ZAPISKIdrobne wiórki. Do chorej cele cztel'y kule razem z dział uderzyly, okno skruszyły i co było w c'eli. Tylko \V samym chórze mi<,li::;my uchroni<,nie, że \\'<,wnątrz żrulnH kula nie wJladla lub(o) mury jego postrzelane, Nie podobna i rachować wielorakiego utrapi<,nia naszego, Bogu tylko samemu wiadon1<'go, w jaki<,rneśmy były, bo gdy nam klauzurę, która, j<,st w miejskim murze, na ziemi obalono, goście pilnowali i szanc tam usypali i tmpami hyliśmy koło oki<,n naszych obłożone, tylko nasza pociecha byla w Przpnajwiętszej Matce Boskiej Dobrodziejce naf>zej Częstochowski<'j, A gdyśmy się w kupce wszystkie ohaczyły, nip wiedząc, co sil: z którą stało, bo właśnie w takich nieb<,zpieczeilstwach Ta Has olll'oną Swoją zastawiała, Za co mój 1J0broclzieju prosie my podziękujcie \\" l\IoM i oddajcie na zawsze do laski i I\laciprzYl\skip,j oJlipki i (w) swoich Świętych mOIUitwach miejcie, bo 1l1)' też w naszych gl'zesznych życzliwip Pana Boga za "'i\feiów codzipnnip 1}]'O'si€IllY, \\' I'OZWllliu, \\ klasztol'zp naszYIII i\:ajś, (1lIienia :'Ilal'ji, dnia :t;! lunii 17{)"

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

\\" ,\I, lJobrodzipja naj niższa sługa Siost,,;! .\gll(j)pszka od ł'nlla .J,'zusa Ba 1'11 IIk,1 J\/ll'"...litallka Bosa.

II.

Pl'ze\\'iplclmy w Chl')'st USi8 :'lici Xięże I'I'ZeOrZl' Dohl'Odziejl1 nasz! Iając tak (Iohl'ą okazj<\ III'zpZ \V, Ojca llaszPgo wizytatol'H i osobą jPgo, (o COIII [Jl'osila) i najllieg-odlliejszą litel'ą swą pUdziękO\\'ać "', :\1. Dohrodzipjowi za oJ<wiadczoną laski; w wor)'wach soipIlnych i świątobliwych modlitwach Za najlllilszą chorą naszę matkę Ellfmzją, która dotą(1 z Boskiej łaski i )lrzyczyllY Panny PI'zcnaj, Częstochowskiej IU'z:,> ;i'yl"il1 i cokolwiek le fisZem zdl'owiu zostajP, gdyż kiedym na to wit!tp nIi('jsce lIit'dawllo llosłala, nip hylo żadnej narlzieji życia, O\\szpnl rozullliCllic JlI't;dkiej śmipI'ci. Panu Hogu llaprzóct i PI'zenajświl;lsZ('j l'.II,lIit' Częstochm.;kiej pod:liękowawszy i \\'. iVJ, Dohl'odziejowi z świątobliwymi ojcami uniżenie dziękuje za . modlitwy i ważne hardzo )lI'zed majestatem Boskim, doznawszy jch, o (lalsze upl'aszając iżeh)' Ilas do kOliea I'an UÓg' i Pallna I'I'zPllajświc;tsza hl'Oniła od wszystkiego złpg'o, Zostaję z sioslt'zyczkami Siostra Ag'n(i)eszka 0,1 1', .Jezusa. h':1I1']lIplitallka Bosa, U Ang'usti 170I, Na tf'1Il urywa siQ kOJ'cspondPII('ja S, Agnies7.ki.

K a z i 111 i e l' z K a (' 7. 111 a l' c z. r k.

. :\rISCELL.\NEA POSN,\NTENST.\.

I.

() m i (' j s l, i (' h z (' g- n I' n c II w P o Z n n n i u.

1\'ie h) lo w Poznaniu w dawJlych wi('ka,'h osohnego ('('l'In1 zeg'armistrzowskiego. Zegarmistt.zc poznaliscy tworzyli j('d('n wspólny ('ech I'azem ze ślusarzami, nożownikami, puszkarzami i paśnikami (pasamonikami), \Vspomina o zegarmistrzach stl1lut nożowników, wpisan)- do al\1 radziel'kkh pod (latą lf) września 1;)f) r. (Arl'lliwum Pailst\\'. \\' Pozn., Acta ('ons. Posn. z In I 1:-J!.H 15H5, fol. 231i v.: pOl'ó\\,n. \Val'schauer, nie stiidtis('hen .\1'('hiv(' in dpI' Prov. Posen, Lpipzig 19m, stJ'. H!O w, II), OI"aZ stntnt, W) dali) przez magistrat pOZIJallSld \V pM wipku pÓzniPj, z dn, 1łi kwietnia J(j:-£) 1'., a zatwipnl7.on)' przpz króla .Jana Kazimif'I'ZH w dn. 12 lip('a Hi55 I'" ktÓr('go td,st zachował się w akta('h raIIzip('kil"h poznalIskich (A('ta ('ans. z lat 111;)3 - W55, fol. :-)7 nast.) i w pergaminowym oryginale. opatl'zonym pie('zl.'l'ią .Tan a I\azimiel'za, a przc('howanYlIl również w i\n'hiwulII Pallslwo\H'n' \\' Poznaniu (s)'gnatura: Dyplomy m. Poznania, dppoz) t, ;\, ;>:J:; l)OrówIJ. \Varschauer, loc. cit., str. 190 \v. 32). \V tym statul'ie z l'. Iii;')!) są 'ohszeruiejsze po<;tano\Vipl1ia 1'0 do z egal'lI1i st I'z{)\\, , \V sZl"Zególnośei co do sztuk. jakie przed wyz\\'olpniem musi('li wykonać, Oduon) ustp tak hrzmi: l\to z<,gal'l1listl'zl'l1l lila zostać naprzód ahy abl'izy alho f UI'I 11 P. <.;ztuk IIjżej O),isHnyeh w bl'ilctwie pokazal i trzy zloh' także IIdli!'z)'!.

Sztuki jellllak takie lila robić: Zegar stolowy, coby caly i pÓlzl'garze także, aby qualll'allsl' bit i cOI'az powtarza I wiele Zl'gal' lila hil:; III'Z)'t<'T1l tesz ma bydź spel', żeby planety, lIlil'siąc i dzieii skazował, tahżp gcwel'g albo minutar'z z łallCUszkielll, Drugi zegarek wiszący alllo raczej Iwctol'al wielkoci żeby lIył jak póltalerlcl z lałlcuszkielll, ally także godziny liiI i I;kazował, Sztukę tę u palla starszego alllo stołowpgo robif }Jowinipll; Spl'p,żyll)' przy dwu wislJ'zach ukować, a .iako kl'p'cone i już gotuwe benllą w IIractwi(' ul,azilc j<' lila. '\\"sz)'tkp, ,I<' Ilnak sztukę za półroka wystawić pot ,'zt'ha. a. jl'śliby dlużPj nisz ])Ó-l'oka. robił, tedy za kożdy złoty winy na \\w..k przepada, Po wy:.;tawiPlliu zaf. wszytkip.i zupełnip sztuki Iwaci wszytkip,j kolal'.ią sprawi.' powini<,n podług dis(...etil'j i I'7.HSÓW l).

J) POW) Ż.S7.)' 1I:--h:I1 wzit:tr .ip...ł z transunJlJhl '" 11I'zywilPjn .T:lnn 1\.:1.7imif'I"7.:1.. 'l'pl\:...t " :łl"hu"h r:lllzief'ki('h za" jt"rn. lH'\\"1H' (hlt'h) IPlli:l; ..1..t'I!,':1.I" tolo\\r ('ol!>. ('nly

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry