KHOIKA MIASTA POZ}<"ANIAkongres wiedeilski rozstrzygnie o wsz-stkiem'). Zgłosiwszy :-<wą gotowość wstąpienia do wojska pol:skiego, otrzyma/ 17 paździprnika 1814 polecenie skierowania podania do Komitetu Wojskowego 2). Z początkiem grudnia ponownie zapewniał Dąhrowskiego, że lllimo swego powinowactwa z Reys£'rlingami, Rałkreuthami i Hardenhergami wol i SłUŻ'I: W Królestwi£' Połski£'1ll "u t s i t h e 11 e p a t r i a e" 3). Istotnie na ]"(,)cc w. ks. ]{oustantego zgłosił się do służby 4). Jednakowoż wezwania do uiej nie otrzymał. Z tego powodu z koileem stycznia UH;:) żalił się pl'ze(l Dąbrowskim: ,.Łaskawe prz'jęcic, którem Jego Cesarska \\''sokość raczył zaszczycić moje podanie, które ośmiel iłem f.ię prze(lłożyć stosowllie do jego rozkazu dziennego z 11 grlJ(łnia 0), I'OZpowszeehniło ogólne mniemallip, ŻP J, C, \V, wysłał rozkazy, Hh' mnie w('zwa<; do \\'arszawy. J. C. \\'. raczył osohi;c il' uwiadomi<' o tem Komit£'t \Vojskowy. który zaszcz'('il mnie także swcm poparciem, jPd nakowoż rozkaz' tp lIie doszły do muie, pozostawiając lunie w JII'z'łiTPm p%żcniu. ktc'lł"p zrozullli!' każdy delikatn) ezłowiek" "), W łecie tegoż roku wcz\Van do posługi kł"aJowej w chal akterze komisarza delimitaey jnego, "oddalając siQ lIa I"Ozgraniczenie Królestwa Polskiego za wiadomością i paszporta mi" głównodowodzącego generała v, Tłnimen i naczelnego prezpsa \\'. Ks. ł'oznailskiego Zerhonieg'o, upoważnił deputowan)'I'h zgromadzenia powiatowego w Środzie do złożenia w jegu inliplIiu hołdu królowi pruskiemu z tytułu posiadan'ch dóhł" 7), \V szakże głęhoko odczlJ wał hrak oj<'z)'zn'. .. \V, Ks, l\loś<' pisa/ do Czał"toryskiego !lie doświa(łl'Z'łpś, Cli to jl'st. h r w całf>j mOIT tego wyrazu cudzoziemcem wc w/a:":rI)'1łI kraju!...

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

') K, Szaniawski do Kosiilski..go,14., Vel. lX!1. z.. zhioru rodzi n) ho:>ifl:>kich \V Koszutal'h, ") JJąhl'!J.wski (lo 1\0:>i]'lSkit'go, 17 :\. 11'11.; (aIUŻ", J) Ku:>, do Dąhl', !) Xłł lXH; tamże.

') ho:>. do Konstantego, 2 Xłł 111. tanu 0) Askl'uazy, Dwa st.ulecia, \\'ar;;z, 1910. I. II, s. ;)1fi; \\'illaunlc, Gen, .J, Wielhorski, Pozmul 195, s. 70.

G) }(os. do Dqbr, 30 I lRl:i, Koszuty, 7) l'ailst\\'owe Archiwum w Poznaniu, S'latth.tlter li r, S, (p, l,j),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry