KRONIKA MIASTA POZNANIAopisuje, jak to \\' dniu 5 sieI'pllia 1807 1', przed odwach zajQty przez gwardzistów przybył oddział dragonów francuskich, którym coś się nie podobało, wartQ obywatelską na: cztery wiatry rozegnali, sami zaś odwach objęli jako kwaterę, nie troszcząc się o wystawienie posterunków, związanych z wartą na odwachu. Wśród takich to warunków, utrudnian'ch przez wojsko o rozluźnionej dyscyplinie, odbywała gwardja poznailska swą służbę, składającą się z nieustannych wart i transportów. ('zasami jeno przerywanej lladzwyczajnemi wydarzeniallli, np. obchodem świQta 3 maja i t. p. Z koilcem 1807 r. prz) h'ł do Poznania jako garnizon 11. p. p, wraz z całą legją poznailsl<ą, która rozłożyła siQ \\' eałym departanH'ncie, Pułk 11 ohjął zaraz służh garnizonową, a poznailska g-wardja zwolniolla od zajQć. nie pełniąc żadnych CZYlUlOści, popadIa w pewnego l"Odzaju letarg'.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

II. Woj n a 1809 ł'.

Zwolniona od służh)' garnizonowej poznaiłska gwanlja llal odowa przez rok hez mała, uiewiele czasu poświęcała służhie, gdyż garnizon w zupełności wystarczał. Skoro jednak pod koniec 1808 r. 11 p. p. W)Tuszył do Gdaiłska, aby tam pełnić obo\\ iązki załogi, Poznail znów został bez wystarczającej ilości wojska, ah) podołać obowiązkom wart i służbie hezpieczeilstwa. Znowu wiQ£" gwardja narodowa musiała stanąć do apelu i przypomnieć sobie, jak to do niedawna ona jedynie zaciągała warty, Niedługo przecież gwardja narodowa w całem I{siQstwie \V arsza wskiem powolana została do zasz£"zytnej służh', 15 kwietnia Austrjacy przekroczyli grani!'1i i )'ozpo('zQli wojn' na dwa fronty: na zachodzie z Napoleonem, na wschodzie z jego sprzymierzeilcem - Polską. \Vobec tego najazdu władza naczelna I{sięstwa \Varszawskiego w dniu 111 kwietnia powołała pod broił wszystkich zdoI n'ch do obron)' ojcz'zny 17). Dekret ten obok kawalerji, zbieranej z dostarczanrch przez dominja jeźdźców i strzelców, formowanych ze służby leśnej i domowej, przewidywał organizację oddziałów piechoty z gwardji narodo

17) Rys historyczny kal11pauji z HjUU r. Kmków 1!\H9, stl', '297-301.

wej. \V Poznaniu zastl;pca prefekta Józef Poniilski zaraz po odebraniu wieści z Warszawy 17 kwietnia powołał do służh)' gwardjQ w całym departamencie 18). Działalność jego została jednakże narazi£' ograniczona do tego jednego zarządzenia, gd) ż w dniu 20 kwietnia przybył Wybicki, mianowan)' pełnomocnikiem rządowynl na depal'tament poznailski, a w dwa dni po nim zjedlał gen, bdy. Kosil1ski, nomillOWan)' komendantem-organizatorem, Ten ostatni zwracał siQ do podprefektów 19), iż należ)' "przełożyć gwardzistom świętość ich powołania, jakim jest obowiązek bronienia własnych domów i grobów swych ojców; przedstawić im świetny prz)'kład gwardjów francuskich. które swój kraj zhawiły i które nieprzerwanie strzegą Jn'zegów pailstwa francuskiego od napaści .\ngJikó'Vv". Pomimo jednak tych wezwań gwardja narodowa niezbyt dopisała 20). Nie mam)' szczegółowych danych o gwardzistach dostarl'zonych przez samo miasto PoznaJ1, wiemy tylko, że z całego powiatu wraz ze stolicą wydano do ti maja 37 ludzi i zalegano jedynie z dostawą 4. A więc powiat poznailski zajmował drugie miejsce po śremskim, któr)' już wysłał do bataljonu, formowanego w Poznaniu, tli Judzi i jeno l jeszcze miał dostawić. Piechotę z gwan1ji narodowej organizował w Poznaniu poseł powiatu kościailskiego Jakóh }{Qszycki, zaszcz)'cony tytułem pułkownika. Miał on w dniu 6 maja pod swemi rozkazami 214 gwardzistów 110stawion)Th z powiatów, a spodziewał się wedle rozpisan)'Ch list dostać jeszCZf' 279. Jak wiQc widać, dużo jeszcze miast zalegało z dostawą w części. lub nawet w całości. Niedość jednak, że hardzo mał)' dostarczono kontyngens, ale nadesłani gwardziści okazali się w wielu w)'padkach niezdatnymi do służby w polu, źle uzbrojonymi i w)'ekwipowanymi. Nietylko Kęszycki 21) uskarżał się

18) Kmnika miasta Poznania, t. VIII. str. 2, (,Janusz Sta:;zewski, Powstanie poznallskip 1HU9 1'.), 19) Kronika miasta Poznania, t. \'1, W, str. 357 - 3UO, (.r.

Staszewski, Instl'ukc.if' z lR09 ",) , 20) Kronika miasta Poznania, t. VI, 1928 I'., st]". 101-102, (Janusz Staszewski, O.'ganizacja powstanin poznailskiego 11:;U9 1'.). 21) Kronika miasta Poznania, t. VI, 1928 r., str. 102 (Janusz Staszewski, Organizacja powstania poznańskiego 1809 1',).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry