POZ;-.JAŃSKA GWAHD.TA NAHODOWA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

\\'}Tuzył istotnie I\:ęszycki. w dniu i9 czenna "') stał w Wbkitkarli, skąd nie(!ługo zapewne złączył się z korpusem. nirz'm jednak nie odznacz)"ł si<;- już w tej kampanji. \\' Poznaniu pozostała kompanja zapasowa te{to hataIjonu, która zasilała swÓj oddział materjałem ludzkim ;"), Bataljoll Kęsz'ckiego, oraz później ufOJ'lllowan)' hataljon Ic'el"a ":I) uformowały Zl'ąh Iti II. p, czyli t. zw. 4 p, p. gali(')"jskofrancuskie{ pod kOlllendą Kęs7.y('kiego. Ostatecznie pułk ten niezhyt. długo ist.niał. alhowiem dwa wielkopolskie pułki ! i ;. złączono w jeden i nadano mu kolejn' numer 1;) piechoty Księstwa Warsza\\'skiego "t). Cz<;-ść z nich zapewru> weszła również i <lo innych pułków nowej formacji, nęść. kUl'zystając z zakoi]('zenia woj n)'. wróciła do domu. Ohok tych oddziałów poznailskiej gwal'dji narodowej czynnych na t.el'f'ni(> wojenl1) 111 pozostawały ocldziały, które pełniły na miejscu służh<;- garnizonowo-polin jną- Po ukoilczeniu wojU)' służba ta ustała, luh zl1Iniejsz:da się zależnie od tego rz)' i jak ilny garnizon stanęł w dan'm mieście depal'tamentu poznailskiego, \V tołerznem mieście natomiast zakwaterował się 14 p. p, (c, d. II.)

31) Bibljoteka Uniwersytecka w \Varszawic, colI. aut.ogr., rkp, 210. Korespondencja gen. Dąbrowskiego, 't. XVIII. l1I', 134. Kęs7-ycki do Dąbrowskiego, Wiskitki, 2fJ!V1. UW9. 32) Archiwum Główne Akt Dawnych w \Varszawie, Ministerjum Wojny X, W, 511, f, 173, Inspektor popisów Mipl'oslawski 1aciej do za,,!. ministI'a wojny gpn, IIehdowsk1Pgo, POZl1'-.ll 101VII. 1809. 33) Kl'onika miasta Poznania, t. VI (1928 r.), str. 188 i nast. (Janusz Staszf'wski, \Vybicld i p]'df'ktur:l IJOznańska wobf'c orglwizacji powstania 1809 1',). 'Ił) Gembal'zewski Bl'oni"ław, Wojsko Polskie 1807-1R1/.. \Var szawa 1912, str. 97-98.

ZNACZENIE NAHOl)OWE TEATHlT POLSKIEGO w POZN.\NIT (c. d,)

Takiego obrotu l'ze('z' nie spodziewano się nigd' w Beri inie.

Schuekmann l1ieobeznan)' z warunkami lokalnemi tłumaczył ..ohie ("ałą sprawę słowami Leutnerowej. l\'"ie zezwolił też w jesieni tegoż J"oku na przyjazd Bogu!awskiemu do Poznania, gdyten próhował raz jeszeze utwOJ'z'ć tu stały teatr 1), a na wiosnę roku następnego cz nił nowe trudności, ahy nie dopuśdć do polskich przedstawil'i1 2 ). Że w k0l1CU znów na nie zezwolił, to niemała w tem zasługa Zerhoniego, ktÓIT nie !Jawił się w drohnostId, aby wykorzystyw3(' je do walki narodowościowej, -- \Vysyłając swoje zezwolenie zażądał tym razem Schuckmann od regencji, aby o zn ajmiła Osiilskil'll1u, że ma unikać \\' dobol'ze repertuaru sztuk narodowych, ho dochodzą go wieśei, że Polacy używają sceny dla celów propagand) narodowej "). Reg'encja przez konsula pruskiew w Warszawie zadanie swoje spełJliła 4) i sprawiła temsamem, że OSiilSki specjalny repeJ'tuar u/ożyl i spis jego przed wyjazdem s\Vrch aktorów wysłał. Zdawało sil;, że t m sposohem wszystko jest w IJorządku i że groźha Sehuckmanna, iż koncesjI; cofnie, gdyl)) aktol'zy polsc) i tym razem eheieli śpiewać puhlicznif' różne "krakowiat zki" i podo/me inne gOl" sząee pieśni o zntIJl])'('h hanlzo teJl(lencjaeh "), pozostanie nil'wykonaną,

') A, l' 1', - A. X, P. XX C:!. vol. II p, min, SI)I', w. do re, z Z:H. ;!:ł.

2) ,\, 1'. 1', - A, X, 1'. XX c :3, vol. II do Zerh, 7. HI:!. , :J) .\, ]', 1', - ;\, :\" 1'. XXI c n, p, Schuck, do reg-, 11\/:1. ł 4) A, ]', 1', -- A, X, ]', XXI c 9. p, I'PC do Schuck. HJ/:t 21-.

") A 1'. I' -- ,\,:\ l', X\[ e fi, l', Sdlllek, do I'(':', :!()'(; ?t

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry