GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.10.31 Nr255

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

Xiestwa

POZNANSKIEGO

,-

I\.

Nakładem Drukami Nadwornej Dekera i Spółki. - Redaktor: A, Wannowshi.

JL?255. - W Srodę dnia 31. Października 1832.

Wiadolllości krajowe.

Z Berlina, dnia 27. Października.

N. Pan race;! właściciela dóbr, de Sald e m w Leppin, obdarzyć godnością Szatnbelana. N. Pan raczył Tajnemu Nadradzcy Regencyjnemu Dunek er dać wstążkę do orderu Orła Czerwonego 3. ki.

P r z y b Y I i tu: JW. rzeczywisty Tajny Badzca, Baron Alexander Humboldt, K Cieplic.

Generał Major, Generalny Adjutant N. Pana i komenderujący drugą brygadą jazdy, Hr, N oeti tz, z Szląglta.

Tegostronny nadzwyczajny Poseł i pełnomocny Minister przy dworach Meklenburekim, Oldenburskim i miast wolnych Niemiec północnych, Haniein, z Kassel.

«1'* JI/%» 1J1JlJIr W 1 A . W W

Wiadolllości zagraniczne.

R o s s y a, Z Petersburga, d. 6. Października, (st. st.) W dodatku do Kuryera Litewskiego czytamy następne ogłoszenie Prokuraloryi Radziwiłiowskieji

"Ponieważ termin 15. Października na rot> poczęcie układów z J WW. WW. zastawnymi wierzycielami roassy Radziwiłłowskićj przeznaczony, jest niedaleki, Prokuratury* dla wiadomości osób interesowanych oenajmuje: że upoważnioną została do wchodzę nia w układy na następnych zasadach: I) Z, summe, zastawną właściciel odbierze odpo wiedni szacunek z dóbr ocenionych podług zasad Najwyżej utwierdzonej tabelli szacunafl wej 1810. roku. 3) Jeśliby którykolwiek z kra* dytorow zastawnych posiadał jeszcze dtug rę,kodajny, obligowy, takowy razem z zastawnym w kapitale i procentach będtie opłaconym; prawo to jednak niemoźe służyć zastawnikom, którzy cudze nabyli obligi, ani kredylorom obligowym, co cudze ponabywali zastawy. 3) Wszelkie długi, lak zastawne jak ręczne, wyżej wyszczególnione, przepisami formalnemi prawa obleczone i żadnej już kwesty i nieulegające, będą przyjmowane do likwidacyi. - Ponieważ jednak wir'u zastawników są razem dłużnikami ma- ,y, dla tego summy zastawne i obligowi vet prawdziwe, potąd opłacone niebęd, I pIerwszy właściciel i wlewko-nabywca j«zc 1 jest, zupełny i ostateczny niezrobią z massa rachunku, lub niezyskają dekretu Kommisayi RadziuiHowstićj ostatecznie oznaczającego ich należności. 4) Zostawia się kredylorom nych do przedaźy, podług pierwszeństwa obrachunku, bez naruszenia wszelako porządku, który dla nierozerwaoia łączności majątków będzie ustanowiony, 5) Grafowie Wiltgensztein dla przyspieszenia i ułatwienia układów oświadczają, że kredytorowie zastawni na mocy niniejszego postanowienia przystępujący do nabycia majątków za swą należność, wolni są od płacenia gotowizną dziesiątej części, Ukazem 1818 <t. na dług skarbowy ziwarowanej, i Grafowie Wiltgensztein przyjmują na siebie zaspokojenie onej. 6) Obciążenie majątków naznaczonych do przedaźy długami funduszowemi, duchownemi albo bankowemi, niemoźe kredytorów wstrzymywać od ich nabycia, gdyż Hrabiowie Wiltgensztein biorą na siebie zaspokojenie tych ciężarów, gdyby takowe miały stawić jakąkolwiek do nabycia przeszkodę, 7) Ponieważ mogłoby zatrudniać układy i to: że niezawsze w proporcyi do summ zastawnych może nastąpić dogodny oddział majątków: dla' tego mogą kredytorowie zastawni doliczać do summ swoich euperatę albo gotoweini pieniędzmi, albo długami massy nabytemi od kredytorów ręcznych z tym warunkiem: że summy dla dopełnienia przedstawione niemogą przewyższać jednej siódmej części wartości dóbr*, i że długi ręczne będą się przyjmować z summ k a p i t al n y c h t Y l k o , n a l e ż n ość któ ry c h u s t an o - wiona będzie podług wyżej przepisanych prawidej. 8) Przy przedaźy części dóbr z wielkiego obrębu, zachowany będzie wzgląd, aby pozostałych dóbr niepoebawiać wygód goepodflrokich. Lecz pod żadnym prettxtem nafcgwcy niemogą *-$cypować z obrębów mająflfcw przeznaczonych do przedaźy oderwane cząstki ziemi, lasów, stawów, i t. p., chybaby dogodność przyległych majątków massy tego wymagała, 9) U sCauowiong będą prawidła generalne do układów, w formie przecinającej nietylko wszelką możność) ale i podp. bitrisiwo do jakichkolwiek na przyszłość pretensji, 10) Kredytorowie zastawni iądający układu, objaśniać mają Prokuratoryi massy Badziwiłłowekiej na piśmie swoje ch "'ci z wyszczególnianiem należności. Profciaralorya ze swojej strony w jak najkrótszym czasie obowiązana będzie okazać wzajemne massy 2 kredytorem stosunki, albo, gdyby to miało miejsce* bezzasadność jego pretensyi. Skoro po takowych objaśnieniach nastąpi zobopolne zgodzenie się na ostateczny obrachunek, ta. kowy ma być zapisany własnoręcznie prze-s kredytora do księgi sznurowej i zakoooijowany przez Prokuratoryą. Poczetn kredytor KI1a&8 przystąpić do wybrania ? podanej tą

belli majątku odpowiedniego jego likwidalnym należnościom, na który prawo wieczyste podług ustanowionych prawideł będzie mu natychmiast wydanem. 11) Przyiem sporządzony będzie protokół, gdzie z wszelkiemi szczegółami zapisywane będą przyczyny, dla których rozpoczęty z kredytorern układ niedoszedł, aby mieć urzędowe usprawiedliwienie czynności Prokuratoryi, 12) Księga o brachunkowa niebędzie zamknięta i dja kredy, torów ręcznych: zamiarem bowiem Hrabiów Wiltgensztein jest, gdy układy z kredytorami zastawnymi pomyślnie pójdą, na tychże samych zasadach domierzyć eatysfakcyą i kredytorom ręcznym. 14) Układy na mocy niniejszego postanowienia (rwać będą przez miesięcy ośm. Jeżeli ten czas upłynie bezskutecznie, lub nieodpowie oczekiwaniu, traktacye zamknięte zostaną, i wszelkiego tytułu kredytorowie czekać będą satysfakcyi % wydziału sądowego majątków przez exdywizya na mocy Ukazu 7, Lutego 1848. r. - Dan w Wilnie, miesiąca Wrześn. i8.dnia 1831- r." fronty« . Z P a ryż a, dnia 18» Października.

Dziennik Frankf. donosi: "Depesza od armii północnej wczoraj o godzinie 12. do Ministeryum wojny nadeszła, głosi, że 3 pułki wsteczne uczyniły poruszenia i że też część artyleryi uczyni ruch koncentracyjny w głąb Francyi, Takowe poruszenia niezdają się zwiastować bliskiego wkroczenia armii francuzkiej w granice Belgii. Jeśli pogłoskom dziennym dać wiarę należy, tedy polecono dowódzcy flotty angielsko francuzkiej, do Króla Holenderskiego ostatnie skierować wezwanie, aby ustąpił warowni Aniwerpskiej Belgijczykom, które gdyby Kroi Wilhelm uporczywie chciał odrzucić, natenczas dowodzca wymienionej eskadry zostanie umocowany do wzięcia warowni sżtur. rnern. Gdyby Belgijczykowie mieli być porażeni i jeśliby Gen. Chasse istotnie chciał rozpocząć bombardowanie miasta Antwerpii, natenczas, ale tylko tez natenczas wojsko fran. cuzkie wkroczy w granice Belgii, zaś połączona eskadra uderzy szturmem na Rotterdam, aby Holendrów przymusić do ustąpienia z warowni. Postanowienie to uczyniono z przyzwoleniem Pana van de W eyer." Taż sarna gazeta wyraia: »Jeśli zatargi niederlandzkobelgijskie dotychczas jeszcze niesą załatwione, stało się to tylko dla uporu Króla Holenderskiego, głuchego na wszelkie wezw nia,. przestrogi i roszczenia 5 mocarstw. - Srodki przymusu polecono zapewne; obydwom dworom, Angielskiemu i Francuzkiemu, Poczytują w Paryżu usunięcie tej sprawy za tak pewne, ii już wnioskuje o skutkach z tego wyniknąć mogą, muf pokoju stopniowo mknie; południe Francyi juź od dawna uspokojone, Kuryer twierdzi, źe przernagająca większość Izby Pana Laffitte wyniesie na godność Prezesa-; cieszy on przeto Pana Dupin, weń wmawiając, aby się, należąc do niby-Lewej, komentował wice- prezesostwem. K o n s t y t u c Y o n i s t a głosi, źe Prezes rady Wydał rozkaz, aby kilka pułków przywołano do stolicy w celu wzmocnienia załogi miasta. Marszałek Gerard przybywszy tu wczoraj w nocy, .natychmiast nviał konferencyą z Marszałkiem Soult, który się potem niebawem udał do Króla, gdzie się Rada Ministrów o godzinie a.

ygromadziła. G a z e t t e udziela wiadomości, drogą nadzwyczajną nadeszłej, źe P. Berryer w Blois dn. 17. m. b. jednozgodnie za niewinnego uznanym został. Wiadomości, któreśmy wczoraj z Madrytu z dnia ,1J;. rn. b. otrzymali, nader są ważne. U dzielono amnestyi więźniom politycznym, skąd sobie słusznie tuszymy, źe ją też rozciągną na wygnańców i wychodźców. Przedewszystkiem wielkie tu uczyniło wrażenie postanowienie Król*wskie, mocą kcorego Królowa staje na czele państwa. Domysłów i wniosków stąd bez końca. Prawdopobieństwo przynajmniej największe, źe partya Apostolicznych ostateczny poniosła cios i o zgubę przyprawiona. Karoiiści rozpaczają, ile że grotu tego wcale nieprzewidywali. Pana Duval, nowego Para i Prefekta niższej Ligiery , przywitano natychmiast po przybyciu w. Nantes dn. 15. wieczorem o 5. hałasującą kocią muzyką i charywaryzowano pod oknami jego aź do l!. w nocy. N azajuirz Prefekt wydał odezwę do wszystkich rozsądnych obywateli miasta. Między nowo mianowanymi Parami znajduje się 2. Marszałków, 15 Generałów-Poruczników, 2. Gen. Majorów, jeden były Generalny Inspektor, 2. Wice-Admirałów, ogółem rrcb.

wojskowych; dalej 4. byłych Ministrów Stanu, 5. Radzców Stanu, 4. byłych Radzców Stanu, 2, Prefektów, r Mer paryzki, 19 czł nkow rad departamentowych, ogółem 30 urzędników administracyjnych; 2. byłych członków zgromadzenia konstytucyjnego, 1 były Senator, I były członek zgromadzenia prawodawczego, 3. Deputowanych, j'4, byłych Deputowanych, ogółem 21 członków pra woda wsta; 3. członków sądu kassacyjnego, 2. członków sądów Królewskich, i członek Izby rachunkowej,ogółem 6 urzędników sprawiedliwości; 3, Po« slow i 2, byłych Posłów, ogółem 5 dyplomatyków, nakoniec 5 członków instytutu, 4. Radzców uniw-rsytetu i 4. Professorów; ogółem 13. uczonych. Z bankierów i kupców niema nikogo. Journal du Commerce czyni uwagę, iż w liczbie nowych Parów jest także kilku kandydatów, którzy się na ostatnich wyborach Deputowanych nieutrzymali, jako tó Panowie: Aliant, Caux, Felix, Faure, Humblot-Conte, Labriffe, Montguyon, Xhenard, Tripier, Villemain.

D zienniki tutejsze donoszą, iż Poseł belgij« ski przy dworze naszym podał kilku Ministrom i Sprawującym interessa rożnych dworów Królewskich i Xiąięcych niemieckich pismo Króla Leopolda z uwiadomieniem o wstąpieniu jego natron, przy czem Sekretarz poselstwa, Paa Firmin Rogier oświadczył, i.ź po uznaniu ze strony Austryi i Pruss, dwory drugiego rzędu niemogą czynić trudności. Zdaje się atoli, iż przyjęcie przez nich rzeczonego pisma niepój - dzie z łatwością; czego przyczyną ma byc, między innemi, zaniechanie formalności, to jest: JZ dyplomacya belgijska niewiedziała, źe przy pismach jednego Monarchy do drugich, zwyczajem jest od niepamiętnych czasów dołąctaćfac simile Królewskie dla każdego Ministra spraw zagranicznych. G a z e t t e de Fr a n ce obejmuje list pewnego podróżnego z Bordeaux, który wyraża, iż na przestrzeni 160 mil drogi z Paryża do wspomnionego miasta, cała Francya podobna jest do ogromnego obozu, Od posterunków gwardyi narodowej w Longjumeau (w obwodzie Paryża) ai do szańca pr/"'dmostowego w Bordea ux, widać tylko same straże, żołnierzy i gwardzistów narodowych, którzy co moment wołają "Qui vive!" (Kto idzie), i mając ostre w pogotowiu ładunki, zachowują takową ostrożność, jakby się znajdowali w kraju nieprzyjacielskim, A n g l i a.

Z L o n d y n u, dnia 19. Października.

Onegdaj przybyła (u Xięźniczka D ino, eynowica Xcia Tallejranda, Wczoraj odebrała odwiedziny wszystkich Posłów zagranicznych, co wraz z małżonkami swemi uszanowanie złożyli Pannie tej, która z przymiotów umysłu i serca najszczytniejsze na wielkim świecie zajm uj e stanowisko. Z Portugalii niema nic nowego. Dnia 14, statek parowy Confiance niedawno z Opono do Falmouth przybyły, znowu ztamtąd z powrotem się udał do Portugalii, Na pokładzie jego jest Pan John Milley Doyle i wielu ochotników. Statek Water- Witch przywiózł podobno nowinę, że flotia 4 Dom Miguela rzekę krąży. Ponieważ to jednakże innym wiadomościom się sprzeciwia i samo przez się niejest podobnem do prawdy, z największą więc wyglądają ciekawością zawinięcia brygu Hantaloon, który już z Portu galu wypłynął. Zresztą zatrwożyła jednak nieco owa wieść Pana Milley, tak dalece, iżjużchciał kazać odpłynąć -tatkowi "Confience," sam zostawszyspokojnie W Anglii. Zabrał on z sobą plan obrony Oporto wypracowany przez szanownego stryja swego, Sira John Doyle. Dnia 16. wypłynął siatek przewozowy "Wellington" z 150 żołnierzami, 19 oficerami i 100 końmi na pokładzie z Portsmouth do Oporto. Oficerowie niezmierną pałają żądzą odznaczyć się gdziekolwiek; i tuszą sobie, źe wiekuistej dostąpią sławy . Jest między nimi dwóch braci, których ekwipaż przeszło 400 funtów kosztuje. N ależą oni do pułku jazdy, którym Pułkownik Bacon komenderować będzie, i którego mundur ma być nadzwyczajnie okazały, gdyż ma nazwę Craek-regiment (pułk zadumiewający).

Kuryer z Paryża miał przywieźć wiadomość, £e tam otrzymano odpowiedź Króla Pruskiego na depesze, które P. Werther w dniu 14. Września posłał był do Berlina. Odpowiedź ta ma być lej treści, źe Prussy nietyiko zdanie swe polączsją z zdaniem gabinetów francuskiego i angielskiego, ale źe nawet czynią «niosek, ażeby w ra*ie poirzeby, Holandya zmusić do płacenia Belgii co tydzień jednego miliona na utrzymanie wojeka; ażeby milion ten odciąganym był od tych ośmiu milionów, któremi Belgia przyczyniać się winna do opłaty rocznych procentów długu holenderskiego; a na przypadek, gdyby po kilku miesiącach środek ten pożądanego skutku nieprzyniósł, żeby powyższy milion był podwojony, a eskadra francuzko-angielska nad wszystkiemi portami holenderskiemi ścisłą rozciągnęła blokadę. Tym sposobem Holandya bes krwi rozlewu pozbawioną zostałaby handl u, a środek ten byłby daleko skuteczniejszy, niż podsfąpienie wojeka pod Antwerpią, przez co miasto to mogłoby być na szturm wystawione. - Naturalnąjest rzeczą" źe Prussy nieźyczyłyby sobie, ażeby Francuzi w twierdzach belgijskich zajęli tak mocne stanowisko. Nawet Francya sama czuje trudność dostąpienia tego i dla tego uczynić miała wniosek, ażeby w razie, gdyby wojsko jej zająć mueiało Antwerpią, armia pruska zajęła Ven100 i belgijską część Xieetwa Luxemburgskiego, a to jako rękojmię, iż Francuzi, gdy powody do zajęcia Belgii ustaną, z kraju tego ustąpią.

OBWIESZCZENIE. ' A n n a Kar o I i n a S p i t z e n owdowiała K r li g e r possessorka Zabiczyna i posiedziciel Salestwa L u d w i k M e y e r wyłączyli aktem przi dślubnym na dniu 23. Sierpnia r. b. wszelką spoIność majątku i dorobku. Wągrowiec, dnia 6. Października 1832.

_K ról e w s K o - P r u s k i S a d P o k o j u .

CYTACYA EUYKTALNA.

W skutek skargi Michała J aneckiego dozorcy gospodarstwa z Wielichowa przeciw nieprzytomnej od lat 13 żonie swej Konstancyi z Teręsińskich, mającej ostatni pobyt swój w Wię» ckowicach pod Bukiem, dopraszającego się, aby mu pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielone być mogło, wyznaczyliśmy termin do instrukcyi sprawy na dzień 30 Stycznia 1833/ po południu o godzinie 3. w izbie sądowej tu przy Tumie, na który Konstancyą Janecką z miejsca zamieszkania swego niewiadomą, pod zagrożeniem zaocznego postępowania niniejszem zapozywamy. Poznań, d. 24. Października 18.32.

Sad Konsvstorza Generalnego Arcvbiskupiego.

A UKC YJI We wtorek dnia 6. Listopada r, b. i dni następnych przed południem od godziny 9. do 12. i po południu od godziny 2. do 5. sprzedawane będą drogą publicznej aukcyi najwięcej dającemu w hotelu Saskim przy Wrocławskiej ulicy: bardzo dobra pościel, bielizna na pościel, bielizna stołowa i inna; meble, sprzęty kuchenne i gospodarcze, jako też 60 buteiek wina szampańskiego i 200 butelek rumu z Jamajki, dalej kilka set funtów tytunita rozmaitego gatunku 1 pozytew kościelny o 8 rejestrach w bardzo dobrym stanie. Poznań, dnia 25, Października 1832.

Cas tner, Król. K ommissarz aukcyjny.

Ceny zboża na Pruska mIarę I wagę w Poznaniu. Dnia 29. Października 1832.

Tal. igr. ten. do Tal. igr« (en.

Pszenica. 1 1$ 1 2 O Zyto . . . 28 -- I -Jęczmień 17 20 Owies . 17 -- 20 Tatarka I -*- I 5 Groch 1 I 2 * .

Ziemiaki 7- 8 Siana cetnar ił 110 ff.. . 15 --- CI 6 Słomy kopa ił 1200 ff. , 3 15 320 Masła garniec l 15 l 20

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.10.31 Nr255 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry