GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.09.28 Nr227

Czas czytania: ok. 9 min.

/;

Wielkiego

Xiestwa

POZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadwornej W Dehera i Spółki. - Redaktor: lI. Wannowski.

JIf 227.- W Piętek dnia 28. Września 1832.

Wiadolllości krajowe.

Z B e rlina, dnia 24 Września.

N. Pan raczył Radzcę Regencyjnego i leśniczego Schulemann w Bydgoszczy mianować Nadleśniczym (Oberforslmeieter). P r zyb yl i tu: JW. Cesarsko - Roseyjeki rzeczywisty Tajny Radzca, Hrab. P a n i n , z Drezna. J ego Dostojność Królewsko-Angielski Wieb ki Zachowawca pieczęci i Poseł nadzwyczajny przy dworze Cesarsko-Roesyjskim, Lord D u r h a m, Z Petersburga.

Wyj echali: J. W. Cesarsko-Rossy jski Generał piechoty, Xiążc Eugeniusz Wirte m berski, i Ceeareko-Roesyjeki General-Major -Molłersdorf, do Wrocławia.

VWWljWWWVVWV

Wiadolllości zagraniczne.

Niemcy.

Z Monachium, dnia l? Września.

Odebrane tu z Grecyi wiadomości nieną zaspokajające. Wojna domowa pustoszy tę klassyczną ziemię. Mówią powszechnie, iż wielu Greków protestuje się przeciw narzu

conemu im Królowi Ottonowi. (Z lem wszy6tkiem Deputacya do niego przybyła juz do Tryestu, gdzie odbywa kwarantanę.) Przy anarchii, jaka tam panuje, muszą się znajdo* wać stronnictwa, którym się nic niepodoba, jak rabunki i bezrząd, a od nich to zapewne wyszła ta proteslacy». W Bawaryi, prócz kilku wyższych oficerów, niezaciągniono jeszcze żadnego wojska do Grecyi, lubo znajduje się dosyć ochotników. Gazeta Wiirzburgska twierdzi, iż żaden żołnierz niemoże być zaciągniony i wysłany do Grecyi bez obrażenia ustawy krajowej. Inne pisma publiczne zgadzają się w tern zdaniu, utrzymując, iż potrzeba zwołać Izby, aby powyższy zamiar przywieśdi do skutku. Ze zaś wynoszenie się z kraju jest dozwolone, korpus praeto Z samych ochotników złożony, będzie mógł pod tym tytułem udać się na przeznaczone miejsce, A u s t 2 Y a.

Z Wiednia, dnia 8< Września.

Słychać, iż Karol X. ma z rodziną swoją Opuścić Szkocyą, i osiąśdź w krajach Austryackich, w mieście Gralz, gdzie, jak mówią, wyporządzają już zamek na jego przyjęcie.W Medyolanie ma grasować cholera, i najpierwej zjawiła się w Węgierskim pułku piechoty Bakony. W ogólności zdaje się ta choroba szerzyć w tym roku po całej .Europie,

ale nawet fcraje napastować, które w przeetlorocznym ewym pochodiie do Ameryki .pomioęła- Obawiać się należy, aby się, we Włoszech oierozszerzyła, wielkie bowiem zrządziłaby spustoszenie; gdyż powietrze w okolKaAh górzystych jest niezdrowe, a lud doznaje nędzy. W Wiedniu zaczyna się amniejszać. Korespondent No ryci h. donos* pod artykułem z Wiednia., że znany Reindl, ktoren niedawno zamach na źycieKróla Węgier«kiego uczynił, został wyrokiem sądowym pozbawiony stopnia wojskowego, i na DO lat «do robót w twierdzy skazany. 1\ 'A Gazeta Po w«z ex Ima donosi «Wiednia pod d. 6. Września: Cesarz Jmć «podziewany jest dziś w Sclioenbrunie. Hrabia Po*zo di Borgo ma również dziś przybyć do Wiednia; a,po -dniowym pobycie w tej stolicy, powróci do Paryża. Zreaztą wielka teraz panuje cisza w polityce; Włochy zdają, się być uspokojone, a przez to z tej strony., powód do wojnyoddalony.. Z, Tryestu, dnia 7. Września.

Według doniesień 2 Syra pod d. Cg. Sierpnia, stoczona została niedaleko Alexandretty bitwa morska między flotą turecką i egipską; pierwsza ma b)ć zupełnie zniszczoną,. Wiadomość ta zdaje się być,przesadzona.

T u -2 < Y a.

Z Kon s tan tynopol a, dnia -23-Sierpnia.

Biedy lub nieszczęście .Feldmarszałka Husseina Baszy, skłoniły Porte do wyznaczenia na niego sądu, którego skutkiem miało byc oddalenie jego ze służby. -Postanowienie to miano już posłać do głównej kwatery w Alexandrecie, a Baszy Sylistryi, Menmedowi Baszy poruczono tymczaeowie naczelne do"ództwo wojska w Syryi. Słychać oraz, i£ posłano -do Albanii rozkaz Wielkiemu Wezyrowi, Reszydowi Meheraed, aby niezwłocznie przybył do stolicy, z czego wnoszą., iż obejmie naczelne dowództwo całego wojska Sułtańekiego w Syryi. Potwierdziła się wiadomość o zajęciu Aleppo prze« wojsko egipskie którego przednia straż posunęła się nawet'do Antyochii, sUd jednak za nadciątmieniem oddziału wojska tureckiego ustąpić musiała. Porta szczególniej za to obrażoną jest na Husseins Baszę, iż opuścił Aleppo, do czego (jak się zdaje) złemi rozporządzeniami dostawy żywności był przymuszony. O flocIe nieroamy jeszcze ważnych wiadomości; rozchodzą się jednak pogłoski o małych 4 korzyściach, które odnieść miała, CO się jednak dotąd niepotwierdziło. Flota egipska oiuściła stanowisko swoje przed Alexandra"i udała się przeciw flocie tureckiej; co dzień więc spodziewamy się wiadomości o stanowczych wypadkach. Niepomyślne te nowiny powiększyły nieukontentowanie mieszkańców stolicy, tern bardziej, że nieustannie rząd PO« seła wojsko i potrzeby wojenne do Syryi. Pogłoski o pobiciu wojsk Cesarskich przez Egipcyan potwierdzają się, trudno opisać jakie wrażenie ta wiadomość zrobiła w całem państwie" szczególniej w Stambule, tak dalece, że obawiają się w nim rozruchów; tym bardziej, gdy nadeszła wiadomość, że pewna -cz$, wojska -egipskiego po cofnięciu się floty tureckiej pod Rodus, wylądowała na bezegi Albanii. Egipt.

Z Alexandryi, dnia 27. Sierpnia.

Wice-Król kazał ogłosić 5ty i 6ty buletyn armii Syryjskiej, podług którego korpus 25,000 wojska Sułtana, utracił w Homs 2000 ludzi w zabitych i 2500 w niewolą zabranych; w dru* giej bitwie miała wynosić ich strata w żabi* tych, rannych i w niewolą zabranych do 8971« Ibrahim Basza kończy tak swój raport: "Jeszcze niebytem nigdy przytomnym tak stano« wczej klęsce, jaką teraz nieprzyjaciel poniósł, i niewaham eię powiedzieć, iż SO-30,000 takiego wojska, nigdy mi wiele niezadadzą pracy. Za pomocą Boską i Proroka, gdziekolwiek się takie wojsko pokaże, zawsze przez nas pobit-em zostanie." Flota egipska ściga flotę turecką w kierunku ku wyspie Rodus; a że przy flocie egipskiej znajduje się znaczna liczbn wojska lądowego, więc zdaje się. iż Egipcyanie mają plan wylądowania do właściwych posiadłości Ottomańskich. W udzielonej powyżej wiadomości O 5. i 6.

buletynie wojska egipskiego w Syryi. podano także stratę wojska zwyrięzkiego, która wynosi 102 ludzi zabitych, 162 rannych i 172 koni utraconych. W korespondencyi Sułtana do Straskiera Mahometa Baszy, która siej dostała w ręce Egipcyan, majduje się polecenie pojmania żywcem Ibrahima Baszy i przesłania go do Konstantynopola. W lochy.

Z Ge RU i, dnia 10. Września.

Rzeźbiarz Tborwaldsen bawi od kilku doi w naszem mieście, i zwiedził już najceloiejsze tutejsze pałace i pomniki, a w szczególności, akademią Ligustowską, w której znajduje się galerya obrazów i reszta zbiorów sztuk pięknych. F 2 a n c y a.

Z P a ryż a, dnia 15. Września.

Z Nantes donoszą pod d. 13. m. b.: "Wczoraj były władze nasze cywilne i wojskowe w ezczególnem poruszeniu. Zbadano dwa kia sióstr białych. Ostatni otworzył bramę swoje dobrowolnie; śledztwa niesą jeszcze skończone, ale nic leź dotychczas nieodkryto. Zaś w klasztorze karoedułów, wzbraniającym się otworzyć bramę, znaleziono po gwałtownem wdarciu się kilka osób, jako to Panów Maublanc (młodszego), Girandin, Larocbefaucauld i wielu innych, obwinionych, ze podczas zaburżeń ognia dali na gwardyą narodową. Ukrywali się oni dotychczas wszyscy w klasztorze, -:- 1'{ocXT.wcz.orajszeL nadeszła tu wiadorpoś.ć, ze ą 2Jtł .v,} f<i!. rry. .I ssarts znald je; przeto też natychmiast się tam udali Generał Rousseau i Radzca prefektury, gdyż Prefekt sam chorobą złożony. Takim sposobem roze6zła się wieść o przytrzymaniu Xieiniczki Berry, co się dotychczas wcale niepotwierdziło, Z dnia 16. Września.

das kocią muzyką przywitały, na karę pieniężną 100 tt« Pan Polignac, który w warowni Ham zachorował, powołał do siebie dawniejszego swego lekarza, Pana Berlin. Pan Polignac wyszedł juz z niebezpieczeństwa. Pan Peyronnet ciągle jeszcze odosobnią się od swoich kolegów, Zatrudniony jest pracami literackiemu Ze brało się tu towarzystwo kapitalistów, ktore ma na celu urządzić 4 koleje żelazne, to jest z Paryia do Havre, do Lille, doStrasburga i do Bordeaux. Z dnia i8« Września.

Wedle Messager został Xiąźę Brunświcki, który dotychczas aię wzbraniał dobrowolnie wyjechać z Paryia, gwałtem do tego przymuszony. "Xi$źę - tak się bowiem wyraia gazeta wspomniona, leżał jeszcze w łóżku, gdy kornrnissa.r.z Dolic.vi z z k-llk11 _ujżs'zymi urzędni. .. ... - . " . . . ., «UlUllIJoaall p1lucyr KlJKt) III.Z.5Z Klassa robotników w stolicy w ciągiem jest kami do jego mieszkania wstąpił. Ponieważ wzburzeniu. Po przytłumieniu za pomocą niechciał drzwi swoich otworzyć, trzeba było wielokrotnych przyares2towań ducha bunto- ząw łać ślosarz l poczem. ,ko missarz golicyi wniczego między drukarzami, widzi się poli- Xl elU DfUt(ZYt kaz kttJ.1.J;1y, _a y cya być na nowo przynagloną, zwrócić oko ba- wieść go z miasta. Xiąźę protestował, ubrał się czne na zabiegi korporacji cieśli. N ajznako- wszelako nareszcie i rzucił się w swój pojazd mitszyalbowiem majster, który się za niską ce- podróżny, który już od godziny 6. zrana przed nę podjął wystawieniagmachu rządowego, zni- hotelem des Capucines czekał za Panem swożył wszystkim ewoim czeladnikom płacę dzien- im. Udaje się Xiąźę do Szwajcaryi, zapewne ną. Ci więc połączywszy się z innemi, któ- do kantonu Bern. ry.ch podObnY k spotkał los, częste i burzliwe A n g l i a . mIeWają schadz 1. , Z L o n d y n u, dnia 14. Września. D z i e n n i k S p o rów, który przez 4 dni G lob e zamieścił następujące wiadomości milczał, zamieścił na nowo rozumujący artykuł, z Portugalii: "Ociąganie się Miguelisiów w którym rozprawia o konieczności odmłodze- w uderzeniu na miasto Oporto powinniśmy nia Ministeryum: sił ąc oraz do > ;, i ___ stQ 9 nWcQ<ft: W iłfQiQgHfEł btid i, Bf ¥rn-:.

» dł X1d I. Qll ZłOnka oppozycyi przyjąć eywać wzmagającej się coraz bardzie niechęci tl ClWE 1 et\L wojBkIaa, WI Mttłnym z 1i1<igAst}Va- dQŚ.9 ?są cze l. pisa Ie owstania Czerwcowego, tylko co Podobnie powiększa się też liczba konetyiuwyszłe i pod tytułem: "Klasztor Saint Mery" cyjnych Guerylasów w Koimbrze i okolicach. polieya zabrała. Wszakże nietaimy, fe i Dom Pedro nie ze Xżę Choiseul, Prezes kommissyi w względzie wszech względów zabezpieczony. Tak no cholery kazał list następujący zamieścić w wszy. skłoniły go do tego okoliczności, iż rozkazał stkich gazetach stolicy: "Odkąd cholera w Pary- Konsulowi hiszpańskiemu Jose Roc * Cassee źu wybuchła, przesadne krążą pogłoski o ilości w przeciągu 84 godzin wyjechać 2 Oporto, ludzi na zarazę tę umarłych. Jedni głoszą, że ponieważ schwytano chłopa, w którego obu. liczba ofiar dochodzi do 30,000, drudzy, że wiach znaleziono listy Konsula tego do ofi40,000 umarło, inni nareszcie, że50, 60, na- cera hiszpańskiego, Nazario de Eouia, służąwet 70,000 stało się pastwą pomoru. Kommis- cego w wojsku Dom Miguela. Z Lizbo sya centralna w celu sprostowania tych pogło- ny donoszą nam, że trudności finansowe tam. s k, z,awszy ajściślejsze w tej .mie ze przed- że Dom Miguela coraz większego nabawiają SIęWZ ąsc b.adanIa, przek?nała SIę, z az do d. kłopotu. Komendę nad eskadrą Królewicza, 3r. SIerpnIa zaraza ta ogołem, rachując nawet od ktorej_ .sięAAdmirał Pelix UChY l i ł , Drzvja . - -o , J,-..",.".. __ _.".Yl". llHmH« rellX uCnyl, Brzy"al lazarety wojskowe, około 18,000 ofiar sprzą- teraz Admirał Rosa, który od czasu nieszcze tlllIa_ ś"weJ wyprawy do Terceiry okuty w kaidabpraw wytoczonych przeciw redaktorom ga- ny w więzieniu smutne prowadził życie Słu zet, z powodu nadużycia wolności prassy, bez ezny więc domysł, ii dowództwa tylko d1a* końca 1 liku. W Vir skazał sąd kryminalny tego się podjął, aby się dostać na wolnośćkilka osób, które Prefekta departamentu Calva- Słychać, ii rząd hiszpański nieodzownie po gów portugalskich, aby się domagać zadośćuczynienia za pokrzywdzenia, których handel his/pański doznał przez Admirała Sartoriue. Twierdzą takie, że armia obserwacyjna hiszpańska z Salamanki dalej się posunęła ku Ciudad-Rodrigo. Zresztą niczego w tej mierze obawiać się nietrzeba, gdyż dwaj oficerowie angielscy nad granicą Btoją z tym rozkazem, aby o kaźdem poruszeniu nieprzyjacielskiem przeciw Dum Pedrowi natychmiast zawiadomili Admirała angielskiego.

- - - - - i. Iin...llHHHH»iimiIIH H H M m U,

W księgarni i składzie sztuk pięknych K. A, Simona w Poznaniu, przyjmuje się prenumerata na 24.

MALOWNICZE WIDOKI miasta K2aKo2ua l Jego okolic, każdy 6 cali wysokości a 9 cali długości wraz z opisem historyczym w języku polskim, francuzkim i niemieckim; tudzież na plan miasta i mappę geograficzną oliręgu. tegoż kraju; które w księgarni D, E. Friedltina w Krakowie wychodzą. Próby i prospekt tego dzieła widzieć można w wyżej wymienionej ksiegarni. A A

PATENT SUBHASTACYJNY.

Nieruchomość w mieście Poznaniu powiecie Poznańskim, na ulicy Szewskiej pod liczba 133. położona, składająca się z domu i podwórza, Fryderyce Lisieckiej należąca, sądownie na 5188 Tal. 18 sgr. 4 fen. oszacowana, na wniosek realnego wierzyciela, w drodze koniecznej subhastacyi, ma być sprzedana. W tym celu wyznaczyliśmy terrnina na dzień 27. Października 1832. d z i e ń 9. S t Y c z n i a 18 3 3.» dzień 20. Kwietnia 1833-. z których ostatni zawitym jest, przed Assessoren! Sądu Ziemiańskiego W. Pilaskim w zamku naszym, na których chęć kupna mających wzywarny, a taxa i warunki w Registraturze naszej mogą być przejrzane. w Poznaniu, dnia 30. Sierpnia 183aKról. Pruski Sad Ziemiański.

OB W LESZCZEŃiE. ] W tutejszym depozycie sądowym znajduje się następujące massy, których właściciele wyśledzeni być niernogą, jako t o: i) zapas pochodzący z mass depozytowych byłego sądu powiatowego w Nakle, który podobno do massy Gutzmann c/a Guse należy w ilości. Tal. 17. sgr. 4. len. 10.

2) złożone w sprawie opiekuńczej Ur. Radomskiego za czasów Regencyi południowopruslciej dla dzierżawcy Ur. Radecke czyli Radeckiego wynagrodzenie, która to massa teraz na. . Tal. 962. sgr. 27. fen. 10. urosła. 3) złożona w sądzie nadwornym w Bydgoszczy massa Przysiecki c/a Alęcinskiemu w kwocie Tal. 9. sgr. 7. fen. 7. 4) zabezpieczona przez były Sąd Pokoju w Wyrzysku na nieruchomości Jana Laskowskiego massa wynosząca teraz Tal. 91, sgr. 20. fen. 1.

Właściciele winni o wypłatę pieniędzy tych w przeciągu czterech tygodni zgłosić się, inaczej bowiem takqwe do kassy wdów po urzędnikach sprawiedliwości odesłanemi zostaną. Piła, dnia 10. Września 1832.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

OBWIESZCZENIE.

Dzierżawca Ur. Ludwik Christlieb Wisliceny i Ur. Lowiza Szarlptta Zofia Alter oboje z Podlesia Wysokiego wyłączyli przed wnijściern w małżeństwo na dniu 25. Czerwca r. b, wspólność majątku i dorobku przed nami. Wągrowiec, dnia 20. Sierpnia 1832» Króle wsk o - Pruski Sad Pokoiu.

Dnia 1. Października rozpoczynają się znów u mnie lekcye tańca. J. A. Simon, na Butelskiei ulicy N o. 155.

Od Sgo Michała r. b. przeniosę mój handel kommissyjny, winny, korzenny i tabaczny z pod liczby 49. w Rynku, pod liczbę 261. przy Wrocławskiej ulicy. S. G. H a a c K e.

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 25,

Papiera- Gotowimi zną

Września i 832.

Obligi długu państwa . .

Obligi bankowe aź do włączniepo 94po 931

Zachodnio- Pruskie listy zasta

Listy zastawne W. Xi stwa Poznańskiego. . . .

Wschodnio- Pruskie . . .

99i IOOi 106lo Si

Poznań, dnia 27. Września 1832.

Papierami. GotowiŁnl. Od sta« Kuta obligów 11\ Poznania 95 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.09.28 Nr227 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry