GA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.10.12 Nr239

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

TA

Xiestwa PO ZNA N SKI EGO

Nakładem Drukami Nadwornej W. Dekera i Spółki. - Redaktor: A. Wannowski.

JI/2 3 9. - W Piątek dnia 12. Października 1832.

Wiadomości krajowe.

Z B e r l i n a , dnia 8 Października.

Przybyli tu: JVV. Cesarsko- Roseyjski rzeczywisty Tajny Radzca i Szambelan, nadzwyczajny Poseł i pełnomocny Minister przy dworze (egostronnym, de Ribeaupiei 2 Wittenberga.

Szambelan i Radzca legacyi, Hr. D hoff, i Królewsko-Angielski goniec gab towy, F e li e s s y , 2 Londynu»

WiVIIWUIWVIfVtVt

Wiadomości zagranIczne.

Niemcy.

Z S r tut gard u, d. 28. Września.

Słychać, ii były Król Westfalski, Hieronim Bonaparte, teraz Hrabia Montfort, szwagier naszego Monarchy, kupił tu bardzo piękny dom, jeszcze zupełnie nieskończony, i w nim r rodziną swoją w roku przyszłym mieszkać będzie. Zdaje się, iź pogłoska ta jest płonna. Z Frankfurtu n. M., d. 28. Września.

Przy końcu jarmarku tutejszego, rękodzielniane angielskie i cienkie sukna, miały dosyć dobry pOKUp.

Przedmiotem rozmów w tutejszem mieście jest udanie się członków starszej linii Burbo» nów z Holyrood do zamku dawnych Xią£ąt Styryjskich w Gratz, który wprawdzie jest w dobrym stanie utrzymywany, lecz niebył zamieszkały ani przez Gubernatora, ani przez dowódzcę wojska. Arcy-Xiąź*ę Jan, który przez założenie Jobanneum i hojne tego instytutu uposażenie stał się dobroczyńcą prowincyi, mieszka prywatnie w wygodnym domu wiejskim o milę od Graiz. Zostawiono wybór Karolowi X., sam oświadczył życzenie pobytu w Gratz, a to z powodu znacznej liczby zwierzyny w tamecznej okolicy; jest bowiem Gak wiadomo) wielkim miłośnikiem łowów. Słychać, ii między 40 osobami naleźącemi do orszaku jego, g są dobremi myśliwem».

A u s t r y a.

Z W i e d n i a, dnia 22. Września, Od czasu chłodniejszej pory cholera zmniejszyła się u nas tak dalece, ze w całym obrębie miasta i okolic niezapadało dziennie na chorobę tę więcej jak 12 do 14 usob. Zgromadzeni tu badacze natury i lekarze mogą czynić jeszcze praktyczne uwagi w szpitalach cholerycznych nad tą chorobą. O zgromadzeniu tern niewiele dotąd wyszło z druku. Podzieliło się takowe na sekcye i komitety.

Dnia a, b, ffi. odbędzie eię posiedzenie ego! ten, Professor Baron J acquin wniósł zdrowie Cesarza, a Professor Litlrow, badaczów natury, tych nawet, którzy z obawy cholery do Wiednia nieprzybyli. Wieczorem uczeni zgromadzają się zwykle w salach kasynowych na placu Mchlrnarkt, które dwór na ten cel nająć kazał, i zktóremi połączona jest restauracya. N. Pan ma (jak słychać) częstować ich w pałacu Laxenburg. Również otrzymali zaproszenie od obywateli miasta Baden; a Xiazg Metternicb daje dla nich wieczór w przyszłą sobotę. Biblioteka i inne publien t - zbiory otwarte będą aż do 30. Września wyłącznie dla nieograniczonego użytku ba* daizow natury. Wszyscy niernogą się dość uichwalić Wiednia i przyjęcia, jakiego w nim doznają. Mamy do tego śliczną pogodę, która ułatwia tak zwiedzanie szpitali i zbiorów, jak i pysznych okolic stolicy. Dnia 18- b. tn. okazano wielką radość w teatrze zamkowym z powodu, iż NN. Cesarstwo Jchraość, wraz z młodszym Królem Węgierskim, pierwszy raz po zamachu uczynionym na życie tego Króla, zaszczycili rzeczony leatr obecnością swoją. Z dnia 24. Września, Wyszedł tu litografowany spis badaczów na tury, którzy stę ujechali na zgromadzenie. N a dzisiejszem ogolnem posiedzeniu Doktor Otto, w mowie okrytej oklaskami, wynurzył nadzieję zupełnego wytępienia cholery; i pro ponouał, aby zgromadzenie w roku przyszłym odprawiło się w Wrocławiu; co leź znaczną większością głosów postanowiono. Hrabia Pozzo di Borgo przybył do tutejszej stolicy. D n i a ag. - Prezes Rządu Krajowego w Galicyi, Baron Krieg de Hochfeiden, oraz Hr. Desfours Szambelan, Feldmarszałek i W, Ochmistrz dworu Arcy-Xięcia Ferdynanda Karola Este, zostali mianowani Tajnymi Radzcami J. C. K. Mości, Baron Frederyk Karol Gustaw Langenau, Feldmarszałek i dowódzca dywizyi, przeznaczony został do Generalnej Komendy wojska w Królestwie Galicyjskiem. T u 2 C Y c.

Z Konstantynopola, dnia I.Września, Dzisiejszy M on it o r Ot to ma ńsk i umieścił firman, mianujący Reuff Baszę zastępcą Wielkiego Wezyra w adtninistracyi wojska.

Tenże Monitor pisze, iż gdy naprawa różnych twierdz krajowych roa być uskuttcznioną według powszechnego planu, przeto tym celem naczelny budowniczy Ab dai H 0lirn Effendi zosta! mianowany Koromissarzem i uda eię do owych twierdz dla wydania stosownych rozporządzeń. Miał on d. 22t z. III. prywatne posłuchanie u Sułtana, a otrzymawszy ostatnie instrukeye wyjechał d. 22. z. III. Z P o d g o r y c z y (w Albanii) 30. Sierpnia.

Wielki Wezr nierozpoczął jeszcze działań wojennych przeciw Czarnogórcom, lubo zuchwałość ich coraz się bardziej wzmaga, tak, iż ooegdaj 200 tych buntowników przeprawiwszy się przez jezioro Skodryjekie, wpadło do terry toryinn tureckiego, i nietylko zabrało znaczną ilość bydła, lecz nawet wiele winnic zniszczyło.

G 2 e c y a, Z Na u p li i, dnia 1. Sierpnia.

Oddziały Kolokotroniego, Kalłergisa i Tsivellaea, jakkolwiek słabe do stoczenia bitwy w otwartym polu, są jednak dostateczne do utrzymywania całego Peloponezu w niespokojności, co nieprędzej się skończy, aż wojsko bawarskie i pieniądze dla rządu przybędą, Tsavellas, który zajął Patras, wysłał wprawdzie przed g dniami brata swego, celem układania się z rządem; lecz niemoina było przyjąć propozycyi jego, i potrannik zniczem wyjechał napowrót. W tym etanie rzeczy, zgromadzenie narodowe niemogąc bezpiecznie obradować w Argos, jako w otwarłem mieście, przeniosło się do Nauplii, i w niedogodnym drewnianym domu, na końcu przedmieścia Prońia, odbywa swoje posiedzenia. Niernasz tam właściwej oppozycyi; ta bowiem okazuje się w innych okolicznościach, jako to: podczas mianowania różnych Kommiss)i i 1. d.

F 2 a n c y a.

Z P a ryż a, dnia ag. Września.

Jedyną pewnością, powiada M e s s a g er, którą dotychczas względem zmiany w Ministeryurn mamy, jest to, że Generał Stbastiani z Mi tiisteryum wystąpi. Gazeta Frankf. donosi: Głoszą powszechnie, źe się większość Rady Ministeryalnej w Hadze przeciw wojnie oświadczyła, i źe sam. Baron Verstolk van N yewel t, Minister spraw zagranicznych, radził do utrzymania pokoju, Ale Król Wilhelm podobno uporczywie wytrwał w początkowych zamiarach swoich, konferencyi w niczem nieustąpić, nieprzyjmując wszelako dymissyi, do których się Ministrowie jego podali. D, 33. m. b. dostał P. Peyronnet w Ham tak gwałtownych kurczów, iżby zapewne im był uległ, gdyby był sam w pokoju, co zresztą jego jest zwyczajem. Szczęściem dla niego, że Pan de Niiielle w tymże samym się znajdował pokoju. D. a.5. P. PeyroAnet doznawał podobnego napadu, który jednakaniniebyltakrnocnym bliskiego zgonu byłego Ministra, Jednemu z głównych agentów Dom Pedra udało się, cały bf Igijski legion cudzoziemców zawerbować dla Dom Pedia. Ma on być niebawem na etatkach parowyrfc, które z Ostende wypłyną, przewieziony do Oporto. Agent Dom Pedra, przebywający w Londynie, dowiedziawszy się, źejrząd belgijski tych cudzoziemców niepotrzebuje, udał się natychmiast do Bruxelli, gdzie mu się udało wszystkich zaciągnąć na raz, nim się jeszcze rozproszyli. (?) Stosownie do naj świeższych wiadomości z Portugalii udaje się eskadra Migue-listów w kierunku ku Kadix. Admirał Sartorius płynie za nią w małej odległości z częścią floty swojej, gdy tymczasem druga, nierównie większa część ciągle blokuje Lizbonę, tak dalece, że eskadra Dom Miguela wracając między dwoma ogniami znajdować się będzie. Sławny indyjski Rajah Ramchonn przybiwszy do brzegów naszych w Calais, zwiedzi za kflka dni Paryż, Z Tulon u donoszą z d. 23. m. b.: Przed kilku dniami wezwał sędzia instrukcyjny w Lyonie tutejszego prokuratora stanu, aby przyaregztować kazał kobietę, Joannę Boue, która przybywszy do Tulonu w postaci niby to tkaczki jedwabiu najgorliwszą jest agentką Karoli - stów. Przytrzymano ją właśnie gdy w pojeździe z ogrodu miejskiego wracała do mieszkania swego. Ofiarowała ona policyaniowi naprzód 7000, a nareszcie 30,000 fI.; gdyby jej pozwolił umknąć; gdy jednak tenże wiernym pozostał obowiązkom swoim porwała za pistolet. Zapobiegł wszelako kommissarz dalszym jej zamiarom i zaprowadził ją do więzienia, (Najnowsze wiadomości) Z P a ryż a d. 3.

Październik». - M o n i t o r dzisiejszy zamieścił następującą depesję telegraficzną Podprefe-kła Bajońskiego do Ministra spraw wewnętrznych z d. 2. m. b.: "Poseł francuzki przy dworze hiszpańskim donosi mi z San Ildefunao z dn. 29. VVrzesil.: " Kro i, o z drowi u którego lekarze już byli zwątpili, widocznie inowu do zdrowia przychodzi. Jeśli niezajdzie żadna odmiana, to jutro oświadczą, iż nifjest więcej w niebezpieczeństwie życia. "" - W siutek tej wiadomości podniosły się tu fondy hiszpańskie o 1_ pI. Cent. A n gZi a.

Z L o n d y n u, dnia 2. Października.

Morning-Chronicle wyraża, co następuje: "Otrzymaliśmy przez oeobę, przybyłą na ostatnim okręcie 2 Porto bardzo zasmucające wiadomości o widokach Dom Pedra na przyszłość. Osoba ta rozumie, że sprawa KoDstytucyonisKw już stracona," - Przeci

wnie oświadcza Kur y er: "Statek przewozowy "Borodino" przybył z Porto do Portsmouth. Nowiny, które przywoji, sięgające aż do 2a. Września, brzmią w sposób pomyślny dla Dom Pedra. Chociaż do dnia wspomnionego nienastąpiła była bitwa walna, zaszło wszełako wiele utarczek, w który (Ji oblegający żadnej nieodnieśli korzyści; owszem, wojsko Dom Miguela witJe ucierpiało." A l b i o n twierdzi, że wiadomości jego sięgają ai do dn. 24. Września; do tego czasu nic stanowczego się niewydarz>łoi v i t u w w v i - VWł

Ro zlllai te wiadolllości.

Warszawa liczyła w r. 1829. 139,654 mieszkańców; w r. 1531. tylko 113,943. Ubył» więc 25,711. - ! - Stanisław N. Moszczeński przejrzał, poprawił i wydał po raz trzeci w Wrocławiu u Wilhelma Bogum. Korna: "Słownik poleko-francuzko niemiecki" Michała Abrahama Troc3.

OBWIESZCZENIE.

W nadleśnictwie Połajewskiern w rewirze Eichkwast i Kowanowku w bliskości rzeki War.

ty, f część zaś w odległości J mili, stoi 866 sążni drzewa sosnowego w szczepach na sprzedaż; można również w wydziale 14, rewiru Eichkwast tak mówiąc do rzeki Warty dotykającym około 1000 sztuk średniego i clrobnego budulcu, i drzewa kozłowego na pniu nabyć. Skład właściwy Królewski exystuje, na którym drzewo bezpłatnie przez ciąg roku jednego zostawać może. Do sprzedaży publicznej drzewa rzeczonego termin licytacyi na dzień 30. Października r. b. w Izbie posiedzeń naszych wyznaczyliśmy, nadmieniając, iż Podleśniczy Wiike w Eichkwast pod Obornikami mieszkający, na żądanie drzewo w obu rewirach okaże. Poznań, dnia 30. Września 1832.

Królewska Regencya, wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

W roku IS 13. umarła w mieście Kargowie powiatu Babimostskiego, owdowiała B un * * i Joanna Dorota z Burghardtów bez potomstwa.

Spisany przez nią testament wraz z akiami tu się spalił. Za najbliższych krewnych następujące dzieci po zmarłem rodzeństwie owdowiałej Buuzei się zgłosiły: 51 Polskiej wsi urzędu Powiedziskiego, a) dzierżawca Daniel Burghardt zGoitalowa pod Poznaniem, 3) Sam. Frederyk Burghardt złotnik w PoznanIU, 4)' Tiaugott Burghardt złotnik, 5) owdowiała Julianna Leidig z Burghardtów, i 6) Wilhelm Burghardt aptekarz tamże.

Z powodu że wszyscy niesą w stanie dokładnego złożyć dowodu, jako oni, tudzież podane przez nich rodzeństwo, i dzieci rodzeństwa, a mianowicie: a) Radzcowa Regencyjna Jakobi AnnazBurghardiów w Gdańsku, V) sukcessorowie po niegdy Frederyku Burghardt w Radegorzu pod Międzychodem, c) dzieci pozostałe po woźnym przy Sądzie · Ziemiańskim w Bydgoszczy Henryku Burghardt, d') dzieci po Annie Zoiii Dorn z Burghardtów w Poznaniu, e) sukcessorowie po Ferdynandzie Burghardt złotniku w Poznaniu, f) farbierz Karol Burghardt w Poznaniu, g) sukcessorowie po zmarłym w Pile farbicrzu Bogumile Falk, samemi tylko są sukcessorami po Joannie Dorocie Bunzel z Burghardtów, dla tego na ich wniosek wszystkich niniejszern zapozywamy, któizy bliższe łub też równe prawo do spadku po niegdy wdowie Bunzel mieć mniemają, a mianowicie dawniej przy wojsku stojącego,a teraz znikłego Frederyka Falk, którego ostatni pobyt w Pile być miał, również Karola Ferdy. nanda Burghardt, syna po niegdy Ferd. Burg, hardt złomiku w Poznaniu, ażeby się z pretensyami ewemi do spadku rzeczonego najpóźniej w terminie na tutejszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Uf. Forestier Sędzią Ziemiańskim na dzień 13. Lutego r. przyszło wyznaczonym, zgłosili osobiście lub leź przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im podajemy tutejszych Komrnissarzy sprawiedliwości Hiinke i Roestel, i żeby w terminie tym dowodzące ich legitymacyą dokumenta złożyli, W razie bowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszyscy, którzy niniejszego czynu się domagali wraz z podanem przez nich rodzeństwem za prawych sukcessorów Joanny Doroty Bunzel z Burghardtów uznanrmi będą i jem pozostałość do rozporządzania wolnego wydaną zostanie: tak, iż zgłaszający się po nastąpionem wyłączeniu bliższylub równy sukcessor Wszystkie ich zdziałania ł rozporządzenia za prawe uznać i przyjąć będzie winien, tudzież, iż od nich ani złożenia rachunku, ani nadgrody jakiej za ściągniony przez nich pożytek źądaćniebędzie upoważnionym, ale raczej przymuszonym z tern jedynie się zaspokoić, coby się z pozostałości może jeszcze znaj dowało. Międzyrzecz, d. 30. Lipca IS32.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiańsk i.

OBWIESZCZENIE.

Stosownie do polecenia prześw. Dyrekcyi Prowincyalnej Ziemstwa, ma b) ć wyreperowana siodoła w Sipowcu. i wystawiona nowa obora w Obrze pod Koźminem, Mający chęć podjąć się powyższej budowli wentrepryzę, wzy. wam niniejszern aby się na dzień 22. Października r. b, zjechali do Koźmina na godzinę «.popołudniu do hotelu de Berlin, gdzie się odbędzie licytacya. Warunki tej budowli i anszlagi mogą być przejrzane przed terminem w Starkowcu. Starkowiec, dnia 6. Października 1832.

Radzea Delegowany.

Prześwietnej Publiczności mam honor niniejszern donieść, iż dotychczasową aptekę Wossidła pod białem orłem w rynku Nro. 41., od mojej teściowej, owdowiałej aptekarzowej Pani Wossidło prawem kupna nabyłem. Upraszam zatem najuniźeniej wszystkie zaszczycające ją dotąd swem zaufaniem osoby, aby takowe na mnie przelać zechciały, które nadal utrzymać najusilniejszem będzie rnojem staraniem. Poznań, dnia 6. Października 1832.

Edward Wagner, aptekarz.

Wyciąg Z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 9. Października

1832. Papiera- Gotowimi zną

Obligi długu państwa .

Obbgi bankowe aź do włącznie ht. H Zachodnio- Pruskie listy zastawne . . . . . Listy zastawne W. Xi<;stwa Poznańskiego... .

Wschodnio-Pruskie .

i>ząskiepo 94po 931 lCXJi 106

Poznań, dnia 11. Października 1832.

Papierami. Gotowizn A . Od sta.

Kurs obligów fi, POrrraJIH 93 ,4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.10.12 Nr239 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry