GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.25 Nr21

Czas czytania: ok. 2 min.

Wielkiego

Xiestwa

POZNAN

SKIEGO

I - H i I I I 1U1J.111'-11V1 IIIII H III VI'

1--

Nakładem Drukarni Nadwornej W. Dekera i Spółki, T- Redaktor: JI. IVannowskL

JW 2 1 .

W PiAtek dnia 25. S tycznia 1833.

Wiadolllości krajowe.

Z B e r l i n a, dnia 22. Stycznia.

Dnia 20. Stycznia. - Za Najwyższym rozkazem N. Pana odbyła się dzisiaj uroczystość koronacyi i orderów na zamku Królewskim. Zgromadzili się byli na. tę uroczystość przed południem Kawalerowie orderów od dn. 23. Stycznia r, przesz!, mianowani i w Berlinie obecni, oraz i ci wszyscy, którym N. Pan d. i8- m. b. ordery i znaki honorowe dać raczył. Ostatni ci odebrali od Generalnej Kominiseyi orderów za Najwyźszem zleceniem dekoracye sobie przeznaczone i zostali potem przez tęź Kommissyą wraz z wyiej wspomnianymi Kawalerami orderów zaprowadzeni do sali Kawalerów. Tutaj przeczytał listę nowych udzieleń, podpisaną przez N. Pana w obecności Kawalerów do tego zaproszonych, Generał-Major Baron L u t z ó w I I. , w niebytności rzeczywistego Tajnego Radzcy Ra u m er, któremu choro ba niepoz walała być przytomnym. Aby odprawić religijny obrządek uroczyście udali się N. Pan z J. K. M. Następcą tronu, Xią2ęta i Xieiniczki domu Królewskiego i obecne tu dostojne osoby Xiąźęce, Kawalerowie orderu Orła Czarnego, Kawalero

wie orderu Orła Czerwonego 1. ki. i prowadzeni przez Generalną Kommissyą orderów nowi Kawalerowie, do kaplicy zamkowej, gdzie Biskup Dr. E u l e r t , w assystencyi dwóch xięźy nadwornych i Tum u, liturgia odśpiewał. Po odbyciu onej i po odmówieniu błogosławieństwa, zaśpiewano Te Deum.

N. Pan udał się z Xiązę(aroi i Xięźniczkafni, z dostojnerni osobami Xiafccemi i z wszystkimi przytomnymi z kaplicy do sali Kawalerów, gdzie się wszyscy na uroczystość tę zaproszeni Kawalerowie byli zgromadzili. Tutaj Biskup Dr. Eulert miał mowę duchowna" uświetnieniu dnia tego poświęconą. Po skończeniu onej Generalna Kommissya orderów przedstaw.la N. Panu Kawalerów orderów i znaków honorowych, mianowanych od dnia uroczystości przeszłoroczuej. N. Pan raczył dzięki ich przyjąć jak najiaiłościwiej. Potem udało się całe zgromadzenie za J, K. M. Następcą tronu, Xiąfetami i Xięźoiczkami Krolewsk. domu Ho stołu Królewskiego, ur>ąd«onrgo w galeryi obrazów i w sali białej. W gsleryi i przyległych pokojach siedziało 400, a w białej sali 250 osób. Po skończeniu obiadu J. K. MM. Xiąźęta udali się z przytomnymi do sali Kawalerów,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1833.01.25 Nr21 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry