GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.21 Nr17

Czas czytania: ok. 9 min.

Wielkiego i

Xiestwa

POZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni Nadwornej w. Dehera i Spółki. -- Redaktor A. Wannowski.

JM 17.

w p O n i e d z i a ł e k. d n i a 21. S ty c z n i a 1833 .

Wiadolllości krajowe,

Z B e r l i n a, dnia ly. Stycznia.

N. Pan raczył Rotmistrza w sztabie Generalnym, Augusta Ludwika Moliere, obdarzyć prawem szlachectwa»

Z dnia 18. Stycznia * P r z ej e ż d ż ał tu: Królewsko-Angielski goniec gabinetowy, Kraus, z Petersburga jadąc" do Londynu.

HUUUWWHW

Wiadolllości zagraniczne.

B e 19 i a.

Z BruxelJi, dnia g. Stycznia.

Gdy armia francuzka z powrotem do Frańcyi się udając stanęła nad granicą, zapytał się General Sebastiani głównego poborcy ceł, czyoy tłómoków żołnierzy dywizyonu jego niechciał zbadać: "Generale! odpowiedział poborca, rozumiemy, że wy waleczni tylko wawrzynami jesteście obładowani, a te niesą. kontrebandą! " Wczoraj człowiek dość dobrze ubrań ry na wielkim placu pokilkakroć ,»Niech żyją Holendrzy! Niech ź Wilhelm!" a mała co byłby zabity;epoletwa, gdyby warta z Amigo przybywszy na pomoc niewyrwała go była z rąk wściekłego motłochu. Zaprowadzono go z poszarpaną odzieżą na odwach. Dziennik Kuryer wyraża, iż mato osób» jest zaszczyconych wielkim krzyżem orderu wojskowego Wilhelma, który niedawno otrzymał Generał Chassą. od Monarchy swego.. Taki krzyż mają tylko: NN. Królowie Pruski, Angielski i Wirtembergski, Xiąię Oranu, Xiążę Pruski Wilhelm (brat Króla), Xiąźę .Wellington, Generałowie: Janssen«, Krayenhoff i Limburg-Stirum,. Xiąźę AngouJeme, Xiążę Wre de i Baron Vincent, Dopiero po kampanii w miesiącu Sierpniu i83' - 5 Xiążę niderlandzki Fryderyk otrzymał wielki krzyż wepomnionego orderu. Według spisanego inwentarza, znalezień» wcytadeli między innemi rzeczami: podział, granatników i moździerzy, w liczbie tej, jest 31 sześcio-funtowych, 21 d'wunaeto funtowych,.

Ii ośmnasto-funtowycb i 12 dwudziestoczterofuntowych; 2008 Aul 24ro-funtowych, 3700 bomb, 3500 granatów» 73,190 kilogramów prochu, 1,200,000 ładunków karabinowych,. Prawo, przez które obie Izby nasze imięnarodu uchwaliły podziękowanie armii cuzkiej, napisano- na pargaminie i zamo w kosztownej puszce, jako akt dyplo«my» Przesiany, będzie efcładi «<0* <<to>

9* eiem posłuchaniu złoży go Królowi Ludwikowi Filipowi * Z dnia 12. Stycznia« Gazety tutejsze przepełnione opisywaniem uroczystości przyjęcia Królów Francuzów i Belgijczyków w Valenciennes i LilIe, rozmaitemi mowami władz i odpowiedziami monarchów, Z Valenciennes donoszą pod d. 10, m. b.: "Kroi Francuzów przybywszy tu wczoraj wieczorem wśród hucznych okrzyków ludu radością uniesionego, odprawił dzisiaj zrana w towarzystwie swoich 3 synów, Marszałków Xiecia Dalmacyi i Hr. Gerard i świetnego orszaku Generałów przegląd brygady Generała Z6pfel i Generała Rigny, jako też gwardyi narodowej miasta i obrębu. Pogoda sprzyjająca nadała tej rewii świetny widok. Król rozdał $0 krzyżów legii honorowej, zaś wybór zyskał zadowolenie powszechne. Po przeglądzie i rozdaniu krzyżów defilowały wojska przed Królem i synamij ego, a po oglądaniu i zbadaniu okopów i zewnętrznych fortyfikacyi cały pochód wrócił do miasta. Uroczystości trwać będą przez cały dzień." Z Lille donoszą pod tąż samą datą: "Lille przedstawia teraz widok o bozu polowego. Woj ska nadchodzą tam ze wszystkich stron, jazda, piechota, artylerya; to, połączone JL przybyciem Królów, Xięźniczek i Xiąźąt i wspaniałego ich orszaku darzy to miasto nadjtwycHaineni życiem. Króla Ludwika Filipa z synami spodziewamy się nazajutrz przedpołudniem. Przegląd wojska odprawi się pozaju tro. Król nadesłał tu kilka sztafet; wszędzie przyjmowano go jak najlepiej. Królowa Belgijczyków ani na chwilę n$eodstępuje od boku matki swojej. Król Wyzdrowiał zupełnie i jutro będzie już na wielkim obiedzie:*' Journal d'Anyers pisze pod dn. 11., lZ zrana mówiono w porcie, że 2 do Antwerpii zamówione amerykańskie i 2 angielskie okręty do Vliessingen zawinęły; zaś Komendant holenderski miał im oświadczyć, że wzwyż Skaldy popłynąć im niewolno , i że koniecznie znów muszą wracać na morze. Kapitanowie okrętów wspomnionych niechcieli się podobno zastosować do tych rozkazów, i chyba tylko gwałtowi ustąpić. - Taż gazeta jednak powątpiewa o wiarogodności tej pogłoski,

F 2 a n c y a.

Z P ary ż a, dnia 8- Stycznia, M o n i t o r dzisiejszy zawiera obszerne do* niesienie o podróży Króla aż do S1. Quintin, i o wjeździe jego do tego miasta, odprawił go N. Pan wraz z Xiążętami konno wśród jednozgodnycu okrzyków ludu radością unie

sionego i odprawiwszy przegląd gwardyi narodowej, ustawionej na ptacu przed ratuszem, zajechał do domu kupca Joly. Wyższe władze wojskowe i cywilne i mówcy rozmaitych deputacyi, które pozdrawiały Króla, zaproszono na obiad. Wieczorem N. Pan bal przez miasto dany bytnością swoją zaszczycić raczył. N a t i o n a l twierdzi, iż Izba Parów postanowiła, przełożenie względem zniesienia uroczystość dnia śmierci Ludwika XVI" równie jak na przeszlem posiedzeniu, tak i tą rażą odrzucić, gdyż z pomiędzy 7 członków Kommissyi przez Prezesa wybranej, 5 B'C wyraźnie oświadczyło przeciw temu projektowi, który przez Deputowanego Portalis podany został, Kuryer francuzki donosi: Po zgromadzeniu odbytem onegdaj u Xiecia D ecazes, na które in około 60 Parów było przytomnych, którzy niekiedy bardzo różnego byli zdania, z pewnością przewidywać można, że podczas publicznych dyskusa>i o projekcie do prawa względem stanu oblężniczego wielu przeciwników onego w Izbie Parów powstanie. Dziennik Sporów porównywając w swojem dzisiejszćm rozumowaniu Gazetę Francuzką (G a z e tt e de F r a n c e ), przepowiadającą bliskie zwycięstwo stronnictwa prawności, z N a t i o n a l, który się cieszy z domniemanych postępów stronnictwa republikańskiego, uważa między innerni, co następuje: "Obydwa twierdzenia nitrnogą być razem'prawdziwe; tymczasem ani jedno, ani drugie niejest prawdziwem. Legityrniści utrzymują, iż oni stali się panami Francyi i wszędzie zwycięstwo odnoszą; stronnictwo republikanów w marzeniu o postępach swoich wielkie znajduje zadowolenie, a partya tak nazwanych niestałych Rojalislów też się cieszy; ona to nam wróżyła, że Izba Mi« nisteryum z d. 11. Paźdz. z oburzeniem potępi, i ile razy Izba postępowanie Ministrów chwali, tyle razy rokuje ona dla nich ostateczną klęskę. Co się nas dotyczy, możemy szczerze zapewnić czytelników naszych, że nas te sprzeczne oczekiwania wcale niezatrważają. Porządek znowu przywrócony. Handel zakwita nanowo, Monarchia konstytucyjna utwierdza się przez jedność rządu i Izb. Więc przyklaskiwać należy szczęściu Francyi! Wszystko idzie jak najlepiej!" Pan V.xomte de Chateaubriand przesłał redakcyi gazety Gazette de France następujące pismo do umieszczenia: "Paryż, d. 6. Stycznia. Z największem zadziwieniem dowiaduję, się O zabraniu rozmaitych gazet, szły piątek, donosiły. Gdy podczas rządu prawnego 15,000 księgarzy dzięki mi swoje składał», źem bronił wolności praesy przeciw prawu jej zagrażającemu, nieprześladowano ani zabierano gazet, które o wypadku tym pisały, Jestźeź więc mniejszem wykroczeniem, bronić wolności, niź nieszczęścia? Zd mi bardzo, źem się stał niewinną przyczyną nieprzyjemności dla WPana. - Bądź Pan przekonany, źe to oświadczenie moje z gruntu serca pochodzi, i racz przyjąć powtórnie zapewnienie szacunku, z jakim jestem dla Pana Do brodz. i t. d. Chateaubriand. " Nowej broszury Pana Chateaubriand o Xięinie Berry przedaco już 30,000 egzemplarzy, co autorowi 50,000 frank, czystego przyniosło dochodu. T e m p B rozumie, źe to wyborny przez Legitymislów wymyślony środek, aby Pana Chateaubriand wynagrodzić aa niełaskę doznaną podczas restauracyi. Z Tulonu donoszą, źe wszyscy w marynarc e francuzkiej służący ofic erowie , którzy są cudzoziemcami, otrzymali uwolnienie od służby. Hrabia Appony miał podać Xieciu Broglie notę, w której żąda oddalenia kilku wychodźców włoskich z Francyi, z powodu, ii rozpościerali buntownicze pisma we Włoszech. Hrabia Vaudreuil, który ostatnią rażą był Sprawującym interesa nasze w Wejmarze, został mianowany Posłem przy dworze Drezdeńskim, w miejsce Pana Bourgoing, który w ternie samem znaczeniu uda się do Monachium, Dnia 29. Grudnia 5°0 ochotników odpłynęło z Boulogne do Oporto. Z dnia 10. Stycznia.

T e m p e rozumie, źe wybór Pana Stratford Caoning na Posła w Petersburgu niedowodzi wielkiej ze strony gabinetu angielskiego polityki, gdyż dwór rossyjski zapewne jeszcze nieprzepomniał o trudnościach, które (en dyplomst w Konstantynopolu zamiarom Cesarza czynić potrafił. - Poseł angielski pobiera w Petersburgu, aby z całą świetnością dostojeństwa swego wszędzie mógł występować, 13000 funt. szt. rocznej pensyi. - T e m p a uważa lei dzisiaj, źe poselstwo Xiecia W rede do Petersburga spraw Greckich się dotyczy, które coraz bardziej zawiłemi się stają. M o n i t o r dzisiejszy wyraża: "Gazety stolicy udzieliły publiczności naszej doniesienia, Ze d. 7. Grudnia statek nasz Alcyon na rzece Duerze przez baterye Dom Miguela zniszczony został. Rząd, o szczegółach wypadku tego zawiadomiony, natychmiast żądałzadośćuczynienia od rządu portugalskiego za takowe zgwałcenie bandery nasi ej, domagając się oraz stosownego wynagrodzenia. Spuszczać się może publiczność na to, źe rząd niczego niezaniecha, co się tyczy godności Francyi i interesów prywatnych obywateli francuskich, których bronić niezaprzestanie ." Cholera pokazała się znowu d. 24. Grudnia w departamencie Mozy i sprzątnęła kilkanaście ofiar. Pan PoJtgnac skierował następujące pismo d o redakcyi G a z e t y d e F r a n c e : " M P anie! Umieściłeś Pan w Numerze pod d. 3. m. b, kopią petycyi do obydwóch Izb na korzyść uwięzionych w Hani. Publiczność łatwoby się mogła mylić w zdaniu swojćm o celu lej petycyi; widzę się więc w konieczności oświadczyć, iż ja żadnego w niej niernam udziału. Nigdy bowiem mniej niemyślałem o własnćm nieszczęściu, jak w obecnej chwili. N asza niedola niknie przed wielką, wzniosłą; przygodą. Uwięzienie bohaterskiej matki Xiecia Bordeaux j edynem nassem jest zajęciem i przepełnia duszę nasze tkliwą boleścią. N asze życzenia, równie jak i życzenia całej Francyi, mają w tym momencie jeden tylko przedmiot: ujrzeć otwierające się bramy zamku Biaye. Poliguac."

A n g li a.

Z L o n d y n u, dnia 11. Stycznia.

Albion wczorajszy donosi: "Statek parowy "Lightning" przybyły wczoraj do Tamizy, przywiózł (wedle pogłoski) odpowiedź Króla Holandyi na ostatnie przełożenia Anglii i Francyi. - Donoszą nam, czegośmy się już spodziewali, iż Król się wzbrania przyjąć te warunki; dodają jednak, źe (a odmowna odpowiedź spisana w tak łagodnym i do* pojednania się skłonnym duchu, iż łatwo stąd wnioskować można, źe Król życzy sobie rozpoczęcia układów, aby sprawy belgijskie drogą pokoju załatwić. - Że Król takim sposo bem się (łomaczył, jak pogłoska niesie, jest niezawodną; uźywałźeź on kiedykolwiek da-' wnićj innego sposobu wynurzenia swych myśli? N ietchnęłyź wszystkie jego oświadczenia, nieuwłaczając wprawdzie godności na» rodu holenderskiego, ani upośledzając jego roateryalne korzyści, jednak duchem zgody i pokoji-? Nieoświadczyłźeź Poseł niderlandzki przy dworze naszym Hrabiemu Grey, zanim ani kropli krwi się nieprzelało pod Antwerpią, iż gotów w tym duchu zawiązać nowe układy? Więc postępowanie Króla podczas dawniejszych narad i stałość charakteru jego nastręczają nam to zupełne przekonanie, źe N. Pan jak dawniej, tak i teras wiedliwych warunków dalej, traktować i zawrzeć pokój, jeśJi to bez uszczerbku własnej korony nastąpić może. Lecz uczyniąż mu takie przełożenia? Czyż niedomagał się Lord Palmerston w ostatniem piśmie, do gabinetu Hagskiego skierowanem takich rzeczy, których dopiąć nieroógł?' Przekonani jesteśmy,. je Jego Dostojność owe propozycye będzie musiał złagodzić, przyczem też wyznajemy" iż podług naszego zdania nierównie zaszczy. tniej i sprawiedliwiej postąpiłaby była Anglia" gdyby nigdy takich niebyła czyniła roszczeń, przy których obstawać niepodobna." - W dzisiejszym Numerze wyraża taż gazeta:; " Wczoraj po południu przybył tu statek parowy "Sir Edward Banks" z Rotterdamu., Z listów i gazet które przywiózł, wynika, źe częste się odbywały obrady gabinetowe w Hadze, których przedmiotem były ostatnie przełożenia Anglii i Francyi;, ie jednak aż do 8- b. m. nic pewnego niepostanowiono. Mamy jednak pobudki do mniemania, źe nasza wczorajsza wiadomość o otrzymanej prze» rząd nasz odpowiedzi Króla Holenderskiego" co do istoty rzeczy jest prawdziwą, i że chociaż nic niezawiera stanowczego, jednak nadzieja zawiązania układów nanowo niestracona. Skoro b.y to nastąpiło,. Lord Palmerston byłby zmuszony cofnąć cwoje Ultimatum. Wczoraj Xjąię Tallejrand wielki dał feBCyn na cześć Hrabiego Pozzo di Borgo.

Z. pomiędzy gości znakomit>ch wymieniamy III tylko Xiecia Liewen, Br. Grey, Lord» P almerston, Posła tureckiego, Baronów Bii]ow" Wesaenberg i Ntumann, Pana Jamee.

Graham' i Staniey.. Doia 8. "'. b. przybył Xiążę Wellington 5l zamku Belvoir tu do Apsley House. Onegdaj zrana udał siq Xiąię do hotelu Clarendon , aby Posłowi roesyjskiernu, Hr. Pozzo dr Borgo złożyć uszanowanie swoje; niezactał jednak Hrabiego, gdyż ten się udałby! do Brighton, gdzie gp Królestwo J.mć na obiad byli zaprosili.

OGŁOSZENIE.

Bedakcyai gazet ma honor oznajmić Ptabli« czności polskiej', iź wyszło z druku pisemko zawierające krótki rys historyi rewolucyi francuskiej poprzedzającej życie: N apoleona przez Waltera. Scotta wydanej» Celem pisemka tego.

jest wezwanie czytelników polskicbdo prenu>mera ty na' y, tomy wzmiankowanej, historyi nai polaki przełożonej język. Książeczek,--których egzemplarz jeden kosztuje gg pol..gr. - nabyć

moina w księgarniach Mittlera-- w Poznaniu, Bydgoszczy i w Gnieźnie, tudzież w Ino». Wrocławiu na poczcie u W. Bandke.

OBWIESZCZENIE.

Między Jmci Panem. Filipem L.eliman e m obywatelem i introligatorem tutejszym, a Ur. Pau liną Antoniną Słuźewską. z Bliźyc Wągrowieckiego powiatu podług protokółu Sądowego z dn,. 15 Grudnia r. b. wspólność majątku i dorobku w przyszłern zawrzeć się, rnającem małżeństwie wyłączoną została« Poznań, dnia 17, Grudnia 1832.

Króle wsko-Pruski Sad Pokoiu.

Znaczny zapas prawdziwych pozłacanych lisztw bronzowy eh

na ramy do obrazów" jako tez prawdziwe damaszkowaneleodyjskie flinty, w cenach bardzo umiarkowanych poleca B e e r Mendel przy starym rynku pod Nr. 88. w domu P. bankiera C. B. Kaskel, obok Królewskiej, apteki.

Wyciąg, Z Berlińskiego kursu papierów 1 pieniędzy.

Dnia iT

Stycznia

Papiera- Gotowimi zną

832.

Obligi długu państwa. .

Obligibankowe aź do włącznie lit. H Zachodmo- Pruskie listy zastawne . . . . Listy zastawne W. . Xicstwa Poznańskiego. .

WsGhodiuo- Pruskie .

. Szląskie.

Cenypo 941po 93}

99} 98} zboża na Pruska miarę 1 wagę w Poznaniu. Dwa 18. Stycznia J832Tal. igr. ten. do Tal. igr. fen.

1 15 · *i 1 18 1 . 1 2 18 16 28

Pszenica. , Zyto Jęczmień.

Owies .

Tatarka Groch .

Ziemiaki Siana cetnar a HOffii Słomy kopa a 1200 ff.

Masła garniec *8 2V 35 -- 9 Ę 5 10 1 15

])

-l Jl

»5 sa

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.21 Nr17 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry