi. Dziedziczne groby familijne zostaną przy postępie budowy zasypane. Wzywamy tedy wszystkich tych, którzy pome szczątki swoich zmarłych należących, stawione im nagrobki lub groby familijne nowy cmentarz ewangelicki przenieść zamyją, ażeby w przeciągu oznaczonego czasu irali się o pozwolenie tym końcem, i przedsięwzięli translokacya, inaczej sami sobie przyszą, gdy po upłynieniu terminów wnioski .'eh niezostaną przyjęte, owszem przy dalszym j.ostępie budowy twierdzy według powyższych uwag postępować się będzie musiało,

Poznań, dnia 17. Kwietnia 1832.

Królewsko Pruska Regen CY3 I. 1 II.

OBWIESZCZENIE.

Folwark Stare Gałężewo w Ekonomii rządowej Gozdowskiej w powiecie Wrzesińskim leżący ma od Śgo Jana r. b biorąc, drogą licytacji publicznej prawem dzierżawy wieczystej sprzedanym być. Folwark rzeczony obejmuje %» ziemi na ogrody w łąkach. w roli w pastwisku. w podwórzach i miejscach do zabudowania · · W miejscach nieużytecznychw sobie: 10 Mg. 99 fJP.

.12 169 . 334 5 7 .31 1 2Y

· G. - i67 - W oeóle A02 Me. 64 II P .

madom mieszkalny murowany, stary dom familijny w polu, chlew na trzodę, stodołę i owczarnią. Czynsz roczny spłacalny dominialny wynosi z powyższego isóTal., z którego 4? Tal. jako jedna trzecia część summa kapitalną w ilości Tal, 840 w ciągU roku jednego spłacona być musi, poczem czynsz roczny dominialny tyl; ko Tal, 84 wynosić będzie. Podatek gruntowy wynosi Tal. 1% sbgr. 18, meszne 4 wiertl. żyta i tyleż owsa miary Poznańskiej. Minimum wjtupnego na dzierżawę wieczystą, od którego licytacya zaczyna się 400 T al. wynosi, wynikłe zaś z podań w licytacyi wkupne przed tradycyą zapłaconóm być musi. Również winien nabywca wynagrodzić dzierżawcę odchodzącego za pozostawione nadsiewy i uprawę tak dalece jak te do inwentarza gruntowego nie należą. Na kaucją każdy licytujący w terminie 400 Tal. okazać, i jeżeli jako najwięcej podający utrzyma się, natychmiast złożyć winien. Inne warunki jak niemniej Regestra bonitacyine tak w naszej Registraturze ekonomicznej jak również wRegistraturze urzędu ekonomicznego w Gozdowie, który ostatni chęć nabycia mającym posiadłość sarnę pokaże, przejźane być mogą. Termin licytacyi na dzień 18. Czerwca r. b., o godzinie 10 tej zrana w Gmachu Regencyi tutejszej przed Radzcą Regencyi Wnyrn Klebs wyznaczonym został, na który chęć nabycia mających wzywa się, aby w terminie powyższym stanąwszy, z zdolności do posiadania wywiedli się i podania swe czynili, Poznań, dnia 2. Maja 1832.

Królewsko - Pruska Regencya, wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

OBWIESZCZENIE.

Niewiadomi wierzyciele Kass następnie wymienionych oddziałów i instytutów wojskowych 5go korpusu armii: j) 3go batalionu iogo pułku obrony krajowej, szwadronu tegoż i kompanii arty1eryi tu w miejscu, 2) zarządu garnizonowego i magazynowego magistratu tutejszego, składu magazynowego tu osobno na stancyi byłego, lazaretu garnizonowego rozwiązanego 2go powołania 3go batalionu iogo pułku landwery, rozwiązanego 1etkiego lazaretu wojskowego N o. 1. tutaj byłego, 3) zarządu garnizonowego i magazynowego magistratu w Ostrowie i składu magazyno lazaretu garnizonowego, 4) zarjądu garnizonowego i magazynowego magistiaiu w Koźminie, składu magazynow e j tam osobna na stancyi byłego i lazartiu garnizonowego, 5) zaizątiu garnizonowego i magazynowego magistratu w Zdunach i tamtejszego lazaretu garnizonów t go, 6) lazaretów kanionowych w Kobylinie, Pogrzybowie, kretkowie, Ostrzeszowie i Sławoszewie, 7) zarządu magazynowego magistratu i lazaretu kantonowego w Kempnie, 8) zarjądu magazynowego w N owem mieście nad Wartą i zarządu magazynowego w Dobrzycy. Zapozywają się niniejszem publicznie, aby się końcem zameldowania pretensyi sw,ychzroku etaiowego od ?, Stycznia aź do ostatniego Grudnia 183 b w terminie na dzień aiszy Lipca r. b. przed Deputowanym Ur. Hennie Sędzia, w naszej sali sessvjnej stawili, inaczej bowiem zpretensyami swemi wykluczeni i cI<> osoby tego, Z którytnAkontraktowali odesłanemi zostaną.

Krotoszyn, dnia 15. Marca IIl,2X.

Królewsko - Pruski S ąd Ziemiański.

Ori Wlli3ZCZbNUI.

Tegoroczny jarmark na wełnę w Szczecinie odbywać się znowu będzie w dniach 14., 15. i 1 o. Czerwca r. b.

Tenże jarmark zajmuje środek między W róci a w s K im, który się już dnia 6. Czerwca r. b. ukończy, i Berlińskim, który się dnia 19. Czerwca zacznie, tak, iż tym sposobem dogodny pozostaje rzas dla kupujących do przybycia z Wrocławskiego na tutejszy, jako teżdiaprzedających i kupujących, do zdążenia jeszcze na Jierlinsiii jarmark, jeżeliby tego potrzeba była.

Jarmark bfdjie się znowu odbywał, jak reku zeszłego, na obydwóch wielkich placach parady między bramą Anklarnską i Berlińską; przedsięwzięte także będą należyte środki, aby publiczność na jarmark zebrana miała wygodę W czynnościach handlowych, zwłaszcza co się tyczy dobrych podstawek, celem umieszczenia wełny. Tutejsze instytuta pieniężne równie jak i «naczniejsze domy handlowe mieć będą dostateczne fundusze, aby realizować przekazane issygnacye pieniężne. Znajome położenie miasta, jest także nader Łoizystnem dla jarmarków na wełnę, g<lyż takowa zaraz stąd może być przewożoną okrętaffii Odrą na doł, na morze, a pokrylemi wielkiemi łodziami na Odrze uiywanem zapraszamy zatem znowu kupującyi wających, aby się na jarmark wspe. cznie zebrali. Szczecin, dnia 20. Kwietnia 1832 A Kommissya jarmarku na Ruth. Gribel. MiUler. D. W Ebert.

Prześwietnej Publiczności dono.

Żeniej, iż w Poznaniu jako Anty' dłem, znaczny zbiór książek z kaźd. nauk posiadam, także gotów jestem teki zakupować, Lissner, Antykvmz, naprzeciw kościoła Jezu ckie <> N*r. 2:<"% Doniesienie handlov Doświadczona skrzętność syna rnegi J o z e * fa upoważnia mię przypuścić go do w handlu moim, w skutek czego ii > c, firma handlu tego zmienia się, i od dziś dniaj tak ja, jak równie i mój syn podpisywać się będziemy: A. Freudenreich 1 Syn.

Poznań, dniaio. Maja 1832.

j-, »11'1

1 - ..- . . . . . . 1................. . n i -

"ii -

Znaczny dobór najnowszych paryzkieb , jako to: kapelusze, wstążki, krawaty, kwiaty, piorą czki, chustki blondynowe , suki teryi eh all y zwanej i wszdkievc ttrojtl )J( damskiego należące artykuły, otrzymał % i poleca w cenie najumiarkowańszej C. Jahn, w Poznaniu, w rynku Nr. 5r.

Ceny zboża na Pruską mIarę l waga W Poznani u.

Dnia 11. Maja 1832.

Tal. igr. ien. do TU. <<pr; ICS; Pszenica 2 5 2 tń Zyto I 15 I Jęczmień I 7 6 la Owies . 25 i 7 6 Tatarka 1 15 25 9MP Groch 1 1% 6 15 *M* Ziemiaki 13 1- M mm* Siana cetnar a 110 fI.. 17 6 v . - ' O 45[» Słomy kopa a 1200 u 4 10 4 H AlI( Masia garniec I J5 -1 Jl ....

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.05.14 Nr112 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry