GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.05.30 Nr125

Czas czytania: ok. 18 min.

Wielkiego

Xicstwa PO ZNA N SKI EGO

Nakładem Drukarni Nadwornej W Dektra i Spółki. - Redaktor: A. Wannowski.

JV 125. - W Srodę dnia 30. Maja 1832.

J li tro, jako w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, niewyjdzie gazeta.

Wiadolllości krajowe.

Z B e r J ina, dnia 26. Maja.

N. Król raczył Assessorowi przy Sądzie Ziemiańskim i Miejskim Hut te mann w Bielefeld, dać tytuł Radzcy Sprawiedliwości. p r z y b y ł t u: Rzeczywisty Tajny N adradzca Finansów, Prezes Izby Skarbowej i Szef zakładu handlu morskiego; Rother z Hamburga. Z dnia 37 . Maja.

N. Krół raczył Dyrektora Sądu Ziemiańskiego Wenzel w Brzegu mianować Sqdzia przy Sądzie Wyższym Krajowym w Wrocławiu.

Wyjechali stąd: J. K. Mość Xiąźę Wilhelm (syn N. Pana) do Kiestrzyna, a J. K. M. Xiążc Wilhelm (brat N. Pana) Z dostojną małżonką do zamku Fiscbbach w Szląsku. Przybył tu: XżtL Meczerski zTurynu, Wyjechali: JW, Generał jazdy, Generalny Adjutant N. Cesarza Rossyjskiego i Komenderujący 1. korpusem armii, Hr. P a h l e n I I . , do Drezna.

JW, Generał Porucznik i tymczasowo Komenderujący Generał tszyro korpusem armii, N a tz m e r, do Malborga.

JW. Generał-Porucznik, Gubernator NewszateIn I Komenderujący 5tym dywizyonem, P fu e l, do Kolonii.

mmMwWMWv»

Wiadolllości zagraniczne.

Królestwo Polskie.

Z Warszawy, dnia 23. Maja.

Prawidła podług których ma być uskuteczniony zaciąg do armii rossyjikiej wojskowych niższYch stopni byłego wojska polskiego. Rozporządzenia przygotowawcze.

o składzie i obowiązkach Delegacyi zaciągowych. (D»lsiy e 'lte-Y . 36. Delegacya, nim wyprawi do sztabu pułku lub batalionu przeznaczonych do służby, wyda wójtowi lub burmistrzowi świadectwo tyczące się tych z pomiędzy przedstawionych jej wojskowych niższych stopni, którym udzieli prawo pozostania w miejscu icb świadectwa jiodług załączonych tu wzorów Jit» i > i K.

, i']. Stosownie do poprzedzających art yłułów ntsbęJą odprowadzeni do sztabu pułku iłałionu (zakładu) ci wojskowi niższych · tepni, których posiadłość za rzetelną uznaną «ostanie; z dotkniętych zaś kalectwem, tylko ci, kt< upełnie pozbawieni są możności ;a sinnytni; wszyscy zaś inni owi rs.źszych stopni mają być odesłani onych sztabów. , gg. Wojtkowi niższych stopni z każdej gminy lub miasta, formują osobny oddział (partyą), który Delegacya odeśle pod daną, strażą cywi aą, do przeznaczonego podług rozporządzenia zakładu. . 39« Wójt gminy i burmistrz Jub jego zastępea, leżeli obowiązki jego niedozwolą Gw oddalić się, również kilku znaczniejszych mieszkańców, udadzą się wraz ze spisowymi do sztabu pułku lub batalionu (zakładu), i pozostaną tamże, a to z powodu, iż ich obecrość moi» być potrzebną aż do ostatecznego oddania rzeczonych wojskowych niższych stoprii do pułku przez Kommissyą zaciągową. . 4P* Od miejsca, w którym spis uskute'ędzie, aż do przeznaczonego zalladu, żywność dla spisowych w marszu ma być dosta czoną przez gminę łub miasto, w których ci wojskowi przemieszkiwali; za przybyciem zaś ich do sztabu, żywność do»tarcźoną m będzie od władzy wojskowej w tęcn miejscu. . 4r. Wysełając oddział spisowych wojskowych niższych stopni, Delegacya natychjsie o tero Kommissyi zaciągowej, i przedsta - i listy imienne sub lit. F, G. i K. , 47, re listy powinny być przedstawione prrcr r elegacye w dwóch egzemplarzach, jeden w języku rossyjskim, a drugi w języku polskim, . 43, W przypadku jakiej wątpliwości, Delegacya doniesie o tern Kommissyi zaciągowe; osić będzie o rozstrzygnienie onej. , 44. Skoro wszystkie czynności Delegacji w jednej gminie lub mieście ukończono zasianą» wówczas Delegacya uda się na inny punkt i działać będzie jak wyżej wskazano. . 45, .».aźda Delegacya powinna skończyć całą swój,,' czynność zaciągową w przeciągu dwocb raitsięcy, rachując od daty rozpoczęcia onój. Uwaga ogólna: Wszystko co w po. przedza;ą< jch . 1, i 45. już powiedziano, niemniej i to co w następujących . niniejszych pr; wideł wzmiankowanym będzie o Konmmm? jach obwodowych, burmistrzach i wójta» nin, ma się również stosować:w Warszawie do lommissarzy cyrkułowych, w innych zaś miastach wojewódzkich do kommissarzy cyrkułowych i Prezydentów.

o skladzie i czynnościach Kommissyi zaciąK e m. Sovpych.

. 40, Razem z organizacyą Delegacyi zaciągowych, uorganizują się w miastach wo. jewódzkich wyższe Kommissye zaciągowe,Uwaga: W Warszawie organizują się dwie takowe Kommissye: jedna dla samego miasta, a druga dla województwa Mazowieckiego * w ogólności. *. 47. Kommissye zaciągowe w każdem województwie, wyłączając te, które się organizują w Warszawie, zostają pod prezydencyą wojennego Naczelnika w województwie, i składają się: z sztabs-oficera czynnej armii, z sztabs-oficera weteranów, z lekarza wojskowego, i z jednego członka Kommissyi wojewódzkiej. .48« Sztabs-oficerowie czynnej armii mają być przeznaczeni do miast wojewódzkich przez dowódzców dywizyi niżej oznaczonych, jako to: Do Suwałk z 5<ej dywizyi piechoty; do Płocka z 7. dywizyi piechoty; do Siedlec z brygady zbiorowej 8- dywizyi piechoty. Warszawy 6, dywizyi piechoty. Kalisza Ł, dywizyi huzarów. Kielc 9, dywizyi piechoty. Do Radomia u. dywizyi piechoty. Do Lublina 10. dywizyi piechoty.

. 49. Do tego starać się potrzeba przeznaczać, ile możności, sztabs-ohcerów posiadających język polski. ' . 50. Każdemu z tych sztaba - oficerów przeznaczy dowódzca dywizyi jednego pisarza. . 51. Dowódzcy dywizyi doniosą niezwłocznie Szefowi głównego sztabu czynnej armii: kto mianowicie ze sztabs-oficerów został przez nich przeznaczonym. . 52, Sztabs- oficerowie od weteranów i lekarze wojskowi udadzą się do miast wojewódzkich podług osobnego rozporządzenia; członkowie zaś z Kommissyi wojewódzkich przeznaczeni będą przez Prezesów tych Kommissyi. . 53. Każda z dwóch Kommissyi zacią- - go w y cli w Warszawie uorganizowanych (uwaga w . 46.) ma oddzielnego Prezydującego, i składa się również: z sztabs-oficera armii czynnej, z sztabs-oficera od weteranów, s lekarza wojskowego, i członka ze strony cywilnej, Wspomnieni wojskowi i lekarze przeznaczeni będą podług osobnego rozporządzenia, członkowie zaś cywilni przeznaczeni będą do Kommissyi organizowanej wy. łącznie dla Warszawy z grona członków Urzę Kommiseyi organizowanej dla województwa Mazowieckiego, z grona członków Kommiseyi tegoż województwa. . 54. Wszyscy członkowie Kommissyi za« ciągowej zbiorą się w mieście wojewódzkiem, gdzie, po otrzymaniu niniejszych przepisów, rozpoczną czynność swoje;. . 55. Kornmiesye zaciągowe przestrzegać będą, ażeby spis i pobór wojskowych niiszych stopni uskutecznione były przez Delegacye bez przewłoki i w przepisanym porządku. . 56. Część pułku kozackiego, zostającego pod rozkazami każdego Naczelnika wojennego w województwie, użyta być może w razie potrzeby; pomimo lego, dowódzcy wojsk, w Królestwie rozłożonych, obowiązani będą, na wezwanie Kommiseyi zaciągowej, udzitlić z swej strony wszelką pomoc prawem przepisaną. . 57. Po otrzymaniu od Dtlegacyi list imiennych pod lit. F. G, H. tu dołączonych, Kommissya zaciągowa winna zająć się niezwłocznie przejrzeniem takowych. . gg. Obowiązkiem naprzód tej Kommissyi będzie sprawdzić, czyli wszyscy wojskowi niiszych stopni, przebywający w tej gminie lub mieście, a należący do spisu, zamieszczonymi byli na listach przez wójtów gmin lub burmistrzów podanych. - Takowe, oprócz akt Kommissyi wojewódzkich, mogą nadto jeszcze być łatwo sprawdzone z znajdującerni się u wojennych Naczelników wojewódzkich spisami powracających do każdego województwa z Pruss i Austryi wojskowych niższych stopni byłego wojska polskiego. . 59. Kommissya zaciągowa rozpozna potem, czyli dostatecznie udowodnione zostało kalectwo, w skutek którego wojskowi niższych stopni uznani być mają jako niezdolni do służby wojskowej. . 60. N akoniec, rzeczona Kommissya obowiązana rozpoznać, czyli dowody, okazane na własność przez wojskowych niższych stopni posiadaną, są dostateczne, i w ogólności, czyli takowe dowody nieprzedstawiają jakich wątpliwości lub sprzeczności, · 61, Jeżeliby, przy roztrząsaniu wzwyż wspomnionych przedmiotów, Kommissya znalazła jakąbądź wątpliwość, w takim razie będzie mogła przeznaczyć po jednym urzędniku wojskowym i cywilnym dla wyśledzenia tej okoliczności na miejscu. $. 62. W tym celu Kommissya zaciągowa upoważniona zostaje do zawezwania oficera z najbliżej stojącego pułku lub batalionu, a Kommissya wojewódzką lub Kommissarza obwodowego o urzędnika cywilnego; takowezawezwania Kommiseyi zaciągowej powinny być uskutecznione przez właściwą wojenną lub cywilną władzę bez żadnej zwłoki. (Dokończenie nastąpi. ') Włochy.

(Gaz. Rząd. Pr.) Pismo s Rzymu z dnia 8. Mąja umieszczone w Gazecie Powszechnej donosi o wypadkach zaszłych w Anionie na początku miesiąca bieżącego, co następuje: "Wojska papiezkie ledwo się rozłożyły w koszarach, gdy dowódzca ich, Markiz Origo, aresztować kaaał człowieka wymykającego się z bramy i podejrzenie słuszne wzbudzającego» Zbadano go i znaleziono u niego sztylet. Aresztowanie to, skoro się rozgłosiło, sprawiło wielkie wzruszenie. Przypadek ten był także bardzo nieprzyjemny Delegatowi Fabrizzi obecnie w Osimo służbę swoje sprawującemu i pozostającemu dotychczas w najściśiejszem porozumieniu z Francuzami; ponieważ jednak co się stało, odstać niemogło, zgodził się ba przytrzymanie podejrzanego, rozkazał, aby śledztwo rozpoczęto i wszelkiemu kuszeniu pospólstwa oswobodzenia człowieka tego, dzielny stawiono opór. Takim sposobem wieczór d. 3. Maja spokojnie przeszedł. W nocy jednak poczytał Pan Origo za rzecz dogodną, uwięzionego potajemnie wysłać z miasta i wyprawić go do Osimo. Ledwo o tern się w Ankonie dowiedziano, gdy natychmiast wzburzenie umyełów w wściekłość się zamieniło, i gdy się P. Origo nazajutrz w towarzystwie dwuch podoficerów na ulicy pokazał, pospólstwo licznie zgromadzone niechęć swoje przez sykanie i wrzask nieprzyzwoity objawiało. Skrzywdzeni dali ognia. Na nieszczęście kula trafiła młodzieńca, który właśnie z kościoła wychodząc grotem śmiertelnym tknięty trupem upadł na schodach przed świątynią. Na widok taki rzuciło się rozjątrzone pospólstwo na Markiza i jego towarzyszów; wystrzelono po kilka razy z pistoletów i kula przeszła przez kapelusz Pułkownika. Przelęknionym udało się wszelako przez bramę poboczną i dom prywatny ąjść przed ścigającymi i dostać się do koszar. Ale mnóstwo judu coraz się powiększało. Pan Beugnot usiłując na próżno przywrócić pokój, przewidywał, że cała massa na koszary uderzy. Prędko zgromadzili się więc Francuzi i zastąpiwszy pospólstwu drogę w ciasnej do koszar wiodącej ulicy, odegnali motłoch, przy której okoliczności przezornością i odwagą zaszczytnie się Pan Beugnot odznaczył. Takie jest położenie obecne rzeczy. W,dodatku donosi taż sama gazeta, iż rtąd papiezki postanowił inny jeszcze batalion z 450 żołnierzy niebawem wy łogą papierka <* Antonie ocalił powagę rzą<.fu Jego Świątobliwości." Niderlandy, Z H agi, dnia 17. Maja.

Z Herzogenbusch donoszą; J. K. M. Xiąźę Feldmarszah K przy był lu dnia izj. wieczorem na statku parowym Zdaje się, źe wiadomość o przybyciu Króla Jmci jest bezzasadną Z B r u x e 11 i, dnia 16. Maja.

W wstępie adresu do Króla wyraża Izba nadzieję, źe jedność tak potrzebna między ludem i rządem także w Belgii w obecnem położeniu coraz baidziej się ustali. Ofiar włożonych na kraj w skutek iraktatu z d. 15. Listopada podjęła się Izba tylko tą słuszną powodowana obawą, źe w przeciwnym razie pokój Europy łatwoby mógł być zaburzony a ponieważ mocarstwa wielkie oświadczyły, źe szczęście Europy jedynie od przyjęcia traktatu tego zawisło, zaś obecnie w nim żadnych poczynić niemozna odmian bez narażania pokoju powszechnego na oczywiste niebezpieczeństwo, niechciał więc naród Belgijski taką ceną okupić swoje wsiąpienie w rodzinę wielkich narodów, przeto też poddał się losowi swemu, Dczvniono wprawdzie obecnie ze strony niektórych mocarstw wielkie zastrzeżenia; izba reprezentantów atoli tuszy sobie tą nadzieją, źe te zastrzeżenia nie uwłoczą traktatowi i że nadewszystko terrytory urn Belgijskie dotychczas jeszcze przez wojsko Hollenderskie zajęte od tegoż w krotce oczyszczonem będzie, zaś układy w tych zastrzeżeniach wspomnione dopiero po ustąpieniu Holendrów zobopolną wolą obydwóch narodów nastąpią. N aród Belgijski ponosił ofiary, na jakie się tylko mógł zdobyć obecnie wycieńczony i na s łacliopadły niemoźe się skłonić do nowych przyzwoleń; izba reprezentantów, choć przekonana, że Kroi J mć zna powinności swoj e, poczytała wszelako za rzecz dogodną, w obecnej chwili wydać na świat akt udowodniający zupełną zgodę w zamiarach i widokach, zachodzącą między narodem i Królem Belgijskim. Adress temi kończy się słowy: "Izba ufa w przyrzeczenia, które teraz mocarstwa wielkie zobowięzuja, traktat z dnia 15. Listopada zostanie wykonanym, a wojsko obce z granic naszych ustąpi. Gdybyśmy się zaś mieli zawieść na nadziei naszej, gdyby Holandya przełożenia jej odrzucić chciała, gdyby się dopuszczać miała gwał tu i naruszenia granic naszych i wzbronić się zadość uczynienia za krzywdę wyrządzoną członkowi reprezentacyi naszej ,gdyby - co Bóg wszechmocny niech odwróci - wszystkie ofiary przez nas ponoszone stać się miały beżowocnemi, natenczas pomni będziemy tej wielkiej

zasady, że, naró d, kiedy idzie o życie i honor, żadnych usiłowań i trudów szczędzić niepowinien. Poczytujemy się za szczęśliwych, iż możemy być organami życzeń narodu. Izba reprezentantów przekonana, źe przemawia do Króla, który łącząc losy swoje z dobą narodu, honor Belgijski uczynił też honorem swoim, zaniechałaby powinności swojej, gdyby niezabierała głosu, aby zapewnić N. Pana o wierności i uległości l udu, który po stałości i przenikliwości monarchy swego ostatecznego się spodziewa końca stanu niepewności, już za nadto długo trwającego." Spodziewają się Pana van de Weyer co moment w Bruxelli, dokąd z Londynu został powołany, aby się sprawiał z pobudek, które go skłoniły do przekroczenia instrukcyi swoich. Ze wszystkich stron nadchodzą wiadomości o poruszeniach wojika ku granicom. Główny korpus ma się koncentrować pod Hasselt. W Courtraj cholera zdaje się ustawać. Dnia 12. zachorowało osób 2, dnia 13. tylko jedna.

- Pogłoska o wybuchniemu cholery w Antwerpii niepotwierdziła się. F 2 a n c y a.

Z P a ryż a, dnia 17. Maja.

Wczoraj umarło tu na cholerę osób 16.

W M o ni t o r z e dzisiejszym czytamy: Francya i Król wielką ponieśli stratę. P. K. Perier uległ d. 16. o go-lzinie 7. zrana chorobie, która od 6 niedziel Ministeryum współdziałania jego pozbawiała. Dla niego potomność już nadeszła i jak gdyby długa przestrzeń czasu upłynęła po śmierci jego, wszyscy szczerą mu oświadczają wdzięczność i zadziwienie. T e n sposób myślenia objawił się od samego początku choroby Pana Periera, Spisy w przedpokoju jego, gdzie zastępcy rozmaitych wyznań politycznych dowody obawy i życzeń swoich składali, są pięknym pomnikiem życia jegopolitycznego. Świadczą one, źe w ojczyźnie naszej w głębi sumienia każdego owa mieszka sprawiedliwość, której szlachetne zdanie na jaw występuje, jeśli stosunki groźną i stanowczo zasmucającą przybierają postać. Ta wdzięczność, która się stała udziałem zmarłego, owe powszechne rozrzewnienie, przez zgon jego sprawione, piękną są pociechą w dniach naszych przez nieposkromione namiętności polityczne za-wichrzonych; poznajemy tu charakter Francuzów w niepokalanej czystości. - Życie Pana Periera było życiem prawdziwego urzędnika. Zapalony obrońca wolności, dopóki ją gwałt gnębić usiłował, stał on się najstalezą podporą władzy najwyższej w chwili, gdy woD ność na swawolę wyradzać się zaczynała. Za. danie to rozwiązałby także Foy, gdyby był został przy życiu, gdyby mu wyroki pozwoliły ności najgodniejszego z przyjaciół swoich. Poskromienie dzikiego ducha stronnictw, uroczy, ste zadatki pokoju, ożywienie przemysłu narodowego - to było podstawą systematu, którego kamień węgielny w wielkupomnym dniu 13. Marca położono, i który Pan Perier, potężny organ woli Królewskiej 1 ludu z tak niezachwia ną popierał stałością. Te rezultaty nadal też zapewne się rozwiną; ale mimo to niech nam jednak wolno będzie utyskiwaćna niedolę, która mężowi temu niedozwolila użyć owoców, Francyi tyle korzyści przynoszących. Wymawiamy się obecnie z skreślania dokładniejszego życia Periera. Po upłynieniu kilku dni pamięć nasza stanie się wierniejszą a czytelnicy nasi uważniejszymi. Dzisiaj niech jakkolwiek do serc naszych przemawia boleść nieutulona. Jej ponure milczenie wymówniejszern jest nad wszystkie zabiegi krasomowstwa; pochód, który w dniu pogrzebu trumnie zeszłego towarzyszyć będzie, przedstawi się oczom naszym jako Świadek prawdziwej żałoby narodowej, nie jako głucha okazałość żałobna. Naród przystąpił do systematu z d. 13 Marca; wewnątrz karta, zewnątrz pokój! Samolubstwo niektórych naruszyć go niepodoła; kraj albowiem głośno życzenie swoje wynurzył. Żyje ono w duchu wyborów na rok 1831- i w większości parlamentowej na posiedzeniach po nich następujących. Ze stanowiska zatem konslytucyjnego uważając rzeczy, systtm ten zostanie nieodmieniony , opiera on się albowiem na jednozgodnem zdaniu i zasadniczych widokach trzech władz; we względzre politycznym polega on ogólnie na naturze rzeczy, tworząc podstawę nowego prawa państw, którego pierwszym dokumentem jest traktat z dnia 35. Listopada. Niech Francya, którą obecnie uważać należy za wdowę po wielkim mężu, o tern się przekona, że w jej politycznych losach ż a d n a n i e - z a s z ł a o d m i a n a; ona sarna będąc ich sprawczynią, zmienić ich niezechce! Chce ona teraz, jak dawniej, ocalić pokój i kartę; rząd zostanie wiernym obowiązkowi swemu, utrzymać ojczyźnie te nieoszacowane dobra. (Z Gaz, Frankf.) O śmierci Pana Periera mówiono już przez 2 dni, niemiała ona jednak wpływu na stan papierów. W momencie śmierci odzyskał on na nowo przytomność. (Inne gazety przeciwnie donoszą, że pomieszanie zmysłów trwało aż do zgonu jego.) Natychmiast, po zejściu jego wszyscy Posłowie zagraniczni należyte o tern zdarzeniu otrzymali udzielenia i niebawem gońców do dworów swoich wyprawili. Zdaje się, że prflicya powstania się lękała; skoro się bowiem wiadomość zasmucająca rozeszła, karabiniery uformowały

czworobok na placu Carroussel i cala załoga otrzymała w koszarach rozkaz być gotową na pierwsze skinienie. Dragoni, którzy się na Pole Marsowe byli udali, musieli także wrócić do swoich kwater, być może, że zabiegi krzątających się Karolistów spowodowały rząd do przedsięwzięcia takowych środków ostrożności. N ocy wczorajszej zaczęto nanowo rozdawać medale z wizerunkami Henryka V. - Pogrzeb Pana Periera odprawi się w piątek o godzinie l i. przed południem z całą okazałością winną wysokiej jego randze i zwyczajną przy pogrzebach Ministrów. Poseł rossyjski, tIr. Pozzo di Borgo wczoraj Stąd wyjechał do Petersburga.

Niektóre gazety twierdziły, że Pan Cuvier wielki zostawił majątek. Ta wiadomość musi być bezzasadną; przynajmniej Minister w sprawozdaniu, w którem Króla o dożywotnią prosi pensyą dla wdowy zmarłego, tak się daje słyszeć. - "Śród żałości ogarniającej świat uczony po tak dotkliwej stracie, jest obowiązkiem rządu rodzinie w smutku pogrążonej, której Pan Cuvier jedyną był podporą, poświęcić staranność i uczcić takim sposobem zaszczytnyniedo» statek po wielkim mężu pozostałych." Monitor zapewnia, że Baron Louis nfewzbraniał się, jak twierdził K o n e t y t u c yo - nista, uskutecznić potrzebne odwołania urzędników w wydziale skarbowym, lecz że owszem zupełnie postępować będzie podług zamiarów Ministerium. Jednakże służba w skarbie, wymaga bardziej niż w którymkolwiek innym wydziale doświadczonych i »prawnych ludzi, a na wszelki przypadek, Minister będzie umiał pogodzić interes skarbu Z inieresem kraju.

Nouveliste donosi, że w mieszkaniu dwóch włoskich wychodźców, podejrzanych o fabrykacyą sztyletów, przedsięwzięto domowe badanie, i że tam nr rzeczy samej 29 sztyletów znaleziono. A n g li a.

Z L o n d y n u, dnia 19- Maja.

Dotychczas jeszcze niema pewnych wiadomości o Mmisteryum. Kur y er dzisiejszy powiada: "W momencie, kiedy te stronnice się drukują, jeszcze niejest niezawodną rzeczą, czy Lord Grey zostanie przy sterze." - Gazety dzisiejsze zawierają obszerną mowę Xiecia Wellingtona w Izbie wyższej, w której się Xiąźę z postępowania swego sprawia. S u n donosi: Gdy Xiążę Wellington, po ostatniem posłuchaniu u Króla z pałacu wyjeżdżał, mnóstwo pospólstwa na dziedzińcu zgromadzone tak wrzaskliwie krzyczeć zaczęło, ie konie U ę przelękły, a jeden padł. Zerwał się jednak i pojazd z największą szybkością da niem w pogoń się za nim puściła. - Taźsama gazeta powiada: Jest wLondynie 13 codziennie wychodzących gazet, z których 10 jest za reformą. Liczba stemplów ostatnich dochodziła w przeciągu 7. dni do 420,000, gdy tymczasem d/a reformietycznych gazet ledwo40000 wydano. Więc jest tu większość za bilem, jak 10 do 1, a uważając, źe część Torrysowskich gazet z przymusu trzymają, śmiało twierdzić można, że większości tej stosunek jest, jak 15 do 1. Gdybyśmy jeszcze włączyć chcieli gazety niedzielne dla niższej klassy ludu pisane, to wypadnie stosunek jak 50 do 1. W M o r n i n g - p o s t czytamy: Przekona: ni jesteśmy, że kraj cały dzieli żałość nasze, widząc nadzieję swoje, źe najcelniejszy mąż czasów naszych znowu stanie przy sterze państwa, niespełnioną. Ponieważ się szlachetny Wellington przekonał, źe radykalny duch Izby niższej obstawał przy przywróceniu Lorda Greya, uchylił on się, zawsze wierny wysokości umysłu swego, od zlecenia, danego mu przez Króla Jmci, tworzenia nowego gabinetu, aby takim sposobem zapobiedz nieprzyjemnemu starciu obydwóch władz. Jest to uczynkiem, zgadzającym się zupełnie z prawdziwie szlachetnćm politycznem życiem Jego Dostojności. Nieszuka on urzędu, a jeśli go do tego wzywają, natenczas jedynym względem kierującym jego krokami, jest to przeświadczenie, czy istotnie przez objęcie urzędu w obecnych okolicznościach, krajowi się zasłużyć potrafi. Prawdziwą przyczyną tryumfu nad partyą konstytucyjną, jest podług zdania naszego ta okoliczność, źe ci Panowie, od których się Xiąźę w obecnćm przesileniu z pewnością pomocy spodziewał, jego odstąpili. Oby nigdy niena. stały czasy, w którychby oni słusznie żałowali zaniechania powinności swojej! Naturalną teraz jest rzeczą, źe Hr. Grey nanowo przywrócony, obejmie zarządy kraju i na wszystkie natrafi trudności i dolegliwości, co dotychczas stanowisko jego otaczały. Możemy więc tylko o nim powiedzieć, co zwykle mówią o ludziach w Old- Bailey: »Oby ci Bóg dał szczęśliwy koniec!" W Birmingham sprawiła wiadomość o domniernanem przywróceniu Ministerstwa Grejowskiego najżywszą radość. Polityczna Unia odprawiła znowu liczne zgromadzenie i wotoWała adres dziękczynny do Króla i Lorda Grey.

T i m e s dzisiejszy donosi, źe stosownie do najświeższych wiadomości, od oblężenia Madeiry odstąpiono. Kury e r zbija to doniesienIe. T i m e s powiada, iź wie z dobrego źródła, ze Kró U mć, celem (jeśli być może) mianowa

nia Parów, proponował najdzielniejszym przeciwnikom środka tego, aby się zupełnie od głosowania wstrzymywali, a tak Ministrom większość zabezpieczyli. To miało być teź Królowi uroczyście przyrzeczonem, a dzisiaj w Izbie wyższej oświadczonem, ponieważ zaś to iię niestało, więc Król Jmć zdradzony, powinien teraz bez przeszkody udać się do wykonania zamierzonego mianowania Parów. Na posiedzeniu Izby wyższej ciągle się toczą obrady nad bilem. Wczoraj (d. 17.) z najźar« liwszą mową wystąpił Hr. Carnarron; powiedział on między innemi, iź niezabiera głosu, aby chwalić postępowanie Xiecia Wellingtona, gdyż to dostatecznie wychwalić się niedaje; lecz aby udowodnić, źe sprawowanie eię Hr. Greya umieszcza tegoż w rzędzie Kromwelów i Robespierów. Ku końcowi mowy wnosił on na to, aby debaty nad bilem w Komitecie wykreślono i usunięto zprzedmiotów do porządku dziennego należących. "N iechże, mówił, szlachetni Lordowie paskudne swe czynności nadal sami odbywają." Poczem Xiąźę Wellington powstawszy z miejsca swego z całem ewoiem stronnictwem salę opuścił. Nasze gazety onegdajsze zawierają konwencyą d. 16. Grudnia r. z. zawartą, ale przed kilku dniami dopiero zratyńkowaną względem warowń Belgijskich. Partye kontrahujące sa: Król Anglii, Cesarz Austryacki, Król Pruski i Cesarz Rossyjski z jednej, a Król Belgijski z drugiej strony. Francya niema w tern żadnego udziału, Konwencya składa się z 7 artykułów: Pierwszy opiewa, że wszystkie fort yfikacye warowń Menin, Ath, Mons, Philippeville i Marienbourg, mają być zniesione, gdyż dalsze tychże utrzymanie nadaremnych tylko wymaga kosztów. Podług artykułu 2go mają wszelkie zapasy wojenne w wymienionych fortecach w ciągu 1 miesiąca po ogłoszeniu ralyfikacyi albo rychlej jeszcze, jeżeli to być może, być przeprowadzone do zatrzymanych warowń. Podług artykułu 3. zniesienie fortyf1kacyi po upłynieniu 2. miesięcy do tego ma dojść stopnia, iżby miasta owe przestały być miejscami warownemi; zupełnie ma ono być dokończone aż do dnia 31. Grudnia 1832. Podług artykułu 4. zobowięzuje się Król Belgijczyków inne fortece własnym utrzymać kosztem. Beszta artykułów mniej ważna,

Z dnia 19. Maja.

Na posiedzeniu wczorajszem Hrabia Grey oświadczywszy wśród hucznych okrzykówradości, iź Ministrowie dotychczasowi w służbie zostają, wynurzył boleść swoje nad zaciętością i nienawiścią, którą tchną dyskussye nad bilem w Izbie wyższej; jego jedynym zamiarem ewobód istotnych. Wniósł on nareszcie na otworzenie Komitetu w sprawie bilu na dzień 31. Maja.

TEATR NIEMIECKI.

We c z war t e k dnia 31. Maja J 83 a >: N a żądanie wielu zamiejscowych miłośników teatru: "OBERON, Król Elfów." Opera romantyczno - czarodziejska w 3ch aktach podług angielskiego T. Heli, z muzyką Karola Maria Webera.

OBWIESZCZENIE.

Dnia 8.Listopada r. p" zostały w chlewie młynarza Antoniego Wojnowieza w młynie Folusz Powiecie Pleszewskim mieszkającego, 24 obce wieprze przez trzech żandarmów znalezione i przez tychże zabrane. Wieprze te, które trzy nieznajome osoby krótko przed zabraniem iBh, do Wojnowieza wpędziły i zaraz się oddaliły, zostały jako z Polski przemycone, Król. Urzędowi Poborowemu w Pleszewie odstawione i tam 8 ej.m.po poprzednićm otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi, za 103 tal. 24 srgr" publicznie sprzedane. Gdy się niewiadomi właściciele świń wyżej rzeczonych w celu udowodnienia praw swych do zebranej z aukcyi summy dotychczas niezgłosili, tedy wzywam ich w moc , 180. Ty t. 51. Części I. Ordynacyi Sądowej z tern nadmienieniem, iż jeżeli się nikt w przeciągu 4. tygodni, rachując od dnia, w którym niniejsze ogłoszenie pierwszy raz w Dzienniku Intelligencyjnym umieszczone będzie na Komorze Głównej Celnej w Skalmierzycach niezgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrąchowaną zostanie. Poznań, dnia lo. Maja 1832.

Tajny Nadradzca Finansów i prowincyalny Dyrektor poborów. W zastępstwie: B r o ck m e jer.

WYDZIERŻAWIENIE.

Dobra Niegolewo w powiecie Bukowskim mają być od S. Jana r, b. na trzy po sobie następujące lata ai do tegoż czasu 1835- najwięcej dającemu w dzierżawę wypuszczone, do czego termin licytacyjny na dzień 23gi Czerwca r. b. o godzinie 4. po południu w domu Ziemstwa wyznaczonym jest, na który zdolni i ochotę dzierżawienia mający z tern nadmienieniem wzywają się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonemi być mogą, którztna zabezpieczenie

licytum 500 Tal. kaucyl natychmia I wgofowlznie złożą i w razie potrzeby udowodnią, i warunkom kontraktu zadosyć Uczynić są w stanie. - Poznań, dnia 6, Maja i83 f ' Dyrekcya Prowincyalna Z emstwa; OBWIESZCZENIE, Przypominamy, iż zapłata półroc mej prowszyi od listów zastawnych, zaczyna ei A dnia 16*. Czerwca, i kończy się dnia 36. Cstrwcar. b.

Prowizye zapłacą się na ręce rendan.a w przytomności kuratorów kassy i za wspó.nym tych» że kwitem w lokalu kassowym, w 'j»nach, przez przybicie na drzwiach bliżej o mających. Wypłata prowizyi trwa od r. do 1 5, Lipca r.

b. Dla przyspieszenia wypłaty zech. interessenci kupony wra*z z spec>fikacyą t 'JJąc$ nazwisko dóbr, numer i ilość prowizyi podać. Nadmienia się jednak; iż kassa niejee: obowiązaną prowizye przez pocztę rozsełać, lecz podług . 29.5. regulaminu kredytowego rzeesa jest każdego interessenta, takowe za produkowaniem kuponów, samemu lub przes ogoś odebrać. Gdyby jednak pomimo tego, kupon}, jak dawniej się działo, przez pocz! miały i chciano mieć przesłane pieniąda , wtakim razie kassa autoryzowaną jest na zakrycia kosztów, za każdą expedycya 51 sgr. u' łen. potrącić. Poznań, dnia 20. Maja 1832.

Dyrekcya Prowincyaln a Ziem 9twa.

WYDZIERŻAWIENIE.

Dobra Kwiatkowo w Powiecie Odolanowskim położone, od S, Jana r. b. na trzy iata publicznie wydzierżawione być mają. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 15. Czerwca r, b. o godzinie 9. zrana przed Sędzią Boretiu«, za» pozywamy chęć dzierżawienia i zdolność złożenia kaućyi mających, aby się w takowym stawili, nadmieniając, iż warunki dzi .:;<v na terminie przedłożone zostaną. Krotoszyn, dnia 11. Maja J832.

Król. Pruski Sąd Ziemi

OBWIESZCZENIE.

Końcem wydzierżawienia dóbr do n ści Pleszewskiej należących, a miar "i c i e: Lenartowic, Zawidowie, Chorzewa i Piekarzewa, wraz z przyległościami, na trzy la Jana 1831. aż do tego czasu 1835:1 lermn; na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowan> Sędzią Rocjuette w miejscu posiedzeń) naszego wyznaczywszy, zapozywam; .).!--; dzierżawienia i zdolność złożenia kaucy mających, aby się w terminie tym stawili, * U *& str.iturze naszej przejrzane b>ć mogą. Kroioszyn, dnia 14. Maja «832Król. Pruski Sad Ziemiański.

W tej chwili wyszłe trzecie zdanie sprawy Banku assekuracyi życia d. N. w Gotha moie byó u wszystkich Agentów tegoi przejrzanem. W połowie Kwietnia r, b. był stan Banku następujący i liczba assekurowanych: 3270. summa assekurowana: 6,152800 Tal. fundusz na nieprzewidziane przYpadki: 305271 Tal.

Assekuracye uskuteczniane są. bez opłaty porto przez C. Miiller & Comp. W Poznaniu.

Aptekarza F6rster w Lesznie.

T. F. J. M usenberg w Ostrowie.

J. Iv. Tieize w Trzciance.

%ś* Handel krajowych i zagranieznych wódmineralnych A «** Fryderyka Gustawa Pohl, w Wrocławiu, przy ulicy Schmiedebriicke Nr. 12. pod Srebrnym Szyszakiem zwany )], otrzymał wodę Łangenauską i Reinercką (letnie i zimne źródło); tak nazwane wody Flinsberger, Miihl i ObersaJzbrunn; Marienbader-, Kreuz-i Ferdinands-, Egersalzquelle-, zimny Sprudel- i Franzens, Geilnauer-, Seiter- i Fachinger-Brunn, gorzką wodę z Saidschiitz i Piillna, Karlsbader-, Saidschiitzer- i EgerSalz w oryginalnych pudlach i uprasza o łaskawe względy. Fryderyk Gustaw Pohl, W Wrocławiu, przy ulicy Schmiedebriicke Nr. 13. pod Srebrn y m Szyszakiem. p Wapno i smoła, ACg Bardzo dobre świeie wapno kamienne w wielkich beczkach, w które toi przy napełnianiu beczek ubijano dla tego, aby go więcej się pomieściło, przedaję z beczką po 2 Tal., bez beczki 1 Tal. 27 sgr. i mam w zapasie na potrzebę do kilku budowli. Bardzo dobrą polską smołę w wielkich beczkach przedaję od dnia dzisiejszego po 3 T al. 20 sgr. beczkę.

Poznań, dnia 25. Maja 1832.

F. B i e l e f e l d. w rynku N r o. 4 5.

ś£:F Dla gospodarzy wiejskich. · AJt Ze względu na cenę miejską na wyborny gatunek

V* i rostkowanie ,,* * prźedaje w nader niskiej cenie tfatdzo dobrze oczyszczone czerwone Styryjskie nasienie koniczyny, jako teź podwakroć oczyszczone czerwone Galicyjskie i Szląskie nasienie koniczyny, dalej białą koniczynę, jako teź poślad dobrego białego nasienia koniczyny (z wybornego gatunku) pruski szefel po 40 sgr.; nasienie ćwiklane; angielski i francuzki rejgras. Fryderyk Gustaw Pohl, przy ulicy Schmiedebriicke Nr. 1%. pod Srebrnym Szyszakiem.

Wyciąg z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 26. Maja i 832.

Papiera- Gotowiim znąpo po Obligi długu państwa . 94 931 Obligi bankoweai do włącznie lit. H. ..... Zachodmo-Pri skie listy zastawne . . . 97£ 96} Listy zastawne W. Xicstwa Poznańskiego. 981 98J Wschodmo-Pruskie . ., 100 bzl"'ski<<. 105J i04j

Poznań, dnia 29. Maja i 832.

Papierami. Gotowiznę. Od tta.

K U M obligów m. Poznania 95 4

Ceny zboża na Prusk miarg 1 wagę w Poznaniu.

Dnia 28. Maja 1838.

Tal. Igr. fen. do Ta). fitft Pszenica. 2 a 5 2Tyto I 12 6 1 20 Jęczmień I 10 1 IX Owies 27 6 1ftn.

Groch Ziemiaki 12 15 * Siana cetnar a 110 ff., I? 6 20 Słomy kopa a.

i200 ff . . 4 10 4 15 Masła garniec I 10 1 15 (DODATEK.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.05.30 Nr125 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry