ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

\V pow ższym prz wileju wymienieni są dwaj zegarmistrze poznaIbcy: Jerzy Bek i Baltazar \Veinhart. Spotyka się ich również \V innFh współczesnych aktach (Acta advocatialia Pollalliellsia z r. 1656, fol. 18, 223 v. i z r. 1659, fol. 286 V., 30;-;, 331; Ada cOllsularia POSil. z r. 1657, fol. 168 V.; LiJH'i ci\'ium Posnaniensium z r. 1f161, lir. 1443, fol. 118 i 119), Ponieważ niema wzmianek o innych zegarmistrzach więc najvrawd0podohni('j w poł. XVII-go wieku tylko oni dwaj wykonywali zawód zegarmistrzowski w Poznaniu. Miasto jednak PoZnaJl nie mogło si<: wówczas chwalić dobrze chodzącemi zegarami miejskiemi, skoro w r, 1655 musiało usunąć dotychczasowego zegarmistrza miejskiego (może owego wyżej wymienionego Baltazara Weinharta) za niedhałe spełnianie obowiązków i powierzyć pieczę nad zegarami J erzenlU Bekowi, któremu poza zwykłą pensją przyznano mieszkanie nad Bramą \Vielką. Czytamy o tem w uchwale magistratu poznailskiego z 2 kwietnia 1655, :zapisanej w aktach t. zw. trzech porządków (Arch, Państw.

w Pozn" Acta trium ordinum z lat 1(i49-1655, pag. 118):

IIorologiol'uIJl civilium cura committitul' Bekowi: Spectabiles domini IlI'OCOl1sules et consul<,s, allvocatus et. scabini civitatis, Posnaniae, accepta notitia ej sufficienti infol'matione a s,pectabilibus Rei Publicae disIWl1satoribus, quod horologia praetorialia negligenter procUl'entUl' ideoque JllllItocies in pulsu ,suo ClTent et vat'ient, proinde obviando, ne eadem horologia, quae ornamento civitati hactenus fuere, per negligentem aclministrationem ad notabilem aliquam deveniant corruptioneIn, praeclictis c10minis dispensatorihus commise'unt et demandarunt, quatenus mo(l<'rnum arlministratorem horologiorum absolvant, in locum illSius famatulll Geol'gium Bek, horologificem. civem PQsllani.'w;cm, assulllant, lIrout (Je facto ad praesens il1sum aSiSUInunt eidemqup pl'OCuratiOllf'IH horologiorum pl'aetorialium confcl'unt, SalaJ'iur<l splilUlll IJli\nsionenHIue supr8 Porłam Magnam iuxta coditiones in cOlltractu p<'l' spectabiles dominos dispensatOl'es cum eodem ccnsrilwndo exprimenclas concedunt. Quae omnia praedictus famatUB D"K aCCPIllans, cl!l'amqup et Ililigentiam suam in informandis pulsibus PI alhuinistl'8ndis hOl'ologiis promittens, actis praesentibus noi Jlułzegarze w :-;ol)if' zamykał Li.lącc aby go Intlgł nakrf:ł.i( nR cały zegar albo pulzegarzf', także ahr (Iłł:ulrnll(, hil ptc.; co do IU1Q.-: .,a jpżcliby dłnży nisz pułrok:t robił, tp(ly za Jiożdy tydzici1 zloty wjnn' (!) na wORk przcllada". ł..lIkazewicz (Obraz hi8tOl.czno - Sł-ltYRtY(,ZIlF, t. 1., str. 4211) l t,lIał tckst według akt radzieckich, lc " blda'l1i, .

4g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry