ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

'kolf'1lI wzgórzami 0(1 klasztoru hpl"llard)'Jlów do kościoła ś. \Vojdf'<:ha, ohipl'ają(' sohie za główną kwatf'ł'{' kościół ś. Marcina. \V (Illit! 1S pa7.dzil'mika rozpoczl.'ło sil.' homhaJ'dowanif' mia!';ta, skierowanI' głównip ku hramip wroc/awskif'j jako najsłałls7.f'llIu I'Ullktowi ohwarowall i ku pohliskiplllll klaszt.orowi Kal'łłlf'litaJlek Ros ('h, tl'wają('e w łPIH miejscu z małpIlIi IJI'zerwami do ' listopada 1), tj. aż do ('zasu w)'('ofania sil.' Patkula z pod ohl"OniOllego 1))'ZPZ Szwedów Poznania. Dziejp tego ohll,'żenia znane są lIam dostateczllif' już odda\\'IIH 7. pil,'Knl'/!,'o szkił'll .l;Jł'ol'howskiego') tlHlzil'ż z opisu podaIIPgO Pl7PZ ł,nkas7.ew1l'za "), z!J(.'(lnPlII jl'st zatelll \\'I'hod7.i( w hlb:szp jPgo sz('zpgMy i t'lko dla zrozumipnia list6w, Klfll'C poniżl'j JII'r'lal'z1tln, zaznaczalII ogÓlnip polożpnip J1olit'('zne i wojskowe I 'ozna nia.

.lal;: wspomniałem w żPj, na wiplkip nif'hezpip(7l't'lstwo i zniSz('zc:nie \\' czasie t.ego olllQżellia W)'stH\\'1ony lIył klasztOl' KarlIIelitanek BosycłJ. Klasztor ten, fundowali)" przez królową \Iarjl,> LudwikI.', żonQ .Jana Kazimierza, w 1'. lii/ii, położon' hył )lI'Z)' d7.isil'j,.;rf'j III. Szlwlnej i dzisiejszy Szpilal miejski olwjmujc ('zęŚ(' jPgo IlIUI'ÓW od ul. Koziej, pozostal)'('h po łJl'zphudowanym \\' r, 1fI.1 Idaszto1'ze').

W przeszło pM roku później opisuje przejścia Karn,pl i ta npk \\' o.asie tf'go ohlężenia w pro-;tyc'h ale szczer)'eh ",łowach siosl n ,\gniei--zka od Palla Jezusa w dwóch listach, pisanych do pl'zeora l'aulilll'l\\' na .Jasnej (;ó1'ze w C7.l;'stochowie, 0, Innocentego Pokol'skipgo, pl'zy sposohnoH('i przes)'łania darów z prośhę o modlitwl.', (>t''ginal' listów nie zadlOwały sil,' wprawdzie, ale dhał o ('II\\'aIQ 1\1. Boskipj CZQstochowskiej O. Pokorski ka7.ał je wpi"H<' \\'spólczenie do ksiQgi cudów"), przedrowalwj ohecnie \\' al'"

l) .J a I'Ol'ho\\'sk i I\azintiel'z, OhlężPII ie' HI ias1 a I'oznll n ia flrz!'z Pa tkula, Ho('zniki Tow, Przyj, \'allk I'oznallskipg'o X, PoznalI, lXIX, stl', :", i nHsl.

') Tanrżp, stl'. n7- :tW.

Ol) ()łwaz histol'yczno-slat) styezll) III, P07.łlallia \\' rla\\'lIipjszych c7.asach, PoznalI, 1X:i"i, II, stl', ;!j(j J(jj, ') Bueillski, PI'ze\\'orlnik po Poznaniu, 1!)O. Stl'. IX, ") ..Tomus I)]'imus mił'aculol'llłll J!, \', ntonastpl'ii Cpslol'hm'ipnsis" k. 2j1-;}3.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry