KROIKA MIASTA POZNAIAwiemy, lZ oRtatecznie gwardzistów zehl'anp'h w początku maja przez Kęszyckiego, którzy powrócili z wyprawy na P)'zlh-y nie rozpuszczono, Dąbrowski bowiem zmipllił swój poprzedlli rozkaz o rozpuszczeniu g'\\'ardji i w)'bmlJ iu z niej rekrutów w połowie ilości dostarezonych g-wanlzistów, Ohecnie 2D) z zebranydl poprzednio przez K('szyekieg-o "nikt rozpuszczony być niema, a prócz tego też w połowie tegoż kontyngemm wypisani rekruci jak najśpie:-;zniej do Poznania prz)'stawieni hyć mają. którzy najwięcej z da\\'n) ('h żołnierz) p]'uskil'h. hądź abszytowanych hądź hez ahszytu do domu powróconych, byle tylko zdatnych i ile możnośd (z pośród) rodaków wyhierani h'(: mogą". \V połowie czerwca miał I(ęszydd jako tako zehrany swój hataljon. Liczył on zdolnych do marszu In. ludzi 30), którzy "nieźle są i dość jednostajnie ubrani i jako tako uzbrojeni".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Tłomaczył Rię z tego wszystkiego Kęszyeki Dąhrowskiemu, że wyrusza "nie chcą.c... tJ'acić tak drogiego czasu", dlatego też oddział gwanlji zebranej w Poznaniu "nie jest zupełnie tak liczny, ani we wszystko opatrzony", Co do nil'jednolitego uzbrojenia przedkładał, iż wohec hraku czahll "trudno... było ociągać się za bronią, której nam dostawić z Torunia czyni J\V. gen. (\Voyczyński) nadzieję", Z zehranym oddziałem .lamierzał wyruszyć Kęszycki drogą na Kalisz i tam oczekiwać dalszych rozkazów od Dąhrowskiego względem połączenia si'.' z jego kOl'pU" Rem. działającym nad Pilicą. W kilka dni po swej ohil'tnicy

2") Archiwum Pailstwowe w Poznaniu, :\1iędzyrzec C l:H, 1\1:szycki do magi],ilratu HI, \fiędzyrzpca, Poznmi, 27'V. 1809, 29) Archiwum PallstwowP \\ Poznaniu. Ko':;cian, 78. f. 151, raz porządzcnip podprpfek1H powiatu kości311skil'go. Bielf'wo 2R/\'. lR09. 30) BibljO'leka Uniwersytf'cr.a w \Yal's1.awie, Coli. autogl'., I'kp, 210, Korespondencja gen. Dąbrowskiego, I. XVIII, III', 71i: Kęszyeki do Dąbrowskiego, Poznail 14 'VI. 1809, XiI' znam)' nlłego składu pcrsonalnego bataljonu I\ęszyckiego, wiemy tylko, iż lU. i. byli w ),,111(11.(' ppr.: Skrzetuski ze służby pruskiej, orHZ (,ól'ski, Lewandowicz i (;1'0cho\\'ski z poh.kif'.i: jako chorążowif': Tolkmit i Cielprki.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry