GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.10.03 Nr231

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

Xi<;stwa POZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dekera i Spółki. - Redaktor: A. WannowshL JW 2 3 l. - W S r O d ę d n i a 3. P a ź d z i e r n i k a 1832.

Wiadolllości krajowe.

Ż Berlina, dnia 29 Września.

N. Król pojechał wczoraj do Cieplic.

N. Pan raczył dotychczasowego Assessora R e i c h e n b a c h mianować Dyrektorem przy .banku głównym.

Wyjechał stąd: JW. rzeczywisty Tajny Radzca,Baron Alexander Humboldt, do Cieplic.

'IJIJIJIl * JIJIJIJIJIJIJIJIHJIJI/

Wiadolllości zagraniczne.

R o s s y a, Z Petersburga, dn. 8. Września, (st. st.) Cesarz Jrać na drodze z Petersburga przy.

był d. 1. b. ro. o 6f« południa w pożądanćm zdrowiu do m. Porc ho w», i po zmianie, koni, udał się w dalszą podróż. Królowa wdowa Anna Imeretyńska umarła ig. z. m. w Moskwie, w 67. r. życia, na ręku' syna swojego Carewicza lmeretyńsritgo, Generał- M jora Konstantyna. Obrzęd jej pogrzebu odbył się r. przyzwoitą, wystawą so. i; m. w klasztorze Dońskim. - Wilno, d. s6. Sierpnia. - Z postanowienia Zwierzchności czyni się niniejsze ogłotzenh, iż od d, l. przyszłego miesiąca Wrze

śnia, otwierają się w Cesarskiej Akademii medyko-chirurgicznej Wileńskiej kurs« nauk dla lekarzy, weterynarze w i farmaceutów. Życzący słuchać tych nauk i być przyjętymi za studentów Akademii, obowiązani będą przy podaniu prośby dołączyć: i) Świadectwo ukończenia nauk szkolnych w Gimnazyurn; którzy zaś z domowej są edukacyi, ci, dla przekonania się o dostateczne»] do słuchania wyższych nauk usposobieniu, będą musieli poddać się ścisłemu examinowi. a) Metrykę chrztu. 3) Urzędowe świadectwo urodzenia i stanu, z którego pochodzą. Nakoniec: każdy, o własnym koszcie uczący się, przy podaniu prośby, ma złożyć na raz jeden rubli assygn. 25. U czniowie mający słuchać nauk dla weterynarzów i farmaceutów przepisanych, są wolni od składania świadectw o ukończeniu nauk w Gimnazyurn. - Wilno, d. ao. Sierpnia 183«. - (P o d P O **'* dlca Stanu, Professor i Kawaler M. M i anowski. Komitet Szkolny tymczasowy « Wilnie, z polecenia JW. Kuratora wydziału naukowego Białoruskiego, wzywa niniejszćm osoby. Życzące aająć miejsca Nauczycieli, jeśli się odkryją wafcanse w szkołach pomienionego wy-Jłiału, ait by życzenia swoje przesłały Komitetowi, z dołączeniem świadectwo swoich stopniach uczonych, o zajęciach się lub ełu« O teraźniejsze<<! miejscu pobytu swego. Dan w Wilnie d. 19. Sierpnia 1832. r. Tyflie, dnia 5. Sierpnia. - Dn. 2. b. m.

o gud«. 4. min. 25!ej po południu, dało się tu czuć lekkie wstrząśnienie podziemne, poprzedzone dość długiem chwianiem się ziemi. Nazajutrz o 3. godz, 10 min. popołudniu miały miejsce dwa chwilowe, lecz nader silne, wstrząśnienia, z hukiem podziemnym. Niderlandy, Z H a g i , dnia as. Września.

H a n d e l e b l a d donosi: "Listy wczoraj tu z Londynu nadeszłe donoszą, że na przełożenia Lorda Palmersiona gabinet Belgijski przeczącą dał odpowiedź. Podobnie się leż nasz dwnr oświadczył przeciw tym układom, Z B ruxe 11 i, dnia 23. Września.

Oj.teiaj Królestwo Jmć przybyli wraz z Xięcieui Orleańskim z Laeken do stolicy. Kroi dal natychmiast Posłowi belgijskiemu z Paryża przybyłemu, Panu Lehon, posłuchanie prywatne i pracował potem naprzód * Ministiem sprawiedliwości, a potem z Ministrem wojny; po odbytej pracy nastąpił przegląd kilku batalionów wojska. M e m o r i a l zawiera następujący nieco niezrozumiały artykuł: "Wiadomo, ie się od kilku musięcy flota irancuzka koncentruje w Szertiurgu, przeznaczona do udania się na Skalde. Prawdziwa albo udawana nadzieja, którą w Londynie wynurzano, ie sprawy na67-e drogą pokoju załatwić się dadzą, zmieniła przeznaczenie floty; teraz dowiadujemy się ze źródła wiarogodnego, ie zamierzona podroż Króla Ludwika Filipa do Szerburga tylko dla tego została cofniętą, ponieważ się obawiano, żeby uroczystości, w skutek obecności Króla odbywane, niewstrzymały eskadry, która w każdym momencie musi być w pogotowiu, wyjśdź pod żagle. (?) Pan Proezynski (?), Podpułkownik w sztabie głównym, wyjechał stąd onegdaj, aby oglądać całą linią stojącą po nad granicami Holandyi.

F r a n c y a.

Z P a ryż a, dnia ai. Września.

Wczoraj o godzinie 10. wieczorem udał się Xiążę Orleański do Bruxelli. - Marszałek Gerard udaje się w tym momencie do armii północnej, W M e s s a g e r czytamy: Właśnie w tej chwili odebrał rząd wiadomość o śmierci Kro la Hiszpańskiego. Ferdynand VI I. urodził się d. 14. Października T. 1784-; śmierć jego nastąpiła w lldefoneo, w skutek wstąpienia na wewnątrz podagry, Wiadomość ta szczególne tu uczyniła wrażenie, gdyż stan iuteresów europejskich przez to wielkiej doznaje odmiany. Zgon Monarchy, któryby pod ionemi okolicznościami był zdarz, niem zwyczaj' em, staje się obecnie 2 powodu zawikłanych stosunków następstwa tronu w Hiszpanii, równie ważnym wypadkiem, jak w czasach, kiedy się wojna o sukcessyą w Hiszpanii zapaliła. Niepotrafi więc ani najprzenikliwsza mądrość p< lityczna obracbować skutków tego zdarzenia. Portugalia.

Korrespondent Harnh. udziela następujących wiadomości o stanie warownym miasta Porto: "Miasto to w śiisłem znaczeniu słowa nazwać można wielką zbrojownią; ze wszystkich stron się obwarowano; nawałach, wystawiony potrójny rząd bateryi, opatrzony w przeszło 100 dział; wszystkie drogi wiodące z miasta na pole są podminowane, miny zaś same pełne prochu. Naokoło miasta zakładają parapet, ao piędzi (paltnos) wysokości a 5 szerokości. Przeszło połowa już wykończona a 5000 Iud*i pracuje około niego bezustannie.

Foriyfikacye zaczynają się odOuro, obejmując oraz zbrojownią marynarki i ciągną się przez Lordello, Perlada, Monte-Pedral, Agoa-Arderte i Quinta' da China aż do Bejra do Bio, gdzie 3 statki kanonierskie usadowiono, każdy o 4 działach. Stamtąd dalej te fortyfikacye pro» wadzić będą aż do klasztoru da Cerra w ViIIanowa, który zamieniono na cytadellę z załogą 800 ludzi, przeszkadzającą nieprzyjacielowi wnijść do Vilianowa. Dalej idą te fortyfikacye na stronie południowej przez Bandeira i koń-, czą się pod klasztorem mnichów S. Antoniego. Gdyby nieprzyjaciel na Vilianowa z nacznemi siłami miał uderzyć, natenczas wojska konstytucyjne cofnęłyby się do cytadeli klasztoru da Cerra. Ku ułatwieniu kommunikacyi wykopano kanał w Vilianowa wzdłuż składów towarzystwa winnego, na którym już pływają małe statki. Wzdłuż tego kanału są bolwarki z beczek, które ziemią napełnione w potrójnym stoją rzędzie, prowadzące aż do samej warowni da Cerra, w celu zasłaniania mostu na Duero i utrzymania związków między cytadelą wspomnioną i Porto," A ngli a.

Z Londynu, dnia 31. Września.

Sir Stratford-Canning przybył tu z Konstantynopolu. Dotychczasowy Sekretarz legacyi w Petersburgu, P, W. Tempie, mianowany został Posłem angielskim przy dworze Saskim. Gazety Edynburskie zamieściły jeszcze następujące wiadomości o odjeździe Karola X. z Holyrood: "W dniu przed odjazdem, Karola X., Xiecia Angouleme i Xi<;cia Bordeaux składając mu winne uszanowanie, adress pożegnania. N. Pan zdawał się bardzo wzruszony i tak się odezwał: "Adres ten zawsze zachowam i nosić go będę na sercu mojem. II Wybrano tych Panów do podania adressu, ponieważ wiele dobrodziejstw Króle wskićjHjJzmy za ich pośrednictwem na lud ubogi spływało. Wyznać bowiem trz<-ba" że K3roT X. i familia jego wiele dobrodziejstw wyświadczała ubogim naszym, ale zawsze bez najmniejszej chełpli wości lub ostentacyi. Ostatnim czynem ludzkości Króla był dar pieniężny na wychowacie dzieci ubogich w Edynburgu osiadłych Irlandczyków. Dozorcy dróg dokończyli dla Karola X. gościniec, wiodący od Gnnity do miejsca wsiadania na okręt pod Chain - Pitre, który zaczęto oporządzać, gdy się spodziewano odwiedzin Jerzego IV. II W Dublinie odbyło się d. 17. m, b. zgromadzenie stowarzyszenia politycznego rzemieślników, na którem się zastanawiano nad warunkarni, pod któremi trzebaby było obierać członków przy wyborach parlanientowyclr, które wkrótce nastąpią. W ogólności chcą tylko w tym razie dać głos swój członkowi, jeśji się zobowiąże żadnych nieuchwaiać przyzwoleń pieniężnych w parlamencie, gdyby rząd w dotychczasowej swojej polityce względem Irlandyi nadal chciał wytrwać, i jeśli uroczyście przyrzeknie, że parlamentowe usiłowania Pana O'Conriell ile możności popierać będzie. - tencza. milcz i stan - i, "K Te zamiary unii politycznej rzemieślników nie- · nie bardzo rozsądne K ! A , zyskały wszelako względów i zadowolenia średnich i wyższych klass ludności. Wczoraj i dzisiaj spadały kursy na giełdzie, którą dziwne niepokoiły pogłoski. Między tcmi najszkodliwszy wywierała wpływ ta wieść, że eskadra z Portsmouth ma się udać na SkaIdę. Listy z Opono (bez daturn) donoszą, iż lam wkrótce zmiany w Ministeryum wyglądają. Syn Generała Sira Robert Wilson, który był przez długi czas Adjutantem Boliwara, mianowany został Konsulem generalnym w Peru. Onegdaj odprawił Lord John Russell wjazd swój uroczysty do Plymouth na wozie tryumfalnym. S z w e c y a, Z Gotenburga, dn. 5. Września.

Spodziewamy się lu wkrótce przybycia N.

Pana, wracającego z Chrystyanii do Sztokholmu.

W prośbie, którą tutejszy etan kupiecki podać ma Królowi, i która przez druk ogłoszoną została, uważają następujące miej sca: Flota nasza handlowa, Wora przed rokiem Igi6. składała się mniej więcej z 200 okrętów, <<: om o 15,000 łasztacb, umniejszyła się teraz niestety! aż de 73 okrętów, ledwo o 6825 łasztacb. Du tego, okręfa te są prawie wszy stkie już stare, i do żeglugi mniej zdatne. Warsztaty nasze od lat kilku ani jednego nowego okrętu nieepuściły, a właściciele onychźe uwaiają się teraz za szczęśliwych, gdy im kto stary okręt odda do naprawy. Niemożetny w krótkich wyrazach lepiej opisać gwałtownego upadku handlu naszego, jak przynosząc do wiadomości N. Pana, że czysty nasz dochód, od któregośmy w r. 1811. opłacali skarbowi Waszej Królewskiej Mości około 134,000 Talarów bankowych, w zeszłym roku niewięcej jak 56,000 wynosił; przeciwnie zaś, że teraźniejszy podatek na ubogich, do summy 36,000 Talarów bankowych do« chodzi.

Rozmaite wiadomości.

* W7 ' ., A E Ł Z,. ..., W , I., . r. a iu. Rzymie 1 MeUyobnie ó,j j «eapodzie przewyższa P g, *&**>*" l>m W2S'(_

II"To*e* . , A TM II

naAto

A A J f f S L (T r A * N .

Ii Ci lemca.;, »Każą: "J e« 1 z, * * swoich tak się, . b ' t l . , nar?dow k l . .

l . o W; l" , . o ej rzeczJ oSOb XJ hIX%A , JIT*. F" pfA** d k ' 7 1,0 r \ ch " po o na, tore ", r" , <<» - «yc «lepodobieństwa g" mJfSgW do P"«* J W kompanii jednej mówiono iakho" dzie ,ak,m, że ktoś',06 łat do'żvł 'r-f* osobliwego (rzekła nib«.« «,1 , y, »Cozf< > «zerwienTdłeSn if biel d hI* P a n n a . * ' o , a dawała), edyby £ * ,. ? *e II II o w i «. b t . t A ,OJC,eCJell e W . ł y ez u l O « « , «nla

Co tylko opuścił prasse: Kalendarz Polski, Ruski i r darski dla W i e f f i e A A bańskiego na rok fe&ff! MT\ i jest u Dodnisanvrh ,. i , 10J d P D Pk p s y R . a k o l w k .

. un er w ;wic l li d« omuł. II; Po«nań, dnia i p l l q , b , c II , W A ,n,ka i832_ w _ Decker i Spółka. znaniu, w Siarym Rynku pod NO.70., wyszedł świeżo z druku: Oddział drugi Parnasu polskiego, zaWierający POEZYE" ANTONIEGO EDWARDA ODYNCA, w jednej części, na pięknym papierze. Cena egzemplarza zł. 8. Pan E. Odyniec znany chlubnie Publiczności polskiej z płodów swoich poetyckich ogłosił swoje prace drukiem w r. 1826, w Wilnie w 2, tomikach. Rozbiór poezyi P. E. Odyńca umieszczony w bibliotece polskiej na r. 1326. stawia go słusznie obok Mickiewicza na Parnasie polskim, Niedziw tedy, ie wydanie wileńskie w okamgnieniu rozprzedanem zostało. Wydawca Parnasu polskiego chcąc dogodzić przyjaciołom literatury polskiej przedrukował edycyą Wileńską, pomnożywszy ją znacznie nowemi płodami tego znakomitego poety. N owe to wydanie jest bardzo poprawnem, okazałem i niezostawia pod względem typograficznem nic do życzenia. Obejmuje w sobie dwa tomiki wydania Wileńskiego, drama I z o r ę , poezye autora umieszczone wdwóch numerach Meliteli, i rozmaite nowe wiersze, Cena jest bardzo umiarkowana.

PATENT bUBHASTACYINY.

Posiadłość w Rogoźnie pod Nr. 134. położona, sądownie na tal. 1300 otaxowana, drogą koniecznej subhastacyi publicznie najwięcej dającemu ma być sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Października r. b. zrana o godz. 10. przed Deputowanym Sędzią Brueckner w naszej Izbie instrukcyjnej, na który ochotę kupienia mających z tern nadmienieniem wzywamy, iż każdy licytujący kaucyą 100 tal. powinien złożyć i że dla najwięcej daiącego, skoro prawne przeszkody niezachodzą, przybicie nastąpi. Taxa i inne warunki w Registraturze naszej mogą być przejrzane. Poznań, dnia 19. Lipca i832.

Królewsko-Pruski Sad Zie miański.

PATENT SUBHASTACYJNY.

Dom z przyległościami w powiecie i mieście tutejszym pod liczbą 123 położony i Assessorowi Karolowi Wilhelmowi i Joannie Louizie małżonkom Goltz należący, który według taxy sądowej, która u nas przejrzaną być może, na 5736 tal. otaxowany został, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą koniecznej subhastacyi publicznie najwięcej dającemu sprzedany. Tym końcem wyznaczone zostały terrnina licytacyjnena dzień 3. Lipca, na dzień 3. Września, termin zaś peremtoryczny na dzień 5. Listopada r. b., tu w Sądzie zrana o godzinie 9 , o których się zdolność kupienia posiadających, niniejszem uwiadofisWj-lKtf/\cian, dnia i\. Kwietnia 1832.

Królewsko-f-Huski Sad Pokoiu.

Aukcya roślm zagranicznych, Z przyczyny niedostatku miejsca sprzedawane będą najwięcej dającemu w d n i u 9. m. h. zn.na o godzinie 9. w podwórzu domu pod liczbą 245. przy Wroclawszkiej ulicy różne rośliny zagraniczne i kilka na oranźeryą wystarczających okien. Między temi znajdują się: 10 gatuków modrzewnic (Andromeda), 10 bachunów (Azalea), 16 Karneli, , 6 nowych gatunków Fuchsiów, kilka gatunków Magnoliów, i piwonii drze« wnych, 6 gatunków bardzo pełnych pierwiosnków, około 40 gatunków zawsze kwitnących róż a między terni 10 gatunków tak nazwanych Theerosen, jako też a gatunki, które pniem i zapachem podobne są do srulistnych róż. Wykaz może u podpisanego być przejrzanym.

Rośliny zostaną dniem wprzódy wystawione na oglądanie. Poznań, dnia 1. Października 183«.

Cas tner, Król. Kommissarz aukcyjny.

Podziękowanie.

Ur. Woje, Adamskiemu Doktorowi i Lekarzowi Batalionowemu za staranne wyleczenie mojej familii, naj szczersze składam podziękowanie. Wojciech Kiżak. * £ D. 30. Września.

Mój handel płótna przeniosłam do kamienicy kupca Pana Altmann przy Wrocławskiej ulicy pod liczbą 246. Poznań, dnia 28- Września 1832.

G. C v. Muller.

Po szczęśliwym powrocie z Węgier gdziem nadzwyczajnie wiele win nakupił, przezcotn mój już obfity skład win Węgierskich i Tokajskich wybornie w wszelkie gatunki opatrzył, polpcam takowy łaskawym względom prześwietnej Publiczności, zaręczając przy skorej i rzetelnej usłudze zwykłe umiarkowane ceny. * Leszno, dnia 1. Października 1833Józei Theodor Cioromeki.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.10.03 Nr231 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry