GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.15 Nr12

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego

Xiestwa POZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadwornej w. Dekera i Spółki. -- Redaktor: A. Wannowshi.

j\i 12. - We Wt orek dnia 15. Stycznia 1833.

Wiadolllości krajowe.

Z B e r lin a, dnia ii. Stycznia.

Przybył tu: Cesarsko - Rossy ski strzelec polowy, Porucznik W immer, gońcem z Petersburga. Z dnia 13. Stycznia.

N, Pan raczył dotychczasowych Aesessofów przy Sądzie wyższym krajowym Kiihn w Głogowie i Hr. von der Schulenburg w Halberstadt mianować Radzcami przy Sądzie Kammergericht.

£fJIJWlJIJIJIlWWtJIJIJIr

Wiadolllości zagraniczne.

Królestwo Polskie, Z Kalisza, dnia I. Stycznia.

Po wesołem przez rozmaitego rodzaju zabawy zakończeniu upłynionego roku, dziś rano przed godziną 7. mieszkańcy tutejsi nieco zatrwożeni zostali, z pewodu wszczętego pożaru ognia; zapalił się bowiem przy ulicy Nadrzecznej młyn słodowy koński, drewniany, przy mieście żydowskiera położony; lecz .** r-ttnnolr hił ttrjfsnv i ailnv. przeto ogieństała. - Niniejsze doniesienie czyni się w tym celu, aby zapobiedz wszelkim podobnym płonnym doniesieniom, jakie zamieszczone były w pismach publicznych War« szawekich, które chociaż w Dzienniku Powszechnym Nro. 344. sprostowane zostały, przecitź i tak są mylne, gdyż w dn. 17. Grudnia r. z. żadnego tu pożaru niebyło. A u s t 2 Y a.

Z Wiednia, dnia 31. Grudnia.

(Z Gazety Powsz, Niem, -.;) - Naiiaśniejszy młodszy Król Węgierski zaczyna przychodzić do zdrowia i już codzień na kilka godzin może wstawać z łóżka. Radość narodu z tak pocieszającego wydarzenia objawia się powszechnie; uniesienie radości, z jakiem onegdaj cała publiczność Cesarstwo Jcbmość w teatrze zamkowym (Burgthea(er) witała, słabym tylko tego jest dowodem. - Przeciwnie niepokoi nas choć lekka choroba, która J O. Kanclerza państwa Xcia Metternicha od kilku dni napastuje; wielki obiad, który w pałacu jego na Nowy-rok miał być dany, z powodu tego niernógł mieć miejsca. Niemcy.

W gazecie V o s s a czytamy pod napisem "z nad M e n u" następujące pismo z Stras burga, aby między nami w swobodnej zaciszy badania swoje historyczne kontynuować. Cieszyliśmy się serdecznie, widzieć w mieście nassem tego czcigodnego weterana literatury polskiej, i thęlimbyśmy się ubiegali w udowodnieniu mu uprzejmej gościnności, na którą w t.jk wysokim stopniu zasługuje. Tymczasem donoszą nam dzisiaj, źe ow wyrok niini6teryalny więkjją ma rozciągłość, niż eię tego początkowo spodziewano. Pan Lelewel więc ujrzał się w konieczności z towarzyszami niedoli swojej udać się do Anglii. -- Zniechęcenie i podtjnstnj« umysłów coraz nowych nabiera żywiołów, a pokój poczytują tu powszechnie tylko za zwodnicze i wymuszone zawieszenie broni. Wszakże republikanie, przesyceni poc?ęści polityką, wysilają się w beZowocowych przedsięwzięciach, i wydarzyło się im względem lej rzeczypospolitej, której doświadczali, to co owemu śmiałemu zapaśnikowi starożytności, który w rozszczepany dąb u kleszczony nadaremnie go rozerwać usiłował. Podróż Króla do Metz i Strasburga przez gazety opiewana staje się powodem do rozmaitych domysłów, które zapewne wszystkie są bezzasadne. " Z Frankfurtu n. M., dnia 4, Stycznia, Twierdzą lU dzisiaj osoby zazwyczaj dobrze zainformowane, źe Poseł Królewsko - Francuzki przy. pewnem wielkiem mocarstwie Niemieckiem, temuż urzędowne uczynił udzielenie, że armia francuzka aź do dn, 15, Stycznia z całej Belgii ustąpi.

Journal de Franki, donosi, źe wedle postanowienia Minisieryura francuzkiego spraw wewnętrznych wszyscy Polacy we Francyi, naukom się poświęcający, przy fakultetach uniwersytetów od wszelkiej są uwolnieni opłaty za inekrypcye i egzamitya. T ego przywileju używają więc też wszyscy młodzi Polacy, którzy się naukom medycznym W Strasburgu poświęcają, Niderlandy, Z H a g i, dnia 5. Stycznia.

J eden z naszych ziomków, co się w niewolą dostali, pisze z Loo Christy pod d. 30, Grudn" "W czoraj udaliśmy się do miejsca przeznaczenia naszego, jedni do Diinkirche.n, drudzy do S1. Omer. Podzielono nas na % transporta; ja należę do pierwszego, z 2000 złożonego, na czele którego jeet Generał Favauge; kaidy Ka. <<:.-., u'c,il o sruivrzain marszowego, idzie za

- 1 «y nas eskortują trafić na K. -

dawniej razem służyłem w jednym pułku w Hiszpanii; zaprzyjaźniłem się z nim naturalnie w kiótkim czasie nanowo i dowiedziałem się od mego o wielu szczegółach, którychby mi obcy człowiek nieobjawił , chociaż kaidy z nas codziennie i co chwila dowody przyjaźni i uprzejmuści od oficerów francuzknh odbiera. O belgijczykach przeciwnie z największą mówią pogardą, dodając prawie zawsze do nazwiska Belgijczyk jeden z hańbiących przydomków bacre, fanatique. Sacre jesuite. Sacre lache i t. p. - O w Kapitan powiadał mi, źe podług jego zdania liczba zabitych i znikłychna stronie Francuzów dochodzi do 3700, liczba zaś ranionych do 8000. Na Kapitana Morre, śmiercią walecznych poległego, miał on największą pochwałę, twierdząc, źe wycieczka z warowni, kiórą kierował, świetnym istotnie jest czynem wojennym; jego (Kapitana francuzkiego) kompania miała gama przy tej sposobności 37 zabitych a Porucznik j ego dostał się ciężko raniony w ręce naszych. Wczoraj zrana przeprawiono nas z warowni do Bourght, skądeśmy po południu przyszli do St, Nicolas, gdzie mieszkańcy o naszem przybyciu wprzód zawiadomieni ubiegali się między sobą, aby nas jak najlepiejprzyjąć. Oficerów umieszczono po domach prywatnych, prostych trzeba było, jak gdzieindziej , tak i tu ulokować w kościele. Otworzyli też oni subskrypcyą na korzyśćnaszę, mianowicie aby nas zaopatrzyć w żywność na drogę. Ja byłem na kwaterze u fabrykanta majętnego, który aby mnie rozerwać pozapraszał na wieczór przyjaciół i znajomych swoich. Było teź wiele dam obecnych, przyozdobionych wstążkami oranźowemi; barwa ta świeciła się jednej na czepku, drugiej pod gorsem, trzeciej nad pasem i t. d. Po kolacyi musiałem się jeszcze udać razem z oficerami francuzkimi do kawiarni, gdzie mnie hojnie traktowano, Takjakmy oficerowie z oficerami Francuzkierni, tak i nasi prości z prostymi francuzami w jak najlepszej żyją zgodzie i przyjaźni; bratają się oni między siiba'i piją wódkę, jak współtowarzysze broni, tak że ani śladu niema dawniejszej walki. Oprócz wolności i szczęścia, służyć ojczyźnie naszej, na niczem nam niezbywa. Każdy zresztą też stósuje się, jak może, do losu swego. N a marszu rozweselają się nasi prości nawzajem odśpiewywaniem pieśni ojczystych, tak dalece, iżby sądzić wypadało, źe z jednej kwatery do drugiej się przenoszą, niezaś od ziemi ojczystej się oddalają, aby długą w obcym kraju przetrwać niewolą."

Z Bomv

Peti Ar» "Zwaiywezy, źe armia francuzka, zawsze podziwienia godna z powodu geniuszu, walecznOSCI i karności swojej, przez usługi w r. l "31, i 1832. narodowi Belgijskiemu wyświadczone, witki sobie wyjednała szacunek i wdzięczność (ego naro d u, postanawiamy, co następuje: J e d y n y art ykuł. Naród Belgijsli składa dzięki swoje Armii Fran€uzkiej. " P«......- gazeta paryzka następujące była wynf1 v a z d a n i e : " D o w ó d z c y, o fi c e rowi e 5 prości wszyscy w wyprawie belgijskiej największe »łożyli ojczyźnie zasługi. Aby czego dokazać, zbywa im tylko na zawodzie zciąglym Ale nadzieja, ze się ukat», cagrfeiM ich coraz większem męstwem. Tuszyli -obie, wchodząc w granice Belgii, irztń zawodu lego się rozszerzy, i ttna gorliwość jeel rękojmią lepszej 51; bo w oczach icb sława Francyi elną jest od jej wolności." - J o u r - n v e r s utvaza na t o : " C o się nas to szczerze życzymy, aby na takim " iszym zawodzie armii Irancuzkiej zcze zbywało. Sądzimy bowiem, źe a gorliwość wojska łrancuzkiego niepOWInna go spowodować do przebiegania powi<s całej Europy. Wojna, jakkolwiek «przeczue w lem zachodzą zdania, niezdaje być l e p s z ą przyszłością dla Fr anśli dodają, źe w oczach Francuzów warzyszką jest wolności, zmuszają h rozsądnych ludzi przypomnieć 60topień wolności, którego Francya za cesarstwa używała, kiedy sława cakiem swoim kraj te 11 okrywała. - eszcie przejść od teoryi do praktyki, macyi <lo rzeczywistości, od przesa· orządku i od wojennych pobudzeń u. Ciągła obawa niemoźe być ostapr ze znaczeniem śmiertelników," aj słyszano w Antwerpii znowu wystrzały w kierunku ku zathodowipDK nk-s Btl tyrzy, roz<-i d ług ,

»łswsbk

Czae

Z dnia 7. Stycznia, irzednia Xiecid Orleańskiego, tworzą, straż tylną armii północnej, przybyła do Bruxelli. Składa się z 2. pułku l. pułku huzarów, l. pułku ułanów i artyleryi. siejszym L y n x czytamy: "Magistrat iski chiał też z swojej strony hołd icgo uszanowania złożyć armii franJedna z ulic Antwerpii odebrała nalue Gerard, Dziwna to rzecz, ie ta ard, stykająca się z teatrem, Antwerpia komedyą prowadzi, tak jak ich Bue

Leopold prosto do szpitalu wiedzie. Istotnie Antwtrpczykowie wielkiego dowodzą dowcipu w nadawaniu imion ulicom miasta swego." francya. Z Paryża, dnia 3. Stycznia.

Dziennik Sporów czyni nad mowami winszującemi Królowi następujące uwagi: "Przemowy przy sposobności N owego roku i odpowiedzi Króla na złożone mu przez rozmaite władze hołdy uszanowania, tą rażą większe miały znaczenie, niż dawniej. Każde słowo oddychało stałem zaufaniem ku ocaleniu pokoju; to zaufanie wielbić nam teraz wypada w obliczu świata; polega ono bowiem na sile oręża naszego i na prawności polityki naszej; przedewszysikiem zwracamy uwagę czytelników na mowę przez Hr. Appony mianaj' - T e m p s podobnie nadmieniwszy o tych przemowach, tę okoliczność przedewszystkiem uwaźa za stanowczą, ae ani Hr. Appony w swojej odezwie, ani Kroi w odpowiedzi żadnej nieuczynili wzmianki o wyprawie do Ankony." Z Marsylii donoszą nam, źe tameczni stronnicy dawniejszej dynastyi odezwy obwieszczające wiadomość telegraficzną o wzięciu warowni Amwerpskiej, z narożników ulic poodrywali.

A n g l i a.

Z Londynu, dnia 4. Styczoia.

Gazeta Britisch Tra ve ller donosi pod d.

29. m. z" co następuje: "Marszałek Bourmont dzisiaj się stąd udał do Holandyi. Zrana przy pakowaniu rzeczy spotkał go nie przyjemny przypadek. Zginęła mu bowiem szkatułka z znaczną summa złota i waźnemi papierami, z których niektóre dotyczyły się Xięźny Berry; rozumieją powszechnie, ie mu tę szkatułkę ukradziono. " Zapewniają, iż Arcy. Biskup kantuaryjski miał rozmowę z pierwszym Ministrem o zamierzonej reformie w interesach duchowieństwa, i źe pierwszy zapewnił imieniem tegoi duchowieństwa, iz złoży ewą dostojność w ręce Króla, jeżeli bil w tej mierze podany będzie Parlamentowi, Tymczasem według niektórych gazet tutejszych, Biskupi po większej części gotowi są dobrowolnie uczynić niejakie przyzwolenia. Lord Bentinck ma być odwołanym z Indyi, a następcą jego ma być Lord Durha to, zięć Hr, Greya.

A m e 2 y fc a.

Przez statek pocztowy "Veloce", który z Veracruz zawinął do Bordeaux, odebrano tamże listy z tegoż miasia do d. IO- a z Mexyku do d. 5. Października dochodzące. Potwierdzają one klęskę, którą poniósł Montezurna, zadaną sobie od Wice-Prezydenta Bustamente pod San ranionych i w niewolą zabranych, i utraciłswoję artyleryąi kassę wojskową, wynoszącą 100000 piastrów. W skutek tej bitwy wszedł Wiceprezydent Bustamenie do San Luis de Potosi, a część jego dywizyi ruszyła przeciw Tarnpico. Generał Santanna pobił z swojej strony Generała Azurate pod San Agostino dei Palmar i opanował Pueblas, znaczne miasto, odległe o 30 leguas od Mexyku. Generał GomezPedraza przybył do Veracruz i spodziewano się wiadomości o wnijściu Santanny do Mexyku. Handel jest całkiem zatamowany i pieniądze bardzo rzadkie.

(WVfWWWMjVW*

ROZlllaite wiadolllOŚci.

Dr. Saphir odwołuje w dziennikach rozszerzoną przez gazey wiadomość, ze miał zamiar udać się do Grecyi dla założenia tamże teatru niemieckiego i wydawania gazety niemieckiej, Mówią, źe nim te wieści odwołał, już było zgłosiło się do niego 30 prima-dona, 16 matek, 30 kochanków, 18 łotrów i sto kilkadziesiąt statystów do uformowania teatru, a do wydawania gazety 80 współpracowników i 60 korektorów. (Rozm. Lw.) Według wiadomości z Włoch, Thorwaldeen wyjechał z Liworny do Celowca (Kia« genfurtb), gdzie odbędzie się wesele córki jego* Pułkownikiem von-Paulen. Stamtąd uda się on przez Wiedeń i Berlin na czas niejaki do Kopenhagi, W dzienniku francuzkim L 1ndustriel znaj* duje się następujący prosty sposób ochronienia dachów słomianych od prędkiego zapalania się i od przepuszczania wody: Zmieszawszy trochę białej gliny, albo, w jej niedostatku, mielu, stłuczonego na miałki proszek, z olejem lnianym, przegotowanym, należy pociągnąć kilka razy dach tą mieszaniną. Do naprowadzenia nim używa się zwyczajny pędzel mularski. Deski na wierzchu dachu leżące, zwane wilkiem, podobnież pociągają · ię tą maścią. Maść ta, twardniejąc na słońcu, znacznie zmniejsza niebezpieczeństwo w przypadku pożaru, i nieprzepuszcza wody między źdźbła słomy, przez co dach może trwać daleko dłużej, (Rozm. Lw,)

PATENT SUBHASTACYJNY.

W Powiecie Krobskim położone sądownie sa 47,407 tal. ocenione dobra szlacheckie Go

lejewko, czyli Czestram cum pertinentiis Golejewo i Olbina, na których dożywocie dla Anastazyi z Rogalińskich owdowiałej Bronikow* skiej jest zapisane, drogą subhastacyi publicznie najwięcej dającemu sprzedane być mają, którym końcem terrnina licytacyjne na dzień 15- Grudnia r, b., na d z i e ń 16. M a r c a i 8 3 3. terrnina zaś peremtoryi zny na d z i e ń 19. C z e r w c a l 8 3 3» zrana o godzinie 9. przed Wnym Wolff Sędzią Ziemiańskim w miejscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwia lamy o terminach tych z nadmienieniem, minie ostatnim nieruchomość najwii dającemu przysądzoną zostanie, na poźm podania wzgląd miany niebędzie, j It wne;okoliczności wyjątku niedozwok Zresztą zostawia się a£ do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolnośi sienią nam o niedokładnościach, jak sporządzeniu taxy, kióra każdego cz; · w Jtegistraturze naszej przejrzaną być moie» zajść były mogły. Wschowa, dnia ao. Sierpnia 1832, Król. Pruski Sld Ziem;

OBWIESZCZENIE.

Odwołując się na moje obwieszczt ;ni Z dnia 2. m. b. uwiadomiam niniejszem szai bliczność, iż sprzedaż mebli w zamki skim dn. 28. m. b. rozpocznę, w następujących dniach bieliznę, obrusy i serwety, Lutego r. b- malowidła i kopersztychy, dnia 6.

tegoż rn. w szczególności powóz a w cych dniach resztę effektów sprzed; Krotoszyn, dnia u. Stycznia t833 Król. Sądu Ziem. S« Na warra.

Wyciąg Z Berlińskiego kursą i pieniędzy.

Dnia

12. Stycznia

Papiera- Goitłwimi

1832.

Obligi długu państwa Obligi bankowe aź do włącznie lit. H. Zachodnio- Pruskie listy zastawne , Listy zastawne W, Xiestwa Poznańskiego.

Wschodmo- Pruskie bzląskie .,po 94 9 1 9 99

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.15 Nr12 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry