POZNANSKA G\".\HD.JA NAHODO\VAnego \V gwal'djach nal'Odowych użyty ch .IP, 1I0janowski, kpt. JJulku !J, legji hOllol'oweJ kawaler, Kowalski, pOl'. pułku 12; z gwardii za::; nal'rr!oWlJ 11', Bn,.;ki (!) gwurdji lIulodO\\'I'j poznailskiej porucznik, Le\\'icki siel'żant stHl'SZY z Poznania, Dygasipwicz, sierżant z Kościana.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

I\iihn, si£'l'żant z Buku, Dundecki. żołniel'z z Poznania, SOhCZYI1Ski, żołnierz z Poznania, IJnliilski, żolnicl'z z l'oznania, Slusarski, żolnil'rz z Poznania. Szczegolnil'j ej ostatni tal,że z llodawania d.'ugim od. \\'agi I zachęcania wal'ci są hyć poleceni .f\\', GellemJo\\'i; większa hllwil'nl I: Z t:::;(-, z\\'lasz('za z Poznania i z niŁ'lllieckich miasteczek \\' nlal'''''ZU już samy.1I lIiechl'i i duchll nipposlnszpi]stwa dawaJa dowody".

\\; tak przeto niefortullllY sposóh zakollCz'/a się wyprawa gwal'dji narodowej poznal}skiej na wroga, Widać jednak z I)/'zedstawienia ('a/ej walki przez Kęszyddego, iż szereg gwardzistów z Pozllania wyróżni/ się zaszez'tnie, \Vraca/ więc oddział ca/y do Poznania, a dowódca oczekując d{'eyzji stwierdzał iż "pozosta/)'eh do miasteczek t)'lko w/asnyeh złJiegły 1'11 łatwo zgTomadzić można wydawszy... w tym (eelu) potrzehne do magistratów J'ekwiz)'eje", Jednakże wladze wojskowe. widząc nieudolność gwardji narodowej w samollziplnej ;:llH'ji, }lorozllllliewawszy się z władzami administracyj.lf'mi ol)]łiży/y lIo polowy nakazaną ilośr gwal'l!zistó\V majfleyeh hyć dostar('zo!lemi do s/użhy' ezyn!lf'j na czas trwania wojny i uformować z nich osohn)' hataljon, ohok innyeh IWOl'zonyeh z oehotników i h, żołnierzy pruskich 26), dostarezallyel1 przez wsip i miasta. \V ten sposóh samodzif'lna al{('ja gwardji ]wl'odO\\'('j lloznallski{'j została zamknięta, Hataljon pieehoty, którego zrąh miała utwol'Zyć gwardja !HII'odowa, oh'zpnal NI', 3, a do\Vóltztwo Had Him powierzy/ przy'hy/y do Poznania 11 maja Dąhrowski dawnPlllu jej dowódc)': I(ęsz'l'Idpnlll. Znów przeto podohnif' jat, poprzednio IIl11sia/ się użemć I\\,szydd z magistratami, któl'e dosta'Tza/)' IlH!zi nip odpowied n ich 27), alho opó1.lIia/)' f;i\, \V dostH\\'i{' 2"), .T edlla kżp

26) 1\l'Onika mia;:ta l'ozlIallia. t. VIII. 1!J:311 r,. str. 269, (,hnusz Staszewski. Po\\'stallil' poznafIskip 1()9 l',).

2") AIThi\\'ulll Pallst\\'o\\'e w Poznaniu, Ko",ian C RO, f. X:i. I\szrcki do magi>;tratu iii, 1\ o':; ci a na, 1'0zIHui Z,IV. 1809_

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry