GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.09.22 Nr222

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

Xiestwa OZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dekera i Spółki. - Piedaktor: A. TVannmvshi.

JW22Z- W Sohotęjdnia 22. Września 1832.

Wiadoll1ości krajowe.

Z Berlina, dnia 19 Września.

N. Pan raczył Dyrektorowi Królewskiego iMuseo-Borbonico, Markizowi Ar d i i i w Neapolu, dać order Orła Czerwonego 2 ki. W y j e c h a ł : JW*. Cesarsko Hossyjgfci rzeczywisty Tajny Radzca, b p a rań s ki, do Petersburga.

(IAHUHMUHIV

Wiadoll1ości zagraniczne.

Królestwo Polskie.

Z Warszawy, dnia 17. Września.

Bank Polski, - Powołując się na ogłoszeni e swoje z d. 7. Maja r, b. wzglę dem biletów bankowych jednozłotowych, uchwałą Rządu Tymczasowego Królestwa 2 d. 30. Października (u. Listop.) J 3». z obiegu usuniętych, Bank Polski przypomina niniejsze«), iź termin ostateczny do wymiany tych biletów w Kassie Batiku Polskiego z dniem 1. Grudnia r. b. upływa, wzywa więc Bank wszysikie interesowane osoby, aby się przed rzeczonym terminem do Kassy Binku zgłosiły, i wspomnione jednozłotowe bilety na srebrną monetę wymieniły; po upływie albowiem I, Grudnia r. b" bilety te, jato żadnej wartOŚCiniemające, uważane będą, i ani w Kassie Banku, ani w żadnej innej przyjęte niezosta» ną. - W Warszawie, d. JO. Września 1832» - Radzca Stanu Prezes L u b o widz Ki. -.

Sekretarz Giny H a s s m a n n .

N a ostatnich targach Warszawskich płacono za korzec żyta zł. od 12 do 16; pszenicy od 19 i pół do 37; jęczmienia od 8 do 10; owa a od zł. 6 gr, 10 do ; siana furę jednokonną od do 12; parokonną od 15 do 16; słomy furę od 6 cło I i. Z P ł o c k a, dnia 12. Września.

Dnia wczorajszego jako w rocznicę Imię * nin N. Cesarzewicza Wielkiego Xieria Alexandra Mikołajewicza, Następcy tronu, woj» sko korpusu sgo pod dowództwem JW, Baro* na Kreutz Generała kawaleryź, wystąpiło w paradzie, i dzień ten z uroczystością o b' chodziło; w kościele katedralnym odprawione zostało nabożeństwo, hl kiórem władze rządowe znajdowały się. Wieczorem zaś miasto oświecono.

E g i p t.

Z Alexandrai, dnia 13. Sierpnia.

Dziś rano flotjr egipska uczyniła wszelkie przygotowania i.o odbicia od lądu. Według tłanego 202K3ab, m» się udać W kierunku do Syryi, uderzyć na flotę turecką, która, jat sądzą" pły jjic ku Alexandyi, Z B e r n u, dnia 7 - W r z e śni» .

W nowej gazecie T y g u r s kić j ( Z li r i c h ) czytamy, co następuje: ,>0 wypadkach w kanionie Btrn trudno "dotychczas co pewnego oświadczyć- Ze większość patrycyuszów o balenie starodawnego rządu poczytuje za niesprawiedliwe, zaś obecny rząd za szkodliwy i nieupoważniony, jest rzeczą więcej jak pewną 1 dostatecznie udowodnioną przez ich postępowanie względem wzbraniania s ę przyjąć jaki urząd lub złożyć przysięgę żołnierską. Niezawodna więc, iż niesprzyjają obecnemu etanowi rzeczy i teraźniejszym władzcom , owszem li z postręczającej się im okoliczności chętnieby korzystali, aby rząd teraźniejszy o ostateczną przyprawić zgubę. W tym względzie więc też daje się usprawiedliwić podejrzenie rządu lśniącego i czynność jego przeciw nieprzyjaznej sobie klassie mieszkańców, skoro tylko ta czujność w sprawiedliwych się irzyina granicach. Przeciwnie spodziewamy się po palrycyuszach, iż tyle mają roztropności, że się uieośmielają na niebezpieczne przedsięwzięcie bez dostatecznych śiodkow pomocy 1 pod okolicznościami iiiepomyślneini. Rozumiemy, iż spełnienie życzeń swoich obiecywać sobie powinni raczej za pomocą dyskussyi, niż gwałtownego wdarcia się przemożnych przyjaciół, woli narodu przeciwnego. Czy ich nadzieje moralne, czyli też czcze, 0(0 teraz nieidzie; są one wszelako tylko zdaniami i myślami, dopóki się niezamieniają na uczynki karygodne, i różnią się bar dzo od owej niegodziwości, która, by tylko dopiąć swego, łupiestwa i rozboju używa. Z aktów dotychczas znajomych' wcale niewynika, żeby władze wykonawcze (bo o sądach dla krótkości czasu ani mowy być niemoźe) podobne zarzuty choć jednej osobie obżałowanej czynić mogły. Przeciwnie zaś dowodzą dzienniki niektóre, przyzwyczajone do lekkomyślnego spotwarzania przeciwników swoich, iż usiłowano pobudzić publiczność przez rozsiewanie pogłosek o szczególnych zbrodniach patrycyu«zów. Rzetelni wszelako i roztropni mężowie trzymać się byłą upowszechnionej zasady prawa, nieuznawap nikogo za winnego niegodziwej zbrodni, dopóki niezostanie przekonany, mianow'cie w czassch zaburzonych, kiedy bojaźń i nienawiść choć naj niedorzeczniejszym pogłoskom drogę toruj,*,.*'i 2 a h c y a. Z Paryża, dnia Q. Września.

W Nantes zaszły dn. 6. ni. b. rozruchy, ku utłumieniu których trzeba by.ło nareszcie użyć siły zbrojnej. Przyaresztowano wiele osób. G a z e t t e d e fr a n c e wstępując dzisiaj w szranki przeciw D z i e n n i k ó w i S p o rów,rokuje prawemu środkowi, przez ów dziennik reprezentowanemu, bliski upadek, "Ten system, powiada ona, podobny jest do na śmierć skazanego, który życie swoje po godzinach i minutach mierzy. Nadaremnie spuszcza on się na pomyślny trafunek, na pomoc jaką nie» spodzianą; wyroki jego spełnić się muszą, ostatnia jego godzina uderzyła. Większość deputowanych, przejęta przekonaniem o nieszczęściu Francyi, stanie w Paryżu, sama tylko oppozycya miećbędzie naczelnika, prowadzącego wojsko dzielne do boju, zaś opór w Ministeryum bez głowy i zasad tym będzie słabszy, ile że ono już dotychczas, gdziekolwiek szło u wolność, zawsze ulegać musiało. Pierwszym przedmiotem, którym się Izby natychmiast po zejściu się swoje m zajmą, jest wybór Prezesa. Oppozycya poda Pana Laffitte - ową dzielną sprężynę rewolucyi ostatniej, i duszę wszelkich kombinacyi od dn. 7. Sierpn. r. 1830. aż do i3. Marca 18311 Bo godziżli się teAś odmówić Prezesostwa mężowi, który podobnie do owego Decyusza, w otwór się rzucił i majątek swój tamże stracił? Potem przychodzi kolej na adressy zźywem zaskarżeniem Ministrów z powodu swobód wydartych, sarno wolności, ogłoszenia stolicy za będącą w stanie oblężenia, badań domowych, ograniczania prassy, i t. d. Chciałbyź Pan Oupin, g'lyby miał wstąpić do Ministerium, bronić wszystkich t)ch czynów? Bynajmniej; Pan Dupin niewyrzekn>e się w takim stopniu dotychczasowych maxym swoich jako prawnik i publicysta. Skutkiem tego adres su będzie, że Panowie MontaJivet i Soulc od administracyi zostaną usunięci, zaś P P . Odilon-Barrot i Clausel na ich miejsce wstąpią.

Pod wpływem jednak takich mężów wszystko wnet inną przybierze postać. Pan Lafayette stanie powtórnie na czele gwardyi narodowej paryzkiej; policya nowe otrzyma rozporządzenie; nowy system zostanie przyjęty względem spraw zagranicznych; a choćniebędzie jeszcze rzeczypospolitej, zacznie się jednak wznosić, aby za pomocą poruszeń ludu, przez duch pro* pagandy i nareszcie przez wybory dostąpić zamierzonego celu. Cóż ma wtenczas Pan Odilon - Barrot począć z Izbą, w której żywioły op« pozycyi jedynie tylko się zdały do obalenia istnących ustaw, później zaś po odniesionem zwycięstwie nanowo wszystko do stanu neutralności przyprowadzają? Ledwo co przy sterze stanąwszy będzie on miał przeciw sobie nawet wszystkich stronników republikanizmu. Nic mu więc nie zostaje, jak tylko rozwiązać Izbę, w miejsce której inna nastąpi z większościągłosów w duchu mężów ratuszowych, która na kraj nieład i wojny domowe ściągnie. To jest zapewne przyszłością naszą; te będą skutki sy buje ze strony mównicy, aby się wraz z spraw« catni swemi zupełnie obalić!" S z w e c y a.

Z S z t o k h o l m u, dnia 31. Sierpnia.

Tutejsza Gazeta Rządowa zawiera, co następuje: "Wiemy z pewnością, iż Król nas»- już dawno zamierzał uroczyście uświetnić pamiątkę wielkiłgo poprzednika swego Gustawa II. Adolla, w drugiej stuletniej rocznicy jego śmierci, którą odniósł w zwycięskiej waice za swobody religijne narodów i polityczną udzielność państwa. Gdy aaś wszystko do takiego celu potrzebne, przed wyjazdem Króla do Norwegii, niebyło jeszcze wypracowanero i ro'porzadzonem, przeto Monarcha polecił Następcy tronu przed, sięwziąć dalsze środki przygotowawcze. Jego Królewiczoska Mość wypełniając 10 zlecenie, otrzymał jui decydujące postanowienie Króla i gorliwie z»jtnuje się uskutecznieniem jego. Na cześć lej pamiątki, równie ważnej pod względem historycznym, jak drogiej dla narodu, ma być wystawiony obelisk z granitu v> Upealu z napisem: ie Gustaw W. był drugim założycielem i największym dobroczyńcą tamecznego uniwersytetu. W stolicy Królestwa znajduje się juź posąg tego bohatera. Poświęcenie pomnika nastąpi dnia 6. Listopada r. bież."

Rozll1aite wiadoll1ości.

W Paryżu wychodzi, wydawany przez Polaków, dziennik, podtytułem: Ziemowit. Imię Polaków pierwszy raz wspomniane jest w historyi w wieku lotytn, mianowicie przez kronikarzy niemieckich.

Stosunek siły zbrojnej egipskiej do siły Sułtana.

Wkrótce zapewne otrzymamy Z morza Śród ziemnego wiadomość o bitwie morskiej między obydwiema fiutami nieprzyjacielskitmi stoczonej; tak jak z Syryi dowiemy się, czy Ibrabimowi udało się wziąć Aleppo. Flota egipska ma większe prawdo-podobieńetwo do zwyciężenia, niż turecka; albowiem pod naczelnym Admirałem Osmanem Nureddinem, dowodzą prawie wszystkiemi wielkiemi okrętami marynarze europejscy, umiejętni i doświadczeni. Jeden okręt o 104 działach jest pod dowództwem francuzkiego Kapitana Hussard; drugi o 101 działach, zostaje pod rozkazami francuzkiego Kapitana Bueson, trzeci o 104 działach jest pod wodzą angielskiego Kapitana Presseig, czwartym o 80 działach dowodzi Choeeion Efiendi, który wziął wychowanie w szkole marynarki francuzkićj. Co du liczbowej siły, wprawdzie fiuta Sułtani przewyższa egipską; liczy bowiem ona 75 okrętów, między któremi są 2 liniowe o "Jeb pokładach, 4 o 74 działach, 8 fregat, 10 korwet, 8 brygów, 3 kutry, 1 statek parowy i 46 statków przewozowych. Wojsko lądowe Sułtana, które podług ostatnich wiadomości stoi na równinach koło Autyochii, wynosi 80,000 ludzi; z tego jest 20,000 regularnego żołnierza. I ta siła przewyższa egipską co do liczby. Ibrahim Basza ma tylko 50,000 wojska, ale to jest lepiej opatrzone w żywność, i w ściślejszej jest utrzymywane karności. Emie Beshir posiłkuje lej wyprawie na czele 10,000 Druzów; trzech jego synów i 3 wnuków ma uczestnictwo w tej wojnie. Osman Bey, naczelny wódz wojska egipskiego, ten sam, który roku 1820. bawił w Paryżu, został przez Mthtmetla Alego mianowany Baszą. Pochody jego są raczej lotem i dziwną sprzecznością z żółwim postępem wojska Sułtanskiego , któremu jedynie przypisać należy, ii twierdzy St. Jean d'Acre nieprzybyło na odsiecz. Z tego powodu jest bardzo podobnetn doprawdy, iż Egipcyanie prędzej zajmą Aleppo, niż korpus wojska Sułtańskiego będzie mógł zasłonić to miasto. Bówniei wojsko nieprzywykłe do klimatu arabskiego i bezdrożnych okolic Syryi, niernoże się mierzyć x Arabami, którzy w największym upale przez piaszczyste pustynie robią spieszne pochody 12 do 13 mil.

OBWIESZCZENIE.

W celu przedania skrzyni do pieniędzy z lanego żelaza ważącej funtów J97i wyznaczyli, śmy termin licytacyi na dzień lity Października r. b. po południu o godzinie 3. w tutejszym gmachu regencyjnym przed Kassyuszem Sekretarzem Regencyi.

w Poznaniu, dnia 5. Września 1832. Królewska Regencya, wydział zarzadu kościołów i szkół.

OBWIESZCZENIE.

Dnia 27. Czerwca r. b. zabrał urzędnik graniczny w okolicy KroIowca i Gorzykowa w powiecie Gnieźnieńskim 20 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których dwóch zagarnaczy dotąd nieznajomych zbiegło. Wieprze w mowie będące, po oszacowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zostały dnia 28- Czerwca w mieście Witkowie za 5511!, 10 sgr. 6 fen. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń rzeczonych niezgłosili się do tychczas w celu udowodnię Wzywam icli zatem w moc . 180. Ty t. 51. Cz.

I. Ordynacyi sądowej aby się w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym niniejsze obwieszczenie pierwszy raz w dzienniku intelligent cyjnym umieszczonem będzie na Komorze Głównej Celnej w Strzałkowie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wyżej rzeczona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie. Poznań, dnia 28-Sierpnia 183a. (i I Tajny Nadradzca Finansów i prowincyalny Dyrektor poborów, Loeff1er.

PATENT SUBHASTACYJNY.

Grunta, tutaj położone sukcessorom Dawida Benjamina Kuhnt należące, jako to: J) dom mieszkalny tutaj na ulicy Rybackiej pod No. 177. położony, 2) stajnia przy domu, 3) stajnia na podwórzu, 4) stodoła przy drodze do Hemska N o. 26., 5) stodoła przy drodze Hemskiej pod NO.45., 6) podwórze 10J Qpretow wielkości a do ad I. wzmiankowanych budynków należące, 7) łąka przy Kamieniu, 8) łąka przy piecu wapiennym, 9) druga łąka przy piecu wapiennym, 10) morgowa łąka przy piecu wapiennym, 11) średnia łąka zwana, za zgniłym mostem, 12) ogród przy drodze Hemskiej koło szossei, i3) prawo do podbierania pszczół, co wszystko na 2108 Tal. 7 sgr. 6 fen. oszacowane, z powodu długów, publicznie sprzedanem być ma, Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego naznaczyliśmy tyra koń. cem następujące termina, jako to: 1) na 27. S i e r p n i a r. b., 2) na 22. Października r. b., 1 3) na 3. S t Y c z n i a r. pr, z których ostatni peremtorycznym jest; każdy zrana o godzinie gtej na naszym Sądzie, na których ochotę mających kupców niniejszem wzywamy. Taxa i warunki codziennie w naszej registraturze przejrzane być mogą, i przybicie nastąpi jeżeli prawne przyczyny nieprzeszkodzą, Skwierzyna, dnia i&. Czerwca 133,3_Królewsko - Pruski Sąd Pokoju.

OBWIESZCZENIE.

W drodze exclcueyi zatradowane dwa wań tuchy wełny poprawionej, 3 eetnary 41 funt. ważące, będą dnia Igo Października r. b. I. po polydniu o godzinie 3. w obwodzie tutejsze

go Sądu Ziemiańskiego przed niżej podpisanym, najwięcej dającemu za gotową zapłatę publicznie przedane , do czego ochotę kupna mających wzywa się. Poznań" dnia 14. Września 1832.

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego, Potocki.

Wielka a UKCY a.

We czwartek dnia 27. m. b. przed południem od 9. do 12. godziny i po południu od 2. do 6. godziny i dni następnych, sprzedawane będą w hotelu Saskim przy Wrocławskiej ulicy rożne meble, zwłaszcza zwierciadła różnej wielkości z drzewa mahoniowego, brzozowego i olszowego, jako też około 200 butelek wina petit bourgond zwanego, 100 butelek rumu J a m a i ki, 100 butelek oliwy prowanckiej i 100 butelek likierów gdańskich rozmaitego gatunku, drogą publicznej aukcyi najwięcej dającemu. Poznań, dnia SI. Września 1832.

Castn er, Król. Kommissarz a ukcyjny.

Non Plus Ultra.

Co tylko przesłałem kupcowi J. Mendeisohn w Poznaniu pod ratuszem znaczny sortyment prawdziwej wody kolońskiej własnej łabrykacyi, o czem Prześivietną Publiczność Prowincyi Poznańskiej niniejszem uwiadomiam.

Kolonia n. li., w Wrześniu 1832.

Karol Antoni Zanoli, Król. Pruski i Cesarsko-Austryacki uprzywilejowany najstarszy dystylaior prawdziwej wody Kolońskiej, łiwerant nadworny J J. KK. M M. Xiecia Wilhelma i Xiecia Fryderyka Pruskiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.09.22 Nr222 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry