GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.06.16 Nr138

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

NAN

1 Xigstwa

S KI

EGO

Nakładem Drakami Nadwornej W Dektra i Spółki. - Redaktor: A. WannoWshi.

r . . . . , . . . . . ., q".-..1.,- i - , ,. . . . j i H A - i ł

JV 138. - W Sobotę dnia 16. Czerwca 1832.

Wiadolllości zagraniczne.

F 2 a n c y a.

Z P a ryż a, dnia 6. Czerwca.

Dzisiejszy M o n i t o r donosi: PogrzebGeoerała Lamarque stał się wczoraj dla Anarchistów pozorną przyczyną wzniecenia ogólnego powstania, nad którein wszelako sprężystość rządu i mężne poświęcenie się gwardyi narodowej i wojska niezawodnie zwycięstwo odniosą. Władza przyłożywszy się w każdym względzie do uświetnienia pogrzebu sławnego Generała, uważała wszAako bacznie na zabiegi rewolucji, pod tą trumną się ukrywającej. Już pierusze kroki orszaku były nacechowane piętnem buntu; odzywano się w sposób nieprzyzwoity , niedoznając jednakowo żadnego oporu ze strony rządu. Dopiero gdy z tamtej strony placu Bastylii po mowach demagogów zawołanych na wojsko liniowe ognia dano, odpowiedziało ono naturaluie także rzęsistenii wystrzałami. Takim sposobem wszczęła się na rozmaitych punktach zacięta walka między powstańcami i wojakiem, w której wkrótce gorliwy i zaezczytny wzięła udział gwardya narodowa. Osoby skompromitowane tłumami wczoraj wieczorem przeciągały, albo raczej tułały się po ulicach; szukają one pomocy, aife wszędzienatrafiają tylko na uzbrojone zastępy, któro je ścigać będą aż do zupełnego utlumienia rokoszu. Są one w każdym względzie podobne do Szuanów i równie jak ci ulegną prawicy sprawiedliwości. Król wczoraj wieczorem przybył do Tuileryów; wszędzie witano go najźywszemi oklaskami radości. N. Pan przechodził przez szeregi gwardyi narodowej i wojska, których obecnością swoją Większą, natchnął otuchą. Rząd energicznych użyje Środków, które niezawodnie pozyskają zadowolenie wszystkich dobrych oby wateli. Trzeba żeby tu równie jak w Wandei nareszcie ostateczny położono zakres tym bezprawiom ; jestto obowiązkiem rządu, a chwalebne zamiary jego niemyłnie do skutku przyjdą. Oto opisanie dokładniejsze rozruchów! Or* szak pogrzebowy wyruszył R. domu zmarłego Generała o godzinie \ \. Bez przesady twierdzić można, że liczba ludzi na obchód ten zgromadzonych między kościołem Maryi Ms« gdaleny i placem Bastylii do 800.000 dochodziła. Od godziny g, zrana widziano mimo ulewny dtsj.cz gromady gwardzistów narodowych, mieszczan, studentów, robotników i t. d» w rozmaitych kierunkach i z różnych stroił snujących się po ulicy S1. Honore, na placu Vendome i na bulwarkaeh w bliskości Tuileryów; większa część zgromadziła się na placu Rewolucji, a gdy tam wszyscy pomieścić i ulicę Rivoli. Spostrzegano w tych tłumach Marszałków Gerard i Clausel, wielu Generalów, jako to Excelmans, Huloti S ourd, do których się przyłączyli byli Pułkownik jakiś angielski i Generał Daumesnil, obydwaj z drewnianą nogą; wielu podubnieź widziano Parów, mnóstwo Deputowanych, między tymi też zaciętych politycznych przeciwników Zmarłego, jako to P, Dupin i Vienoet; deputacye szkoły medycznej i prawniczej, jako tćż loży wolnoniularskiej, z przydomkiem "trzech dni«; nareszcie legionów gwardyi narodowej. W bliskości kościoła S. Magdaleny zgromadzili się wszyscy wychodźcy, hiszpańscy, portugalscy, włoscy i polscy; między tymi tylko wymieniamy najznakomitszych, PP. Flores-Estrada, Saldanha, Sercognani, Homarino, Lelewela i Sierawskiego; wraz z oficerami stu dni, których obrońcą był Generał; nareszcie Kawalerowie lipcowi. Mimo to, że się ogromne mnóstwo ludzi zebra* Jo było, panował wszelako wszędzie zupełny pokój; i nawet o godzinie ic A. nigdzie jeszcze niewidziane wojsk liniowych. O godzinie i2iej, kiedy trumnę chciano umieścić na wozie pogrzebowym, nanowo deszcz rzęeistszy wstrzyma! przez czas niejaki odejście pochodu. Stosownie do poczynionego rozrządzenia postępowali tui za wozem żałoby członkowie obydwóch Izb i korpus oficerów, Wszysikie inne deputacye, równie jak i gwardya narodowa, dołączały się do pochodu w stosunku, jak tenże się od mieszkania zmarłego oddalał. Kawalerowie lipcowi, na czele zriobywaczów Bastylii, szli pod zasłoną chorągwi, na której te słowa czytano: "Jedność miesiąca Lipca, ojczyzna, wolność!"- Chorągiew niesiona przez inwalidów miała napis: "zj., 28. i 29. Lipca; walecznym Lipca," Podobnież wychodźcy polityczni mieli swoje chorągwie z kolorami narodowemi, wraz 2 banderą czarną. Deputacya departamentu Puszcz przyłączyła się do deputacyi departamentu dolnych Pireneów, na chorągwi której ten był napis: "Wiekopomnej pamięci Generałowi Lamarque patryoci Bajońscy," Cały pochód zamykał soooczny orszak akademików z długą krepą i w głębokiej żałobie. Batalion gwardyi narodowej zjednał sobie największe zadowolenie, że zdjąwszy z chorągwi swojej koguta Gallickiego, wieniec barwinków (Immortelle) w to miejsce przymocował. - Gdy o godzinie l, z południa pochód dosiedł do bulwarku Kapucynów, naprzeciw placu Vend6me, jednozgodne dały eię słyszeć okrzyki: "D o kolumny, do kolumny!" Młodzi ludzie, siągoący wóz po

7$grzebowy, wezwaniu (emu posłuszni, udali 6ię w kierunku przepisanym i kilka razy objechali na około kolumnę. Posterunek wojskowy, tam na warcie stojący, niechciał wprawdzie zrazu zezwolić na takowe demonstraeye, i przyszło prawie już tutaj do bijatyki; wszelako rozstały się obie partye, miotając tylko wzajemne na się obelgi, - Przed pałacem Ministra sprawiedliwości zaczęto potem głośno krzyczeć: "P re c z z odszczepieńcami lipcowymi!" równocześnie groźniejsze dały się słyszeć odezwy: "N iech żyje Rzeczpospolita! Precz z Ludwikiem Filipem! Owoc dojrżały, musi spaśdź"! Niech żyje wolność! Precz z sierżantami i policyą! Laternizujmy Arystokratów!" Ponieważ posterunek wojskowy bramę przed ratuszem był zamknął, wezwano więc oficera wartę odbywającego, aby żołnierzom swoim kazał stanąć pod I mnią i prezentować, co też natychmiast nastąpiło. Xieciu Fitz-James, niechcącemu zdjąć kapelusza przed wozem pogrzebowym, powybijano wszystkie okna w hotelu. Tymczasem zgiełk i wrzawa coraz bardziej się wzmagały; nieszczęście, że się wielu gwardzistów narodowych do zgrai rokoszan przyłączyło. Raptem wyniesiono na barkach człeka z twarzą skrwawioną, o którym wieść w obieg puszczono, że sierżant policy i tak sromotnie go pokaleczył. N atychmiast złamano szpadę sierżanta tego i pokazywano ją z tryumfem ludowi. N astępnie rozbrajano sierżantów. -- Z wszystkiego wynika, że się Karoliści tą rażą połączyli z Republikanami.

· - Rozdawano wiele pieniędzy między pos p ó l e t w o . - P r z e d pół g o d z i n ą (o - jtej) s t an ą ł orszak na moście Auslerlickirn, Liczne oddziały wojska osadziły bulwarki stamtąd aż do ratusza. Poczta odchodzi; muszę kończyć; tyle tylko donoszę P an u, że się słusznie obawiać trzeba, iż bez rozlewu krwi pokój l «. będzie przywrócony.

G a l i g n a n i M e s s e n g e r zawiera następujące wiadomości dnia dzisiejszego o godzinie . z południa: "Król i Następca tronu odbyli dzisiaj nanowo przegląd wojska na placu Karoussel i zostali z temźe samem uniesieniem przyjęci, jak dnia wczorajszego. O godzinie I I. przed południem jechał Król J mć z N astępcą tron u, w towarzystwie świetnego orszaku, konno przez bulwarki i inne główniejsze ulice stolicy. Wszędzie pozdrawiano go z jednozgodnemi okrzykami radości. Dzisiaj zrana ścierano się w okolicach przysionków; powstańcy zostali na głowę porażeni; wielu dostało się W niewolę, których podzielonych na oddziały z 30 - 50 ludzi natychmiast pod mocną strażą dragonów i gwardyi narodowej zaprowadzono skłonny do połączenia się z buntownikami. W dzielnicy miasta wymienionej, równie jak na ulicach St. Martin i St. Denis, gdzie teź rozruch był wybuchnął, wszystko sif jui uspokoiło. ale w kierunku dzielnicy St. Antoine cią, gle jeszcze słuchać strzelanie. Całą linią wzdłuż bulwarków (Quais) zajęło wojsko liniowe. Sklepy wszystkie pozamykane i interesa życia codziennego zupełnie ustały. Na ulicach widać grupy rzemieślników i kupców, głośno wynurzających nieupodobanie swoje nad takiemi wypadkami buntu i sądzących, iź obecnie powstanie w zarodach na zawsze iitłurnić należy. Odwachy wzdłuż baryer Le Trone, Chalenton, Bercy i La Ropee pospólstwo w nocy zdobyło; zaś dzisiaj skoro zadniało, wojsko liniowe i gwardya narodowa na nowo te odwachy opanowały." Właśnie dowiadujemy się, źe w nocy w dzielnicy Marais okropna była rzeź; Pułkownikpułfcu dragonów kulą przeszyty legi na placu, co żołnierzy przywiązanych do dowodzcy swego, tak dalece rozjątrzyło, iż się z największą wściekłością rzucili na pospólstwo, i nikomu niedawali pardonu. Podobnież donoszą nam, że przypuszczono attak na zabudowanie poczty, gdzie bramę za pomocą siekierrozbito ; wojsko jednakowo wyparło nacierających i odtądliczny o Idział strzeże teAo zakładu. Dodatek. - "Aż do momentu, w którym te stronnice pod prassę oddajemy, brzmią wiadomości ze wszystkich dzielnic miasta nadchodzące w sposób bardzo zaspakajający. Zdaje się, że wojsko na wszystkich punktach zwycięstwo odnosi a powstańcy, wszędzie się cofając, słabo tylko odpowiadają na ogień ze strony wojbKa liniowego. Liczne gromady iv niewolą wziętych ciągle przyprowadzają. - Poprzestajemy drukowania, aby donieść, zestrzelanie, przerywane hukiem dział, nanowosię wzmaga; zdaje się, że na placu Bastylii wojsko z powstańcami powtórnie się ściera. N adeszły tu liczne oddziały wojsk jako też artylerya z Vincennes; ogół siły zbrojnej w Paryżu dochodzi do 30,000 regularnego źołnierza. Oddziały gwardyi narodowej z przyległości stolicy dzisiaj wkroczywszy do Paryża 7, uniesieniem pocitszającem przez współwojowników swoich witane zostały. Giełda dzisiaj zamknięta.

Hiszpania.

Z Madrytu, dnia 22. Maja.

Dnia 10. m. b. stanęła fregata sycylijska "Marya Izabella", z Infantką Maryi Amalią, małżonką Infanta Dom Sebastian, na pokładzie, w porcie Barcelońskim. O południe dnia wepomnionego wstąpiła Siężniczka śród hu

cznych okrzyków radości na ląd i uda się po odbytej kwaranianie , dalej do Aranjuez, gdzie się uroczystość zaślubienia d. 24 m. b .odprawi.

WYDZIEKZA WIENIE.

N astępujące dobra mają być od Sgo Jana r. b. na trzy po eobie następujące lata aż do Sgo Jana 1835- najwięcej dającemu w, dzierżawę wypuszczone; 1) dobra L u l i n Obornickiego powiatu, 2) dobra D o b r z y c e, l S t r z y ż e w o > Krotoszyńskiego ptu i Koryta J do których termin licytacyjny na dzień 28 en y Czerwca r. b. o godzinie 4. po południu w domu Ziemstwa wyznaczonym jest, na który zdolni i ochotę dzierżawienia mający z tern nadmienieniem wzywają się, iź tylko ci do licytacyi przypuszczonemi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum Tal. 500 kaucyi natychmiast w gotowiznie do każdych dóbr złożą, i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyću« czynić są w stanie. Poznań, dnia 8- Czerwca 1832.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

WYDZIERŻAWIENIE.

Dobra Redgoszcz ptu Wągrowieckiego mają być od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie następujące lata, aż do Sgo Jana a835. najwięcej dającemu w dzierżawę wypuszc20ne, do czego termin licytacyjny na dzień 30. Czerwca r. b. po południu o godzinie 4tej w domu Ziemstwa wyznaczonym został, na który zdolni i ochotę dzierżawienia mający z tern nadmienieniem wzywają się, że tylko ci do licytacyi przypuszczonymi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum T al 500 kaucyi natychmiast złożą, i w razie potrzeby udowodnią, - że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie. Poznań, dnia 8, Czerwca 1832.

Dyrekcja Prowincyalna Ziemstwa.

WYDZIERŻA WIENIE.

Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 10. Kwietnia rb., uwiadomiamy publiczność, iź do wydzierżawienia dóbr l) S moli ce powiatu Krobskiego, 2) Bolewice powiatu Bukowskiego, nowy termin licytacyjny na dzień 26ty Czerwca r. b., wyznaczonym został. Poznań, dnia 14. Czerwca 1832.

Dyrekcya P rowincyalna Ziemstwa, OBWIESZCZENIE.

Do publicznego wydzierżawienia wsi Wy dzierzewice W powiecie Sredzkim położonej czasu 1835. wyznaczyliśmy na wniosek sukcessorów Jozefa Poninskiego termin na dzień 251 y Czerwca r. b, o godzinie 10. zrana przed Konsyliarzem Ur. Kurnatowskim w naszym lokalu sądowym.

Ochotę dzierżawy mających z tem nadmienieniem na tenże wzywamy, iż ten tylko do licytowania przypuszczonym będzie, który 1000 Tal. kaucyi zioźy, i fe warunki dzierżawy w regisiraturze naszej przejrzane być mogą. Poznań, dnia 4. Czerwca 1832Królewsko- Pruski Sa d Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Do publicznego zadzierzawienia wsi Murzynowa Kościelnego w powiecie Sredzkiem położonej z folwarkiem Buchwald i wsią zaciężną Zabaszewo wyznaczyliśmy termin na dzień 25 ty Czerwca r, b. O godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur.

Kurnatowskim w naszym zamku sądowym.

Ochotę dzierżawy mających z tą wzmianką Wzywamy, iż kaucya hcytacyi na 800Tal. w gotowiźnie lub papierach wartości mających złożoną być ma, która z kaucyi dzierżawnej potrąconą będzie, i że warunki dzierżawne w registraturze naszej przejrzane być mogą. Poznań, dnia 7. Czerwca 1832, Królewsko - Pruski S ad Ziemiański.

OBWIESZCZENIE. ! Dnia 18. Czerwca r. b. iw dniach następnych w kamienicy pod N o. n 8. przy Szerokiej ulicy położonej, przedpołudniem od godziny 9, do i2., a popołudniu od 2. do 6. będę najwięcej dającemu sprzedawał różne dzieła, składające się w ogólności z około Soo tomów, tyczące się literatury kościelnej, wiadomości lekarskich, historyi, filologii, filozofii, matematyki, fizyki, hodogetyki, pedogogiki, ryinotworstwa i sztuk teatralnych etc. wszystkie autorów najsławniejszych i najulubieńszych, niemniej niektóre słowniki. Dzieł tych oprawy są powiększaj części nieuszkodzone i piękne. Spis książek każdego dnia od 8mej do 11. przed południem w biórze mojem w młynie Bogdanka zwanym, na Stym Wojciechu pod Nr, 4 przy Inkwizytorjacie położonym, przejrzany być może. Poznań, dnia 2,. Czerwca 1832.

Castner, Królewski' Aukcyonator.

OBWIEbZCZEINLE.

Aukcya już przezemnie obwieszczona znacznego składu porcelany i kamiennych naczyń, jako to: talerzy, pulmisków, wazów, assietów,salaterko w, a mianowicie wszystkiego, c o d o zupełnego nakrycia stołu jest potrzebnem, niemniej imbryczków do kawy i herbaty, filiźanków rozmaitego kształtu i różnych naczyń kuchennych i gospodarczych oraz i wiele innych kosztownych przedmiotów, nastąpi w Hotel u Saskim we wtorek dnia 19, m. b. i w dniach następnych. Afisze dokładniej wykażą wszystkie przedmioty aukcyi w szczególności. W Poznaniu, dnia i5. Czerwca 1832.

C a s t n er, Królewski Aukcvonator.

OBWIESZCZENIE.

Z powodu zmiany miejsca, sprzedane będą na d n i u 2. i 3. L i p c a r. b. przez publiczną Iicytacyą, w Plebanii wsi Zbarzewa (Bargen) pod Wschową, za gotową zapłatą, kilka krów, wołów, jałowic i różne sprzęty rolnicze i gospodarcze. Na co się chęć kupna mający ninieiszem zapraszaia.

Inwentarz mój składający się z 25 wołów, 35 krów, 2 stadników, xi koni, l źrebaka, 620 Owiec i ISO jagniąt, niemniej wszelkie sprzęty gospodarskie i rolnicze, sprzedawać będę tu w Zbrudzewie dnia 3. Lipca r. b. i dninastępne , przez lieytacyą. publiczną, najwięcej dającemu. - Zbrudzewo pod Szremem, dnia )];3. Czerwca 1832.- r. Kurnatowska.

Najnowsze paryzkie stroje damskie z należącemi do nich artykułami, brunświckie lakierowane sprzęty stołowe po części z obrazami i prawdziwemi bronzami, wodę kolońską, jako też czarną herbaię perłową i Hayzan zwaną, poleca w najumiarkowańszych cenach wdowa Baumann, w rynku Nr. 94.

Wyciąg 2 Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 12. Czerwca 1832.

Papiera- JGotoWimi I zną

Obligi diugu państwa Obligi bankowe aź do włączniepo 94po 93*

Zachodnio- Prp.skie listy zasta98f 1051 Poznań, dnia i5. Czerwca i 832.

Papierami. GOlowiznl. Od stj, Kurs obligów m. Poznania 95 4

Listy zastawne W. Xi<;stwa Poznańskiego... .

Wschodnio- Pruskie

99Ą

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.06.16 Nr138 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry