GAZ

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.11.23 Nr275

Czas czytania: ok. 19 min.

Wielkiego

ETAlęstwa POZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dekera i Spółki. - Redaktor: A. Wannowski.

JW 275. - W Piątek dnia 23. Listopada 1832.

Wiadolllości zagraniczne.

Królestwo Polskie.

Z Warszaw y, dnia 18. Listopada.

Bada Administracyjna Królestwa mianowała przez postanowienie swe z dnia 9. b. m., Referendarza Stanu Alexandra Koźucbowskieg o, Prezesem Kommiseyi województwa Augustowskiego; Ignacego Kaczyńskiego, Podprokuratora Trybunału Cywilnego województwa Płockiego, Sędzią Trybunału Cywilnego wdztwa Podlaskiego; Stanisława Łytkowskiego, Podsędka Sądu Pokoju powiatu Tarnogrodzkiego, Podprokuratorem Sądu policyi poprawczej wydziału Bialskiego. JW. Generał jazdy Hrabia Witt, Gubernator wojenny, wczoraj przed wieczorem wyjechał z Warszawy do Petersburga; z powrotem jest spodziewany za miesiąc.

R o s s y a, Z Petersburga, d. 27. Października, {st. st.) W niedzielę, dnia 23. b. m., Baron Lutzerode, Poseł nadzwyczajny i Minister pełnomocny Króla Jraci Saskiego przy Dworze tutejszym, miał zaszczyt być od N. Pana na uroczy stem posłuchaniu przyjętym.

A u s t 2 Y a.

Z Wiednia, dnia 2. Listopada.

Słychać, iź NN. Cesarstwo Jchmość z dostojną rodziną swoją wyjadą d. 6. Listopada z Schonbrunn, i mieszkać będą w zamku tutejszym. Xiąźę Brunświcki Wilhelm i Xiąźę Anhalt-Kothen, byli w zeszłą sobotę i niedzielę na obiedzie familijnym u NN. Cesarstwa Jchmość w Schonbrunn, Onegdaj przybyły tu sztafety handlowe z Paryża, poczem nagle wielka obawa na giełdzie powstała. Cena papierów skarbowych spadla nadzwyczajnie, a mianowicie akcye bankowe z 1120 na iog8- Pochodziło to z mylnej wiadomości, iź wojsko francuzkie weszło do Belgii, i z obawy powszechnej wojny; gdyż (jak wiadomo) mocarstwa inne protestowały się przeciw temu wkroczeniu. Niemało także przyłożyła się do tego pogłoska, iź rząd nasz zamyśla od niejakiego czasu o nowej znacznej pożyczce. Wczoraj zaś nadeszły przez sztafety z Paryża wiadomości bardziej zaspokajające, i zaraz cena papierów podniosła się tak, iź dziś akcye bankowe były znowu po 1126 i 1127. Z Tryestu, dnia 6, Listopada.

Wyszło tu od Ces. Król. austryackiego rządu rozporządzenie' tyczące się handlu i żeglugi, następującej treści: "Zważając stósun względem Porly Ottomańskiej, Ces. Kroi. Gubernium nadbrzeżne austryackie, ostrzega łiiniejezein obwieszczeniem wszystkich poddanych auelryackich, trudniących się na inorzu żeglugą i handlem, aby a) wstrzymali się z dostawieniem do Egiptu broni i amunicyi tai długo, dopóki teraźniejszy stan rewolucyjny lego kraju niezostanie ukończonym; b) aby w czasie teraźniejszej przeciwko foreie prowadzonej wojny, nieprzyjmowali źadnych ładunków na rachunek stronnictwa egipskiego, ani takowemu nieudzielali żadnej pomocy i aby do żadnego portu tego kraju niezawijali, któryby od jednej lub drugiej etrony toczącej wojnę, był blokowany; gdyż w przeciwnym razie sami sobie winni będą przypisać smutne skutki, jakich doznawać ino* gą za swoje postępowanie." T u 2 C Y a.

Z Al e x a n d ry i, dnia 7. Października, Coraz bardziej utwierdza się panowanie Egipcyan w Syryi, a to przez zaprowadzenie rządu rostropnego i silnego. Ibrahim Basza znajduje się tera« w ArIana, a obsadaiwezy ten wąwóz, trzyma w posłuszeństwie całą Azyą mniejszą. Wielu znajznaczniejszych naczelników tych prowincyi, złożyło mu już hołcł podległuści i wezwało go do posunięcia się naprzód. Siad powstała trwoga, ii jeśli propozycye, które Wice Król Porcie uczynił, priyjęterni niej ostaną, państwo to w posadzie swojej zachwianem zostanie. Wniosek Kapudana Baszy, ażeby komunikacya na ino.

rzu dozwoloną była, został przez Wice-Kró. la przyjęty, co zaraz Admirałowi tureckiemu przez Kapitana znajdującej się tu angitlskiej fregaty "Alfred" oznajmion'em zostało. Kapitan, który tu wrócił onegdaj, przywiózł wiadomość, że flotę turecką zastał jeszcze w Marmarizza, źe Admirał turecki przejął nowinę tę z wielką radością, i zaraz wysłał gońca do Stambułu. Tymczasem zawarte zostało zawieszenie broni między obiema flotami. Głosza tu, ie Meherned ,l];H ra warunek pokoju do uznania zwierzchnictwa Porty podał, ażeby go Sułtan w posiadłości Syryi potwierdził, Za to miał on przyrzec, iź nietylko haracz, który z Egiptu dotąd opłacał, i nadal opłacać będzie, ale źe z Syryi większy jeszcze haracz Porcie oddawać jest gotów.

G 2 e c y a, Z N a u p l i i, dnia 6. Października, Wojsko francuzkie rozbroiło batalion regu.

larnego pułku greckiego, należący do wszyBtkicb zaburzeń, Wspomniony batalion dawal 2 początku niejaki opór; lecz widząc

wymierzone przeciw sobie (biała, tatą (rvogą został przejęty, u natychmiast broń złoź>ł. Wpadło użyć różnych surowych środków dla przywrócenia tak potrzebnej w kraju epokojności. Art A lerya otrzymała rozkaz udania się przeciw powstańcom. Kolokotro* pi opanował miasto Argos, skąd oddalił sie Grivas z swoimi stronnikami. Świetne przyjęcie deputacyi greckiej w Monachium przez Króla Bawarskiego, sprawiło najprzyjemniejsze wrażenie na umyśle Greków, i do najwyższego stopnia powiększyło ich wdzięczność dla wspomnionęgo Monarchy. Uwa* żają teMz przyszłość Grecyi jako zupełnie zapewnioną, i kilka znacznych domów bandlowych bawar»kich postanowiło założyć wkrótce magazyny w Grecyi. Niemcy.

Z Monachium, d. 9. Listopada.

Przeznaczona do Grecyi brygada, wyruszy 6tąd do Tryestu w trzech oddziałach. Pierwszy oddział tworzyć będzie batalion 6go pułku piechoty liniowej Xiecia Wilhelma, i 2gi batalion 12go pułku liniowego piechoty Króla Grecyi; drugą kolumnę tworzyć będzie pierwszy batalion logo pułku liniowego, oraz jedna baterya pieszej artyleryi; trzeci oddział składać się będzie z 3go batalionu l i g o pułku piechoty, oraz z jednej dywizyi lekkiej konnicy. Z Frankfurtu n. M., dnia 8. Listopada.

Prawo względem buntu, przyjęte dnia SO.

Października na naszem zgromadzeniu prawodawczem, jest w osnowie następującej: xVV czasie tłumu przeciw wykonaniu praw, przeciw osobom publicznym lub prywatnym, lub przeciw własności, urzędnicy policyjni mają wezwać zgromadzone pospólstwo, aby się rozeszło; co gdyby było bezskuteczne»), tłum ma być rozproszony siłą, po poprzedniem odebraniu rozkazów Burmistrza, i po trzykrotnem wezwaniu z zagrożeniem użycia oręża. U życie wszakże oręża wienczas tylko nastąpić może, gdy wprzód będzie oglcszo» nem przez bębnienie lub trąbienie; strzelanie zaś kulami wtedy tylko dopiero może mieć miejsce, gdy ostatnia przestroga dwoma wystrzałami bez ostrego ładunku uczyniona skutkować niebędzie; gwałtowne zaś napady na straże i patrole mogą być odparte zupefk nem użyciem broni. Gdyby pomimo tych środków, tłumy zamieniły się w rozruch, Se* nat wyda w tej mierze mandat, a z ogłoszę* niem jego nastąpią surowe środki policyjne dla przytłumienia zaburzeń. W następnych 34 godzinach po ogłoszeniu mandatu, Senat uwiadomi o tern zgromadzenie prawodawcze. będzie." Prawo przyjęte d. 24, Października, Stanów kary na uczestników rozruchów publicznych, a to od 6tygodniowego więzienia, do 6ciu lat na osadzenie w domu poprawy, Z Freiburga, dnia i. Listopada.

Wczoraj nastąpiła reorganizacya tutejszego uniwersytetu, czego się juź od kilku tygodni spodziewano. Radzcy Nadworni Rotteck i Welker otrzymali peneyą. Odczytania zaczną się d. 5. Listopada. Niderlandy, Z H a g i, dnia 13. Listopada.

Pobłowie angielekj i francuzki znajdują się jeszcze tutaj. Wczoraj w kaplicy prywatnej greckiej Xiężniczki Oranu uroczyste się odbyło nabożeństwo, aby bl3gać opatrzność o pomoc dla oręża naszego. Artylerya konsystująca w Delft odebrała rozkaz, aby była w pogotowiu; przeznaczono ja do posługi bateryi nadbrzeżnych. Listy z cytadeli Antwerpskićj głoszą, że Generał Chasse nadzwyczajną pokazuje gorliwość i nie2mordowanie nowe obmyśla środki pomocy.

W sobotę wszystkich tych, których obecność rtiejest potrzebna, oddalono z warownii Rozumiano, że okręt onegdaj pod Scheweningen pnsirzeżony od eskadry połączonej Angielsko Francuzkićj wyprawiony był ku brzegom naszym, albo że zabłądził, co dla tego bardzo do prawdy było podobnem, gdyż się tułał po miejscach, w pobliżu których są mielizny i zaspy piaszczyste. Tymczasem donoszą nam, że okręt ten wieczorem dwa statki rybackie, w Katwyk dopędziwszy z sobą zabrał. Wczoraj sądzono w Scheveningen, że podobny okręt na wysokości morza się ukazuje. List handlowy z Rotterdamu z d. 12. zawiera co następuje : "Jakkolwiek stan polityczny na6zego kraju wszystkich umysły zajmuje, i jakkolwiek zabieranie nasz'ych okrętów w Anglii i Francyi, nieprzyjazne krążenie okrętów nad brzegami naszemi, tylokrotnie zapowiedziane wejście wojska francuzkiego w Brabant i ruchy armii pruskiej słuszną wzniecają obawę wojny, niepostrzegarny wszelako żadnego schyłku w przemyśle. Papiery nasze stoją jak niewzruszone na tejże samej wysokości. Zdaje się, iż opinia, że cała sprawa Belgijska drogą przyjacielską będzie ukończona, pierwszeństwo trzyma. Rząd nasz niebierze odwetu względem nałożenia embargo; okrętom handlowym angielskim i francuzkim wolno przybijać i odbijać od lądu." Donoszą z Herzogenbusch z dn. u. m. b.: "Woj sko belgijskie ustąpiło w ostatnich dniachz Mook i innych wiosek, naprzeCIW kantonu Boxmeer, na prrqryrrr brzegu Mozy. Odejście wojsk tych być może ie się stało powodem do pogłoski o ustąpieniu Belgijczyków z Venloo co się wcale ni« potwierdza." B e 19 i a.

Z B ruxe I J i, dnia 13. Listopada.

Wczoraj zrana o godz. g. stanął tu w hotelu de Bellt vue Pan de Chabot-Latour, Adjutant Xiecia Orleańskiego, i oficer gwardyi narodowej Paryzkiej; przywożą oni wiadomość o buskiem przybyciu Xiążąt Orleańskiego i J\ em urskiego . Emancipation tak się daje słyszeć: "Mimo wielokrotnych twierdzeń dzienników niektórych, dają nam jednak zasięgnięte w tej mitrze wiadomości zupełną pewność, iż aż do dnia onegdajszego wieczorem nienadszedł żaden rozkaz do głównej kwatery francuzkićj, zalecający, aby jaki oddział wojska francuzkiego przed 15. m. b. wszedł w granice nasze." W skutek wezwania Ministra spraw zewnętrznych, wysłano stąd 8 sikawek z 26 pompierami do Antwerpii. Słychać, że wszystkie miasta większe w kraju, idąc za tym przykładem, kontyngent sikawek do zagrożonego miasta wypraWIą. M o n i t o r dzisiejszy zamieścił następujące wiadomości z ponad granicy pod dn. 9. m. b,: «Powtórne wzbranianie się Króla Holandyi, aby przychylić się do sprawiedliwych roszczeń gabinetów angielskiego i francuzkiego niweczy wszelkie nadzieje przyjaznego załatwienia. Jest więc rzeczą najniezawodniejszą, że armia francuzfca wkrótce na wszystkich punktach przejdzie granicę nasze. Mówią nawet, że termin wejścia ma być o dwa dni przyspieszony. -. Zatrudniają się, czynnie utworzeniem drugiej armii odwodowej dla armii północnej. N owa ta rezerwa składać się będzie z 1 dywizyonu piechoty, którym Generał Schramm dowodzie będzie. - Dochodzą; nas wiadomości z Metz, że w mieście tern i okolicach dwa się zgromadzają dywizyony piechoty i dwa dywizyony jazdy, które w przypadku potrzeby mają być stawione pod rozporządzenie Marszalka Gerard. - Generał-Porucznik Achani, który zjechał był do Avesnes, aby tam odbyć przegląd części dywizyi swojej, wyjechał w nocy z d. 7. na 8. niespodzianie, aby się udać do swojej głównej kwatery w V alenciennes. - 6 bateryi artyleryi, przychodzące z Douai i Lafere, oczekiwane co chwila w Valenciennes, skądeię dalej do Conrfć udadzą. -- Rozmaite korpusy armii francuzkićj gęsto stoją nad samą granicą, tak dalece, że cala armia wnijście do Belgii w jednym dniu uskutecznić może. dług nowych rozporządzeń Ministra wojny, skład armii północnej jest następujący: Przednia straż, pod dowództwem Xiecia Orleanu, składa się z 20go pułku lekkiej piechoty, Igo pułku huzarów i Igo pułku strzelców. Pierwsza dywizya, pod dowództwem Generała- Porucznika Sebastiani: iwsza brygada pod dowództwem Generała Harlet, z 11. pułku lekkiej piechoty i 5. liniowej; 2ga brygada pod dowództwem Generała Rumigny z g. pułku i 19. piechoty liniowej. Druga dywizya jpod dowództwem Generała-Porucznika Achard: iwsza brygada pod dowództwem Generała Castellane, z $. pułku lekkiej piechoty i 12, liniowej; 2ga brygada pod dowództwem Generała Voirol, z 22. i 39. pułku piechoty liniowej. Trzecia dywizya pod dowództwem Generała - Porucznika Jarnin: iwsza brygada pod dowództwem Generała Z6pfelt z 19. pułku lekkiej i 18. liniowej; 2ga brygada pod dowództwem Generała George z 52. i 58- pułku piechoty liniowej. Czwarta dywizya pod dowództwem Generała Farbe: iwsza brygada pod dowództwem Generała Rapatel z 7. i 25, pułku piechoty liniowej; 2ga brygada pod dowództwem Generała Hincourt z 61. i 65. pułku piechoty liniowej; Brygada Generała Lavocistine składa, się z 7. i 8. pułku strzelców konnych; brygada Generała Simonneau z 4. pułku strzelców konnych i 15. pułku huzarów. Dywieya Generała-Porucznika Dejean: iwsza brygada pod dowództwem Generała Rigny, z 2, pułku huzarów i 1, strzelców konnych; 2ga brygada pod dowództwem. Generała Latour-Maubourg z 5. i 10. pułku dragonu. Dywizya Generała- Porucznika Gentil S1. Alphonse: iwsza brygada pod dowództwem Generała Villatte z 1. i 3. pułku kiryssyerów; 2ga brygada pod dowództwem Generała Gusler z 9. i 10. pułku kiryssyerów." Z d n i a 14. L i s t o p a d a, Wczoraj w południe o godz:nie 1. zagaił Król J mć posiedzenia Izby Senatorów i Reprezentantów, Z mowy jego od tronu udz:elamy tylko wstępu, dotyczącego się spraw.zewnętrznych, drugą część jako mniej interessującą pomijamy. "MPanowie! W przeciągu tych 4 miesięcy, co od zamknięcia posiedzeń ostatnich upłynęły, wydarzyły się zmiany ważne dla przyszłości kraju. Belgia przez mocarstwa obce zwolna została uznaną i jej bandera narodowa przypuszczona do większej części portów zagranicznych. Zaślubienie moje z starszą córką Króla Francuzów, kojarząc (em ściślej węzły nasze z szlachetnym narodem, nastręczyło Mi nową sposobność otrzymania od większej części dworów Europejskich przy obietnic przyjaźni i ich chęci życzliwych ku przyszłemu uszczęśliwieniu Belgii. - Po długiej odwłoce, która się jednak mniej uciążliwą dla kraju stała, niż się tego spodziewać należało, nadeszła nareszcie chwila, w której życzeniom Izb i narodu zadość uczynić mogę, gdyż mocarstwa traktat z dn. 15. Listop . gwarantujące spowodowałem do wykonania onego. Mocarstwa przekonały się, że gdyby użycie środków zniewalających na dalszy czas odłożyć chciały, Belgia byłaby postawioną w tę niezbędną konieczność, aby sama szukała prawa swego i zadość czynienia; niechcialy się więc narażać na niebezpieczeństwo wojny powszechnej. Dwa z pomiędzy tych państw, uroczystą konwencyą połączone, zobowiązały się do rozpoczęcia wykonania traktatu za pomocą niezwłocznego oczyszczenia części lerrytoryalnych. Zjednoczone floty Francyi i Anglii krępują handel Holenderski, a jeśli ten środek zniewalający niewyda skutku, natenczas armia francuzka, nienaruszając pokoju Europy, za dwa dni dowiedzie, że dane gwaraneye niebyły czczemi słowy. - Otoź są, MPanie" owoctpolityki, zaktórąrząd dotychczas poszedł; z zadowoleniem każę układy, przez te wypadki wywołane, rozwadze ['ariów przełożyć." Z n a d g r a n i c y B e l g ij s k i ej, dnia 15, Listopada, N adszedł więc dzień, w którym się spełnić miało przeznaczenie nasze, dzień, w którym, jak głoszono, wojsko (rancuzkie wejdzie wgranice Belgii, Słychać jednak, że mała wtem nastąpiła przewłoka, kiedy armia jutro dopiero uda zię w pochód a główna kwatera Marszałka Gerard o dzień później jeszcze t. j. dn. 17. naprzód wyruszy. Czy ta odwłoka pochodzi z stanu interesów Belgijskich, czyli też francuzkich, o tern nic pewnego twierdzić niernożna, rozumiemy jednak, że z Bruxelli te rozporządzenia wyszły, ponieważ natychmiast po zagajeniu Izb belgijskich, onegdaj w Bruxelli nasiąpionem, rozpostarła się pogłoska, że wielka część deputowanych w odpowiedzi na mowę Króla od tronu uczynić zamyśla wniosek, aby rząd na wkroczenie Francuzów niezezwolił . Pomiędzy tymi Deputowanymi znajdują się naturalnie ci, co Antwerpią i okolice miasta tego zastępują, których obawa bombardowania Antwerpii do kroków takowych przynagla. Niechcą jednak czyniący ten wniosek wyraźnie i bez ogródek zdań swoich wynurzyć, gdyż takim sposobem niejakoś uznaliby prawo Generała Chasse do bombardowania Antwerpii; chcą więc do innych się uciec frazesów i tego użyć pretextu, jakoby wejście Francuzów ho sztą twierdzą tu powszechnie, źe cały ogrom wojska francuzkiego po nad granicami Belgii niewynosi nad 23,000; ponieważ zaś źomierze Belgijscy tymczasowo nieczynnemi mają zostać widzami a współdziałania połączonej angielskofrancuzkiej floty na próżno wyglądają, łacnoby więc stać się mogło, źe warownia Antwerpska długo się u trzyma. " Z Antwerpii, dnia 12. Listopada.

Stanowisko eskadry holenderskiej wczoraj jeszcze było toż sarno, jak dawniej; nieprzybył żaden okręt wojenny do wzmocnienia etscyi. Rotman, który okręt amerykański przeprowadził aż do Dower, przywiózł wiadomość, źe flota angielsko-łrancuzka dn. 10. m. b. jes z c z e w D u n a c h stała na kotwicach. Z tutejszych spisów okrętowych, wymieniających zawinienie i odpłynienie okrętów, wynika, źe aż do obecnej chwili żegluga jeszcze przerwy żadnej niedoznała. Wszystkie baki (t. j. beczki na wodzie pływające, wskazujące żeglującym drogę do portu) leżą jeszcze aa dawnein swojein miejscu. F 2 a n c y a.

Z Paryża, dnia 11. Listopada.

Xieina Berry wedle postanowień rządowych, d, g. rn. b. zrana o godzinie 3. z N antes do zamku warownego la Blaye o S mil od Bordeaux przeprowadzoną została. GenerałPorucznik Hr. Erlon, Prefekt i maire miasta N antes towarzyszyli Xięźoiczce aż do SaintN azaire, miejsca, gdzie na okręt wsiadła.

Pułkownik tamecznej gwardyi narodowej, P, de Robineau, podchorąży artyleryi i adjunkt maira towarzyszyli Xięźriiczce aż do zamku wspomnionego, gdzie też Pannę Kersabiec, Pana de Mesnars i adwokata osadzono.

M o n i t o r zawiera obszerny, na wpół urzędowy artykuł, w którym postępowania rządu względem Xięźniczki broni. W kryjówce Xiezriy Berry znaleziono następującą proklamacyą w licznych egzemplarzach: "Wierni mieszkańcy miasta Naines! Matka Henryka V., Regentka Francyi, stanęła przed waszymi bramami w pośród wiernego ludu, który powstał, aby ją bronić i syna jej na tronie przodków jego osadzić. T a, którąście niegdyś 2 radością witali, z zaufaniem przychodzi do miasta waszego, poczytującego się naówczas za szczęśliwe i uświetnione, iż ją przyjmować mogło; jej szlachetne serce nieprzepomniało dotąd o entuzyazmie, przez jej obecność sprawionym. Słyszeliśmy z jej ust owe drogie słowa: "Jeśli Nantes natychmiast uzna syna mego, natenczas podczas małoletności Henryka V. to miasto będzie siedliskiem rządów m o i c h! " " Drukarnia Królewska Henryka V.

Dzienniki tutejsze umieszczają następujący list prywatny z Genewy pod dniem 4. b. rn.: "Xiążę Montmorency- Laval, uważany za naczelnika Ministeryurn Henryka V., bawi tu ciągle; utrzymuje obszerną korrespondencyą zFrancyą, Szwajcaryą i intiemi krajami. Pan Chateaubriand jest równie czynny. Od niejakiego czasu zbierają się legitymiści we wsi Gex, N a zgromadzeniu przed kilku dniami odprawionem w obecności wielu wychodźców, znajdowało się trzech byłych Parów, którzy w roku 18 i 5. należeli do wyroku na Marszałka N e y .

Wychodźcy udali się z Aix do Turynu, Chambery i Genewy. Xięia jeżdżą po zachodniej Szwajcaryi w tajnych zleceniach. Rada stanu szwajcarska uwiadomiła Prefekta lugduńskiego, iż w Kantonie genewskim zakupiono znaczną ilość prochu i potrzeb wojennych, które mają być posłane do Lugdunu i Villefianche." Postanowieniem Królewskiem z dn, 30. Października, obejmującem 86 artykułów, szkoła politechniczna została nanowo urządzoną. Journal du Commerce pisze: W kilku cechach tutejszych panuje wzburzenie umysłów. Oprócz uskarżania się rozmaitych robo» tników, Deputacya cechu ciesielskiego była u Prefekta policyi, a dziś słychać o zgromadzeniu ludwisarzy i bronzowników przy rogatkach des Amandiers. Jedynym celem tego zgromadzenia jest otrzymanie większej płacy za robotę." Z ogłoszonego drukiem ogólnego wykazu handlu francuzkiego w roku zeszłym, widać, iż był mniejszy niż w roku 1830. W roku zeszłym wprowadzono towarów za 512,825,551 franków, z których zostawiono na konsumcyą za 374,188)539 franków; gotowych pieniędzy wprowadzono 120,685,405 franków, a wyprowadzono 28,6281273 franków, wyprowadzono towarów za 618,169,9:0; franków, z których było francuzkich za 455,574,48* fI. Do portów krajowych zawinęło 3,375 okrętów kupieckich francuzkich, 84,240 zagranicznych. Kara więzienia w kajdanach, na którą sąd kryminalny tutejszy skazał 5 głównych uczestników powstania w dniach 5. i 6. Czerwca, została zamienioną postanowieniem Królewskiem na więzienie bez kajdan. Słychać o odwołaniu Hrabiego Ofalia, Posła hiszpańskiego przy dworze tutejszym. N astępcą jego ma być Pan Ceralbo , jeden z pięciu deputowanych, którzy po oswobodzeniu Króla Ferdynanda wKadyxie, głosowali za zwołaniem Stanów. Departament Sekwany i Oise liczy w 103. ba 24,577 należy do gwardyi ruchomej.

Śledztwo skradzionych medalów z biblioteki posypuje pomyślnie. Wielu poszlakowanych odesłano na mocy rozporządzeń I#by radnej przed sąd nadworny Królewski. Złodziejstwa mnożą się w Paryżu z coraz większą zuchwałością. Przed kilku dniami skradzioną została pewnemu rzeźnikowi summa 2,000 złp. Na ulicy Blancs, manteaux skradziono 5,000 zł. inna summa 1,000 zł. pochwyconą została w domu na ulicy Vide-Goussai; nakoniec obdarto tego rana podróżnego na drodze do Montmorency z 200 złotych. List z Algieru pod d. vi. Października wyraża: "Miasto nasze (Algier) staje sieJ codzień pigkntejszem. W niem 1 w jednotnilowym ob wodzie jego, wszystko się koncentruje. Szańce są w dobrym stanie; lecz bylibyśmy w wielkim kłopocie, gdyby Beduini niedowozili żywności na targi nasze. Z tego nawet względu, powinienby rząd bardziej niż dotąd wspierać rolnictwo. Niedawno panowały wielkie wichry na całym brzegu od Bona do Oran, i zwłaszcza W Bona znaczną szkodę zrządziły. Posłano Stąd dwa statki, celem (Jania pomocy okrętom, które doznały nieszczęścia na morzu, i ludziom, którzy wpadli w ręce pokoleń nieprzyjacielskich. " Marszałek Soult oświadczyć miał wczoraj V) radzie Ministrów, iż sobie przez to zapewni większość w Izbie, kiedy na stole Prezesazioży klucze cytadeli Antwerpskiej. Pan Thiers zajęty jest teraz ważną pracą o obecnym stanie polityki europejskiej. Młody ten Minister zebrał z wielkąstarannością wszelkie potrzebne do tego inateryały i utworzy z nich wstępną swą mowę na tegorocznych posiedzeniach Izb. Po tym wykładzie rzeczywistych stosunków polityki europejskiej nastąpić ma wykład zasad nowego gabinetu, przez co spodziewają się, iż Pan Thiers zjedna sobie licznych stronników. Ministeryum rozseła znowu od kilku dni okólniki, w których każdy wpisywać musi swoje imię i stan, czyli dotąd należał do gwardyi narodowej lub nie. Tajne instrukcje dodają uwagę, że ten środek przedsięwzięto na wypadek potrzeby spiesznego uzbrojenia gwardyi narodowej. Z dnia 13. Listopada.

(Donieś, prym.) - "W ej dziemyź do Belgii, czyli n i e ?" to jtet dotąd głównóm pytaniem na wszysikich miejscach, mianowicie na giełdzie. Djisiaj wnioskuje publiczność z doniesień angielskie!], fe p r z e w ł o k a na· tąpij ma ona trwać za zdaniem większości,przez 14 dni; proteitaeye pewnego wielkiego państwa północy spowodowały podobno rząd do poczynienia takich postanowień. Rozumierny, że Ministeryum dostatecznie się zastanowi, nim się zdecyduje. Jakkolwiek bądź, w przeciągu 4 dni 2 pewnością się dowiemy, czy ruch jaki armii rzeczywiście nastąpił. Konstytucyonista dzisiejszy donosi: "Słychać, że korpus obserwacyjny francuski, z 100,000 żołnierzy złożony, nad Renem natychmiast etanie. Marszałek jeden obejmie naczelne dowództwo, a Generał-Porucznik Pelet funkeye Szefa sztabu generalnego."

Hiszpania.

Z Madrytu, dnia 1. Listopada.

Królowa wydała dnia onegdajszego dekret, w którym oświadcza, iź podejmując eię trudnych funkcyi urzędowania spuszcza się na pomoc Sądów i władz administracyjnych, M potrafi szanować i nagrodzić służbę gorliwą i poczciwość, ale minio to, gdyby przeciw oczekiwaniu Swemu ohydny występek intrygi , przedajności, stronnictwa, lenistwa i inne, które nawet pióro J ej wymienić się wzdryga, odkryć miała, będzie nieprzebłaganą i z największą srogością tych, co się występków takowych dopuścili, ukarze. Wczoraj przedstawiono Królowej deputacyą Uniwersytetu gon Alcala de Henares, która z powodu wyzdrowienia Króla, N. Pani powinszowanie swe złożyła. A n g l i a.

Z L o n d y n u, dnia 10. Listopada.

Korespondent Londyński w Amsterdamer - H an d e 1 sb I ad pisze, co następuje: "Z dobrego źródła mogę Panu donieść, że Ministeryum angielskie widząc burzę wznieconą przez postępowanie swoje, zaczyna stawać się nieepokojnem, i że Lordowie brougham, Landsdowne, Richmond i Gnderich bynajmniej polityki Xiecia Tallejranda tak niedzielą, jak Lord Palmerston. W wszy. sikich sklepach gaj anteryi widzimy teraz karykaturę, wystawiającą byłego Biskupa z Aut un, jak on chytrą ręką naszego Ministra wiedzie. P»d ryciną są te słowa: The lame ledding the blind. (Kulawy prowadzi ślepego.) W Ramsgale zabrano wiele mniejszych okrętów holenderskich, prawie same statki rybackie. (Gazeta Journal de la Hayepowiada, że Anglicy biednym rybakom nawet te kilka grosjy wyd J\rli.ktnre u nich znaleźli.) Z raportu Pułkownika Hodges do Hrabiego Villaflor o stracie ludzi w bitwie stoczonej pod Oporto d. 29. Września, okazuje się, iź z batalionu angielskiego poległo lub ranionemi zo francuzkiego 14 oficerów i i i i żołnierzy, a Portugalczyków ij.

/\ Potwierdza się, że Baron van Zo/\-Jen van Nyeveldt wczoraj długą odprawił konferencyą 2 Hr. firey. Dzisiejszy M e m in g - H e r a l d narzeka na smutne położenie, w jakie nasz bandei przez obecny układ stosunków politycznych wprawiony «ostał, i obawia się, że długiego potrzeba będzie czasu, aby nasze związki handlowe na północy znowu do tego sprowadzić stanu, na jakim one przez kilkanaście lat swobodnego pokoju zostawały. Słychać, ii rząd nasz w ten sposób ułożył się z Posłen) holenderskim, aby poczty listowe ciągle szły do Holandyi na statkach parowych, który<<» też ma być wolno zabierać passażyerów, niezaś towary lub inne rzeczy.

ROZlllaite wiadolllości.

Mnichy w Hiszpanii, których niespodziana zmiana w admmistracyi krajowej niezmiernie oburza, poczytując słusznie Królową, za sprawczynią tychże, głoszą teraz z ambon, że Królowa żydówka, a dla tego też tak liberalna. (Koresp, Hamb.)

Hr. Bory de St, Vincent, który na posiedzeniu paryzkiej Akademii nauk 1. b. m. złożył był pierwszych 9 poszytów opisu swojej uczonej podroży po Morei, 15. b, m. złożył onejże poszyt loiy, zawierający topograficzne plany starożytnej Mantinei, Pylos i AJesseny. Gazety Edynburskie natrząsają się mocno z Xcia Bucch ugh, który pierwszym będąc powódzcą do składki na pomnik W.Scotta, dał na nię tylko 100 gwinei, a zatem niewiecej jak teatr Edynburskj, a mniej o 5 gwinei od tamecznego księgarza Cadell. W mieście Dunkeld w Szkocyi żyje teraz człowiek, więcej zasługujący na nazwisko uniwersalnego , niżeli wielu filozofów, którym ten tytuł był dawany. Jest on razem tkaczem, mleczarzem i grobatzem, nieobcym jest mowie dawnych Greków, Rzymian i Hebrajczyków, i teraz właśnie zaczął dawaćpublicznie kursastrono mii. /\'

Pisma czasowe w Rzymie, Jakkolwiek ubogie w porównaniu do innych krajów europejskich, pisma czasowe tak polityczne jak i naukowe we Włoszech nigdy jeszcze W takiej niebyły wziętości, do jakiej doszły dziś

w Rzymie. Wprawdzie naj dawniejszym jedynym politycznym dziennikiem jest tu zawsze nieco przy-nudna Gazeta Rzymska, wychodząca naprzemian pod nazwiskiem D ia rio di Roma i N o t i z i e d e l g i o r n o, - lecz wiadomości politycznych mało hto z Rzymu oczekiwać dziś może. N ajbliżej przystępującym do niej we względzie dawności jest G i o m a l e A r c a d i c o , który począł wychodzić od 1819. i z dobrą sławą przez 3 lata wspołubiegał się z upadłym później dziennikiem Ef fem er i di L i t t e r a r i e . Arcadico ma wszakże tylko 140 prenumeratorów i wspierany jest od rządu, odbierając corocznie po 300 piastrów. Głownemi jego przedmiotami są: medycyna, archeologia i literatura. W zapasach pomiędzy klassycyzmem a romantycznością, staje najczęściej za pierwszym. Wiele jego artykułów mają chlubną zaletę, iż pisane są w najlepszej włoszczyźnie. Adwokat Piętro Gastellano wydaje od iga5.

swój Gi o r na le d e l F o r o, traktujący szczególniej o sprawach i wyrokach wyższych sądownictw, mianowicie zaś trybunału Santa Rota, które w stosunkach cywilnych nader wiele maja/\ wartości i interesu. - N auka starożytności zajmuje dwa pisma, do których pracują najznakomitsi uczeni krajowi i obcy. Pismami temi są: Bulletino dell' institutodi corris-pondenza archeologica, (wychodzące od 1829) · Memorie (od 1824) Prócz pomienionych właściwych dzienników wychodzą tu jeszcze od 18?1» "Akta Akademii nauk archeologic z n y c l i", które złoźyjy już dotąd 3 tomy nader ciekawej treści. Żadna inna Akademia Rzymska niewydajerozprawswoich, niewyjmując nawet A k a d e m i a d e ' L i n c e i , która wszakże jest najdawniejszą ze wszystkich uczonych stowarzyszeń w Europie. N ekoniec zapowiedziano tu jeszcze nowy "Dziennik handlu, sztuk, rolnictwa 1 rzemiosł." (Tygodn. Petersb.)

Geniusz w towarzystwie.

O Tomaszu Moore Lord Byron powiedział: "Błyszczy u dobranem towarzystwie, kiedy ma Lordów i Lady za słuchaczów; świeci jak dyament i sądzi, iż blask jego, jak tego klejnotu, dla pięknego tylko świata jest przeznaczony. Moore nia szczęśliwe zdolności, duszę zacną; i wyobraźnię ognistą, ciągle czynną, za każdym obrotem nowy promień ciskającą. Niedośc cenił sam siebie; żyjąc tyle w towarzystwie zmarnował niejeden swój talent, chcąc uchować miano zdolnego i dowcipnego człowieka. Towarzystwo i geniusz niemog/\ z go« nie nigdy, może się wdać w ściste z towarzystwem związki, nieulegając zepsuciu. Co innego talent i dowcip, którym życie towarzyskie popęd i dzielność nadaje. Sądzę z własnego doświadczenia: przyznano mi nieco geniuszu, mogę przeto, bez posądzenia o nadzwyczajną próżność, śmiało zdanie moje o tern wynurzyć. Owóź, jeśli mam nieco geniuszu - choć to rzecz nader problematyczna - mogę powiedzieć, że ten geniusz tajał, jakśnieg od słońca, skórom żył wiele na świecie. Myśli moje stawały się rozpierzchłe i niepewne: traciłem moc ich skupiania i stawałem się wcale innym człowiekiem. Kto się raz przyzwyczaił samotnie myśleći tworzyć, ten wkrótce nieznajdzie upodobania w towarzystwie: drobna moneta konwersacyi wyda musiębłahą, wporównaniu do ważnego metalu myśli, do którego nawykł, i swoich szlachetnych i wzniosłych myśli niepotrafi wymienić na sztuczno-przyzwoite paplani e, jakby człowiek wystawiony na wszystkie cierpienia ubóstwa, lubo posiadający dyament tak wielkiego szacunku, iż nikt niejest w stanie go nabyć. "

Małe polowanie na obszarach Gortatowa, Sarbinowa, Paczkowa i Taniborza w obwodzie nadleśnictwa Gozdowskiego puszczone być ma w sześcioletnią dzierżawę, zacząwszy od i. Stycznia 1833. f_ Wyznaczony na ten koniec termin licytacyjny w sali naszej posiedzeń przed Sekretarzem Regencyi Zochowskim na dzień 10- Grudnia r. b. wzywamy chęć dzierżawienia mających aby W terminie tym licyta swoje podali.

Poznań, dnia 8. Listopada 1832.

Króle wsko - P ruska Regencya, wydział dochodów stałych, dóbr i lasów rządowych. OBWI.ESZCZ.bNJ.Ji.

Przypominamy, iż zapłata półrocznej prowizyi od listów zastawnych zaczyna się dnia IS, Grudnia, i kończy się dnia 24. Grudnia r. b. - Prowizye zapłacą się na ręce Rendanta w przytomności Kuratorów Kassy i za wspólnym tychże kwitem, w lokalu kassowym, w godzinach przez przybicie na drzwiach bliżej oznaczyć się mających. Wypłata prowizyi trwa od 2. do logo Stycznia 1833- Dla przyspieszenia wypłaty zechcą Interessenci kupony, wraz z specyfikacyą obejmującą nazwisko dóbr, numer i ilość prowizyi, podać, tudzież kupony w terminie tym upływające osobno wyspecyfikować. - Nadmienia się także, iż Kassa niejest obowiązaną prowizye przez pocztę rozsełać, lecz podług . 295- Regulaminu Ziernstwa, rzeczą jest każdego Interessenta, takowe za produkowaniem kuponów, sam lub przez kogoś odebrać. - Gdyby jednak pomimo tego, kupony, jak dawniej się działo, przez pocztę nadejść miały, i chciano mieć przesłane pieniądze, w takim razie Kassa autoryzowaną jest, na zakrycie kosztów, za każdą expedycya 2 srebrniki 6 fenygów potrącić. Poznań, dnia 10. Listopada 1832.

Dyrekcya Prowincyalna Ziernstwa.

(OBWIESZCZENIE.

Niewiadomym wierzycielom pozostałości w dniu 12. Lipca 1829. I. w Siekowie powiecie Kościańskim zmarłego posiedziciela zastawnego Dominika Święcickiego, podajemy niniejszem do wiadomości, iż podział pozostałości rzeczonego Święcickiego pomiędzy legitymowanych sukcessorów ma nastąpić. Wschowa, dnia 5. Listopada 1832» Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wyciąg z Berlińskiego kursu papierów i pieniędzy.

Dnia 20, 'Listopada

Papiera- Gotowimi znąi 832.

Obligi długu państwa Obligi bankowe aź do włącznie lit. H Zachodnio- Pruskie listy zasta wne Listy zastawne W, Xi<;stwa Poznańskiego . .

Wschodnio- Pruskie .

*7Ia C ki«* . . . .

po Ępo 90f

96»

97* 100 1051

Ceny zboża na Pruską miarę 1 wagę w Poznani u. Dnia 21. Listopada 1832.

Tal. śgr. ten. do Tal. igr. fen.

Pszenica I 20 1 22 D Zyto X 1 2 6 Jęczmień 18 20 -.

Owies 15 IS b Tatarka 27 28 Groch . 25 27 6 Ziemiaki g 9 Siana cetnar a i t o fI.. 16 *7 Słomy kopa a 1200 ff . % 10 3 15 Nfasła garniec I i5 1 20

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.11.23 Nr275 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry