GA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.08.02 Nr178

Czas czytania: ok. 19 min.

Wielkiego

TA

Xiestwa

-* p O Z N A N S K I E GO.

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dekera i Spółki. - Redaktor: A. Wannowshi.

J\E' 178. - W Czwartek dnia 2. S ie rp nia 1832.

Wiadolllości krajowe.

z Berlina, dnia 29 Lipca. Dwór Królewski przywdział dnia 28. t. m.

Żałobę na 14 dni, po Dostojnej owdowiałej Markgrafiuie Badcmskiej.

Przybył tu: Królewsko*Szwedzki Generał-Major Hrabia Stackelberg z Karlsbadu; a Cesarsko-Austryacki Podskarbi, nadtwyczajny Poseł i pełnomocny Minister przy dworze luiejszym, Hrabia von T r a u t s - roanndorff - We i s s e n b e r g, wyjechał stąd do Eger. W obwodzie Regency! Bydgoskiej mianowany został Wikaryusz przy MetropoiftaJnym Kościele w Poznaniu, X. J o i e f Ko złowski, Proboszczem Kościoła Kollegialnego w Czarnkowie; dotychczasowy Komendsrz X. Łukasz Kotkowski, Plebanem w Zabartowie w powiecie Wyiyskim; a dotychczasowy Kornendara X. R y s c k i e w i c z , Płebanern w Gościeszczynie, powiatu Mogilnickiego .

«w«Hvwivmi

Wiadolllości zagraniczne.

Królestwo Polskie, Z Warszawy, dnia 26. Lipca.

Rada Administracyina Królestwa, przez postanowienie z d. 30. b. m, mianowała: P. Stani sława Karczewskiego Kotnmiesarza Obwodu Lubelskiego, Kommissarzem Obwodu Slopnickingo; P. Kazimierza Pomianowskiego byłego Inspektora Generalnego Policyi Miasta Warszawy, Kommissarzem Obwodu Lubelskiegot zatwierdziła zaś udzieloną przez K. R. S. W. D. i O. P. nominacyą Panu Antoniemu Czapekiemu na urząd Adjunkta Wydziału Wojskowo-Policyjnego w Kommissyi Województwa Lubelskiego.

Rozkazem dziennym Cesarskim zd. n. b.m.

Porucznik Łuckiego pułku grenadyerów H 0łownia, mianowany Plac- Adjutanten» w Modlinie.

R o s s y a, Z Petersburg«, dnia 16. Lipc».

Dnia 5. b. m. N. Pan raczył przesłać Generałowi Adjutantowi Hr. Orłów brylantowe znaki orderu S. Alexandra Newskiego, przy następnym reskrypcie: "Wierność, której daliscie dowody, wypełniając wolą nas*ą niejednokrotnie w ważnych okolicznościach, dała wamjakąście wykc «two, któreśmy wam zlecili przy dworach Niderlandzkim i Angielskim. Szczególna ważność przywjązaną była do tego polecenia: celem jego było okazanie w oczach całej Europy prawości naszej polityki i stałości usiłowań ici. Wykładając nasze pokojowi przyjazne chęci w całej iih prawdzie i mocy, umieliście usprawiedliwić całe nasze zaufanie i ziednaliście zupełne nasze zadowolenie. Pragnąć dać wam zasłużony jego dowód, udarowaliśmy was brylantowemi znakami orderu S. Alexandra N ewskiego, które przesyłając, miło N am jest zapewnić was o naszej Cesarskiej życzliwości." Peterhoff, dnia 5. Lipca 1832.

(podpisano) Mikołaj,

Ukazy Cesarskie do rządzącego Senatu. D.

6. Lil)ca b. r. szlachcic Wileńskiej Gubemii Józef Łopacinski, w nagrode, niezachwianego przywjązania do rządu, którego.dał dowody w czasie powstania w Litwie, zostaje mianowany Assessorem Kollegialnym i Szambelanern dworu. D. 7, b. m. pomocnik Sekretarza Stanu, Radca Stanu Borowkow, mianowany Rzeczywistym Radzca Stanu. Prezydent Rządu Gubernialnego Tobolskiego Radzca Stanu Kiriłow, przeniesiony na takąż posadę, do Irkutska; miejsce zaś jego zajmuje Prezydent tamecznego Rządu Radzca Stanu Murawjew. Przez Ukaz Cesarski do rad opiekuńczych domu wychowania podrzutków, z d. 22. Czerwca b. r. sprawujący obowiązki koniuszego dworu rzeczywisty Radzca Stanu Hr. Wielborski, mianowany opiekunem honorowym, z rozkazem zasiadania w Radzie Petersburskiej. Minister spraw wewnętrznych oznajmił rządzącemu Senatowi w d. 15. b. m. że. z liczby kandydatów wybranych przez szlachtę Cubernii Moliilewskiej, N. Cesarz J mć raczył zatwierdzić Radzcę Kolegialnego Hołyńskiego tamecznym Marszałkiem Gubernialnym, Ogromna kolumna granitowa, przeznaczona na pomnik dla Cesarza Alexandra, szczęśliwie przywieziona została z Finlandyi na okręcie, (niegdyś wojennym o stu działach); okręt zatrzymał się na N ewie przed zimowym pałacem Cesarskim, gdzie w krotce rna być wyładowanym i wciągniętym po przygotowanej równi pochyłej na przeznaczane mu miejsce. Mnóstwo widzów przychodzi codziennie oglądać to dziwo. Pomiędzy osobami wyjeżdżającemi za granicę, Gazety tutejsze wymieniają Posła Angielskiego Lorda Heitesbury, z małżonką i córką, oraz z sekretarzem poselstwa P. Barter. Nadeszła tu wiadomość z Baku pod dniem a.

Czerwca, iż w miastach Perskich Rascht i Sinseli grassuje znowu morowe powietrze, użyto więc przyzwoitych środków kwarantanny, aby ta klęska niewcisnęła się do prowincyi Rossyiskich graniczących z Persyą.

A u s l 2 Y a.

Dziennik der Boibe von und fur Tiro l donosi z losbruk o pobycie NN. Ctsar6twa Jth Mość w lem mieście: "Wdniu \.

wieczorem wyprawiło tutejsze towarzystwo muzyki, wepane wielu miłośnikami swego kunsztu, w sali redutowej koncert, który NN. Cfsarstwo i J. Królewiczoweka Mość Xiaie, Karol Bawarski raczyli naiłaskawiej zaszczycić swą obecnością tern bardziej, że koncert ten dany był w celu najdobroczynniejszym ; albowiem przedeiębiercy przeznaczyli dochód onego na fundusz ubogich, przez co tę zabawę usziachttuiii zupełnie w myśli dostojnych swych gości, a który wraz z d&rem N. Pana 100 dukatów 1003 zl, r. wynosił. - W dniu 5, wyjechała Cesarzowa Jej M>śś ze swym dostojnym bratem do przyległego zamku Weyerburg, a N. Cesarz do Hali, dla zwiedzenia tamecznego instytutu uychowańców pułku imienia N. Pana, i domu obłąkanych tamże. Dnia 6. znajdował się Monarcha nasz na posiedzeniu gubernialnern, Monarchini zaś zwiedziła, po odjeździe Xiecia Karola, instytut wychowania dam szlacheckich a po południu cesarski zamek Amras. Cesarz Jmć był o godzinie 5. po południu w prowincyonalnem domu poprawy. Onia 7. odbył N. Pan przy pięknej pogodzie przegląd załogi tamecznej na podwórzu KOBrar." N. Cesarz J mć wyrzekł podczas pobytu swego w Inepruk kilka pamiętnych wyrazów do witającej go osoby wysokiego stopnia. Osnowa tych słów była wprawdzie za pokojem, lecz J. C. Mość także wynurzył niewr.ru. szone postanowienie, że na przypadek zaczepki, gotów użyć s«ej całej potęgi ku poskromieniu onej. - Wyszedł tu rozk.-z, aby wszyscy oficerowie piechoty pokupili sobie konie pod bagaże, które, jak wiadomo, w Austryi oucerora do pola dawać się zwykły.

T u 2 C Y a.

Gazeta powszechna donosi podług wiadomości prywatnych z Alexandryi: "Zdobycie twierdzy Si. Jean d * Acre zdaje się nadawać wojnie pomiędzy Porta a Wice-Krolem zupełnie inną postać. Zamówił on sobie już znaczną ilość armat w Anglii, sby nierui obsadził mury nowozdobytej twierdzy.- Zaraz podobno dnia następującego po zdobyciu zaprzątano się jej naprawą. - Jeżeli więc Sultan niemiał sił i niernógł w przeciągu 10.

miesięcy Ab d ullah Baszy pomocą zasilać, jakże teraz razem potrafi wypłoszyć nieprzyjaciela z daleko mocniej obwarowanej twierdzy? - Miał także Mebmed Ali do jednego z konsulów tam bawiących powiidzieć, że rym to razie nieźądałby nic więcej jak zoetać Baszą Tripoli i Acre. A gdyby się zaś z nim pogodzić niechciał , tedyby mu nic więcej niepozostawało, jak wysłać potężną flotę do Egiptu. - Od 3. dni ogłaszają wystrzały z armat cztery razy na dzień powtarzane owo odniesione zwycięstwo. Turcy gromadnie się «biegają ze składaniem powinszowań Mehmet Ali, jako i Europejczykowie, którym na Jaśce jego zawisło; czero upojony Basza okazuje wialkie swe ukontentowanie i dał publietną ucztę, na której między żołnierzami widziano, jak arabowie II3 przekorę swemu koranowi winem i wódką się podochociJi. Z pomiędzy ludu tamecznego niewidziano jednak, aby ktokolwiek miał być uczestnikiem tych uczt i radości, gdyż ten widzi w tern wszystkiem jak się jego ciemiężycie! rozszerza, a ich niewola ustała. - Podczas zdobywania owej twierdzy miały się szczególniej owe dwa puitci które z Kandyi były przysłane popisać; przeciwnie zaś gwardya by się była cofała, gdyby Ibrahim Basza sam niebył porąbał kilkunastu żołnierzy. O warunkach kapitulacji owej twierdzy niemasz jeszcze bliższych wiadomości, jednakże słychać powszechnie, że Abdullah Baizy darowano życie, zapewniono wolność osobistą, żon jego, i całość własnego jego majątku. Dodają także, iż gdy się Abdullah chciał rzucić do nóg Ibrahim Haszy, tenże na to niezezwelił, owszem go ściskał i cwyczajem tureckim całował w barki. Biednych zaś żołnierzy, którzy od czasu oblężenia po talarze żołdu na dzień pobierali, zrabowali zwycięzcy. - Przyznać jednak można, że Mebemet Ali we wszystkiem co się tyczy organizacyi kraju i komunikacyi z innymi narodami, jest bardzo gorliwym; urządził pomiędzy innemi poczty wielbłądowe, a z Kachira nadchodzą tu wiadomości przez telegraf w przeciągu kilku godzin, kuryer Baszy przybywa stamtąd w 24 godzinach, dwaj inni, europejski i arabski w 3 dni. Drogi nigdzie tak niesą bespieczne jak w Egipcie; można stąd do Sennaar bez wszelkiej obawy, a nawet w ubiorze europejskim podróźeodbywać. -» W mieście Mecca wybuchła znowu cholera, a w Damiette pokazała się zaraza morowa.

Włochy.

Z Rzymu, dnia 14. Lipca, N a dniu 9. t. m. złożył Kardynał Capeletti w pałacu puirinal, w ręce Papieża dowództwo gubernatora Rzyrnu i wice-podskarbiego, które urzędy na nowo Kardynał Grirnaldi objął. B o log n a. - Rozkaz Kardynała Albani zaleca aby na pokrycie nie doboru padatku Z powodu nagłych potrzeb krajowych, wydano w kurs 150,000 skudow papierowych. Z M o d e n y. - Przyaresztowano tu niedawno Hrabiego Rocci, który dotąd uchodził za najpierwazegn stronnika Xi<;cia Modeny, i nawet od niego otrzymał order wierności, a wszelki do niego przystęp zabroniony. - Wkrótce potem wydał Xiąźę rozkaz mianowania komisyi wojskowej, ktora w przeciągu 24 godzin miała wydać wyrok na Hrabiego Rocci. Obwiniają go że miał należeć do sprzysięźenia się na życie samego Xi<;cia, przez co go tak na siebie rozgniewał, że wyraźnie zabronił podawać proźb dążących do ułaskawienia jego. Z N e a p o l u, dnia 10. Lipca, Król J mć opuścił dziś tutejszą stolicę. W podróży swojej chce wszystkie prowineye kraju swojego zwiedzić, a później na krótki czas udać się do Sycylii. Wyglądają tu najskuteczniejszych urządzeń krajowych, do utrzymania tylokrotnie zagrożonego pokoju i bezpieczeństwa wewnętrznego. Dwie fregaty sardyńskie oczekują w tutejsztm wybrztżu na przyjęcie J. K. M. Królowej sardyńskiej. Niedostatek okazuje się w tej stolicy pomiędzy ubóstwem i jest tak wielki że się utworzyły bandy, które się na rabunek rnożniejszych sprzysięgły.

Niderlandy, Z Hagi, dnia 21. Lipca.

Niepewność, w której siq tu, co do konferencyi londyńskiej, znajdujemy, jest jeszcze zawsze przedmiotem naszego oczekiwania; jednak coraz głośniej mówią, że przedmiot jej jest ustawiczne się naradzanie naszego gabinetu w tej mierze. Z cytadeli Antwerpskiej pod dniem 19. t. m.

donoszą, że tam już wszystko przygotowane na odpór zaczepki Belgijczy fców. Wszystkie niewiasty wysiano z cytadeli do Holandyi, a wszystkie przedmioty podpadające jakowemu uszkodzeniu, zachowano po kazamatach. Zresztą załoga tutejsza gotowa do ostatniego się bronić. - Pomiędzy belgijsltierni wojskami, mianowicie w 1. dywizyi widać niejakiś ruch okazujący coraz większe zbliżenie się ku nam. .- W najbliższych miejscach tutejszych, jakoto Meerle, Hobessirateji it. p. wydano roelazy na przyjęcie licznego wojska. Niech zresztą Belgijczykowie m3ją zamiary, jakie chcą, tedyśmy się już przysposobili i zabezpieczyli na przypadek wszelkiej ich napaści. Pismo jedno z cytadeli Antwtrjskiej donosi: "Zdaje się, jakoby istotnie tu się spodziewano, że Belgijczykowie zamierzają uderzyć na naszą twierdzę. - Powtarzając także o wysianiu niewiast i zachowaniu bogactw, sula ezwedzkiego w Antwerpii) powinnoby Belgijczyko-.v uwagę nieco na to zwrócić, że, jak to juź z doświadczenia wiedzą, stary Chasse i dowódzra naszej floty na Skaldzie są dwaj wyborni fryzyerowie , którzy tak dobrze umieją pudrować, że można od ich przy. · trojenia ua miejscu oślepnąć. A cóźby zreezią przeciw tej twierdzy wskórali, którą ostatnią rażą widząc, każdy za niezdobytą uj.iial; jej zaś załoga do ostatniego bronić się myśli. Flota nasza przed Antwerpią składa się z 8 okrętów rozmaitej wielkości, i 26 batów z armatami. Z Hagi donoszą: Dnia 19. t. m. zatonęły tu we Vliessingen dwa okręty pruskie ze zbożem r Królewca; jeden "die drei J ulien" pod Styrem kapitana Rojeń, drugi, ,Philippine" pod Styrem kapitana J. C. Barteis. Z ostatniego okrętu uratowali się wszyscy l u dz i e, z pierwszego zaś utracili życie, kapitan okrętowy i dwoje innych ludzi. U ratowani znaleźli natychmiast wszelką pomoc we Vliessingen U Konsula swego.

Z Bruxelli, dnia ao. Lipca.

. Jutro, jako w rocznicę wstąpienia na tron Króla Leopolda, śpitwane będzie po wszystkich kościołach uroczyste Te Deurn, a trzykrotny odgłos armat zwiastować ma uroczystość dnia tego. Wieczorem świetny festyn dany będzie u dworu. W dzisiejszym M o n it o r z e czytamy: Wie1e dzienników donosiło, ie konf.rencya niechciała przejąć noty Generała Goblet 2 d. 7. t. III«, :P nawet takową Pełnomocnikowi naszemu odesłać miała; jesteśmy jednak upoważnieni do oświadczenia, źe wiadomość ta jest zupełnie bezzasadna, > Wczoraj popołudniu odesłał Sir Robert Adair, angielskiego kuryera gabinetowego z depeszami do Antwerpii. Z Antwerpii piszą dnia dzisiejszego rano: "Dziś, 20. Lipca, w dniu owym okropnym, usłyszano straszliwy huk armat. Ciekawi, troskliwi i boj»źliwi, pełni byli obawy i przestrachu, Było to małe ćwiczenie się art yleryi. Pomimo zaspakające zapewnienia rządu wysłali tutejsi kupcy powiększej części swe towary do Mechelu, albo do Loewen. Cytadela zaś odebrała rozkaz zaopatrzenia się na 3 miesiące w żywność. Lynx w dzisiejszym swoim numerze umieści) następujący artykuł: "Piszemy więc dziś dnia 20. Li p c *, w którym to wszystko miało być rozstrzygnione. Gdyby nam konierencva do dziś dnia słowa dotrzymać nić miała, tedy układy 2 naszej strony już zerwane być miały. Chcieliśmy się do innych, do energicznych kroków uciec. Odwoływaliśmy» \ą do naszego prawa, do sądu Europy, i do naszego oręża. Była to myśl naszego walecznego Posła P. Gobiet, energicznych oświadczeń Ministra Meulenaere, groźliwych adresów Izb naszych,i dobitnych artykułów dzienników mmisieryalnych, - a przecież się do dziś dnia nic nie stało . Niechcemy juź teras nic wiedzieć o protokołach. - Pana Thorn jeszcze do dziś dnia niema; Chasse siedzi jeszcze w cytadeli Antwerpskiej; twierdze jeszcze trzeba zdobywać; Posłowie auslryacki i pruski jeszcze nieprzybyli; zaślubiny Króla jeszcze nienastąpiły ; pytania względem Luxemburga i Limburga, względem żeglugi i długu jeszcze mają być rozstrzygnione; traktat z dnia ł j. Listopada dopiero do skutku ma być doprowadzonym; noty Generała Go. blet jeszcze niesą w lekach konferencyi; Belgia krajem jeszcze prowizoryjnym; Europa jeszcze w oczekiwaniu, a przyszłość chmurami przyćmiona. Baron v. Loe wyjechał stąd do Wiednia, W tutejszym Kuryerze czytamy: "Odbyła się tu Rada Ministrów w hotelu spraw zagranicznych; trwała bardzo długo, a była przedmiotem obrady nad ostatnim protokul e n konferencyi londyńskiej, który obejmuje nowe propozycye zrobione Królowi holenderskiemu. Protokuł ten jako i inne depesze Generała Goblet przywiózł Adjutant jege P.

v. Beaulieu, do Bruxelli. Zdale się, jakoby Ministrowie treści rzeczonych depeszy, jako i obrady ich się dotyczące w największej tajemnicy zachować chcieli. Tenże dziennik żartuje sobie z poczynionych wystVzalow armainych, zrobionych przy ćwiczeniu artyleryi, a szczególniej z tego względu, że konie do armat pozaprzęgane tak się przestraszyć miały, iż powyprzęgać je trzeba było; a niejedna armata, która wprzód 6 końmi zajeżdżała, wracała dwójką. Pyta się dilej, czy. jito r. oszczędności ćwiczenia takie Gię-nieodbywają, czyli też, że dniem przed rozpoczęciem kroków nieprzyjacielskich konie do huku armat przyzwyczajać się mają. brancha. Z Paryża, dnia 19. Lipca.

Wczoraj przybył tu kuryer z depeszami Markisa Dalmacyi z Hagi, do Ministerym spraw zagranicznych. Wczoraj osądził sąd nadworny redaktora dziennika republikańskiego Mayeux, Pana Maugney, zaocznie za powtórną obrazę osoby Króla i jego rodziny, jako tez za poduszczanie do nienawiści i wzgardy rządu na pięcioletnie więzienie i karę pieniężną 5000 fr. Redaktora pisma karolistycznego Pana Br;d Oison, Pa> półroczne więzienie i karę pieniężną. 500 fr. Wczoraj przybył Kroi do stolicy, o 3 godzinie po południu odbył radę ministrów, która półtorej godziny trwała, poczerń odjechał do Siint- Cloud. - Ko* tr-Admirał Ducrest- de Villein uve przywołany tu został przez telegraficzną, depeszę, aby, jak słychać, objął dowodź. two na morzu. ą Pomimo zabiegi partyi Karolistów panuje spokdjność w departamentach Maine i Soine, tak dalece, że od miesiąca się nic nie wydarzyło. W obwodzie Segre nie masz juź żądnych bandów, znajduje się jeszcze jedna z około 13 ludzi się składająca pod dowództwem pewnego Ruffard, którzy się jednak w dzień nie pokazują. Przedwczoraj przybyły tu depesze od Pana Rayneval z Madrytu do Ministra spraw zagranicznych; w których się użala na kilku Konsulów francuzkich w Hiszpanii, że Xiężną Berry w południowych i zachodnich prowincyach Fjancyi wspierają, i żąda ich kassacyi. Miuisteryum podobno miało się już tein przediriio'em zająć. Z Bayonny donoszą, że podług listów z 0porto nadeszłych, armia Dom Pedia powiększej części udała się w pochód ku Lizbonie. Szefowie garnizonu paryzkiego zgromadzili się tu niedawno, aby się naradzić mogli, jakiemi najskuteczniejszeini sposobami uderzyć można na niektóre domy w przypadku jakowego rozruchu, (Cnmm). - Rząd tu odebrał wczoraj depesze z Hagi, podług których gabinet tameczny odebrał odpowiedź konferencyjna przedłożone propozycye traktatu i obstaje podobno przytein, że na propozycye 5 mocarstw żadną miarą nie przystanie. Król nasz j< dnak nie odstępuje od swego planu, co do wydania swej córki za Króla Leopolda, z czego są domysły że pragnie ty m sposebem nakłonić Holandyą, do uznania nowego Królestwa Belgii, a tem samem nadać mu więcej powagi. Zaślubiny mają się odbyć dnia 8 Sierpnia. Powszechne j< st życzenie, ażeby Marszałek Soult mógł jak najprędzej przybyć do Paryża; z powoływaniem dia tego się tylko wstrzymują, gdyż zaraz z początku powrót jego na dzir ń 2,5 wyznaczono, i żeby przez pizywołanie go podsycano tern więcej wieści o wojnie się rozgłiszające. Tymczasem zapewnie on 22. lub 23. t. m. tu stanie dla rozpoi ządzenia kroków przy* gotowawczych na dni lipcowe. Tutejsze dzienniki umieściły także pismo oficera z eskadry Dorn Perira znajdującego się w pobliżu Oporto, podług którego żadnej już nie podpada wątpliwości, ii Dom Pedro częśćswojego wojska wysłał ku Lizbonie, aby tam nieprzyjaciela zaczepiały. ud planu zaślubienia Xiecia N emours z Donną Marią, jak to dziennik frankfurt ski donosi, nietylko nie odstępuje dwór francuzki, ale mówią nawet coraz więcej o jego wykonaniu, skoro tylko rząd Królowej w Portugalii zaprowadzony zostanie. Z dnia 21. Lipca.

Przedwczoraj miał Poseł północno-amerykański posłuchanie u Króla w St. Cloud. - Wczoraj pracował Król z Ministrem spraw zagranicznych i Ministrem marynarki. Generał komenderujący 12. dywizyą Hrabia Drouet d'Erlon wydał w N antes dnia 11. t. m. rozkaz następującej treści: "Ze względu na ważność prędkiego uprzątnienia okoliczności stanu oblężenia tutejszych mieszkańców i dla użycia najskuteczniejszych środków przeciw szuaneryi postanawiamy: 1) Władze miejscowe mają natychmiast zrobić listę wszystkiej młodzieży, która się dotąd ukrywa przed służbą wojskową. 2) Generałowie, dowódzcy armii d> -parlamentów, które dotąd w stanie oblężenia pozostają, mają się niezwłocznie z Prefektami departamentów poro/umieć względem zrobienia załogi wojskowej w domach rodziców tej młodzieży, która wyraźnie dotąd należy do bandy uzbrojony* h wichrzycieli i dotąd się jtszcze niepoddała. 3) Liczba oficerów i żołnierzy, która ma być przeznaczana na załogi, jakoteź wszystko to, c» do utrzymania załóg takowych należy, ma dla uuiknienia nadużyć w te; mierze nastąpić mogących, przeznaczone by ć przez Generała komenderującego, a oficerowie każdego stopnia będą za niewykonanie tego rozkazu odpowiedzialni. 4) Generałowie rzeczeni mają rui donosić o skutkach niniejszej dyspozycyi, jakoteż o modyfikacyacb, które podług ich zdania najstosownieje/errii i najpotrzebniejszemu okazać się miały 5) Poddanie się dezerterów jakowi ociągającej się młodzieży, przyspieszyć może zniesienie ustanowionej tej załogi. - To samo tyczy się rodziców młodzieży nienależnej do służby wojskowej, którzy przed władzą miejscową mają złożyć oŚwiadczenie poddania się władzy rządowej, i podejmą się pod utratą złożonej ksucyi, na każdą rekwuycyą władzy miejscowej przed mą, lub przed inną, bez oporu się stawić. France Nouvelle pisze: Wszys;kie wiadomości nadchodzące z departamentów donoszą jedndzgodnie, że dnia 14, na żadnym punkcie kraju zaniewieruch niepowstał . "Rocznica ta, która w »t-s/łym roku w sposób do dziś zasmucający przez duchy stronnicze zawichrzona była, minęła w tym roku szczęśli zwycięstwa nad wichrzycielami spokojności, którzy pamiątek hietorycznych za broń przeciw porządkowi publicznemu użyć chcieli. Winniśmy ten porządek i tę spokojność gwardyi narodowej, wojsku liniowemu i niepospolitej energii rządu naszego, którą w dniach 5. i 6 Czerwca okazał." - National przeciwnie chełpi się z odebranych wiadomości z Aix, podług których tamże na dniu 14. t. ra. miało przyjedź do utarczek pomiędzy wojskiem a lak nazwanymi patryotami, którzy chcieli uświetnić rocznicę zdobycia bastyli, przyczem kilka osób miało być ranionych. Karoliści zaś mieli w Avignon na niektórych punktach miasta w uroczystość dnia Heuryka zapalić ogień radości, na około którego z okrzykami: "Niech żyje Henryk" tańczyli, co jednak patrole rozpędzeniem tłumu i zagaszeniem ognia przytłumiły. Dwunastu Szuanów napadło dnia 16. t. m.

na pocztę jadącą pomiędzy Bourbon- Vendee i Cholet; zabrali oni wszystkie listy, a podróżnym 1500 fr. gotowizny, na które wystawili świadectwo odebrania w imieniu Larochejacquelein. Przybyli tu Markiz von P ,almella, Hrabina Villaflor, z Hrabią Villa-Real i kilku oficerami francuzkimi i portugalskimi do portu H a v re, którzy dnia 3. t. m., to jest kilka dni przed wyruszeniem wyprawy Dom Pedra r Azorów wyjechali, a od których się żadnych wiadomości o wyprawie Dom Pedra niedowiadujemy , Z nad granicy hiszpańskiej mamy wiadomość z do. 16. t. m.: "Okręt "St. Antonio", który dnia 12. t. m. z Villa de Condeprowincyi portugalskiej entreDuero e Minho odpłynął, przybył wczoraj do Guetaria w pobliżu S1. Sebastian z następującemi wiadomościami o wylądowaniu Dom Pedra. Większa liczba mieszkańców owej prowincyi okrzyknęła Donnę Maryę, Królową swoją; wielu zakonników i członków władzy cywilnej i wojskowej przeszło na granicę hiszpańską do Gallicia . . ' Jednakże Generał hiszpański zamierzał w tej prowincyi zgromadzić swe wojsko w Tu y ,i oprowadzić kordon na prawym brzegu Minho. W prowincyi Tras os Montee ma się wszczynać rokosz; władze cywilne z Chaves, Braganza i innych miast przechodzą także do Hiszpanii ,

Pan Talleyrand ma na końcu tego miesiąca stanąć w Londynie. Powiadają, że Generał Sebastian! ku końcowi tego miesiąca uda się do wód, a Pan V. Argout obejmie interroistycznie tekę jego.

Zaślubiny Xieiuiczki Ludwiki z Królem

&72

eopoldem mają, być na dalszy czas odłozone.

(Gazette.) - Ostatnie wiadomości nadeszła do Paryża aż do 13. t. m. donoszą, ie Dom Pedro jeszcze w ewojem stanowisku pozosta» wał, skąd wróżono o nienajlepszym jego po* łożeniu.

(Mess,) -. Powiadają, ie pewien Deputowany podczas poufałej rozmowy z Ministrem pytał go się, czyliby niemógł odjechać do swego departamentu, bez obawy, aby wkrótce nanowo przywołanym niezostałp Na co mu tenże odpowiedział, że może śmiało do Października albo Listopada wyjechać.

Niektóre dzienniki podają bardzo dziwne faktum: w r. igZ2. adwokat Pan Barthe, obecnie Minister francuzki, za to został suspendowany z urzędu, że chciał swojem twierdzeniem dokazać, aby Sądy wojenne uznane były za stosowne tylko dla osób wojskowych. Słychać, że Xiąźę Orleans pojutrze uda się w podróż do prowincyi zachodnich, aby w czasie dni lipcowych był przytomnym wypadkom mogącym się tamże wydarzyć. Ostatnie wiadomości z N antes nieuk bardzo pocieszne, jak późniejsze. Bandy Szuanów podobno się w rozmaitych stronach po» mnaźają; jednak nadzieja cała w Generale Hrabi Drouet, który dzielnych używa środków na uśmierzenie i wytępienie owych zgrai. M o n i t o r A l g i e r s k i zawiera c onasię, puj e; "O d sześciu miesięcy trwa w osadzie algierskiej nadzwyczajna czynność, która daje powód du najpiękniejszej i pełnej nadziei przyszłości. Przednie straże, rozciągające się wprzódy tylko aż do koszar Mustafy Baszy, rozstawiono teraz wokoło o 2 miłe dalej, i zajmują obszerne łany pola, które juź teraz przez właściwą do tego przeznaczoną Kommissyą, rozdzielone zostają pomiędzy osadników. Drogi pozakładano we wszystkich kierunkach, a te ułatwiają osadnikom prędki odbyt na wyroby; wkrótce spodziewamy się (akie obsadzić nasze pola pracowitym Judem, który unikając politycznych zaburzeń Europy, szuka (u schronienia, dozwalającego mu w spokojności używać owoców si«ej pracy. - Walczący z niedostatkiem i nędzą, znajdą na gościnnej ziemi, środki, przysposobienia sobie swobodnej przyszłości. - Algier będzie europejską osadą pod tarczą Francyi, która równą opiekę wszystkim dawoć jest obowiązana. Krajowcy poznają prawdziwe przyjemności oświaty, gdyż już teraz przekonali się o korzyściach, połączonych z exyetencya, pod prolekcyą praw krajowych» Zaprowadzenie szkół, w których dzieci kra odpowiadające ich skłonnościom otrzymują, jtet nowem zwyciqstwem oświaty nad barbarzyństwem, Puważanie i obrona udzielona Od rządu religii Muzułmanów, muszą nam jako przykład tolerancyi pozyskać serce krajewców; Maurowie szczególnie rrae za to szacują, iż nit namawiamy ich prawowierców .do naszej religii; przekonywają się teraz, jak mocno ich oszukiwano, wmawiając w nich, ił ich mieszkania i osoby uciążliwościom wszelkiego rodzaju podlegać będą. Czyli to Francuzi lub Anglicy, Włochy lub Hiszpanie uważajmy Algier jłko kraj, który nam , " nasze prace z lichwą wynagradsa, Hiszpania.

Z M a d ryt u, dnia 15. Lipca.

Król choruje ciągle na podagrę. Hrabia Alcudia odbiera codziennie z pałacu królewskiego. S1. Jldephonso raporta od nadwornego lekarza królewskiego o zdrowiu krolewskiem: podług ostatnich bulletynów podobno mniej cierpi, jednakie ciągle leżeć musi. Posłowie francuzki i wielkobrytański wyjechali ta stąd do S1. Jldeph nso. uryery przychodzą i wyjeżdżają nIeustannIe z Lizbony i innych miejsc pogranicznych Portugalii. Dziś po południu przybył jeden u.rye takie z Lizbony, po którym zaraz dwaj InnI Z Zamora i Ciudad Rodrigo nadjechali. Lubo jur od dawn go czasu wyl d?w nia Do?; P.edra się spodzIewano, przecIez wIadomosc o lStotnern nastąpieniu tego wypadku wielkie wrażenie tu sprawiła. Dalsze operacye wojenne armii Dom Pedra i ich wypadek są jedynym przedmiotem rozmów tutejszych i oczekiwania. Jedni ganią wylądowanie to, z powodu że w tak znacznej odległości od stolicy nastąpiło, przez co armia kilkodniowem marszem na złych drogach się utrudzi, i w okolicach łych wszelkich zasiłków żywności pozbawiona będzie; drudzy chwalą plan Generałów Dorn Pedra, poniewai szczupła jego flota nie byłaby w stanie forsą wpłynąć do Tajo, którego brzegi bateryami okryte, wylądowaćby mu nie pozwoliły ale owszem podobne przedsięwzięcie niezaw dną zgubę wyprawy za sobą pociągnąćby mogło. - Wiadomości z Lizbony dochodzą aż do dnia rio t. m. Podówczas miał główną kwaterę Dom Miguel w Cachias; skąd wszyst-' kie rozkazy i de kreta wydawał. Do wszystkich komendantów armii prowincyi północnych rozesłał Dorn Miguel kuryerów z rozkazami, ogłoszenia tych części kraju w stanie oblężenia, Cudzoziemcy z domów nie wychodzą, a przynajmniej żadnego nie widać na ulicy. Stronnicy Dom Miguela bynajmniej nadziei i odwagi nie tracą, pokładają owszem nadzieję w wojsku i pomocy ludu. Na ulicach widziano wielu xięźy świeckich i zakonników, .że się zdawa , jakoby z caiy Portugalii tam 6Ię zgromadzIlI; wszyscylprzybrani w medale z portretem Dom Miguela.

A ngli a.

Z Londynu, dnia 20. Lipca.

Lord Minto wyjeżdża jako Poseł angielski do Berlina. Su n powiada, - że tenże Lord jest wielkim przyjacielem teraźniejszego rządu, z którego to powodu pierwszy raz urząd dyplomatyczny objął. Pewien oficer pisze z Oporto, że odwiedziwszy tamże Dom Pedra, Markiza Palmel)a i Hrabiego ViJla- FJ or, znalazł go wesołym i pełnego nadziei, że dnia 24.. t. m, st nie pod Lizboną. - Palmella posIada największe zaufanie Dom Pedra. S un twierdzi, że Portugalczykowie z tego względu na stronę Dom Pedra jeszcze nieprzechodzą, ponieważ surowość kar .dotychczasowego rządu ich dotąd wstrzymuje, Xiążę Wellington, osoba mająca niemało wpływu na ios Portugalii, miał wr?żyć niepomyślny wypadek Dom Pe.drowI, gdy y prosto niemisł się udać do LIzbony, gdzIe wyborny korpus floty angielskiej w razie in(erwencyi hiszpańskiej, przybyłby mu na pomoc. Co' do rosayjsko- holenderskiego długu, głosowało 40 członków a Irlandyi za Ministrami, 23 przeciw Ministrom, a 38 było nieprzytomnych. Z dnia 2i. Lipca.

Niezaprzeczona prawda, że cholera jest przyc yną nieobecności tylu Parów w ParlamenCle, W Dublinie przyaresztowano Pana Costello i Walsch, dwóch bardzo znakomitych katolików, którzy jednak za złożeniem kaucyi, wypuszczeni być mają. - W Tipper ry przya esztowano także wiele znacznych osob, pomIędzy którymi Lord Galmoy się znajduje, Mianowanie Lorda Nugent na Lorda Nadkomtnissarza wysp Jońskich, zawisło podobno od wyjazdu Xiążęcia Ottona do Grecyi. (Globe.) - Mała liczba przyjac ół. Dom. M!guela, którą tu ma w Anglii, opiSUje .przYję Ie Dom Pedra w Oporto, jako zupełnIe obojętne, i o jego armii najniepomyślniejsze pogłoski rozsiewa, jako to: że m eli się bardz? dzielnie tamecznego składu WIna trzymac. O poruszeniach wojsk Dom Miguela , zamilczają nasze gazety zupełnie; domyślać się nam jednak należy, że bynajmniej niesą zatrwożeni albo bezczynni. - Dy wizya odwołana z 0porto pod dowództwem Visconde von Santa Marta, ściąga się na gościńcu Amarante, Pedro zapewne nie jest dosyć mocny, aby ze sut mi w stosunku bardzo szczupłemi silami wprost do Lisbony się mógł udać; trzeba mu moie oczekiwać na dezercyą wojsk swego przeciwnika, i na pozyskanie sobie narodu. - Pułkownik Martinez, który na wahający się pułk Miguelistow kazał uderzyć, ma być podobno ten sam, który niedawno przybył z Babia, gdzie na czele powstania przeciwko tamecznemu rządowi stanął; a powróciwszy do Europy, najpierwszym witlbieielem D om Pedra się stajew*wwwu%«ww

Rozmaite wiadomości.

Gazeta Królewiecka umieściła następującą przestrogę: " Uroczystość zgromadzenia strzeleckiego obywateli tamecznych, która się na dniu 14. t. m. odbyła, zakończyła się nader smiittiem wydarzeniem. Właśnie gdy ogła szano nowego Króla strzeleckiego, rozpękła się w kilkanaście sztuk przeładowana prochem, stara armata żelazna, przyczem tak zapalający ją człowiek jakoteż inny w pobliżu stojący ciężko ranieni zostali. Szybka pomoc lekarza zręcznego sprawiła jednak tyle, że się ratunku tych nieszczęśliwych spodziewano. Opatrzności tylko dziękować należy, że sztuki rozwalonej owej armaty pomiędzy ktoremi nawet 20 funtowe eię znajdowały, więcej nieszczęść nie zrządziły; gdy właśnie do domu drewnianego pobliskiego, z którego znaczna liczba ludzi co tylko się oddaliła, kawał owej armaty wp adł,Otóż nowy przykład, jak przezornym być trzeba przy podobnych uroczystościach, a zwłaszcza w obchodzeniu się wszelkiego rodzaju z bronią palną" · Donoszą dzienniki, iź w tycb czasach występuje nowy skrzypek. Włoch takie, Cezar Erniliani, który Paganiniego nawet ma przewyższać w grze. Piszą o nim, iź grą swoją zachwycał już Neapol, Rzym i Medyolan. Wybiera się do Paryża, jak tylko ta stolica smaku ochłonie z trwogi cholerycznej.

Nadgrobek dla dobrego 0) Dobroć eh wała człowieka, mądrośćjego godłem; Żyłem dobrze choć zgasłem, mądrości dowiodłem.. .. ÓBWIEsZCZEINIE.

N a S. Michał r. b . upływa termin dzierżawy następnie wyszczególnionych, do funduszu restauracyjnego budowli należących gruntów, jakoto:

· ) D. 30. U p « .

i) grunta na przedmieściu S. Marcina pod bit. 120. położonego, dawniej do Samydtow należącego 5 morgów 32 prętów miary kwadratowej zawierającego, i a) grunta także tam pod Nr. 27. położonego, dawniej Fajerskich, 370 prętów 83 stóp miary kwadratowej zawierającego, na którym domostwo stoi. Do wydzierżawienia tych gruntów na trzy lata wyznaczyłem termin na dzień 25ty Sierpnia r. b. o godzinie 10. przed południem, który się tu W sali sessyonalnej ratuszowej odbywać będzie.

O warunkach dzierżawy dowiedzieć eię można w registraturze magistratualnćj podc2as godzin urzędowych. Wzywam przeto chęć dzierżawy mających i do złożenia kaucyi przysposobionych z tem oświadczeniem, źe w przeznaczone<<! teraz drugim terminie najwyższe licytum podającemu dzierżawa przybitą zostanie, ostrzegając sobie jednakowo potrzebne do tego zezwolenie wyż« szej władzy, Poznań, dnia 23. Lipca 183r.

Zastępca Nadburmietrza.

B e h m.

OBWIESZCZENIE.

Propinacya wódki na folwarku wieczysto* dzierżawnym Wilde, obejmująca prawo rozdawania wódki na wszystkie gościńce i karczmy do wsiów kamelarnych miasta Poznania nale» źące, ma być na rok jeden, od 7. Lipca 183a. do tegoż czasu 1833. roku publicznie najwięcej dającemu w terminie na dzień 8'''Y Sierpnia r. b. przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim Cu« lernann wyznaczonym w dzierżawę puszczoną. Wzywają się przeto chęć dzierżawienia ma» jąci z tem nadmienieniem, iź każdy licytant łtaucyą 100 Tal. złożyć musi. Poznań, dnia 24. Lipca 1832.

K ról. P r u s k i S a d Z i e m i a JI g hl.

OBWIESZCZEŃlE. * 61 beczek wina węgierskiego, stojących w naszym sklepie, sprzedane zostaną dnia 11. Sierpnia r. b. o godzinie 9. przed południem najwięcej daj% cemu. Na termin ten zapraszamy chęć mających kupienia. Poznań, dnia 28- Lipca 1333.

Król. Głowny Urzad Poborów.

0* Wyborne świeże śledzie bollenderskie 1 świeże soczyste cytryny gardeskie, poleca w cenach umiarkowanych J, H. Peiser przy Szerokiej ulicy Nro, 113,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.08.02 Nr178 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry