WYDZIERŻAWIENIE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.05.28 Nr123

Czas czytania: ok. 5 min.

N astępujące dobra mają być .od Sgo J anar. b.

na trzy po sobie następujące lata, aź do tegoż czasu i83 > najwięcej dającemu w dzierżawę wypuszczone: 1) Dobra Smolice cum att. w pow. Krobskim i a) dto Eolewice c aU, dto Bukowskim w terminie dnia 13. Czerwca 183,*«. 3) Dobra Xiąźno c att. w pow. Wrzesińskim pojedynczo: a) wieś i folwark Xiążno i folw. Pałczynek, b) wieś i folwark Pałczyn, i ej wieś i folwark Skolniki dnia 15 Czerwca. 4) Dobra Konary c att. w pow. Krobskim, 5) dto Cortice w pow. Wrzesińskim, i b) dto Olszyna c att. w p. Ostrzeszowskim dnia 16. Czerwca. 7) dto Gostkowo w pow, Krobskim, 8) dto Chełmno w pow. Szamotuiskim, 1 g) dto Sarbia w pow. Wągrowieckim dnia 19 Czerwca, io) Wieś i folwark Małachowo z wsią zarobną " Witkowko, do dóbr Witkowa w powiecie Gnieźnieńskim należące,' i I i) Wieś i folwark Piotrowo i folwark Ławiczyn, do .dóbr Łabyszynka w pow. Gnieźnieńskim należące, dnia 20. Czerwca, zawsze o godzinie ąte'\ po południu w domu Ziemstwa Kredytowego, na które zdolni i ochotę dzierżawienia mający, z lem nadmienie - niem wzywają się, jż tylko ci do licytacyi przypuszczonymi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum do każdych dóbr Tal. 500 kaucyi, natychmiast w gotowiźnie złożą, i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić sa, wstanie. Poznań, dnia 10. Kwietnia 1832.

DyreKrva ProwincyaIna Ziemstwa, "" vTvuZlbRZA W IEiNtE.

Dobra Mhlęcin w powiecie Ostrzeszowskim mają być od S. Jana r. b. na trzy po sobie następujące lata aż do tegoż czasu 1835- najwięcej dającemu w dzierżawę wypuszczone, do czego termin licytacyjny na dzień 2 2gi Czerwca r. b. o.ąodzinie 4. popołudniu w domu Ziemstwa wyznaczonym jest, na który zdolni i ochotę dzierżawienia mający,"- z tern nadmienieniem się wzywają, iż tylko ci do licytacyi prZypuszczonemi być raogą, którzy na zabezpieczenie licytum Tal. jcjo. kaucyi natychmiast w goto- wizuje złożą, i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie. Poznań, dnia 21. Maja 1832.

Dyrekcya Prowineyalna Ziemstwa.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

N ad majątkiem zmarłego dziedzica Jana Arnold z Zdziechowicy powiatu Sredzkiego process sukcessyjno-likwidacyjny na wniosek'spadkobierców otworzony został. Wzywamy przetp wszystkich tych, którzy do massy pretensye miećsądzą, aby się w terminie likwidacyjnym na d z i e ń 3 c i L i p c ar, b. zrańa o godzinie to. przed Sędzią Kaulfuss w izbie naszej instrukcyjnej wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dozwo« lonych, na których im K. S. ULJr, Łukaszewicza, Ogrodowicza, Spiessi Wejmann proponujerrty, stawili, pretensye "swe podali i udowodnili . Niestawający spodziewać się może, źe wszelkich praw pierwszeństwa za pozbawiony uznany i tylko do tego odesłanym będzie, co po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli, którzy.sie, zgłosili się pozostanie. Poznań, dnia 26. Stycznia 1832, Król. Pruski S ąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Obligacya przez stolarza Jana Drewitz pod dniem l. Kwietnia 1805. roku urzędownie zeznana i w księdze hypotecznąj dom u tu na przedmieściu Sgo Marcina pod N o. 82. sytuowanego Ruhr. III. No. 4. dla Krystyny z Gehlerinow owdowiałej Baumann w summie 300 Talarów wraz z procentem po 5 od sta zaintabalowana i już zrealizowana, podług podania zaginęła. Zapozywają się zatem niniejszem wszyscy którzy do tejże obligacyi jakiekolwiek prawa własnością zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby w terminie dnia 10, Lipca r. b. przed południem o godzinie otej przed Konsyiiarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszym lokalu służbowym, albo osobiście lub prze« .prawnie upoważnionych pełnomocników, na których tutejszych Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Mittelstaedta, Guderyana i Weymapn przedstawiamy, stawili się i prawa swe podali i udowodłiili, ,gdyź w razie przeciwnym z swe. mi realnemi prettnsyarni do posiadłości zastawnej prekludowani zostaną, i im w tej mierze wieczne milczenie nakazanem, a zaś rzeczona obligacya wraz z atestem hypotecznym zaumorzoną uznana i wymacanie pomienionej summy 300 Tal. z księgi hypotecznej rozrz;,.Jzonem będzie. Poznań, dnia 2. Marca 1832.

Królewsko - Pruski Sad Ziemi-nis!:!,

{£t Dla gospodarzy wiejskich. <IIl, Ze względuna cenę tul ej s K ą na wyborny gatunek prżedaje w nader niskiej cenie bardzo do brze oczyszczone czerwone Styryjskie nasienie koniczyny, jaio też podwakroć oczyszczone czerwone Galicyjskiei Szląskie nasienie koniczyny, dalej białą ta>nirzynę,.jako leź jooślad dobrego, białego nasienia koniczyny, (z wybornego gatunku) pruski szefel po 40 sgr.; nasienie ćwiŁJane;., angielski i francuzki rejgras.. Fryderyk Gustaw Pohl, przy ulicy Schmiedebrikke Nr. ]l 2. pod. Srebrnym Szyszakiem..

Otrzymałem znowu na sprzedażskrzydła robione przez najsławiniejszych majstrów i odznaczające się pięknym pełnym tonem" łatwością w graniu,i ozdobną powierzchownością.. Zaich . dobroć i trwałość zaręczam. Przedaję je w najniższych cenach fabrycznych. Upoważniony oraz jestem; osobom, któreby z ekonomicznego względu, instrumentu takowego w tej chwili nabyć niemogły , ale przytem znanebyły z rzetelności, kupno takowych skrzydeł za umowioną miesięczną lub. ćwierćroczną. wypłatą ułatwić.. C Jahn" w Poznaniu, w rynku Nro, 52.

Niżej podpisany, zawiadamia szanowną publiczność, iż jego.okazały Skład najnowszjeh. mOCL i sukna: {Naszmarkt pod Nrm 4,8ym w kamienicy rękodzieła złota i srebra.) znowui nanowo we wszystkich towarach doskonale gatunkowany jest.. Z powodu osobistego uczęszczania na jarmarki do Naumburga i Lipska także też i towarów przysłania przez moich komissarzy i fabrykantów z Paryża, Lyonu, Londynui Wiednia'" udało mi się przy pomiernej cenie najnowszych. i najgustowniejszych tegoż rodzaju towarów nabydź",. i stąd wszelakim sposobem moim pokupującyrn zadosyć uczynić,. Szczególnie skład mój bławatów" który, prawdziwemi paryzkiemi £ szerokiemi materyami gatunkowany jest" zalecam, chustki duże i szale, osobliwie wyborne tureckie, Terneaus i Ghaly, francuzkie i angielskie muszliny, bat y

6Msty, indiennes i perkale w najgustowniejszych deseniach, paryzkie damskie płaszcze, haftowane i tak nazwane fantasie-płaszcze, prawdziwe Chalys, Cachemirs, Thybets i francuzkie merynosy jako też i prawdziwe batysty i takowe chustki.. Sukna w moim składzie znajdują się z fabryk zagranicznych w najprzedniejszych gatunkach, kaź mirki w różnych kolorach modnjch. Atak opatEzywszy skład rnój,. ścisłym obowiązkiem moim będ<<ie,. zaufaniu szanownej publiczności jak najtańsza, , rzetelną i dogodną usługą zadosyć uczynić,

, *

P. Mannheimer, junior, w Wrocławiu.

&? Handel krajowych i zagranicznych wód mineralnych - m 0** Fryderyka. Gustawa Pohl, w Wrocławiu, przy ulicy Schmiedebriicke Nr. 12. pod Srebrnym Szyszakiem zwany otrzymał wo dę Langena uską i Reinercką (l etnie i zimne źródło);, tak nazwane wody Flinsberger, M ilhl i Obersalzbrunn; Marienbader-, Kreuz - i Ferdinands -, Egersalzquelle-, zimny Spr.udel-i Fran»ene, Geilnauer-, Selter- i Fachingep-Brunn" gorz-ką wodę z Saidschikz i PillJ na, Karlsbader-, Saidschiilzer- i JEgerSalz w oryginalnych* pudłach.i uprasza o łaskawe względy. Fryderyk Gustaw Pohl, w Wrocławiu, . przy ulicy Sthmiedfcbiikke Nr. 12-pod Srebrnym. Szyszakiem.

Geny zboża 1 w Berlinie» .

Dnia 21.. Maja 1832.. Lądem:- Tal» , »gD> . fen. Tal. »gr» . fen.

Pszenica . 1 Jęczmień wielki Jęczmień mały «Owies 1 3 9 1 3 6Groch Woda: Tal. śgr- fen. Tal. śgr.. fen.

Pszenica (biała) 2 20 1 3 J Zyto 2 r- 122 6 Jęczmień wielki I 10 Jęczmień mały Owies r r 6 1 Groch r 22 6 Kopa słomy 8 * 6 Cetnar siana 1 5, -» 20

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.05.28 Nr123 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry