GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.09.29 Nr228

Czas czytania: ok. 10 min.

Wielkiego IlJ

Xiqstwa POZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadwornej IV. Dektra i Spółki. - Redaktor: A. IVannowshi.

JIj22&- W Sobotę dnia 23. Września 1832.

Do czytelników Z kończącym się trzecim kwartałem przYpominamy, tutejszYch czYtelników Wynosi: 1 Tal. 1 81 sgr,; dla zamiejscowych zaś: 2 Tal. _ A Zamiejscowi czYtelnicy odbierać będą. za tę cenę CODZIENNIE wychodzącą gazeta na wSzYstkich Król. Urzędach Pocztowych w całej Monarchii, Prenumerata egzemplarza na papierze kancellaryjnym wynosi 15 sgr. ćwhrćrocznie więcej od powyższej ceny. Me naszą, będzie winą, jtzeli dla późniejszego zamówienia W ciągu bieżącego kwartału, poprzedzające numer a niebędą mogły być przesłane. Poznań, dnia 29. Września 1832.

Expedycya Gazet

Wiadomości krajowe.

Z Berlina, dnia 2s Września.

N, P3II raczył Assessor.! przy Sadzie Zietfiiańbkim K u t z n er, mianować Radzcą prry SAoVie Zifmiańi fciito w Poznaniu.

J. K. M. Kięźniezka Fryderyk udała się eiąd do W6rlirz. P rry b y ł ru: Królewsko S-Jski Pułkownik, Generalny Adjutant, nadzwyczajny Poseł i ptlnoni'cny Minister przy dworse CtsaretoRo4S )jsHm, Baron L i i i z e r o d e, r Dreaua-, Z tli · ; i 26. W r z e ś n i a .

N. Pan uczył en ego Gem raja-Majora i dofycbelsatfw ti;/) Posła przy dworze N iderląib (izkim, H, Wałdburg- TrucJieeee, przegazety. iz prenumerataćwhrćroczna dla

Spółki.

Dektranieść w ternie aa]l e T urzędowaniu do dworu Królewsko - bardyńekiego; Swego Pułkownika, Barona K a nit?, w tej,ie fun key i uwierzytelnić prry dworach H anoweru, Kurheesen, lirunświckii», Waldeck, Lippe-Detrnoid i Scbaumburg-Lippei Oraz doiyclic?aso«ego Sprawującego interesa przy dworze Heskim, Radzcę Jepacyi H a n l e i n, mianować nadzwyczajnym Pasłem i pełnomocnym Ministrem przy WielkaXi A <;cyrn (tworze Meklenburskirn, oraz i Oiden' ursltit», jako leź przy wolnych miastach Hamburgu, Lubece i Bremen, J. K. M, XiaAz<; Adalbert przybył tu z Szląeka. Przybyli tn: Króiewskc-Angiebki nadzwjezajnj Poseł i pełnomocny Minister przC; dynu, Ctsarsko-Rossyjski N admistrz ceremonii, Hr, Franciszek Potocki, z Wrocławia,

Wiadomości zagraniczne.

Niemcy.

Z Hamburga, dnia 23. Września, Statek parowy" Unit et Kingdom" przybył tu wczoraj z Edynburga. Na pokładzie jego jest Karol X., pod nazwiskiem Hr. Pontieu, Xiążę Angouleme, pod nazwiskiem Hr. de la Marne, i Xiąźę Bordeaux. - Siatek niejeet Królewski, lecz prywatny. - Równocześnie przybył tu Cesarsko-Rossyjski Wice-Ad* mirał Hr. Heiden z Holandyi. Włochy.

Z Wenecyi, dnia 6. Września.

W zbrojowni naszej spostrzegamy czyn» uosc nadzwyczajną; od niejakiego czasu pracuje tam 500 robotników. Bez ustanku dzień 1 noc pracują oni około naprawy albo budowania statków zbrojnych, gdyż rząd 80 albo 100 takich statków chce postawić na stopie wojennej. Fregata" V e n u s" już skończona; około "B e Ilon y" jeszcze pracują. R'. boty fortyfikacyjne przy punktach głównych przy wnijściu do wielkiej laguny mvaja c, ągle. Z A n k o n y, diiia 7. W r « Ś o i a .

Dzisiaj zrana przybyło tu 60 karabinierów papieskich; oficer francuzki wyszedł na ich «potkanie. O wiadomości rozgłoszonej przez ga *tty włoskie, jakoby Generał Cubiercs miał byt otrzymać od Papieża tabakierkę. 1 order, my tu nic zgoła niewierny. S r waJ c a 2 y a.

Z B e r n, dnia 10. Września.

PrzyarAeztowania trwają ciągle. N3 wsi aresztowano onegdaj doktora prawa Dennier, Majora Lortscher i wielu innych; w mieście P. Edwarda de Buren, - byłego Kapitana w służbie niderlandzkiej; Pana de Erlach, byłego Stef» batalionu i syna szanownego Generała tegoż imienia. Przytrzymano podobnie £ wielu młodych ludzi, którzy Sołtysowi Techarper na. ulicy ukłonu należytego oddać niechcieli. Rada Rządu domaga się obecnie lloienia przysięgi wierności na konstyturyą teraźniejszą od wszystkich Adwokatów i Proie aso rów.

F 2 a n c y a.

Z P a r y i a, dnia 17. Września.

G a z e t t e donosi Z radością o wyjściu dzieła niejakiegoś Pana Goldsmith, o stanie obe> Bojtn Francji. Gqdłeia cnego sa, słowa» następujące: Cesarstwo obdarzyło nas sław«, nieporównaną, Restaurarya dobrem mieniem bez przykładu; sława znikła razem z Cesaf» Stwem, dobre mienie razem z Rt6iauracyą.

Tenże sam dziennik głosi, że stosownie do listów z Lizbony z do. 5. m. b., wiad .mości wszelkie z Lizbony brzmią w sposób bardzo korzystny dla Dom Miguela. Wkrótce 30,000 wojska oblegać będzie Oporto. Żołnierze narzekają tylko na powolność Generałów MO> ich. Stronnicy wyprawy w wielkiem są zasmuceniu, przekonawszy się nareszcie, ze się Anglia wmieszać niechce.

Okręt liniowy "Suffren" odpłynął 11. b. m.

z Brestu do Clierbourg. Na pokiadzie jego znajdują się działa wielkiego kalibru, mające być użyte na forty fikacyacii Paryża. Fregata "Melpomene" uda się wkrótce tą samą drogą.

Z Cberburga sprowadzają tu przez Havre znaczną liczbę dział, między któremi są (akie haubice wynalazku Pana Paixbans, a 10 celem oszańcowania Paryża. Pewny mieszkaniec w Bordeaux gniewał się codzień na cyferblat zegara miejskiego, który wyobrażał lilią, i pisał kilkakrotnie do władzy, aby dano inny, lecz bezskutecznie. N areszcie »niecierpliwiony etrzelił i potrzaskał cyferblat na kawałki, za co teraz siedzi w więzieniu. Sprzedają tu publicznie wizerunek naj starszego syna Ludwika Bonapartegn z podpisem N. III, Ten pretendent ma cuitć istotnie od niejakiego czasu partyą we Francyi. Dnia 8- m. b. poprowadzono z Vicetre do Tulonu 160 zbrodniarzy skazanych na galery.

Między nimi znajdował się przywódzca Szuanów Beranger, który zimną krwią dał się przykuć do łańcucha, wyujrzając głośuo nadzieję, iż wkrótce będzie uwolniony. Listy z Szwajcaryi zapewniają, iż Pan Chateaubriand otrzymawszy ważne polecenia, przywiezione przez pewnego byłego Kapitana źandarmeryi, wyjechał do Werucyi. Wspomniony zaś Kapitan udał eię do wód w Biden, gdzie kilku znakomitych Karlistów ma się znajdować. Lisi prywatny z Ankony pod dn. 31. Sierpnia donosi, iż statek, który zawinął tam z Missolungi, przywiózł wiadomość, ie d. 5, Lipca brat Grivasa na czele 1100 żołnierzy» uderzył na Missoluogę i na Anatoliko. Wsay« stkie domy, nawet Europejczyków, zostały zrabowane. Gardachiori, tak nazywa się brat Grijass, pomścił się tym sposobem na obu miastach" za to, iż się oświadczyły za stroną Capodistrias, Donos-ą z Algieru pod d. 28. Sierpnia, ii po cofnieniu sie Bsduinów wojsko nasze 2$* "odziewano eię także d. 20. Sierpnia napadu Arjbói», lecz doivodzca ich Ibrahim spadłszy 2 konia, tak niebezpiecznie sie. skaleczył, iź cni poczytując to 7.» przestrogę N ie b a, rozpierzchnęli się. W Bona pojmano i stracono szpiega Arabskiego, nazwiskiem Sidi-Mahoroed-Ghiouffa-Berii Salahah, który był wysłany do Kapitana Justuf. Dziennik I n d i c a t e u r d e B o r d e a u x donosi: iź cholera grasuje w prowincyi hiszpańskiej Guipoecoa, gdzie 20 osobna nic 2a: h'irowaJ o, a 2 umarło.

Gdy niedawno rozes?ła 6ię pogłoska o przemówieniu się Ministrów, Generał Lafayette oświadcz) 1 między innenii: Szkoda, ii Pan Odiion - Barrot niewejdzie tio gabinetu. Nie podoba się on Królowi, bo ma energicznych przyjaciół i sam chce rządzić. Gdy został Prefektem departamentu Sekwany, powiedziałem zaraz, ii niedługo ten urząd piastować będzie, bo niedice być uległym. Tak też się stało. Poróżnił się z Ministrem i oddalił się. Gdyby teraz otrzymał jiki wydział minieteryalny, musiałby razem mieć prezes o w o . Taki jest jego system. Może jeszcze zostanie Prezesem Ministrów, niż" umrę, czego iyczę mojej ojczyźnie. Lafayette 0ćwiadrzył wyraźnie, ii Pan Dupin będzie Ministrem, i źe nikt jeszcze tak prędko nieolii juiie urzędu Prezesa. Ani chwalił, ani ganił przymilno» jego; nsmienił tylko, ii wymowa jego w Izbie, ma wielką moc na umysł Deputowanych. Mniemał oraz, ie Izby najwcześniej d. 2. Października, a najpóźniej d. 5. Listopada zwołane będą« A n gZi a.

Z L o n d y n u, dnia 15, Września.

O stanie Irlandyi T i m e s zawiera następująay artykuł: "Nigdy napady na osoby i własność w Irlandyi niebyły częstsze, niż w najnowszych c?asach, a stosownie do zwyczajów krejowych były one dzikie i systematyczne. Chłopi Irlandzcy, rozumiejąc zawsze, iź toczą wojnę obronną przeciw prawom i własności, używają j.-iko dzielnego środka i niby machiny zaradczej, stowarzyszeń między sobą. Wspólnie przyciśnitni f lica Oni wspólnie się bronić, a ponieważ nieprawne przedsięwzięcia z powodu nieostrożności i zdrady nade wszystko są niebezpieczne, przyzwyczaiły więc te stowarzyszenia ku dopięciu własnego celu, klassę niższą, ludności do · · biegów i podstępów, oraz do takiej biegłości w sztuce oszukiwania, iź bardzo trudną jestrzeczą dociec zamiarów spiknionych, albo winowajcom dowieść ich winy przed sądem. WitJzirny w uwiadomieniach najświeższych z Irbijdyi wiele przykładów nieczułości i oburza

jącego okrucieństwa, albo też dokładni« wymyślonego planu, wszystko to jednak nacechowane jednem piętnem a to tern, źe w każdej zbrodni nader wielka liczba ludzi udział miała i że każda pochodziła od rzeczywistych albo domnie - manych nadużyć władzy duchownej albo pańskiej. Prawda, źe obywatele majętni Irlandyi, gdyby im zarzucano, źe za granicą po większej części bawią, odpowiedziećby mogli: Jakież mamy zachęcenie źyć w Irlandyi, gdzie już od dawna żaden dom, żadna własność, nawet żadne życie ludzkie niejest bezpiecznem od napadu?" - - Jeżeli zaś wyznać trzeba, ie w podstawie wszelkich stosunków między panem i dzierżawcą jest coś błędnego, źe pewne przekonanie doznanej krzywdy tkwi w sercu ubogich, co ich skłania do powstania na naturalnych swych opiekunów, niepojmujemy istotnie, jak nam w ten sposób odpowiedzieć można, jeśli niema dowodów dostatecznych, źe dzierżawca w Irlandyi zawsze jest nędznym okrutiiikiem, pan zaś lub właścicielzawsze ofiarą niewinną. - Prawda wszelako to, źe właściciele dóbr w Irlandyi, Whigowie równie jak i Torrysowie, w ważnych i decydujących sprawach szczególny duch odłączania się i wygurowanej dumy objawiają. Sprzeciwiali się oni prawie wszyscy bez wyjątku prawom dla ubogich. To jest dzielnein świadectwem przeciw" ich udziałowi w utrapieniach rodzin podupadłych; pokazują się oni wprawdzie być skłonny mi razem z uciemiężonymi narzekać na system dziesięcin, ale czekają jednak, dopóki substytucja w kształcie tasy krajowej niebedzie zaproponowana, a w tenczas dopiero prztionarnysię, czy i jak nimi kieruje <hichjgody, uprzejrności i miłości ku bliźniemu, Co się tyczy gwałtów popełnianych przez chłopów przy sposobności wybierania dziesięcin, trzeba za nie karać, nawet dla dobra tychże samych wieśniaków; bo oni sami z czasem przez takie rozboje i powstawania przeciw zwierzchności zdzi. czeć muszą do szczętu. Ale jeśli ietotnie istniał kiedykolwiek środek jaki, naktóryzpod względów politycznych i moralnych z ubolewaniem spoglądać należy, to zapewne ów środek dziesiencin w Irlandyi zasługuje na największą naganę, który kościół i rząd w tym kraju poróżnił z ludem wzburzonym i w najwyższym stopniu zniechęconym, " G lob e wyraża; "Zwracamy uwagę publiczną na udzielony nam wykaz wydatków, jakie poniosła Anglia w rozmaitych wojnach od czasu rewolucyi 16$8-r. Widać stąd, iź w 144 ostatnich latach, było 65 lat wojny, - a-wydaiki 4vynoszą przeszło dwa tysiące milionów funtó w szterli ngó w (80 tysięcy rntlionov złotych polskich). W czasie tym podateł ru i pół milionów, a cena pszenicy podniosła się z 44 do 92 szylingów. Mając taki wykaz przed oczyma, czy lii możemy dziwić się smutnemu stanowi kraju? Możemy ż jeszcze wąipić o przyczynie jego? Możemyż ganić rząd, iż wszelkiemi sposobami w mocy jego będącemi, stara się utrzymać pokój w Europie? Wojna kosztowała kraj przeszło 1620 milionów funtów szterlingów! Jakież korzyści odniosła? Cóż zyskała Francy a lub Europa? A co straciła Anglia! W H a m p s h i r e T e l e g r a p h " c z Y t am y: Dej Ti ypolizzy oświadczył, iź niejest wstanie zapłacić tych 200,000 tal., które winien jest kupcom angielskim. Dla tego też konsul angielski Harrington widział się przymuszonym opuścić to miasto i udać sięna pokład fregaty" Belvidere" , która wraz z okrętami "Aciar-on" i "Scylla" dla obrony jego do Tripolis przybyła; Zaledwie konsul wsiadł na fregatę, Dej inaczej się namyślił: przesłał nazajutrz 177,000 talarów, i upraszał o krótką zwłokę do zapłacenia reszty. Mniemają, że podróż Lorda Nugents Generalnego Komrnissaiza wysp Jońskieh doKorfu, nastąpi dopiero za-dwa miesiące.

Rozll1aite wiadoll1ości.

Od dnia r. Października r. b. wyehodzić będzie w WarBjawie nowa gazeta niemiecka p o d t Y t u ł e m: Der Warschauer Correspondent, który wydawany będzie dwa razy w tydzień, to jest w pouit 'iziaiki i czwartki w południe. Pismo to głownie poświęcone towarzyskim interesom naszego kraju, wcześnie umieszczać będzie w wiernym przekładzie wszelkie po» Stanowienia Rządu, równie jak wszelkie ściągające się do Polski, powszechnie użyteczne wiadomości. Wszakże pismo to niewyłącza r swego okresu także najgodniejszych uwagi · wiadomości zagraniczny cli. Bank Polski za * pewnił piemu temu swą przychylność i pomoc; toż samo kilka znakomitych domów bardlowycb w stolicy i po województwa'h, chętnie przystąpiło do tego przedsięwzięcia. Reda Yrya spodziewa się więc, że pisifto to edj'owie swojemu celowi i silnie przykładać się będzie do publicznego dobra Polski,i*łavny podróżnik naokoło świata, Forster , r?'*ił do Fryderyka Wielkiego, będąc mu przedstawionym: "N. P anie! widziałem w życiu mojem pięciu Królów, trzech d z i k i c h , a dwóch s woj s k i e h, ale żaden niebył takim, jak W. Król. Mość." Fryderyk obrócił się na to do Radzcy Stanu Heinitz i szepnął mu w ucho: "Forster jestto człowiek gruulownie uczony, ale wielki gruhij anin. " W Anglii ciągle ucztami obchodzą tryumf bilu reformy. W Hastings dawano bal dla 20,000 osób przy go atolach. W Taunton ugoszczono 5000 osób; użyto do tego 7 karmnych wolow, 1375 galonów piwa, 40 korcy kartofli, 5000 funiow soli, stłuczono 2000 fajek i wypalono J()()() iuntów tytuniu. Na uczcie miasta Londynu dla 800 osób, było 160 tnie z zupą, 84 par drobiu, 25 szynek, 42 półmisków ryb, 360 porcyi rost- beefo, 20 pasztetów r gołębi, 30 pasztetów francuzkich, 44 tortów z owocami, 80 półmisków świeżych kartofli, tyleż grochu, 1 JO filiżanek lodów itd.

Z) oniesienie szkolne.

Publiczny examen uczniów wyiszej szkoły miejskiej, na który zapraszam wszystkich zaszczycających ten instytut swą protekcyą i życzliwością, również jak wszystkich rodziców i przyjaciół młodzieży szkolnej, odbędzie się dnia 1. Października r. b. w zwyczajnej sali popisowej, i zacznie się o godzinie ojej zrana, Poznań, dnia 25. VVrzesnia 183.2.

F r. R e i ci

A U K C Y A mebli wszelkiego gatunku z zniosionego magazynu mebli, niemniej wina szampańskiego i czerwonego, rum u, likierów i oliwy prowanckiej, odbywać się dalejbędzie w poniedziałek dnia 1. Października r. b. i dni następnych. Poznań, dnia 28- Września 183r.

Castner, Król. Kommissarz aukcyjny.

Mój handel płótna przeniosłam do kamienicy kupca Pana Altmann przy Wrocławskiej ulicy pod liczbą 246. Poznań, dnia 28. Września 1832.

G. C v. Miiller.

Non Plus Ultra.

Co tylko przesłałem kupcowi J, Mendelsohn w Poznaniu pod ratuszem znaczny sortyment prawdziwej wody kolońskiej własnej fabry kacy;, o czćm Prześwietną Publiczność Prowincyj Poznańskiej niniejszem uwiadamiam.

Kolonia n. R., w Wrześniu 1 832Karol Antoni Za no li, Król. Pruski i Cesarsko-Austryacki uprzywilejouany naj starszy dystylator pra-wite;« »'ej wody Kohińsk ej, liwerant nadworny JJ. KK. MM. Xiecia Wilhelma i Xiecia Fryderyka Pruskiego,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.09.29 Nr228 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry