TOWARZYSTWO ;\IIŁO..!\IKOW \II\STA POZANIA 23

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.01.31 R.2 Nr1

Czas czytania: ok. 5 min.

!'potlmła ,ię w I il'rw:-;zJ.m rllku \\'po itJlil'nia z !'zcl'okit°m uznauipm j powszechną !'ympatją. Dary 11:1 rZPC1 Towarzyt\\ a złożyli p. w.ł:jewoda, Bniil:"ki i. :\lagi,[rat m. Poznania, 1a co i na tern mipj8cu <;erdeczl1p im składamy 1'0dzięhowanif'. Z:, przykładem Towarzy;;t\\ a ua"zeg-o pow;;tały zrzezel1ia mal" ,riCZIlC' w Byrlg-o:"zczy. TOrl1JJ.in i Gnulziądzu. a j"l'ojPktu'c ,.:ię w G".),l1!L'.

PrzPIIUarlając rdarj!: : z czynności rocznej. żywimy nadzieję, że lllyli przez Towal'1.y;;t\\ o pirlgncwalH' lIietylko krzf'wi{' ,.ię łJęllą nadal, alp że w czaf-i . najhliż1ym roz<.zl'fzy ip' takżp (lziałalnOf'ć TowarZ?81Wa na w-'zy:-;tI,jp "fialy żYI"b, mil'j"kil'g'o, \v pit'l'wzym huwit'lll n.ku z Iwnh'('zlw':;,'i "'IIJJ.f,,,irGllną nipo lllu,..;iaJa h) r praca na81:1. 2, Hor: IH' zphr:lIlie \\ :Llnp, TfHYlrzy:-;twa IiłlJśnikÓw miast.a, POZIJ:1;IUa odhył'J ip' dnia 31 tyznia'l H2.J w ali 1;) l\atuza. Przewodniczył l;rpzp", p. Huciil,.:ld. Spr:l\\oę '/ 1!7iałaln",;,c'i n:cznpj 1.llał "pkretarz p. Zah'w,.:ld. (pl'a\\OI'zd:lIłil tG ,lrnkowaJJ.o plmyżl'j.) 'la karłlllika refr rl,\\al 1'. dyr. Zalt,\",.;I,i. \\ yl';aZ1l.::11 IIOeill'd rC('7ny w wy:"okó;"ri -t mil.. jonÓw lI1al"l'k. a \\'lIio..;pk komi..;ji n>wizyjupj, "ia",iony JlloZf'Z p. Ki':lw. G:ulr'ł u":l'ha. zl'Lwnil' IHlzi ,Iilo J!' b\ iFO\\ ania zal'L:ll!mvi. Włallzf' Towarzy,.:twa \\ yhrauf\ na nok rII":1Y w Ohlx'llym 1;:ł:l'I1ie. Z3.:..;ałlniczą ,kła:-łk UtlllO\\ iOI\o \\ \\ '..;\'koś('i 1 złp. rocznit'. \V \\"olnydl ło8ach roz\\ in!a ..;it; I."l'Ilzo :i. \\a dy"kn,.;ja nal! kWI',.;tją l.rzl'lniany placu Tuml,iq!'o. nl"':jl'ktO\\llIpj Ilft'z l,api:nlp. arthik:1tl'llralnąo K, Kall. Rul'iJ'I:"I,i. 1'\Jrl\"za.:!' "pnł\' ':. \\ ,\,;tnt! na ]i('lI. ..;t:m I h '('ny platu oraz żą. rial (HI \\ }:1I[7 l.fJlil'y,"nych ol'hron} przt.d lJ:'I.l'zf',.:zeipnil'm placu. P. lU'pzytll'nt Rataj-ki 1:I,hiI 1':lI':lzi.. lIi,. 1'0.1pilI \f'W:lf: luook(J\\ definity wn) ch ,.J,:)ło pr L.dHu\lm y. (10 p il' \\ aż projektG\\ alla llłoZl'Z whldze 'miPjI,il' hUllo\\ a nO\\ 'gu m ,.tu C:nnlli.., 'wkil'gO ", v\\ ollujp podwyżzcnil' h'fI nu \\ oko.1JiI') Kat,'r!ry i Il1Ji:lIl1; ulic: WO\\ e7a,.: ki znajdzie "ię odpowi,lnie. miC'j-r ' dla romnikm\ Ha placu Tllm"k:m ut:l.'\'iony('h. zwł:l,Z:'Z'l 11c'mnik:1 .1:1 1:1 Kochanl'\\' kif'g'o. \V ruku przy;:złym \\'YIJadnie tf':i' zaini( jmv,,,: hmlO\\I; pomniJ..a Bole,'}aw:: C"unhrpgo (lOOO-lprie H1:.il rei t\\ 6rco pań"t\\ a rcl,I" (!. \V Z\\ iąt.lm .; tl'111 rozpatrywano 1'" t:. nit'. \\"' ktÓr('1lI mil'j;:l'u m(,d 11:1 iprawl!(1J:otlohlliej <ać zaulPk króh,,, ;:J..i. o ('ZI'łI1 h:1J.. tI c,.:ta t, I'zn ('h lIanyelI hb:oryczllych. ". dY8kuji :ej zahipra'i ;!łl pp. !(":. Kall. 1{II('ill"'ki. prc'l.. R:ta.i"'ki. ralI. RuciIl!;,j, rac\. Frankip\\ il'7 i fi) ro K:'lozman'z) k. ;;. PC' zphr:lIliu walnou o:!hyl i':IJ'zą:1 '1'0\\ arzytwa I'''if'dzenie; pOl.O, tawiająr ściślPj"7p lIJ..onHyhl!l\\ :lnif' ..;ię do najhliż;:zl'!!f) zf'uranb, wyhralln "J..arłmikiPIII li 'lyr. Ka!'I,ruwicza. -l. " dah.zym (i:p!\I '/api,.::mi Zf..;tali jak(, c'/lonkowip Tow:uzystwa pp.: lJTł taejJ(m ki. Wh:dy,la,w, haukowi!'!' w no"'tyniu: 20) Ks. Kan. ł!nciI'1,;ld; ()!)) Kraf'iI'II,i, Z: !:!.'uiuut. :tn'hitpk: 21- ' ), K,... Dr. .łanasik. 8t,tni,;law, ',:lIIo11ik ' I" gt "Illin:t)'jnm ])lIl'howllt'g'o.

,jo C'1.If'n 1 q °)\\ Towlrzy t\\:t 11'0< 'my o nif'7włoc'/Jlr prze"łanie "ldadki roeznej do ,.B:wl,u :\[i..!ta Puzl:ania' (l-,'1nad Bił{otl'ki 'IaczYl18kich) n raclnmek bilŻ[jcy Tow. 1Iilnśuików miata Poznania. Dla oszcę

KROIlC\ MIASTA POL;AXIA

(izPllia mozolnego monitowania prosimy uici si Z składl,i jaknajwczf>f,l1if j . Bldlł łka 1 'rzn "vlll',i lila członka 7WYC ajJ1Pgo je lpn zlp. (fr:u,k waloryzaryjnt), dla członha w;.pierającf-';o 10 71p. Członh.owi3 d07.ywotni nowo W-.:tIJUący I'hcą. 100 711 '.

........

MISCELLANEA.

Kur s y g a. z o \\ n i r z p. Przrm:,RI gazowr.iczy rozwinity w był'm zaborze pruRkim w w,iso1.im torniu, ho na nie\\irIldcj przestrzpni Jlosiarljący pr7p"zło 80 g:\zowni, poduparH Oli C7asu przejęcia g'J przez rządy polRldl' 7\vla«zrz3 w mia<;tach m:J.ł}ch. PowUflem tt'go je.! nil' tylko hrak nale:iyts o zrf1zl\Illi nil dlJni('sł04ci gazownic:;wa z strony zar7ą,IÓw mi' l. IIraz 1lT":lk ś!"orłlJlW fin:wsO\vych, aIP glównL' hnk ofłpowi'dnich sił ukw:>lifikowanych. :'\hnn w Polsce ani jt.(luej SZkf ly zawotlO\\Pj. l,tórahy puygotowY'\ala przynajmnipj średni 1'( J"f'oHf\1 fa dllm y (l!:l rrowar1zeT'i'ł mIlij"z} ch gazf1wni i w(}Ll(liągów.

Dla p('prawienia tt'j ,ytuar"i rocz. nił starania (),Lrłział pozn:ulski już w rol.m HjO r: () utW0l7Pl ir kmsów dla W}. 7kull'n i a alfJmistrzów. Po' t..cz tfl pOra n" pr<'kktu pnrz Zr. zrnif' }>rYkich inżyni2 4 rów .azowyrh \\ Otlo '( wych n, \\'ar,.z'lwir IIzysl,ano przychylne zał:;h\ ionit' filll'-,. c ł"'t\\:' :Ór(> 7atwi.rn17ił" pIali nauk. 7appwniło opla tę : ił mu,'zycil' ,kich. IOnl. t'.wiatIo t ( flał " zl,olp hudowy maszyn w PO' 1 niu, l1al Zrzf' 7 ip Oaz' ,\'nikÓw i Wo,lociągowców o, ..v. i 'pl" aili.. >oif: (I r( l' i n:mh WP. !"ily T'aUczYf idskie fachoWI' (ta" .vpntnalną"' 'lOcr dl2 Tlie7amcżnYf'h lU'"ltlYlbtó\\'.

,\T {.l, oh' drzono w Poula.niu pl Z) :-:/h.( 1(' bullowy maszyn Pań '-t" i l Ul,.:a d! ga7()nitl (m'. 7f1]""ani7f' anI' 7r wspMnd7iałl'm Zr 7pnil!. (;a7 'wllil ..\ i \Vo(ld:j'Wwców. :1 po odpowirdnie:n dwumip!oicznpm prz e:ot(;" aniu w, tPI..-1I1 - '1oczQto flni'L 3 stycznia lnt lurs głó, . ;,'. 1.tÓry trwa5 h<: li; I'! mirsiąc. Wykłart} trorptycznc I,rzykli profp'<o-rO\d Pal'l'!' CWl',1 Zkf ły '!lutowy lUa/vn, :l IlI'hktyczn n inżynil'n.wi 'nkj l,i,'h ?a}.JadÓw przpmysłowych or:t inżyr.ier p. Billi wif'z.

Tr('.ć' GRady podmiPj",kie w pobliżu p. anh, charaktf'rystyka. ant.ropogcografiezn:t {.\lfon,.. maszcz1 L' i na temat ustawy o ru-lmrlo. wi{:' miast \:'tan. Kirl,in}. - Z tu 1m \ _ .1awnicz T. "aTzystwo Miłonik" miasta I'OZI.. ni fj edlauca.

Nakłaem Magistratu stoI. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Pozl'\ań, Ratusz, pokój 74.

- - --

Odbi,o w DIuk Inll HobolIJU,Ó\\ Chl7. Cij3ń"kkh 'l'uw AI,c. w l'o/.n3niu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.01.31 R.2 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry