GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.07.23 Nr169

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego POZNANSKIEGO

. * - w - - I U I lIlII 1. .....T T H H

Redaktor: A. WannowsU.

Nakładem Drukarni Nadworne; W. Bekera i Spółki.

JW 170. - We Wtorek dnia 24. Lipca 1832.

Wiadolllości zagraniczne.

R o s s y a, Z P e t e r s b u r g a, dni a 3 O . C z e rw c a, (sf. st ) Rozkazem dziennym Gesaiskiirt z dnia 2b\ b. III. mianowani: Naczelnik artyjerji lorlecznej obwodu Gruzyjskiego Generał-Major Ulielnikow I., Naczelnikiem arlyleryi fort tcznej okręgu Kijowskiego, miejsce zaś jego zajmuje w Gruzyi Dowódzca arlyleryi forteCłnej twierdzy Bobrujska Gen.-Maj. Dtsvel; - byłych wojsk polskich Kapitan Kargaszlo, za gorliwą sluibę Majorem, i zostawać ma przy Naczelniku jgo okręgu korpusu żandarmów, do szczególnych porucztń. D. 19, b. m. w pałacu wyspy Jełagin, mieli szczęście przedstawiać się NN. Ctsarstwu następni Deputaci wybrani przez szlachtę Mo« siiewską, dla złożenia najpowinniejszej podzięki za użyczone szlachcie nowe prawa i przywileje: Marszalek gubernialny Moskiewski Gen.-Major Hr. Gudowicz, Pułkownik gward>i Suchowo-Kobylin, Rotmistrz gwardyi, Szambeian Olsufijew i Radzca Tajoy Rachmanow. Deputacya (a została przyjętą nader łaskawie. Do Igo oddziału 3go Departamentu Rządzącego Senatu weejły następne sprawy appellacyjtie: J) Spadkobierców zeszłej Brygitty Ginickiiej, ze spadkobiercami Marcina Dembskiego, po kontrakcie. - 2) Grała Ireneusza Ghreptowicza z jegoż piliponatni Alexym Fedorow, Piotrem Kondratifew, Makarem Arternijew i Grzegorzem Klimów. - 3) Xiedza Stanisława Durzyckiego ze spadkobiercami zmarłego Piotra Gliomentowskiego. - 4) Obywateli Umińskiego i j« go spadkobierców, 2 Janem i Wincentym Buszcjyńskimi. Podług ogłoszenia P. Generał- Intendenta Iszej armii, targi na dostawę prowiantu dla wojsk ją składających i do niej przyłączonych, na potrzebę od 1. Października i&31» po 1. Stycznia łb33. » będą się odbywały w izbach skarbowyi h tych samych gubernii, gdzie takowe wojska kwaterują, a mianowicie W oroneżskiej, Tulskiej, Wileńskiej, Orłowskiej i Kurskiej. W Wileńskiej Izbie targ odbędzie się 9. Sierpnia, przetarg 12. Sierpnia b. r. W tych dniach przybył do Odessy były Prezydent Grecyi, Hrabia A. Capo-d'letrias, i podług ostatnich gazet wysiadywał jeszcze kwarantanc.

Niemcy.

Wyciąg protokułu z posiedzenia 22. RzeszY niemieckiej Z d. 28 Czerwca 1832. r. P r e z y d y u o. - Rozruchy zagraniczne, miały nietyko wpływ, na kraje rzeszy niemieckiej, ale sprawiły w niektórych tych krajach zaburzenia,grożące spokojności pojedynczych «ei popezednich «obopólnych obrad, odebrali Posłowie Austryaiki i Pruski zlecenie obwieszczenia następujących postanowień.: Rzesza niemiecka utworzona i ustalona na utrzymanie tak wewnęlrzntgo jak i zewnętrznego pokoju całych Niemiec. Pokój wewnętrzny może zaś ty iko być utrzymany stajem i mocnejn użyciem tych środk-ów, które < etaua Tzeszy niemieckiej jfij Madom wskazuje, - Postawy zaś groźnej obecnego sianu rzteiy niemieckiej nit można bynajmniej przypisywać .niedostateczności jej ustaw. Już eklem kunkluyyi wiedeńskiego kongresu niedo«t»tecenościoi.n takowym, które się dotąd okazywały, zupełnie zaradzono, i wezystkie później wydane urządzenia mają na celu łatwiejsze utrzymanie porządku wewnęirzne"'jo i bezpieczeństwa tych krajów. Wystarczają więc już ustanowione urządzenia i na obecne położenie, i niepotrzeba żadnych nowych praw w tej mierze.. Jednakże powstała przeciw ewym rządom rzeszy ni« inieckiej surowa potęga podburzo - nych tłumów l ud u, przybrana w postać prawnej oppozycyi, która w duchu demokratycznym połączyła się z rozhukaną wolnością druku. Kamery Stanów postanowiły w szczególności: A. Po swoich Xiąźętach: a) żądać nowych, ze zasadami monarehicznemi i 2 utrzymaniem publicznego porządku niezgodnych przywilejów; jako też, 4) gdyby na przypadek tych przywilejów niepozyskali, zmierzać ku odrzuceniu budżetu. J3. Przeciw związkowi rzeszy niemieckiej i zgromadzeniu związkowemu pokazała się ć) nietylko skłonność niepowaźania prawodawstwa w związku rzeszy niemieckej; ale nawet b) dały się słyszeć wyraźne zamachy »gromadzenia stanów przeciwka związkowi rzeszy niemieckiej i jej członkom. Wykazali więc polem posłowie wysokiego Prezydyum rzeszy niemieckiej artykuły praw tego związku, które rządom rzeszy niemieckiej podają środki do usunięcia wszelkich podobnych wydarzeń, a nakoniec przedłożyli poniższe 6 artykułów, aby takowe «amieniotie zostały w zupełną ustawę. N akoniec oznajmili ciź posłowie, źe Auetrya i Prusey po dostatecznem użyciu tychże ustaw, mają zupełną nadzieję usunięcia wszelkich nieprzYzwoitości i niedogodności. Gdy

by zaś nadzieje te spełnić się niemiały , natenczas N. Ces?rz Austryacki i N. Kroi Prueki postanowili, na utrzymanie praw rzeszy niemieckiej, użyć wszelkich środków służących irn w tej mierze; w którym to celu potrzebne dyepozycye wojskowe już zrobiooo. (idy więc wezystkie do związku rzeszy niemieckiej należące rządy, propozycye zobopokie Au6iryi i Pruss przyjęły, tedy w skutek tychże postanowiono; Ponieważ z wdzięcznością związek rzeszy niemieckiej uznaje nowo udowodnioną troskliwość i opiekę N. Cesarza Ausiryackiego i N. Króla Pruskiego w utrzymaniu powszechnego dobra krajów rzeszy niemieckiej, natenczas wszystkie rządy rzeczonego związku na następujące ustawy się zgadzają: Artykuł I. (>dy podług art. 57. wiedeńskiego akiu konkluzyi, cała władza kraju w osobie Monarchy roa się znajdować, a rządzca tylko we wykonywaniu pewnych praw do wspólnego działania ze etanami ustawą jest zobowiązany, przeio takowy rządzca, jako członek rzeszy niemieckiej, lem samem nietylko ma prawo odrzucania peiycyi stanówj sprzeciwiających się ustawom krajowym, ale i obowiązek zarzucenia onychźe, wynika z zamiarów tegoż związku. (Dokończenie jutro.)

A n g l i a.

Posiedzenie z 13. Lipca. Dla ważności posiedzenia rozesłano do każdego z członków wezwanie, aby się na to posiedzenie zgromadzali. - Ledwo się 290 członków Izby zebra, ł o, gdy Minister skarbu oznajmił, aby Izba osobny obrała Komitet, któryby się szczególniej zajął traktatem rossyjsko- hollenderskiego długu. Wywiódł ów Minister dostatecznie, czemu to honor Anglii wymaga, aby układy tyczące sie owego długu, chociaż i obowiązki onego poniekąd zniknęły, wszelako ponowione były. - Pan Herries (Prezes handlowego wydziału z partyi Wellingtona) powstał przeciwko propozycyi takowej', twierdząc, źe skoro traktat tyczący się oderwania Belgii od H 0landyi już 15. Lipca r. z. ze strony Wielkiej Brytanii zawartym został, Ministrowieniemieli prawa ani upoważnienia do wypłaty procentów rzeczonego długu bez autoryzacyi wyraźnej Parlamentu, a co l. Stycznia r. b. uczynili, i pragnął, ażeby wydała Izba rezolut, kióryby wypłatę rzeczonych procentów, za przywłaszczeniem sobie władzy nad skarbem uznał. Dr. Lushington zbił obszernym wywodem twierdzenia Pana Herries, którego zdanie poparł Pan Macauley, źe żadnemu rządowi niewolno robić oszczędności z krzywda honoru czy Anglia ma nadal owe procenta wypłacać, i 2) czy rząd był prawomocnym bez upoważnienia parlamentu wpłacićna dniu I. Stycznia r. b. rzeczone procenta? Co do pierwszego tedy oczywiście powyższym traktatem uwolniła się Anglia, od ttgo obowiązku. - Co do drugiego rzekł Pan Macauley, jako i wielu Jnnych mówców ministeryalnycji, ie dopóki traktat belgijski ze strony Kossyi jeszcze niejest potwierdzony, dopóty tei żadnym ciężarem niemogł tenże stać się dla niej Jednakże co do pierwszego pytania, dowiedziono po wielu krotlochwilnych i apologicznych porównywa niach, źe, gdyby w podobnych przypadkach zupełnie litery ale nie ducha traktatów się trzymano, wszystkie układy ookoju na nicby eię nieprzydały . Po ukończeniu tej dekaty okazało się, że 46 głosów więcej było za zdaniem ministeryalnem 1 odroczono tę sprawę na dzień następujący. Cazety angielskie zawierają obszerny opis expedycyi Dorn Pedra, która dopiero dnia 27. Czerwca ze SL Miguel wyruszyć miała. Burze były powodem do dotychczasowej zwłoki. Kapelan Cesarski przeczytał modlitwę dla całej armii wydaną, który to obrządek bardzo uroczysty, wielkie wrażenie uczynić rnial na żołnierzy. Ukończywszy sam Cesarz mowę, kto rą z entuzyazinem jak największym przyjęto, udał się do krętu Emeline, który dla niego był przygotowany. Eskadra cala składała się z fregatty Rainha de Portugal, i Maria Segunda, z dwóch korwet, 3. brygów wojennych, 4. 6zonerow, 15 batów w armaty opatrzonych, 65 statków transportowych, i batu parowego Śuperb. - Na pokładzie tychże statków znajdowało się 10,000 Portugalczyków, 15,000 Anglików i Francuzów i 3400 majtków. Na przybrzeźach Portugalii znajdują się jeszcze dwa statki parowe. Wiatr był tak pomyślny, ie się przypadku żadnego spodziewać nienależało , przecież mniemano, źe wyprawa dopiero pomiędzy dniem ró. i 15. do brzegów Portugalii zapłynie". Angielska fregata " S tag" pod komendą Sir. Th. Trowbridge sprawiła zjawieniem się swojem nader radosne wrażenie, przywiózłszy bardzo pomyślne depesze Dom Pedrowi. Wyprawa więc pochlebia sobie, ie mało znaj dź. e o p o ru, a gazeiy ministeryalne już wróżą, źe Dom Miguel zamyśla o ucieczce w razie niepomyślnych dla niego wypadków, - Też gazety zawierają mnóstwo pism wydanych przed wyruszeniem expedycyi: i) Adres Dom Pedra do mieszkańców Azorów, w którym tenże dziękuje im za wierności patiyotyzm okazany; a) adres do wojska, kończący się temi słowy: "udajemy się więc na pokłady!y JI i?niech zYJe Królowa i Karta konstytucyjni, tarcz portugalskiej wolności. '" - 3) Froklamacya do Portugalczyków, tchnąca przebaczeniem, wyraźnym duchem konstytucyjnym, wzywa icli do okazaniu światu, źe zostali zdradzeni, ale niesą wiarołomcami,_Nigdzie niepodpisuje się Dom Pedro jako rządzca i wszędzie unika wzmianki o swoim bracie. Najnowsze wiadomdści o tej expedycyi, nadeezłe dnia 30. Czerwca do Falmouth, są, ie fregata angielska "Sleg" popłynęła znowu do T agu, aby Admirałowi angielskiemu Parker donieść zbliżanie się floty Dom Pedra. Wszystko wygląda z niecierpliwością bliższych wiadomości o Portugalii. t 2 a n c 4 a. Z Paryża, dnia 11. Lipca.

Dziś przybył Król do stolicy, pracował z Ministrem wydziału handlowego, a później z Ministrem spraw zagranicznych, Ministrem marynarki, i Ministrem spraw wewnętrznych, poczerń o wpół do 6. powrócił do SL Cloud. M e s s a g e r d e s C h a m b r e s domyśla eię juź, jakoby w Palais-Royal czyniono przygotowania na przyjęcie Króla belgijskiego; Rozkaz dzienny wydany w N antes przez Hr.

Drouet d'Erlon przy objęciu komendy nad 12.

dywizyą następującej jest treści.- "Mieszkańcy zachodnich departamentów! Król mnie do was przysyła, powierzył mi komendę 12. dywizyi, - Obejmując to dowództwo, spodziewam się przychylności i miłości ojczyzny po was, której juź tyle dowodów daliście moim poprzednikom na przywrócenie porządku i spokojno, ści w waszych okolicach. - Dochowajmy w uczuciach naszych sposób myślenia prawych obywateli, abyśmy rozpoczęte dzieło doprowadzili do celu. Każdy z nas jako Francuz wypełni zapewnie swoją powinność, aby obłąkane umysły na drogę rozumu doprowadzić i położyć tamę zaburzeniom i aHarchii, - Pomóżcie mi nieprzyjaciół naszej oj czyzny, którzy siej wzbraniają gromadzić pod naszą chorągiew, przywieśdź do porządku i uległości względem prawa. Na waszem czele pragnę stać się godnym waszej pamięci, a to będzie moirn największym zaszczytem, źe będę mógłrząd uwiadomić o waszym prawym sposobie myślenia.Oby za naszym odgłosem, "Niech żyje Król Franauzów", rozruchy i anarchia ustały. Hasłem naszem niech będzie, "porządek publiczny". Znajdziecie zawsze pomiędzy sobą mnie, który sobie za chlubę poczytam, ie będę uczestnikiem czynów waszcyh !" (podp.) Drouet Hrabia D'Erlon.

Rozgłasza się tu wiadomość, źe Marszałek Soult ma być natychmiast przywołanym, i spo« dziewająsię go tu co godzina. nie Ministrów, i Król Filip miał postanowić odwlec tę rzecz przynajmniej ai do ukończenia sprawy belgijskiej. Kuryerfrancnzki mówi: Pan Villemain jest toten, który odebrał zlecenie na rozkazu tyczącej się ogłoszenia Paryża w stanie oblężenia, a który dnia 20. Sierpnia 1830. w czasie gdy Izby trudniły się oskarżeniem Ministra Polignac tak się miał wyrazić: "Spodziewać się. nakiy, że nitbedzjemy już mieli Ministrów, którzyby obywateli kartaczami zabijać chcieli, ani Ministra, któryby bezczelność swoje tak daleko miał posuwać, aby mu na myśl przyjść miało ogłoszenie stolicy w stanie oblężenia. Lubo zamknięcie Paryża zniesiono, to przecież trwają dotąd podobno jeszcze wciąż uwięźania wskutek denuneyacyi, niezliczonych tamecznej policyi. Słuchanie świadków o sprzysięźeniu się w ulicy Prouvaires trwa dotąd ciągle, jednakie nic ważnego podobno niewybadano, Z Tulonu donoszą pod dniem 9. Lipca: "Po dług depeszy telegraficznej miał nadejść rozkaz odesłania zbiegów z Modeny do Szwajc aryi. " Z Algieru dnia 25. Czerwca: "Nadeszła tu wiadomość z Malty, ie Sułtan turecki Baszy egipskiemu na miejsce Husseina Baszy dał następcą, który już z flotą turecką odpłynął, celem wylądowania pod Alexandrya z rozkazem jeżeli dostanie Mehemet Alego i Ibrahima, aby natychmiast ich zagardJić rozkazał. B re s t. - »Listy z Paryża donoszą coraz pewniejsze uwiadomienie, że rząd tutejszy wy. śłe flotę do ujścia Skaidy . Ma ona się składać z okrętów liniowych, "Suffern", "Superbe", "Marseille" i "Marengo"; z fregaty "Całypse", "Bellona" , "Melpomene", "Guerriere", "Reeollue" i "Medea", do których przyłączone mają być inne pomniejsze fregaty. Dowódzca tejże wyprawy jeszcze nieprzeznaezony. Pogłoski jednakie s$, że albo Vice-AdmirałRoussin, który niedawno pod Lizboną złożył dowody nadzwyczajnych zdolności swoich; albo Conire-Adrnirał Hupon, któremu znajomość marynarki powszechnie przyznana, albo tei Pan Bretopniere lub Macan, nim będzie. - Jednakże znowu inni utrzymują, ie podług listów Admirał Rigny sam się tego dowództwa chce podjąć.

OBWIESZCZENIE.

Kupiec tutejszy J ó z e f F r e u d e n r e i c h i HenryetU Amalia Z domu Schumannstosownie do kontraktu przedślubnego z dnia 8. Czerwca r. b. wspólność majątku i dorobku w małżeństwie wyłączyli. Co się niniejszem do wiadomości publicznej podaje. Poznań, dnia 2. Lipca 18.32.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

OBWIESZCZENIE.

Do wydzierżawienia gruntów do młyna Czapury i Głuszyny należących oddzielnie w powiecie Poznańskim położonych, na rok jeden od S. Jana b, r. aż do tegoż czasu roku przyszłego wyznaczyliśmy termin na dzień 3r. Lipca r. b. o godzinie 10. rano przed Sędzią Roescher w naszej Izbie dla stron, na który ochotę dzierżawy mających niniejszem wzywamy. Poznań, dnia 9. Lipca 1832.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

A U K C Y A.

W poniedziałek dnia 30. m. b. przed południem od godziny g. do 12. i po południu od godziny 2. do 6. sprzedawane będą w domu cukiernika P. Mańkoskiego w Poznaniu przy ulicy Fryderykowskiej: różne suknie, pościel, bielizna, niektóre meble, kilka prawniczych książek i kilka wojskowych sprzętów, drogą pubh'cznej aukcyi najwięcej dającemu. Poznań, dnia 20. Lipca 1832.

Cast n er, Krół. Kommissarz aukcyjny.

P o d liczbą 30. na Grobli jest do wypuszczenia od S. Michała r. b, pomiesakanie wraz z stajnią, wozownią i górą do o b ro ku, jako teu wielka szopa, mogąca być uiyta do składu zboża lub towarów.

Ceny zboża na Pruską miarę> 1 wagę W Poznaniu.

Tal. egr. ten. do Tał. efl. fen; Pszenica. 2 2 10 Zyto I *5 2 Jęczmień I I 5 Owies 27 6 I 2 b Tatarka I 7 6 1 1 » » Groch l IS 1 2S Ziemiaki 16 00 Siana cetnar a 110 ff.. 20 2i> Słomy kopa a 1200 ff . 5 5 »5 Masła garniec I 7 6 1 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.07.23 Nr169 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry