HOLA A, KOSIŃSKIEGO \\' ;\;IED. OHG. WOJSK W, KS, P. 11'15-1821

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Zapewnie niemasz holeśniej:-\zego położenia dla myślącego C?ł0wieka. Dusza i władzp zm'słowe martwieją, jest to prawdziwy stan konsump('ji moralnej". Przecie h'ł gotÓw pójśt- za radą ksiQcia i przyhyć do \Varszawy w czasie IJI'zejazrtu Aleksandra, hylehy mu chol'iaż wypłacono ,,;).250 :d w)'służonej pensji za 7 miesil,'cy, najniesłuszniej zatrzymanej \V ('zasie zarządzenia Colomha" R). Zachęcony przez lu;]ęcia Adama udał siQ do stoli('y, traeiwszy nadzieję powrotu w szeregi narodowe, czynił starania o otrzymani!' u Aleksandra pensji emer'talnej, zapewnionej mu jeszcze przez FrFlpryka Augusta "), temhardziej, że \\' KsiQstwie Poznaliskiem, wskutek złej woli administraeji pruskiej, wzhraniano się zastosować wohec niego odnośne uchwały kOllgresu wiedeilskiego. Ohawiając siQ ponadto możliw ch represyj ze strony dworu pruskiego, llllll llllZOl'elll oh'z)']llania f'nleJ'ytUI'Y, generał staral sil,' nawiązac stosunki z sąsiedniem pallstwem, dla zaJJewnienia sohie hezpieczeiJstwa osohistego "'). Z tej pl'zyczyn' w maju lR1H r, zawiadamiał "urząd kons) !jarstwa ziell1ial-łskiego powiatu środzkiego", że "st.osownie do art. 9 traktatu, zawartego w Wiedniu, dn. 3 maja 1815 mi('dzy . Cesarzem 'Vszel'!1 Rosji, I\rólem Polskim i N. Królem Pruskim, składam moje oświad('zenie, iż ohieram soIJie mieszkanie stałe \\ Królestwie Polskim, jako wysłużolIY generał wojsk polskich i posiadając' doż wotll i! pensjQ wojskową, zapewuioną na dochodach IJ, KsiQstwa 'Varszawskiego" 11). \V tymże czasie f!'ahinet pruski rozpoczynał aJTymacchiavellistyczną g]'ę, mającą na ("{'lu poróżnienie Polaków z carem Aleksandrem. h-:orzystając z zatargów w. ks. Konstantego 7. gelIeralicją polską, nosili się Prwmcy z myślą dezorganizacji armji polskiej ł))'zez utworzenie u siehie podolHlego wojska pod do

") J\os, rio Czad., Ti1l'gowa (;ól'ka 1:1 X lHl;). :\luzellIll X, X, Czartoryskich w Krakowie. rklls, 5MU (z odpisu użyczonego przez p. 'Vi. i\lichałowicza). (I) Kos. do żony. \Val'szawa :m IX UH;}, Koszuty.

Je') Zhiól' kOl'esponrJellcji j('n, \, I\osil'lskil'go z lat lXI:> -20.... Po.

zmul. 181;1, s, :\3, 40. Ili '\n'h, Pailstw. w Poznaniu, OIJPrpl'ap:<, l, 1\, :1. (p, 1),

3'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry